دانلود مقاله بررسی آسیبهای ورزشی وعلل اصلی این آسیبها در دانشجویان

word قابل ویرایش
45 صفحه
9700 تومان
97,000 ریال – خرید و دانلود

 

عنوان

بررسی آسیبهای ورزشی وعلل اصلی این آسیبها در دانشجویان دانشکده فنی امام خمینی (ره) ودانشگاه آزاد اسلامی (سما) سبزوار در درس تربیت بدنی عمومی 

مقدمه

اگرچه علوم ورزشی ونقش اساسی آن دربین تمامی ملل هنوز به مراحل کمال نرسیده ولی بدین نتیجه نهایی رسیده است که اولا : اجتماع انسانی چون تشکل الکترونی وپروتونی وتجمع منظومه های شمسی پیوسته متحرک ومتکامل بوده وازمراحل مختلفی گذشته است ودرثانی تحول وتحرک افراد اجتماع نه فقط از  جنبه های معنوی ودرونی مورد مطالعه بوده بلکه برای تطابق حرکات روحی وجسمی انگیزه های علمی را مورد توجه قرارداده ودوام حیات و زندگی خویشتن را دراین یافته است که جسم وروح خود را مبتنی برتحول زمان و نظام خلقت هماهنگ ساخته تا با توازن این دو پدیده محسوس ومعقول سزاوار عدل آفرینش ومحق به ادامه ی

زندگی سالم ومتعالی باشد. ورزش محتوی زندگی نیست بلکه نوایی است که زندگی را همراهی می نماید. حفظ سلامت ملل وایجاد تحول درجوامع مختلف همان قدر برای سرنوشت وزندگی بشری بوده است که اکتشافات واختراعات صنعتی بوده اند. همه ی این تلاش ها ،تحقیق ها ، تفسیرها وتجربیات وآزمایش های علمی دراین مدت بیش از دو قرن باعث شدند تربیت بدنی به صورت علم جداگانه ای درآمده وانجام ورزش برای مردم جوامع صنعتی جنبه ی حیاتی پیدا کند برای اینکه احتیاج جوامع کنونی به نیروی انسانی سالم بیش از هر زمان دیگر قابل لمس است ، درجوامعی که نارسایی های کمی وکیفی ورزش وجود دارد عقب افتادگی آن جامعه نیز چشمگیر است وازاین روست که ورزش امروز در جوامع مترقی دنیا علاوه براثرات بهداشتی ونقش مهم آن درسلامت یک ملت به عنوان یک پدیده ی اجتماعی وعامل مهم اقتصادی مورد مطالعه وپژوهش علمی قرارمی گیردبه این دلیل که ترقی دانش

وفنون وپیشرفت تمدن مسائل    تازه ای به وجود آورده است که درگذشته یامورد نظر نبوده یا آنکه چندان توجهی به آن نمی شد. بررسی های علمی ورزش وتربیت بدنی درجوامع صنعتی امروز جدا ازپژوهش های پزشکی ،آموزش وپرورش روانشناسی وبهداشت بلکه باهمه علوم فوق رابطه مستقیم دارد. علم پزشکی علاوه بر معاینات وتجویز داروها واعمال جراحی که درمورد بیماری های مختلف انجام می دهد از ورزش نیز به عنوان وسیله ای درجهت بهبود وسلامتی بیماران بهره می برد. بعض

ی از پزشکان در مواردی مثل کم خوابی ، کم کردن وزن و ضعف های عضلانی مثل کمردرد ، کسب هماهنگی های عصبی و عضلانی دربعضی از انواع فلج ، توان بخشی ، داشتن اضطراب یا هیجانات روحی وبسیاری دیگر ازموارد بیمارخود رابه

ورزش کردن تشویق          می نماید، دراسلام نیز به ورزش شنا ، تیراندازی ، سوارکاری وحتی پیاده روی سفارش شده است . پیامبر اکرم (ص) پیاده روی رابهترین درمان برای بسیاری از بیماری ها معرفی می کنند. تربیت بدنی فرصت رابه کودک ، نوجوان وجوان  می دهدکه استعدادهای خود را بیازماید وبه پرورش خود با راهنمایی مربی آگاه همت ورزد.

 

مبانی نظری

گسترش روز افزون علوم وفنون درهمه عرصه های زندگی انسان به چشم می خورد. رشته تربیت بدنی وعلوم ورزشی نیز همگام با سایر رشته های علمی دستخوش تغییرات وپیشرفتهای عظیمی شده است .

پدرعلم الحرکات ، آریستوتل (ارسطو) برای اولین بار به شرح حرکات عضلات پرداخته وروشن کردکه فازهای مختلف قدم زدن ازحرکت وضعی شروع شده وبعد به حرکت انتقالی منجر می شود. تحقیقات وسیع ارشمیدس شامل        اهرم ها ومسائل مربوط به تعیین مرکز ثقل می باشدکه بعدها به عنوان اساس تئوری مکانیک توصیف شد.

وعضلات آگونیست وآنتاگونیست را ازهم جدا نمود.تونوس را شرح دادومعضل متحرک وثابت رامعرفی کرد. به نظر می رسد که تفکر انقباض عضلاتن دراصل از او باشد ،وی فکر می کرد که انقباض عضلات دراثر عبور ارواح حیوانی ازمیان اعصاب وجاری شدن درمغز وسپس رسیدن به عضلات حاصل می شود.

لئوناردو داوینچی  به دنبال کشف مرکز ثقل وتعادل بدن بودو اولین کسی است که طرز گام زدن انسان رابه صورت علمی ثبت کرده ومکانیک بدن را درحالات ایستاده ،نشسته ، مابین آمدن از بلندی ، بلند شدن ازحالت نشسته و پریدن توصیف نمود.

گالیله پایه مکانیک کلاسیک را گذارد وبه عنوان معرف روش شناخت تجربی  درعلوم مورد تحسین قرارگرفت. او متوجه شدکه طبیعت به مانند یک رمز ریاضی است .

یکی ازشاگردان گالیله به نام آلفونس بورلی ، فرمول های ریاضی استادخود را درمسائل حرکت ماهیچه ای به کاربرد، اوبین انقباض آزاد و انقباض طبیعی عضلات . تفاوت قائل شدوآنها را متمایز ساخت.

بنیانگذار حقیقی کنیسیولوژی مدن (استندلر) کسی است که دربنیانگذاری وپیشرفت موثر شاخه ای ازکنیسیولوژی ، حرکت عضلات  را با اصول مکانیک ارتباط دارد.

جورجیوبگلیو ، نویسنده کتاب حرکات عضلات ، برای اولین بار بین عضلات نرم یا صاف (برای استقامت)وعضلات مخلط(برای کارهای سریع) اختلاف قائل شد.

نیکولاس آندری به عنوان وضع کننده لغت وهم موسس علم ارتئپدی کلمه استخوان پزشک را ابداع کردوبه عقیده او بدشکلی وانحراف ستون فقرات درنتیجه بدشکل گرفتن ماهیچه ها در دوران کودکی است.

رابرت وایت درکتاب حیات وحرکات غیر ارادی حیوانات مدعی شدکه حرکات ازیک عکس العمل غیر ارادی حواس سرچشمه می گیرند – هالر ، بسیاری ازتجربیات جدید را درمورد تحرک عضلانی به صورت خلاصه بیان کرد، وایت مشاهدات کلینیکی خود را از معالجه یک مریض به وسیله برق گزارش نمود، الکتریسیته حیوانی بعنوان جانشین برای روح حیوانی عنوان شدکه به زودی محققان متوجه شدندکه همان نیروی فعال کننده درحرکات ماهیچه ای می باشد.

به اعتقاد برادران ارنست وهنریخ وبر، ویلهم ادوارد وادوارد فردیک ، بدن دردو امر بوسیله کشش لیگ منت ها وفشار کم وناچیز ماهیچه ها دریک راستا قرارمی گیرند.

برادران وبراولین کسانی بودند که به بررسی کاهش طول ماهیچه ای درهنگام انقباض ومطالعات بسیاری در زمینه نقش استخوان ها به عنوان اهرم های مکانیکی وهمچنین توصیف تغییرات مرکزثقل به وسیله دستگاه زمان سنج پرداختند .

به اعتقاد اتین جولیوس هاری ،حرکت مهمترین وظیفه انسان است وتمام وظایف دیگر تحت الشعاع آن می باشند، اومتد طراحی وتصویری را درتحقیقات بیولوژیکی دردوکتاب درسال ۱۱۸۹۲ و ۱۸۹۴ شرح داد- ازمعروفترین تحقیقات کریستان ویلهم بورن واتوفیشر روش تجربی تعیین مرکز ثقل بود،بوری رودلف فیگ ، روش تجربی تعیین مرکز ثقل بورن وفیشر را رد کرد، کارفینگ بر روی مکانیک مفصلی وحرکات عضلانی می باشد بیور معتقد بود که عضلات آنتاگونیست همیشه دربرابر حرکات سنگین از شدت این حرکات می کاهندـ قانون ولف که برپایه های ریاضی استواراست : هرتغییر درشکل ویا وظایف استخوان ها ویا وظایف آنها به تنهایی تغییراتی رادر ساختمان داخلی ودر درجه دوم تغییرات ظاهری رابه دنبال داشت.

جان کرخ نتیجه گرفت که فشارهای عضلانی اهمیت کمتری درتعیین شکل و ساخت استخوان ها دارندـ آرتوراستندلر درکتاب بدن انسان تحت شرایط عادی و پاتولوژیکی اظهار داشت که شکل استخوانها هم به فشار وزن بدن وهم به کشش عضلانی بستگی دارد.

راجی کاری نیزاظهار داشت که کشش عضلانی ، بر رسد و ساختمان استخوان تأثیر می گذارد آنجلو موزوس ، دستگاه سنجش قدرت عضلانی راساخت ونرنسکی اشاره کردکه فعالیت در درون ماهیچه نهفته است همچنین آدرین نشان داد که می توان میزان فعالیت عضلانی را در هر مورد حرکتی سنجید .

 

بیان مسأله

علم بیولوژیک یا زیست حرکتی درعصر حاضر جایگاه ویژه ای درپیشبرد اهداف ورزشی مربیان ، ورزشکاران واجرای صحیح وایده ال مهارتهای ورزشی دارد.  این علم نه فقط به تجزیه وتحلیل مهارتهای ورزشی بلکه زمینه های مختلف وموثر دراجرای ورزشکاران مانند ابزار ووسایل ورزشی و سطوح بازی را بررسی می کند.

فعالیت بدنی منظم برای جوانان فوائد جسمی ، روحی و اجتماعی مهمی از نظر بهداشت و سلامت به همراه دارد . تمرین های منظم فعالیت بدنی به کودکان ونوجوانان کمک می کنند تا استخوانها ، عضلات ومفاصل سالمی داشته باشند . وزن وبدنشان تنظیم شود و چربی آنها کم شود وفعالیت قلب وریه ها موثر باشند. این امر درایجاد هماهنگی حرکت مشارکت نموده و به پیشگیری وتنظیم اضطراب و افسردگی کمک می کند . بازی ها ، ورزش ها وسایر انواع فعالیت بدنی به نوجوانان این فرصت را می دهد که خود باوری واتکاء به نفس داشته باشند.

موفقیت ومشارکت واتحاد جمعی را احساس کنند. این اثرات مثبت همچنین به کاهش مضرات وخطرات ایجاد شده بوسیله روشهای زندگی مصرفی ، رقابتی پراز استرس وبی تحرک که در جوانان امروزی بسیار شایع است کمک می کند. مشغول بودن به فعالیت بدنی هدایت شده می تواند باعث پرورش سایر رفتارهای بهداشتی مثل پرهیز از سیگار ، الکل و مواد مخدر ورفتارهای خشونت بار گردد.

امروزه ورزش یکی از اموری است که به عناوین مختلف درجهان مطرح شده وگروه زیادی به اشکال گوناگون با آن سروکار دارند. برخی ازمردم ، ورزشکار حرفه ای اندوگروهی ورزشکار آماتور، گروهی طرفدار وعلاقه مند به ورزش ودیدن برنامه های مسابقات ونمایش های ورزشی بوده وعده ای نیز از راه ورزش امور زندگی خویش را می گذرانند. وزارتخانه ها وادارات ورزشی فراوانی تأسیس شده ومخارج زیادی صرف ورزش ، ساختن استادیوم ها ، مجتمع ها وباشگاههای ورزش ونیز تهیه وسایل ولباس های ورزشی ویا تماشای مسابقات ورزشی می شود بخش های قابل توجهی از

]برنامه های تلوزیون ، رادیو ، مجلات وسایر رسانه های گروهی به ورزش واخبار ورزشی اختصاص دارد وخلاصه ورزش یکی ازاموری است که در جهان به صورت جدی مطرح بوده وازجهات مختلف دارای اهمیت می باشد.

باوجود تمام فوایدی که ورزش برای سلامتی انسانها دارد خطراتی نیز به همراه داردکه جزء جدایی ناپذیر آن می باشد. دراین تحقیق سعی شده است بیشترین دلایلی که می تواند منجر به آسیب دیدگی درحین فعالیت بدنی شود راذکر نماییم تا ورزشکاران ومربیان ورزشی با اگاهی ازاین دلایل سعی دراتخاذ تدابیر لازم جهت جلوگیری ازبروز آسیب درحین فعالیت بدنی نمایند.

 

ضرورت تحقیق

 ورزشکاران همیشه درخطر صدمات بدنی وجراحات عضوی هستند ، این آسیبها وجراحات وارده به این دسته از گروه جوانان دراجتماع ، بسیار قابل اهمیت است ودر دنیای جدید قسمت اعظمی از طب ورزشی به اینگونه آسیبها اختصاص داده شده است ، گو اینکه به همه افراد مصدوم باید نهایت توجه ودقت بشود، ولی ورزشکاران باید به طور مداوم وبا توجه بیشتر مورد دقت ومعاینه قرارگیرند ودراولین لحظه درمان شوند صدمات وجراحاتی که به ورزشکاران داده می شود به علل مشخص از ضرباتی که به افراد معمولی دراجتماع وارد می شود متمایز هستند هرچندکه اصول درمانی وپایه واساس آسیبهای بدنی همیشه یکسان ومشخص است.

 

 هداف تحقیق

در بررسی اهداف این تحقیق به دو مقوله اهداف کلی واهداف اختصاصی  می پردازیم.

هدف کلی : بررسی آسیبهای ورزشی در دانشجویان دانشکده فنی امام خمینی (ره) ودانشگاه آزاد(سما) سبزوار در درس تربیت بدنی عمومی

اهداف اختصاصی : دراین راه برخی اهداف را اختصاصی تر دنبال می کنیم : از قبیل :

 • تعیین مهمترین دلایل آسیب دیدگی که از سوی خود دانشجویان مشخص می گردد.
 • تعیین بیشترین نوع آسیب دیدگی از قبیل آسیب استخوانی و آسیب عضلانی و… دربین دانشجویان
 • مشخص کردن اندامهایی از بدن که بیشتر درمعرض آسیب دیدگی قرارگرفته اند از قبیل ، سروصورت و یا اندام تحتانی که هر قسمت به اعضاء مربوط به خود تقسیم می شود.

 

فرضیات تحقیق

 • آزمودنیها با دقت وصداقت به پرسشها پاسخ داده اند.
 • دلایلی که در پرسشنامه برای آسیب دیدگی آورده شده اندجامع وکامل هستند.

 

 

محدودیتهای تحقیق

الف: محدودیتهایی که توسط محقق اعمال شده است.

۱-جنسیت : تمامی آزمودنیهای این تحقیق رادمردان تشکیل می دهند.

۲- سن : آزمودنیها همگی تقریبا دریک گروه سنی بین ۲۰ تا ۲۴ سال می باشند.

۳- دراین تحقیق تنها از پسران ورودی ۸۳ و۸۴ استفاده شده است .

۴- فقط دانشجویانی که درس تربیت بدنی عمومی را گذرانده اند دراین تحقیق شرکت داشته اند

  ب: محدودیتهایی که خارج از کنترل محقق بوده است.

 • به سبب گذر زمان امکان فراموش برخی آسیب دیدگیهای جزئی وجود دارد.
 • میزان صحت وستم اطلاعات داده شده از ناحیه آزمودنیها به طورکامل مشخص نیست .

 

پیش فرضهای تحقیق

 • آزمودنیها با کنترل وتمرکز کامل به سئوالات پاسخ داده اند.
 • آزمودنیها منتخب یک گروه تصادفی ازهمه دانشجویان مشابه خود درکشور خواهند بود.

 

تعاریف واژه ها

 تربیت بدنی : کلمه تربیت در زبان فارسی به معنی پروردن ، پروراندن و اسم مصدر آن پرورش استعمال می شود ولی به طور کلی تربیت بدنی به معنی پرورش بدن به وسیله ی انواع ورزش آمده است

شکستگی : شکستگیها درنتیجه وارد شدن یک ضربه شدید به استخوان ایجاد می شود دارای علایمی از قبیل دردشدید ، بی حرکت شدن عضو وخونریزی درونی هستند. شکستگی ها به دو نوع شکستگی باز وشکستگی بسته تقسیم می شوند: شکستگی باز : یا شکستگی مرکب ، شکستگی موفعی باز است که قطعات شکسته پوست را باز کرده وبه خارج راه می یابد. شکستگی بسته : دراین نوع شکستگی زخمی وجود ندارد ودرصورت وجود زخم به صورت خراش سطحی بوده و قطعات شکسته به خارج راه نیافته اند .

دررفتگی : جابجایی بخش استخوانی مفصل که به تغییر کلان ووضعیت هردو انتهای مفصلی منجر می شود- کوفتگی : عبارت ازیک ضربه مستقیم است که به پوست وانساج نرم زیر آن وارد می شود.

پیچ خوردگی : حالتی که عوام به آن اصطلاح رگ به رگ شدن را اطلاق می نمایند ، دراثر پیچ خوردن ویا کشش مفاصل صدمه وجراحت در رباطهای نگهدارنده ایجاد می شود.

پارگی لیگامانی: زمانی که لیگامانها دچار کشیدگی یا پارگی ویا هردو ضایعه شوند اسپرین یا پارگی لیگامانی رخ می دهد.

پارگی عضلانی : اگر عضله یا تاندون باشدن کشیده وکوتاه شوددچار پارگی می شود.

گرفتگی عضلانی : انقباض ناگهانی وغیر ارادی ودردناک ماهیچه یا یک گروه از ماهیچه ها گرفتگی نام دارد.

آسیب غضروف : اگر استخوانهای یک مفصل چرخیده وفشار داده شوند ممکن است به مفصل فشاروارد آید و غضروف دچار ضایعه شود، این آسیب مکررا در زانو اتفاق می افتد .

تاندونیت: چنانچه تاندونها مکررا یا نیروی زیادی کشیده شوند ویا بیش ازحد مورداستفاده قرارگیرنددچارحالت تحریک پذیری شدیدمی شوند.

 

مقدمه

  دراین فصل ابتدا به معرفی چند کتاب ارزشمند که دراین زمینه تألیف شده است می پردازیم سپس پس به تحقیقاتی که از نظر موضوع ومحتوی با تحقیق حاضر مرتبط است خواهیم پرداخت .

الف: تحقیقاتی که در داخل کشور انجام شده است.

 • درسال ۱۳۷۷ کتابی تحت عنوان کمکهای اولیه درتربیت بدنی توسط میرمحمدکاشف و سید علی اصغر هاشمی قره در۳۰۰۰ نسخه به چاپ رسید. دراین کتاب سعی شده است مربیان ، سرپرستان و دست اندرکاران ورزشی را با تشریح اصول وروشهای صحیح افراد وکمکهای اولیه درهنگام بروز آسیبهای ورزشی آشنا نموده و آنها را درپیشگیری از بروز صدمات احتمالی یاری نماید.
 • دکتر رضا قراخانلو ، دکتر حسن دانشمندی ودکتر محمد حسین علیزاده کتاب ارزشمند ومفیدی تحت عنوان پیشگیری و درمان آسیب های ورزشی منتشر نموده اند.
 • ابوالفضل عزیز آبادی فراهانی در سال ۱۳۶۹ درکتابی با ارزش به بررسی وقوع صدمات ورزشی در ده رشته ورزشی پرداخت ازایشان همچنین کتابهای دیگری تحت عنوان حرکات اصلاحی (۱۳۷۰) وکمکهای اولیه (۱۳۷۵) توسط انتشارات دانشگاه پیام نور به چاپ رسیده است.
 • درخرداد۱۳۷۶ کتاب با ارزشی توسط دکتر رضا علیجانیان ترجمه ومنتشر گردید این کتاب نوشته دکتر جنسون ، دکتر شولتر ودکتر بنگوتر تحت عنوان حرکت شناسی و بیومکانیک در ورزش است که منبع بسیار مفیدی جهت استفاده مربیان وورزشکاران برای آشنایی با اصول بیومکانیکانجام حرکات ورزشی به شمار می رود.
 • آرمند درمقاله ای که درمورد آسیب های متداول در ورزش ارائه داده است ، بهترین راه پیشگیری از بروز آسیب در ورزش را انجام تمرینات کششی قبل از انجام فعالیت بیان می کند.

درآماری که توسط ایشان ارائه گردیده است هر ورزشی که در ۱۰۰۰ ساعت بیش از۵آسیب داشته باشدجزء ورزشهای پرخطربه شمار می روددراین بین راگبی ولاکرومن با ۳۰ صدمه در ۱۰۰۰ ساعت در بالاترین حد به سرمی برند.

 • نتایج پایان نامه ابوذر با ‍ پیرزاده دانشجوی کارشناسی ارشد تربیت بدنی دانشگاه رازی کرمانشاه نشان می دهد فعالیتهای ورزشی تیمی یا انفرادی درکاهش میزان احساس تنهایی افراد موثر است همچنین فعالیت بدنی و حضور درمحیط های ورزشی درجوانی و نوجوانی سبب تعادل شخصیت وجلوگیری یا بهبود تنش های روانی درافراد ازجمله احساس تنهایی خواهد شد .
 • رمضانی نژاد درتحقیقی به مقایسه ی صفات شخصیتی دانشجویان ورزشکار و غیر ورزشکار مرد دانشگاه گیلان پرداخته است . نتایج تحقیق نشانگر آن است که مقایسه ی میانگین نمرات دو گروه دانشجویان ورزشکار و غیر ورزشکار نشان می دهد که دانشجویان ورزشکارنسبت به دانشجویان غیر ورزشکار برتری جویی واعتماد به نفس بیشتری دارند ، دانشجویان ورزشکار رشته ی تربیت بدنی با دانشجویان ورزشکار غیر رشته ی تربیت بدنی از نظر صفات شخصیتی تفاوتی نداشتند .

ب: تحقیقاتی که درخارج از کشور صورت گرفته است :

 • هیلب فرانت محقق آلمانی درتحقیقاتی میزان شکستگی وترک خوردگی استخوان را نشان می دهد بر اساس نتایج این تحقیق شکستگیها ۲۲ ٪ کل آسیب ها را در برمی گیرند که بیشترین شکستگی ها در اندام فوقانی صورت گرفته است . فرانت معتقداست شکستگی بیشتر در ساعات ورزش اتفاق می افتد تادر ساعات آزاد . در این تحقیق میزان شکستگی در سر ۴ ٪ در میان تنه
 • ۳۵ ٪ درتنه ۲٪ درپایین تنه ۱۸٪ ذکر شده است . آقای هیلب در تحقیق دیگری نشان دادبیشترین گرفتگی عضله پس از انقباض های برون گرا و کمترین
 • گرفتگی پس از انقباض های هم تنش ایجاد می شود تحقیقات وی میزان وقوع فربریدگی را نسبتبه سایرصدمات ورزشی در رشته های مختلف به این شرح بیان می دارد:کشتی۵۹٪ دومیدانی ۵۰٪ اسکی ۴۸٪ژیمناستیک ۴۵٪و بسکتبال ۳۶٪
 • نتایج تحقیق دیگری که توسط هیلپ فرانت انجام گرفت نشان داد در هر سال از ۴۰نفر ورزشکار حرفه ای بیمه شده یک نفرصدمه می بینید واز هر ۴۰۰۰ نفر یک معلول می شود و از هر ۴۰۰۰۰مورد یک مورد منجر به مرگ می شود هیلپ در ادامه به علل اصلی صدمات ورزشی اشاره می کند و نتایج را به این شکل بیان می دارد الف- عدم آمادگی جسمانی (۷۰٪ )    ب- خستگی بیش از حد (۱۷٪ ) ج – انجام حرکات غیرورزشی (۱۳٪ )
 • در سال ۱۹۸۴ آرمسترانگ در تحقیقی نتیجه گرفتگی عضلانی تاخیری با مواردزیرهمراه است : ۱- بالا رفتن میزان آنزیمها پلاسما ۲- پیدایش میوگلوبین در خون ۳-وجود مواردغیر طبیعی وساختارهای بسیار ریزدر بافتشناسی عضلانی
 • در سال ۱۹۷۳ تالک در تحقیقی در ارتباط با کوفتگی و درد عضلانی و انقباض های اکسنتریک (برون گرا ) و کانستریک (درون گرا ) وایزومتریک انجام گرفته است نشان داد که گروهی که فقط با روش اکسنتریک تمرین کرده اند پس از تمرین به کوفتگی و درد شدید عضلانی گرفتار شده اند ذر حالی که گروه هایی که با انقباض ایزومتریک و کانسنتریک تمرین نموده اند پس از تمرین ، دردمختصری داشتند و یا هیچگونه دردی احساس نکردند.
 • در تحقیقی که توسط جان .اف.موشر در ارتباط باصدمات حاصله در ورزش های آبی ، فوتبال و ژیمناستیک انجام گرفت مشخص شد بیشترین درصد وقوع
 • صدمه در فوتبال در نتیجه ی انجام تکنیک سر خوردن و انجام حرکت قیچی است . در ورزش های آبی به هنگام شیرچه و سرخوردن و در ژیمناستیک بیشتر در انجام حرکات ترامپولین حادث شده است . این تحقیق همچنین بیان می دارد که در سال ۱۹۷۵ در طول فصل مسابقات فوتبال ۱۲ مورد صدمه ی شدید گردنی در پنیلوانیا و نیو جرسیتی اتفاق افتاده است که شامل یک مورد کوادراپلژیا و ۳مورد شکستگی مهره بوده است .
 • درسال ۱۸۳۳ بیومونت نشان داد ورزش خسته کننده ی شدید سبب تاخ
 • یر در فرایند گوارشی می شود . محققین پس از حدود یک قرن گزارش کردند که حتی ورزش با شدت متوسط (۴تا۸ کیلو متر دویدن ) نیز پس از یک غذای سبک موجب کندی تخلیه و کاهش ترشحات معده در مردان جوان می شود .
 • در سال ۱۹۷۴ دورپس تئوری انقباض را ارائه داد .او در مورد کوفتگی و درد
 • عضلانی بیان می دارد که تمرین مجسم به کم خونی در موضع می شود و این کم خونی دردایجاد می نماید و این درد موجب افزایش فعالیت بازتاب حرکتی می شودوهر اندازه فعالیت حرکتی افزایش یابد به همان نسبت تنفس درآن موضع بالا می رود وبا بالا رفتن تنفس میزان کم خونی افزایش می یابد .
 • فنیک وهمکارانش در زمینه ی تمرین در هوای گرم تحقیقاتی انجام دادند . آنها نتیجه گرفتند که تمرین در هوای گرم علاوه بر افزایش دمای بدن و ضربان
 • قلب باعث افزایش اکسیژن مصرفی نیز می شود که سبب می گردد عضلانی که کاربیشتری انجام می دهند گلیکوژن بیشتری مصرف کرده و اسیدلاکتیک بیشتری در مقایسه با تمرین در هوای سرد تولید کنند.
 • دراواخر دهه ی ۱۹۶۰ دکتر کنت کوپرکتاب تمرینات هوازی را منتشر کرد مطالب این کتاب پایه و اساس علم پزشکی دراهمیت ورزش به ویژه تمرینات هوازی جهت سلامتی و افزایش آمادگی جسمانی رافراهم می کند.

 

 

مقدمه

 در این فصل سعی خواهد شد مراحل انجام تحقیق به طور کامل بیان شود ، در مورد جمعیت آماری ونحوه انتخاب نمونه ها ، روش جمع آوری اطلاعات ورزش تجربه و تحلیل داده ها شرح دقیقی ارائه خواهد شد .

 

روش اجرای تحقیق :

در این تحقیق سعی شده است آسیبهای ورزشی وعلل این آسیبها دربین دانشجویان دانشکدهفنی امام خمینی (ره ) و دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار مورد بررسی آماری و تجزبه و تحلیل قرار گیرد به این منظور پرسشنامه هایی تهیه و در اختیار دانشجویان قرار گرفت که در آن در یک طرف برگه از دانشجویان خواسته شدبعد از درج مشخصات فردی خود از قبیل نام ، نام خانوادگی ، سن نوع رشته ورزشی ، رشته تحصیلی ،…

از بین ۳۰ علت مهکنه برای آسیبهای ورزشی ۱۰علت را به ترتیب اولویت شماره گذاری نمایند در پشت برگه پرسشنامه نوع آسیب دیدگیها و اندامهای مختلف بدن ذکرشده بود و از آنان خواسته شد آسیبهای احتمالی که تاکنون در حین فعالیت بدنی در طی گذراندن درس تربیت بدنی عمومی متحمل شده اند را علامت گذاری نمایند به طور مثال اگر در ناحیه مچ پا دچار دررفتگی شده اند در قسمت اندام تحتانی دررفتگی مچ پا را علامت گذاری می نمایند .

 

 

جامعه و نمونه آماری

جامعه آماری تحقیق حاضر شامل دانشجویان مرد دانشگاه آزاد اسلامی و دانشکده فنی (امام خمینی ره ) است . میانگین سنی آنها بین ۱۹ تا ۱۴ سال            می باشد که به عنوان نمونه آماری در این تحقیق شرکت داشته 

 

جدول ۱:مهمترین علل آسیب دیدگی در پسران ورودی۸۳:

 

 


۱٫گرم نکردن

 

۲٫عدم آمادگی جسمانی

 

۳٫کمبود امکانات

 

۴٫ضربه شدید وغیر مستقیم

 

۵٫تماس با دیگر بازیکنان

 

۶٫عدم استفاده از پوششهای ایمنی

 

 

۷٫تمرینات غلط

 

۸٫خستگی

 

۹٫زمین خوردن

 

۱۰٫رقابتی بودن بازی

 

جدول۲: مهمترین علل آسیب دیدگی در پسران ورودی۸۳(به ترتیب اولویت):

 

 

 

 

 

 

 

۱٫گرم نکردن

 

۲٫عدم آمادگی جسمانی

 

۳٫ضربه شدیدو غیر مستقیم

 

۴٫زمین خوردن مداوم

 

۵٫تماس و برخورد با بازیکنان

 

۲۸

 

۱۲

 

۸

 

۸

 

۷

 

 

جدول۳:میزان آسیب دراندامهای بدن پسران ورودی۸۳:

 
 

سروصورت

تنه وستون مهره ها

اندام فوقانی

اندام تحتانی

سروصورت

۱۳%

۲۱%

۳۱%

۳۵%

۱۳%

 

 

 

 

 

 

 

 

براساس این جدول آسیب در اندام تحتانی بیشترین میزان آسیب دیدگی ها  را شامل میشود.

 

 

جدول۴:نوع آسیب دیدگی ها دراندامهای بدن پسران ورودی۸۳:

 

 
 

آسیب استخوانی

آسیب عضلات

آسیب مفصلی

آسیب پوستی

آسیب استخوانی

۱۷%

۳۲%

۱۸%

۳۳%

۱۷%

 

 

 

 

 

 

 

 

براساس این جدول آسیب پوستی بیشترین میزان آسیب دیدگی ها را شامل میشود

جدول۵ : میزان آسیبهای استخوانی درپسران ورودی۸۳:

 

 

شکستگی باز

شکستگی بسته

ترک(مویه)

تخریب ورشد غیر طبیعی

۳%

۶۴%

۳۳%

۰

 

براساس این جدول شکستگی بسته بیشترین میزان آسیبهای استخوانی را شامل میشود.

 

جدول۶ : میزان آسیبهای عضلانی درپسران ورودی۸۳:

کشیدگی

گرفتگی

کوفتگی

پارگی

خونمردگی

۱۷%

۳۷%

۲۷%

۱۱%

۸%

 

 

 

 

 

 

 

 

براساس این جدول گرفتگی بیشترین میزان آسیبهای عضلات را شامل میشود.

جدول۷:میزان آسیبهای مفصلی درپسران ورودی۸۳:

 
 

دررفتگی

پیچیدگی

پارگی لیگامنت

پارگی مینیسک

غضروف

 

۴۳%

 

۲۲%

 

۸%

 

۵/۱۳%

 

۵/۱۳%

 

 

 

 

 

 

 

 

براساس این جدول دررفتگی بیشترین میزان آسیبهای مفصلی را شامل میشود.

 

 

جدول۸:میزان آسیبهای پوستی درپسران ورودی۸۳:

 

خراشیدگی

زخم

بریدگی

تاول

التهاب سایشی

میخچه

قارچ

۴۰%

۳۱%

۱۲%

۸%

۶%

۲٪

۲٪

 

 

 

 

 

 

براساس این جدول خراشیدگی بیشترین میزان آسیبهای پوستی را شامل میشود.

جدول۹ : میزان آسیب درسروصورت پسران ورودی۸۳:

جمجمه

چشم

بینی

دهان

گوش

 

۰

 

۴%

 

۳۰%

 

۵۹%

 

۷%

 

 

 

 

 

 

 

براساس این جدول آسیب دهان(فک) بیشترین میزان آسیبهای دیدگی ها را شامل میشود.

 

 

 

جدول۱۰:میزان آسیب درتنه وستون مهره ها درپسران ورودی۸۳:

گردن

پشت

کمرودنده

جناغ

کتف

 

۲۰/۱۴%

 

۲۱/۱۴%

 

۲۰/۱۴%

 

۱۲%

 

۳۱%

 

 

 

 

 

 

براساس این جدول آسیب کتف بیشترین میزان آسیب دیدگی ها را شامل میشود.

 

جدول۱۱:میزان آسیب دراندام فوقانی درپسران ورودی۸۳:

ترقوه

بازو

آرنج

ساعدومچ دست

انگشتان

 

۶%

 

۲۸%

 

۱۶%

 

۱۴%

 

۲۲%

 

 

[

 

 

 

 

براساس این جدول آسیب بازو بیشترین میزان آسیبهای اندام فوقانی را شامل میشود.

 

 

جدول۱۲:میزان آسیب دراندام تحتانی درپسران ورودی۸۳:

 لگن

ران

کشکک

ساق پا

مچ پا

انگشتان

۷٪

۲۶٪

۱۵٪

۲۵٪

۱۷٪

۱۰٪

 

 

 

 

 

 

 

 

براساس این جدول آسیب ران بیشترین میزان آسیبهای اندام تحتانی را شامل میشود.

بیشترین دلایل ذکر شده توسط پسران ورودی ۸۴ (بدون در نظر گرفتن اولویت):

 

۱٫گرم نکردن

۲٫عدم آمادگی جسمانی

۳٫عدم استفاده از پوششهای ایمنی

۴٫تمرینات غلط

۵٫ضربه شدید

۱٫گرم نکردن

۶٫کمبود امکانات

۷٫بی نظمی تمرینات

۸٫تکنیک غلط

۹٫برخورد با بازیکنان

۱۰٫خستگی

۶٫کمبود امکانات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بیشترین دلایل ذکر شده توسط پسران ورودی ۸۴ به ترتیب اولویت:

 

 

 

۱٫گرم نکردن

 

۲٫عدم آمادگی جسمانی

 

۳٫تمرینات غلط

 

۴٫زمین خوردن مداوم

ج

۵٫ضربه شدید

 

۱٫گرم نکردن

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول۱:نوع آسیب دیدگی ها در پسران ورودی۸۴:

آسیب استخوانی

آسیب عضلات

آسیب مفصلی

آسیب پوستی

۲۰%

۳۸%

۲۰%

۲۲%

 

 

 

 

 

 

 

 

براساس این جدول آسیب عضلات بیشترین میزان را در بر می گیرد.

 

 

جدول۲:میزان آسیب دراندامهای بدن در پسران ورودی۸۴:

 

سروصورت

تنه وستون مهره ها

اندام فوقانی

اندام تحتانی

۹%

۱۵%

۳۲%

۴۴%

 

 

 

 

 

 

جدول۳:میزان آسیبهای استخوانی درپسران ورودی ۸۴:

 

 

شکستگی باز

شکستگی بسته

ترک(مویه)

 

تخریب ورشد غیر طبیعی

۲۳%

۴۳%

۳۴%

۰

 

براین اساس شکستگی بسته بیشترین میزان آسیب استخوانی را در بر می گیرد.

 

 

جدول۴: میزان آسیبهای عضلات درپسران ورودی ۸۴:

 

 

کشیدگی

گرفتگی

کوفتگی

پارگی

خونمردگی

۲۳%

۴۴%

۳۰%

۳%

۰

 

 

بر اساس این جدول گرفتگی بیشترین میزان آسیب عضلانی را در بر می گیرد.

جدول۵:میزان آسیبهای مفصلی درپسران ورودی ۸۴:

دررفتگی

پیچیدگی

پارگی لیگامنت

پارگی مینیسک

غضروف

۵۵%

۵/۱۹

۵/۱۹

۳%

۳%

 

 

 

 

 

 

براساس این جدول دررفتگی بیشترین میزان آسیب مفصلی را شامل میشود.

 

 

 

جدول۶:میزان آسیبهای پوستی درپسران ورودی ۸۴:

خراشیدگی

زخم

بریدگی

تاول

التهاب سایشی

 

میخچه

قارچ

۴۴%

۵/۲۳%

۵/۲۳%

۶%

۰

 

۳٪

۰

 

 

  

 

 

 

 

براساس این جدول خراشیدگی بیشترین میزان آسیب پوستی را شامل میشود.

جمجمه

چشم

بینی

دهان

گوش

۰

۷%

۶۴%

۵/۱۴

۵/۱۴

 

 

جدول۷:میزان آسیبهای سروصورت درپسران ورودی ۸۴:

 

 

 

براساس این جدول آسیب بینی بیشترین میزان آسیب سروصورت را شامل میشود.

 

 

جدول۸:میزان آسیبهای تنه وستون مهره ها درپسران ورودی ۸۴:

گردن

پشت

کمر

دنده

جناق

کتف

۱۸٪

۱۴٪

۲۷٪

۲۳٪

۰

۱۸٪

 

 

 

 

 

براساس این جدول آسیب کمر بیشترین میزان آسیب تنه وستون مهره ها را شامل میشود.

 

 

جدول۹:میزان آسیبهای اندام فوقانی درپسران ورودی ۸۴:

ترقوه

بازو

آرنج

ساعد

مچ دست

انگشتان

۲%

۱۸%

۱۱%

۱۸%

۲۴%

۲۷٪

 

 

 

 

 

براساس این جدول آسیب انگشتان بیشترین میزان آسیب دراندام فوقانی را شامل میشود.

 

 

 

جدول۱۰:میزان آسیبهای اندام تحتانی درپسران ورودی ۸۴

ران

کشکک

ساق پا

مچ پا

انگشتان پا

لگن

۲۰%

۱%

۳۹%

۲۴%

۱۶%

۰

 

 

 

 

براساس این جدول آسیب ساق پا بیشترین میزان آسیب دراندام تحتانی را شامل میشود.

 

مهمترین هدفی که در طول این تحقیق بدنبال آن بودیم بررسی آسیبهای ورزشی وعلل اصلی این آسیبها دربین دانشجویان ومعرفی آنان به ورزشکاران ومربیان ورزشی است تا باشناخت این آسیبهای سعی درپیشگیری ازآنها ودرصورت وقوع درمان به موقع آن نمایند.

با توجه به جدولهای(۱الی۱۲) در بین ۴۰نفر ورودی ۸۳ بیشترین آسیبها دربین اندامهای بدن دراندام تحتانی که ۳۵٪ کل آسیبها را به خود اختصاص        می داده اند دیده شد، همچنین شایع ترین نوع آسیب دیدگی ها را آسیب های پوستی با ۳۳٪ کل آسیبها در بر می گیرند – عمده ترین دلایل آسیب دیدگی ها دربین پسران ورودی ۸۳ به ترتیب : ۱-گرم نکردن اندامها ۲- عدم آمادگی جسمانی ۳- ضربه شدید وفشار

غیر مستقیم می باشد دربین ۶۰ نفر ورودی ۸۴ نیز بیشترین آسیبها دراندام تحتانی با ۴۴٪ کل آسیبها مشاهده شد دربین انواع آسیب دیدگی ها نیز آسیب های عضلانی با ۳۸ درصد انواع آسیبها قرارگرفتند. دراین گروه دلایل آسیب دیدگی ها به ترتیب : ۱- گرم نکردن اندامها ۲- عدم آمادگی جسمانی ۳- تمرینات غلط بود که بیشترین آمار رابه خود اختصاص دادند.

 

      امروزه فعالیت بدنی  جوانان در کشورهای مختلف دنیا کاهش یافته است و این مخصوصاً در مناطق فقیرنشین شهری بیشتر دیده میشود.تخمین زده میشود کمتر از یک سوم جوانان دارای فعالیت کافی برای سلامت و شادابی حال و آینده شان هستند.

تربیت بدنی و سایر فعالیت بدنی مدارس در حال کاهش است.تنها کشورهای اندکی هستند که حداقل ۲ ساعت در هفته را اختصاص به ورزش میدهند.این وضع ناپسند همچنان ادامه دارد و حتی در برخی مناطق بدتر نیز شده است و کشورهای بیشتری به این وضع مبتلا شده اند.

این کاهش عمدتاً مربوط به افزایش شیوه زندگی بی تحرک میباشد مثلاً کودکان اندکی هستند که برای رسیدن به مدرسه دوچرخه سواری میکنند و یا بیشتر وقتشان به تماشای تلویزیون،انجام بازیهای کامپیوتری و استفاده از کامپیوتر می گذرد.

عدم فعالیت بدنی علت زمینه ای عمده ای برای مرگ و میر،بیماریها و ناتوانایی هاست.

اطلاعات اولیه ای که از تحقیقات سازمان بهداشت جهانی در زمینه عوامل خطرساز وجود دارد حاکی از اینست که عدم فعالیت یا زندگی بی تحرک،یکی از ۱۰ علت اصلی مرگ و میر ناتوانی در کل جهان است.در کشورهای مختلف بین ۶۰ تا ۸۵ درصد از بالغین تحرک کافی برای بهبود سلامتی شان ندارند.زندگی بی تحرک باعث افزایش تمام علل مرگ و میر میشود.خطر بیماریهای قلب و عروق،دیابت و چاقی را دوبرابر میکند و مشخصاً باعث افزایش خطر سرطان روده،فشار خون بالا،استئوپروز،افسردگی و اضطراب میشود.

در شهرهایی که به سرعت رشد میکند،در کشورهای در حال توسعه،شلوغی،فقر،جنایت،ترافیک،کیفیت بد هوا،فقدان پارک،پیاده رو،ورزش و تفریحات و سایر مکانهای سالم،فعالیت بدنی را به انتخابی دشوار تبدیل میکند.برای مثال در سائوپائولوی برزیل۷۰ درصد مردم بی تحرک هستند.حتی در مناطق روستایی کشورهای در حال توسعه تفریحات غیر فعال مثل تماشای تلویزیون در حال افزایش است.نتیجه این تغییرات در زندگی افزایش میزان چاقی،دیابت و بیماریهای قلبی و عروقی است.

کشورهای دارای درآمد پایین یا متوسط تحت فشار زیادی از این ها و سایر بیماریهای غیرواگیر قرار دارند.۷۷ درصد کل مرگ و میر به وسیله بیماریهای غیرواگیر در کشورهای در حال توسعه اتفاق می افتد.این بیماریها در حال افزایش هستند و اثر فزاینده ای در سیستم های مراقبت بهداشتی،منابع و اقتصاد در کشورهای جهان می گذراند.

           کشورها در حال تلاش برای مقابله با اثرات بیماریهای عفونی همزمان با افزایش فشار بیماریهای غیرواگیر روی جامعه و سیستم های بهداشتی هستند.فعالیت بدنی به علاوه رژیم غذایی سالم و عدم مصرف سیگار به عنوان راهی موثر و با صرفه جویی برای ترفیع بهداشت عمومی در کشورهای با درآمد کم یا متوسط میباشد.

 زندگی بی تحرک علت عمده مرگ و میر،بیماری و ناتوانی میباشد.حدود ۲ میلیون مرگ هر سال به علت عدم فعالیت بدنی اتفاق می افتد و یافته های اولیه از تحقیق سازمان بهداشت جهانی حاکی از آنست که زندگی بی تحرک یکی از ۱۰ علت عمده مرگ و میر در جهان می باشد.عدم فعالیت بدنی باعث افزایش تمام انواع مرگ ومیر،دو برابر شدن خطر بیماریهای قلبی عروقی،نوع ۲ دیابت و چاقی میشود.همچنین خطر سرطان روده و پستان،بالا رفتن فشار خون،اختلالات چربی،استئوپروز،افسردگی و اضطراب را افزایش میدهد.میزان بی تحرکی در تمام کشورهای توسعه یافته ودر حال توسعه بالاست.در کشورهای توسعه یافته بیش از نیمی از بالغین به اندازه کافی تحرک ندارند.

 

این مسأله در شهرهای بزرگ کشورهای توسعه یافته که به سرعت هم رشد می کنند مشکل عمده تری میباشد.شلوغی،فقر،جنایت،ترافیک،آلودگی هوا و فقدان پارک و امکانات ورزشی و تفریحی و پیاده رو،انتخاب فعالیت بدنی را مشکل میسازد. برای مثال در سائوپائولوی برزیل۷۰ درصد جمعیت غیر فعال هستند.حتی در مناطق روستایی کشورهای در حال توسعه وقت گذرانی غیر فعال مثل تماشای تلویزیون در حال افزایش است.نتیجه این تغییرات در زندگی افزایش میزان چاقی،دیابت و

بیماریهای قلبی و عروقی است.در کل دنیا بجز مناطق جنوبی صحرای آفریقا بیماریهای مزمن جزو علل اصلی مرگ و میر هستند.غذای غیر سالم،اضافه کالری،بی تحرکی،چاقی و سایر بیماریهای مزمن مربوط به آنها          عمده ترین مشکل بهداشتی جامعه در اکثر کشورهای جهان می باشد.

اطلاعات جمع آوری شده در تحقیقات بهداشتی تمام مناطق جهان تقریباً ثابت می باشند.نسبت افراد بزرگسال که بی تحرک یا نزدیک به آن هستند بین ۶۰ تا ۸۵ درصد متغیر است.

سازمان بهداشت جهانی اخیراً مقادیر جهانی بیماری ایجاد شده از ۲۲ عامل خطرساز که شامل بی تحرکی بدنی نیز میباشد را مورد ارزیابی قرار داده است.نتایج این تحقیق در گزارش بهداشت جهانی سال ۲۰۰۲ منتشر خواهد شد.

 

 

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 9700 تومان در 45 صفحه
97,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد