بخشی از مقاله

 

عنوان

بررسي آسيبهاي ورزشي وعلل اصلي اين آسيبها در دانشجويان دانشکده فني امام خميني (ره) ودانشگاه آزاد اسلامي (سما) سبزوار در درس تربيت بدني عمومي 

مقدمه

اگرچه علوم ورزشي ونقش اساسي آن دربين تمامي ملل هنوز به مراحل کمال نرسيده ولي بدين نتيجه نهايي رسيده است که اولا : اجتماع انساني چون تشکل الکتروني وپروتوني وتجمع منظومه هاي شمسي پيوسته متحرک ومتکامل بوده وازمراحل مختلفي گذشته است ودرثاني تحول وتحرک افراد اجتماع نه فقط از  جنبه هاي معنوي ودروني مورد مطالعه بوده بلکه براي تطابق حرکات روحي وجسمي انگيزه هاي علمي را مورد توجه قرارداده ودوام حيات و زندگي خويشتن را دراين يافته است که جسم وروح خود را مبتني برتحول زمان و نظام خلقت هماهنگ ساخته تا با توازن اين دو پديده محسوس ومعقول سزاوار عدل آفرينش ومحق به ادامه ي

زندگي سالم ومتعالي باشد. ورزش محتوي زندگي نيست بلکه نوايي است که زندگي را همراهي مي نمايد. حفظ سلامت ملل وايجاد تحول درجوامع مختلف همان قدر براي سرنوشت وزندگي بشري بوده است که اکتشافات واختراعات صنعتي بوده اند. همه ي اين تلاش ها ،تحقيق ها ، تفسيرها وتجربيات وآزمايش هاي علمي دراين مدت بيش از دو قرن باعث شدند تربيت بدني به صورت علم جداگانه اي درآمده وانجام ورزش براي مردم جوامع صنعتي جنبه ي حياتي پيدا کند براي اينکه احتياج جوامع کنوني به نيروي انساني سالم بيش از هر زمان ديگر قابل لمس است ، درجوامعي که نارسايي هاي کمي وکيفي ورزش وجود دارد عقب افتادگي آن جامعه نيز چشمگير است وازاين روست که ورزش امروز در جوامع مترقي دنيا علاوه براثرات بهداشتي ونقش مهم آن درسلامت يک ملت به عنوان يک پديده ي اجتماعي وعامل مهم اقتصادي مورد مطالعه وپژوهش علمي قرارمي گيردبه اين دليل که ترقي دانش

وفنون وپيشرفت تمدن مسائل    تازه اي به وجود آورده است که درگذشته يامورد نظر نبوده يا آنکه چندان توجهي به آن نمي شد. بررسي هاي علمي ورزش وتربيت بدني درجوامع صنعتي امروز جدا ازپژوهش هاي پزشکي ،آموزش وپرورش روانشناسي وبهداشت بلکه باهمه علوم فوق رابطه مستقيم دارد. علم پزشکي علاوه بر معاينات وتجويز داروها واعمال جراحي که درمورد بيماري هاي مختلف انجام مي دهد از ورزش نيز به عنوان وسيله اي درجهت بهبود وسلامتي بيماران بهره مي برد. بعض

ي از پزشکان در مواردي مثل کم خوابي ، کم کردن وزن و ضعف هاي عضلاني مثل کمردرد ، کسب هماهنگي هاي عصبي و عضلاني دربعضي از انواع فلج ، توان بخشي ، داشتن اضطراب يا هيجانات روحي وبسياري ديگر ازموارد بيمارخود رابه

ورزش کردن تشويق          مي نمايد، دراسلام نيز به ورزش شنا ، تيراندازي ، سوارکاري وحتي پياده روي سفارش شده است . پيامبر اکرم (ص) پياده روي رابهترين درمان براي بسياري از بيماري ها معرفي مي کنند. تربيت بدني فرصت رابه کودک ، نوجوان وجوان  مي دهدکه استعدادهاي خود را بيازمايد وبه پرورش خود با راهنمايي مربي آگاه همت ورزد.

 

مباني نظري

گسترش روز افزون علوم وفنون درهمه عرصه هاي زندگي انسان به چشم مي خورد. رشته تربيت بدني وعلوم ورزشي نيز همگام با ساير رشته هاي علمي دستخوش تغييرات وپيشرفتهاي عظيمي شده است .

پدرعلم الحرکات ، آريستوتل (ارسطو) براي اولين بار به شرح حرکات عضلات پرداخته وروشن کردکه فازهاي مختلف قدم زدن ازحرکت وضعي شروع شده وبعد به حرکت انتقالي منجر مي شود. تحقيقات وسيع ارشميدس شامل        اهرم ها ومسائل مربوط به تعيين مرکز ثقل مي باشدکه بعدها به عنوان اساس تئوري مکانيک توصيف شد.

وعضلات آگونيست وآنتاگونيست را ازهم جدا نمود.تونوس را شرح دادومعضل متحرک وثابت رامعرفي کرد. به نظر مي رسد که تفکر انقباض عضلاتن دراصل از او باشد ،وي فکر مي کرد که انقباض عضلات دراثر عبور ارواح حيواني ازميان اعصاب وجاري شدن درمغز وسپس رسيدن به عضلات حاصل مي شود.

لئوناردو داوينچي  به دنبال کشف مرکز ثقل وتعادل بدن بودو اولين کسي است که طرز گام زدن انسان رابه صورت علمي ثبت کرده ومکانيک بدن را درحالات ايستاده ،نشسته ، مابين آمدن از بلندي ، بلند شدن ازحالت نشسته و پريدن توصيف نمود.

گاليله پايه مکانيک کلاسيک را گذارد وبه عنوان معرف روش شناخت تجربي  درعلوم مورد تحسين قرارگرفت. او متوجه شدکه طبيعت به مانند يک رمز رياضي است .

يکي ازشاگردان گاليله به نام آلفونس بورلي ، فرمول هاي رياضي استادخود را درمسائل حرکت ماهيچه اي به کاربرد، اوبين انقباض آزاد و انقباض طبيعي عضلات . تفاوت قائل شدوآنها را متمايز ساخت.

بنيانگذار حقيقي کنيسيولوژي مدن (استندلر) کسي است که دربنيانگذاري وپيشرفت موثر شاخه اي ازکنيسيولوژي ، حرکت عضلات  را با اصول مکانيک ارتباط دارد.

جورجيوبگليو ، نويسنده کتاب حرکات عضلات ، براي اولين بار بين عضلات نرم يا صاف (براي استقامت)وعضلات مخلط(براي کارهاي سريع) اختلاف قائل شد.

نيکولاس آندري به عنوان وضع کننده لغت وهم موسس علم ارتئپدي کلمه استخوان پزشک را ابداع کردوبه عقيده او بدشکلي وانحراف ستون فقرات درنتيجه بدشکل گرفتن ماهيچه ها در دوران کودکي است.

رابرت وايت درکتاب حيات وحرکات غير ارادي حيوانات مدعي شدکه حرکات ازيک عکس العمل غير ارادي حواس سرچشمه مي گيرند – هالر ، بسياري ازتجربيات جديد را درمورد تحرک عضلاني به صورت خلاصه بيان کرد، وايت مشاهدات کلينيکي خود را از معالجه يک مريض به وسيله برق گزارش نمود، الکتريسيته حيواني بعنوان جانشين براي روح حيواني عنوان شدکه به زودي محققان متوجه شدندکه همان نيروي فعال کننده درحرکات ماهيچه اي مي باشد.

به اعتقاد برادران ارنست وهنريخ وبر، ويلهم ادوارد وادوارد فرديک ، بدن دردو امر بوسيله کشش ليگ منت ها وفشار کم وناچيز ماهيچه ها دريک راستا قرارمي گيرند.

برادران وبراولين کساني بودند که به بررسي کاهش طول ماهيچه اي درهنگام انقباض ومطالعات بسياري در زمينه نقش استخوان ها به عنوان اهرم هاي مکانيکي وهمچنين توصيف تغييرات مرکزثقل به وسيله دستگاه زمان سنج پرداختند .

به اعتقاد اتين جوليوس هاري ،حرکت مهمترين وظيفه انسان است وتمام وظايف ديگر تحت الشعاع آن مي باشند، اومتد طراحي وتصويري را درتحقيقات بيولوژيکي دردوکتاب درسال 11892 و 1894 شرح داد- ازمعروفترين تحقيقات کريستان ويلهم بورن واتوفيشر روش تجربي تعيين مرکز ثقل بود،بوري رودلف فيگ ، روش تجربي تعيين مرکز ثقل بورن وفيشر را رد کرد، کارفينگ بر روي مکانيک مفصلي وحرکات عضلاني مي باشد بيور معتقد بود که عضلات آنتاگونيست هميشه دربرابر حرکات سنگين از شدت اين حرکات مي کاهندـ قانون ولف که برپايه هاي رياضي استواراست : هرتغيير درشکل ويا وظايف استخوان ها ويا وظايف آنها به تنهايي تغييراتي رادر ساختمان داخلي ودر درجه دوم تغييرات ظاهري رابه دنبال داشت.

جان کرخ نتيجه گرفت که فشارهاي عضلاني اهميت کمتري درتعيين شکل و ساخت استخوان ها دارندـ آرتوراستندلر درکتاب بدن انسان تحت شرايط عادي و پاتولوژيکي اظهار داشت که شکل استخوانها هم به فشار وزن بدن وهم به کشش عضلاني بستگي دارد.

راجي کاري نيزاظهار داشت که کشش عضلاني ، بر رسد و ساختمان استخوان تأثير مي گذارد آنجلو موزوس ، دستگاه سنجش قدرت عضلاني راساخت ونرنسکي اشاره کردکه فعاليت در درون ماهيچه نهفته است همچنين آدرين نشان داد که مي توان ميزان فعاليت عضلاني را در هر مورد حرکتي سنجيد .

 

بيان مسأله

علم بيولوژيک يا زيست حرکتي درعصر حاضر جايگاه ويژه اي درپيشبرد اهداف ورزشي مربيان ، ورزشکاران واجراي صحيح وايده ال مهارتهاي ورزشي دارد.  اين علم نه فقط به تجزيه وتحليل مهارتهاي ورزشي بلکه زمينه هاي مختلف وموثر دراجراي ورزشکاران مانند ابزار ووسايل ورزشي و سطوح بازي را بررسي مي کند.

فعاليت بدني منظم براي جوانان فوائد جسمي ، روحي و اجتماعي مهمي از نظر بهداشت و سلامت به همراه دارد . تمرين هاي منظم فعاليت بدني به کودکان ونوجوانان کمک مي کنند تا استخوانها ، عضلات ومفاصل سالمي داشته باشند . وزن وبدنشان تنظيم شود و چربي آنها کم شود وفعاليت قلب وريه ها موثر باشند. اين امر درايجاد هماهنگي حرکت مشارکت نموده و به پيشگيري وتنظيم اضطراب و افسردگي کمک مي کند . بازي ها ، ورزش ها وساير انواع فعاليت بدني به نوجوانان اين فرصت را مي دهد که خود باوري واتکاء به نفس داشته باشند.

موفقيت ومشارکت واتحاد جمعي را احساس کنند. اين اثرات مثبت همچنين به کاهش مضرات وخطرات ايجاد شده بوسيله روشهاي زندگي مصرفي ، رقابتي پراز استرس وبي تحرک که در جوانان امروزي بسيار شايع است کمک مي کند. مشغول بودن به فعاليت بدني هدايت شده مي تواند باعث پرورش ساير رفتارهاي بهداشتي مثل پرهيز از سيگار ، الکل و مواد مخدر ورفتارهاي خشونت بار گردد.

امروزه ورزش يکي از اموري است که به عناوين مختلف درجهان مطرح شده وگروه زيادي به اشکال گوناگون با آن سروکار دارند. برخي ازمردم ، ورزشکار حرفه اي اندوگروهي ورزشکار آماتور، گروهي طرفدار وعلاقه مند به ورزش وديدن برنامه هاي مسابقات ونمايش هاي ورزشي بوده وعده اي نيز از راه ورزش امور زندگي خويش را مي گذرانند. وزارتخانه ها وادارات ورزشي فراواني تأسيس شده ومخارج زيادي صرف ورزش ، ساختن استاديوم ها ، مجتمع ها وباشگاههاي ورزش ونيز تهيه وسايل ولباس هاي ورزشي ويا تماشاي مسابقات ورزشي مي شود بخش هاي قابل توجهي از

]برنامه هاي تلوزيون ، راديو ، مجلات وساير رسانه هاي گروهي به ورزش واخبار ورزشي اختصاص دارد وخلاصه ورزش يکي ازاموري است که در جهان به صورت جدي مطرح بوده وازجهات مختلف داراي اهميت مي باشد.

باوجود تمام فوايدي که ورزش براي سلامتي انسانها دارد خطراتي نيز به همراه داردکه جزء جدايي ناپذير آن مي باشد. دراين تحقيق سعي شده است بيشترين دلايلي که مي تواند منجر به آسيب ديدگي درحين فعاليت بدني شود راذکر نماييم تا ورزشکاران ومربيان ورزشي با اگاهي ازاين دلايل سعي دراتخاذ تدابير لازم جهت جلوگيري ازبروز آسيب درحين فعاليت بدني نمايند.

 

ضرورت تحقيق

 ورزشکاران هميشه درخطر صدمات بدني وجراحات عضوي هستند ، اين آسيبها وجراحات وارده به اين دسته از گروه جوانان دراجتماع ، بسيار قابل اهميت است ودر دنياي جديد قسمت اعظمي از طب ورزشي به اينگونه آسيبها اختصاص داده شده است ، گو اينکه به همه افراد مصدوم بايد نهايت توجه ودقت بشود، ولي ورزشکاران بايد به طور مداوم وبا توجه بيشتر مورد دقت ومعاينه قرارگيرند ودراولين لحظه درمان شوند صدمات وجراحاتي که به ورزشکاران داده مي شود به علل مشخص از ضرباتي که به افراد معمولي دراجتماع وارد مي شود متمايز هستند هرچندکه اصول درماني وپايه واساس آسيبهاي بدني هميشه يکسان ومشخص است.

 

 هداف تحقيق

در بررسي اهداف اين تحقيق به دو مقوله اهداف کلي واهداف اختصاصي  مي پردازيم.

هدف کلي : بررسي آسيبهاي ورزشي در دانشجويان دانشکده فني امام خميني (ره) ودانشگاه آزاد(سما) سبزوار در درس تربيت بدني عمومي

اهداف اختصاصي : دراين راه برخي اهداف را اختصاصي تر دنبال مي کنيم : از قبيل :

 • تعيين مهمترين دلايل آسيب ديدگي که از سوي خود دانشجويان مشخص مي گردد.
 • تعيين بيشترين نوع آسيب ديدگي از قبيل آسيب استخواني و آسيب عضلاني و... دربين دانشجويان
 • مشخص کردن اندامهايي از بدن که بيشتر درمعرض آسيب ديدگي قرارگرفته اند از قبيل ، سروصورت و يا اندام تحتاني که هر قسمت به اعضاء مربوط به خود تقسيم مي شود.

 

فرضيات تحقيق

 • آزمودنيها با دقت وصداقت به پرسشها پاسخ داده اند.
 • دلايلي که در پرسشنامه براي آسيب ديدگي آورده شده اندجامع وکامل هستند.

 

 

محدوديتهاي تحقيق

الف: محدوديتهايي که توسط محقق اعمال شده است.

1-جنسيت : تمامي آزمودنيهاي اين تحقيق رادمردان تشکيل مي دهند.

2- سن : آزمودنيها همگي تقريبا دريک گروه سني بين 20 تا 24 سال مي باشند.

3- دراين تحقيق تنها از پسران ورودي 83 و84 استفاده شده است .

4- فقط دانشجوياني که درس تربيت بدني عمومي را گذرانده اند دراين تحقيق شرکت داشته اند

  ب: محدوديتهايي که خارج از کنترل محقق بوده است.

 • به سبب گذر زمان امکان فراموش برخي آسيب ديدگيهاي جزئي وجود دارد.
 • ميزان صحت وستم اطلاعات داده شده از ناحيه آزمودنيها به طورکامل مشخص نيست .

 

پيش فرضهاي تحقيق

 • آزمودنيها با کنترل وتمرکز کامل به سئوالات پاسخ داده اند.
 • آزمودنيها منتخب يک گروه تصادفي ازهمه دانشجويان مشابه خود درکشور خواهند بود.

 

تعاريف واژه ها

 تربيت بدني : کلمه تربيت در زبان فارسي به معني پروردن ، پروراندن و اسم مصدر آن پرورش استعمال مي شود ولي به طور کلي تربيت بدني به معني پرورش بدن به وسيله ي انواع ورزش آمده است

شکستگي : شکستگيها درنتيجه وارد شدن يک ضربه شديد به استخوان ايجاد مي شود داراي علايمي از قبيل دردشديد ، بي حرکت شدن عضو وخونريزي دروني هستند. شکستگي ها به دو نوع شکستگي باز وشکستگي بسته تقسيم مي شوند: شکستگي باز : يا شکستگي مرکب ، شکستگي موفعي باز است که قطعات شکسته پوست را باز کرده وبه خارج راه مي يابد. شکستگي بسته : دراين نوع شکستگي زخمي وجود ندارد ودرصورت وجود زخم به صورت خراش سطحي بوده و قطعات شکسته به خارج راه نيافته اند .

دررفتگي : جابجايي بخش استخواني مفصل که به تغيير کلان ووضعيت هردو انتهاي مفصلي منجر مي شود- کوفتگي : عبارت ازيک ضربه مستقيم است که به پوست وانساج نرم زير آن وارد مي شود.

پيچ خوردگي : حالتي که عوام به آن اصطلاح رگ به رگ شدن را اطلاق مي نمايند ، دراثر پيچ خوردن ويا کشش مفاصل صدمه وجراحت در رباطهاي نگهدارنده ايجاد مي شود.

پارگي ليگاماني: زماني که ليگامانها دچار کشيدگي يا پارگي ويا هردو ضايعه شوند اسپرين يا پارگي ليگاماني رخ مي دهد.

پارگي عضلاني : اگر عضله يا تاندون باشدن کشيده وکوتاه شوددچار پارگي مي شود.

گرفتگي عضلاني : انقباض ناگهاني وغير ارادي ودردناک ماهيچه يا يک گروه از ماهيچه ها گرفتگي نام دارد.

آسيب غضروف : اگر استخوانهاي يک مفصل چرخيده وفشار داده شوند ممکن است به مفصل فشاروارد آيد و غضروف دچار ضايعه شود، اين آسيب مکررا در زانو اتفاق مي افتد .

تاندونيت: چنانچه تاندونها مکررا يا نيروي زيادي کشيده شوند ويا بيش ازحد مورداستفاده قرارگيرنددچارحالت تحريک پذيري شديدمي شوند.

 

مقدمه

  دراين فصل ابتدا به معرفي چند کتاب ارزشمند که دراين زمينه تأليف شده است مي پردازيم سپس پس به تحقيقاتي که از نظر موضوع ومحتوي با تحقيق حاضر مرتبط است خواهيم پرداخت .

الف: تحقيقاتي که در داخل کشور انجام شده است.

 • درسال 1377 کتابي تحت عنوان کمکهاي اوليه درتربيت بدني توسط ميرمحمدکاشف و سيد علي اصغر هاشمي قره در3000 نسخه به چاپ رسيد. دراين کتاب سعي شده است مربيان ، سرپرستان و دست اندرکاران ورزشي را با تشريح اصول وروشهاي صحيح افراد وکمکهاي اوليه درهنگام بروز آسيبهاي ورزشي آشنا نموده و آنها را درپيشگيري از بروز صدمات احتمالي ياري نمايد.
 • دکتر رضا قراخانلو ، دکتر حسن دانشمندي ودکتر محمد حسين عليزاده کتاب ارزشمند ومفيدي تحت عنوان پيشگيري و درمان آسيب هاي ورزشي منتشر نموده اند.
 • ابوالفضل عزيز آبادي فراهاني در سال 1369 درکتابي با ارزش به بررسي وقوع صدمات ورزشي در ده رشته ورزشي پرداخت ازايشان همچنين کتابهاي ديگري تحت عنوان حرکات اصلاحي (1370) وکمکهاي اوليه (1375) توسط انتشارات دانشگاه پيام نور به چاپ رسيده است.
 • درخرداد1376 کتاب با ارزشي توسط دکتر رضا عليجانيان ترجمه ومنتشر گرديد اين کتاب نوشته دکتر جنسون ، دکتر شولتر ودکتر بنگوتر تحت عنوان حرکت شناسي و بيومکانيک در ورزش است که منبع بسيار مفيدي جهت استفاده مربيان وورزشکاران براي آشنايي با اصول بيومکانيکانجام حرکات ورزشي به شمار مي رود.
 • آرمند درمقاله اي که درمورد آسيب هاي متداول در ورزش ارائه داده است ، بهترين راه پيشگيري از بروز آسيب در ورزش را انجام تمرينات کششي قبل از انجام فعاليت بيان مي کند.

درآماري که توسط ايشان ارائه گرديده است هر ورزشي که در 1000 ساعت بيش از5آسيب داشته باشدجزء ورزشهاي پرخطربه شمار مي روددراين بين راگبي ولاکرومن با 30 صدمه در 1000 ساعت در بالاترين حد به سرمي برند.

 • نتايج پايان نامه ابوذر با ‍ پيرزاده دانشجوي کارشناسي ارشد تربيت بدني دانشگاه رازي کرمانشاه نشان مي دهد فعاليتهاي ورزشي تيمي يا انفرادي درکاهش ميزان احساس تنهايي افراد موثر است همچنين فعاليت بدني و حضور درمحيط هاي ورزشي درجواني و نوجواني سبب تعادل شخصيت وجلوگيري يا بهبود تنش هاي رواني درافراد ازجمله احساس تنهايي خواهد شد .
 • رمضاني نژاد درتحقيقي به مقايسه ي صفات شخصيتي دانشجويان ورزشکار و غير ورزشکار مرد دانشگاه گيلان پرداخته است . نتايج تحقيق نشانگر آن است که مقايسه ي ميانگين نمرات دو گروه دانشجويان ورزشکار و غير ورزشکار نشان مي دهد که دانشجويان ورزشکارنسبت به دانشجويان غير ورزشکار برتري جويي واعتماد به نفس بيشتري دارند ، دانشجويان ورزشکار رشته ي تربيت بدني با دانشجويان ورزشکار غير رشته ي تربيت بدني از نظر صفات شخصيتي تفاوتي نداشتند .

ب: تحقيقاتي که درخارج از کشور صورت گرفته است :

 • هيلب فرانت محقق آلماني درتحقيقاتي ميزان شکستگي وترک خوردگي استخوان را نشان مي دهد بر اساس نتايج اين تحقيق شکستگيها 22 ٪ کل آسيب ها را در برمي گيرند که بيشترين شکستگي ها در اندام فوقاني صورت گرفته است . فرانت معتقداست شکستگي بيشتر در ساعات ورزش اتفاق مي افتد تادر ساعات آزاد . در اين تحقيق ميزان شکستگي در سر 4 ٪ در ميان تنه
 • 35 ٪ درتنه 2٪ درپايين تنه 18٪ ذکر شده است . آقاي هيلب در تحقيق ديگري نشان دادبيشترين گرفتگي عضله پس از انقباض هاي برون گرا و کمترين
 • گرفتگي پس از انقباض هاي هم تنش ايجاد مي شود تحقيقات وي ميزان وقوع فربريدگي را نسبتبه سايرصدمات ورزشي در رشته هاي مختلف به اين شرح بيان مي دارد:کشتي59٪ دوميداني 50٪ اسکي 48٪ژيمناستيک 45٪و بسکتبال 36٪
 • نتايج تحقيق ديگري که توسط هيلپ فرانت انجام گرفت نشان داد در هر سال از 40نفر ورزشکار حرفه اي بيمه شده يک نفرصدمه مي بينيد واز هر 4000 نفر يک معلول مي شود و از هر 40000مورد يک مورد منجر به مرگ مي شود هيلپ در ادامه به علل اصلي صدمات ورزشي اشاره مي کند و نتايج را به اين شکل بيان مي دارد الف- عدم آمادگي جسماني (70٪ )    ب- خستگي بيش از حد (17٪ ) ج - انجام حرکات غيرورزشي (13٪ )
 • در سال 1984 آرمسترانگ در تحقيقي نتيجه گرفتگي عضلاني تاخيري با مواردزيرهمراه است : 1- بالا رفتن ميزان آنزيمها پلاسما 2- پيدايش ميوگلوبين در خون 3-وجود مواردغير طبيعي وساختارهاي بسيار ريزدر بافتشناسي عضلاني
 • در سال 1973 تالک در تحقيقي در ارتباط با کوفتگي و درد عضلاني و انقباض هاي اکسنتريک (برون گرا ) و کانستريک (درون گرا ) وايزومتريک انجام گرفته است نشان داد که گروهي که فقط با روش اکسنتريک تمرين کرده اند پس از تمرين به کوفتگي و درد شديد عضلاني گرفتار شده اند ذر حالي که گروه هايي که با انقباض ايزومتريک و کانسنتريک تمرين نموده اند پس از تمرين ، دردمختصري داشتند و يا هيچگونه دردي احساس نکردند.
 • در تحقيقي که توسط جان .اف.موشر در ارتباط باصدمات حاصله در ورزش هاي آبي ، فوتبال و ژيمناستيک انجام گرفت مشخص شد بيشترين درصد وقوع
 • صدمه در فوتبال در نتيجه ي انجام تکنيک سر خوردن و انجام حرکت قيچي است . در ورزش هاي آبي به هنگام شيرچه و سرخوردن و در ژيمناستيک بيشتر در انجام حرکات ترامپولين حادث شده است . اين تحقيق همچنين بيان مي دارد که در سال 1975 در طول فصل مسابقات فوتبال 12 مورد صدمه ي شديد گردني در پنيلوانيا و نيو جرسيتي اتفاق افتاده است که شامل يک مورد کوادراپلژيا و 3مورد شکستگي مهره بوده است .
 • درسال 1833 بيومونت نشان داد ورزش خسته کننده ي شديد سبب تاخ
 • ير در فرايند گوارشي مي شود . محققين پس از حدود يک قرن گزارش کردند که حتي ورزش با شدت متوسط (4تا8 کيلو متر دويدن ) نيز پس از يک غذاي سبک موجب کندي تخليه و کاهش ترشحات معده در مردان جوان مي شود .
 • در سال 1974 دورپس تئوري انقباض را ارائه داد .او در مورد کوفتگي و درد
 • عضلاني بيان مي دارد که تمرين مجسم به کم خوني در موضع مي شود و اين کم خوني دردايجاد مي نمايد و اين درد موجب افزايش فعاليت بازتاب حرکتي مي شودوهر اندازه فعاليت حرکتي افزايش يابد به همان نسبت تنفس درآن موضع بالا مي رود وبا بالا رفتن تنفس ميزان کم خوني افزايش مي يابد .
 • فنيک وهمکارانش در زمينه ي تمرين در هواي گرم تحقيقاتي انجام دادند . آنها نتيجه گرفتند که تمرين در هواي گرم علاوه بر افزايش دماي بدن و ضربان
 • قلب باعث افزايش اکسيژن مصرفي نيز مي شود که سبب مي گردد عضلاني که کاربيشتري انجام مي دهند گليکوژن بيشتري مصرف کرده و اسيدلاکتيک بيشتري در مقايسه با تمرين در هواي سرد توليد کنند.
 • دراواخر دهه ي 1960 دکتر کنت کوپرکتاب تمرينات هوازي را منتشر کرد مطالب اين کتاب پايه و اساس علم پزشکي دراهميت ورزش به ويژه تمرينات هوازي جهت سلامتي و افزايش آمادگي جسماني رافراهم مي کند.

 

 

مقدمه

 در اين فصل سعي خواهد شد مراحل انجام تحقيق به طور کامل بيان شود ، در مورد جمعيت آماري ونحوه انتخاب نمونه ها ، روش جمع آوري اطلاعات ورزش تجربه و تحليل داده ها شرح دقيقي ارائه خواهد شد .

 

روش اجراي تحقيق :

در اين تحقيق سعي شده است آسيبهاي ورزشي وعلل اين آسيبها دربين دانشجويان دانشکدهفني امام خميني (ره ) و دانشگاه آزاد اسلامي سبزوار مورد بررسي آماري و تجزبه و تحليل قرار گيرد به اين منظور پرسشنامه هايي تهيه و در اختيار دانشجويان قرار گرفت که در آن در يک طرف برگه از دانشجويان خواسته شدبعد از درج مشخصات فردي خود از قبيل نام ، نام خانوادگي ، سن نوع رشته ورزشي ، رشته تحصيلي ،...

از بين 30 علت مهکنه براي آسيبهاي ورزشي 10علت را به ترتيب اولويت شماره گذاري نمايند در پشت برگه پرسشنامه نوع آسيب ديدگيها و اندامهاي مختلف بدن ذکرشده بود و از آنان خواسته شد آسيبهاي احتمالي که تاکنون در حين فعاليت بدني در طي گذراندن درس تربيت بدني عمومي متحمل شده اند را علامت گذاري نمايند به طور مثال اگر در ناحيه مچ پا دچار دررفتگي شده اند در قسمت اندام تحتاني دررفتگي مچ پا را علامت گذاري مي نمايند .

 

 

جامعه و نمونه آماري

جامعه آماري تحقيق حاضر شامل دانشجويان مرد دانشگاه آزاد اسلامي و دانشکده فني (امام خميني ره ) است . ميانگين سني آنها بين 19 تا 14 سال            مي باشد که به عنوان نمونه آماري در اين تحقيق شرکت داشته 

 

جدول 1:مهمترين علل آسيب ديدگي در پسران ورودي83:

 

 


1.گرم نکردن

 

2.عدم آمادگي جسماني

 

3.کمبود امکانات

 

4.ضربه شديد وغير مستقيم

 

5.تماس با ديگر بازيکنان

 

6.عدم استفاده از پوششهاي ايمني

 

 

7.تمرينات غلط

 

8.خستگي

 

9.زمين خوردن

 

10.رقابتي بودن بازي

 

جدول2: مهمترين علل آسيب ديدگي در پسران ورودي83(به ترتيب اولويت):

 

 

 

 

 

 

 

1.گرم نکردن

 

2.عدم آمادگي جسماني

 

3.ضربه شديدو غير مستقيم

 

4.زمين خوردن مداوم

 

5.تماس و برخورد با بازيکنان

 

28

 

12

 

8

 

8

 

7

 

 

جدول3:ميزان آسيب دراندامهاي بدن پسران ورودي83:

 
 

سروصورت

تنه وستون مهره ها

اندام فوقاني

اندام تحتاني

سروصورت

13%

21%

31%

35%

13%

 

 

 

 

 

 

 

 

براساس اين جدول آسيب در اندام تحتاني بيشترين ميزان آسيب ديدگي ها  را شامل ميشود.

 

 

جدول4:نوع آسيب ديدگي ها دراندامهاي بدن پسران ورودي83:

 

 
 

آسيب استخواني

آسيب عضلات

آسيب مفصلي

آسيب پوستي

آسيب استخواني

17%

32%

18%

33%

17%

 

 

 

 

 

 

 

 

براساس اين جدول آسيب پوستي بيشترين ميزان آسيب ديدگي ها را شامل ميشود

جدول5 : ميزان آسيبهاي استخواني درپسران ورودي83:

 

 

شکستگي باز

شکستگي بسته

ترک(مويه)

تخريب ورشد غير طبيعي

3%

64%

33%

0

 

براساس اين جدول شکستگي بسته بيشترين ميزان آسيبهاي استخواني را شامل ميشود.

 

جدول6 : ميزان آسيبهاي عضلاني درپسران ورودي83:

کشيدگي

گرفتگي

کوفتگي

پارگي

خونمردگي

17%

37%

27%

11%

8%

 

 

 

 

 

 

 

 

براساس اين جدول گرفتگي بيشترين ميزان آسيبهاي عضلات را شامل ميشود.

جدول7:ميزان آسيبهاي مفصلي درپسران ورودي83:

 
 

دررفتگي

پيچيدگي

پارگي ليگامنت

پارگي مينيسک

غضروف

 

43%

 

22%

 

8%

 

5/13%

 

5/13%

 

 

 

 

 

 

 

 

براساس اين جدول دررفتگي بيشترين ميزان آسيبهاي مفصلي را شامل ميشود.

 

 

جدول8:ميزان آسيبهاي پوستي درپسران ورودي83:

 

خراشيدگي

زخم

بريدگي

تاول

التهاب سايشي

ميخچه

قارچ

40%

31%

12%

8%

6%

 

 

 

 

 

 

براساس اين جدول خراشيدگي بيشترين ميزان آسيبهاي پوستي را شامل ميشود.

جدول9 : ميزان آسيب درسروصورت پسران ورودي83:

جمجمه

چشم

بيني

دهان

گوش

 

0

 

4%

 

30%

 

59%

 

7%

 

 

 

 

 

 

 

براساس اين جدول آسيب دهان(فک) بيشترين ميزان آسيبهاي ديدگي ها را شامل ميشود.

 

 

 

جدول10:ميزان آسيب درتنه وستون مهره ها درپسران ورودي83:

گردن

پشت

کمرودنده

جناغ

کتف

 

20/14%

 

21/14%

 

20/14%

 

12%

 

31%

 

 

 

 

 

 

براساس اين جدول آسيب کتف بيشترين ميزان آسيب ديدگي ها را شامل ميشود.

 

جدول11:ميزان آسيب دراندام فوقاني درپسران ورودي83:

ترقوه

بازو

آرنج

ساعدومچ دست

انگشتان

 

6%

 

28%

 

16%

 

14%

 

22%

 

 

[

 

 

 

 

براساس اين جدول آسيب بازو بيشترين ميزان آسيبهاي اندام فوقاني را شامل ميشود.

 

 

جدول12:ميزان آسيب دراندام تحتاني درپسران ورودي83:

 لگن

ران

کشکک

ساق پا

مچ پا

انگشتان

26٪

15٪

25٪

17٪

10٪

 

 

 

 

 

 

 

 

براساس اين جدول آسيب ران بيشترين ميزان آسيبهاي اندام تحتاني را شامل ميشود.

بيشترين دلايل ذکر شده توسط پسران ورودي 84 (بدون در نظر گرفتن اولويت):

 

1.گرم نکردن

2.عدم آمادگي جسماني

3.عدم استفاده از پوششهاي ايمني

4.تمرينات غلط

5.ضربه شديد

1.گرم نکردن

6.کمبود امکانات

7.بي نظمي تمرينات

8.تکنيک غلط

9.برخورد با بازيکنان

10.خستگي

6.کمبود امکانات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بيشترين دلايل ذکر شده توسط پسران ورودي 84 به ترتيب اولويت:

 

 

 

1.گرم نکردن

 

2.عدم آمادگي جسماني

 

3.تمرينات غلط

 

4.زمين خوردن مداوم

ج

5.ضربه شديد

 

1.گرم نکردن

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول1:نوع آسيب ديدگي ها در پسران ورودي84:

آسيب استخواني

آسيب عضلات

آسيب مفصلي

آسيب پوستي

20%

38%

20%

22%

 

 

 

 

 

 

 

 

براساس اين جدول آسيب عضلات بيشترين ميزان را در بر مي گيرد.

 

 

جدول2:ميزان آسيب دراندامهاي بدن در پسران ورودي84:

 

سروصورت

تنه وستون مهره ها

اندام فوقاني

اندام تحتاني

9%

15%

32%

44%

 

 

 

 

 

 

جدول3:ميزان آسيبهاي استخواني درپسران ورودي 84:

 

 

شکستگي باز

شکستگي بسته

ترک(مويه)

 

تخريب ورشد غير طبيعي

23%

43%

34%

0

 

براين اساس شکستگي بسته بيشترين ميزان آسيب استخواني را در بر مي گيرد.

 

 

جدول4: ميزان آسيبهاي عضلات درپسران ورودي 84:

 

 

کشيدگي

گرفتگي

کوفتگي

پارگي

خونمردگي

23%

44%

30%

3%

0

 

 

بر اساس اين جدول گرفتگي بيشترين ميزان آسيب عضلاني را در بر مي گيرد.

جدول5:ميزان آسيبهاي مفصلي درپسران ورودي 84:

دررفتگي

پيچيدگي

پارگي ليگامنت

پارگي مينيسک

غضروف

55%

5/19

5/19

3%

3%

 

 

 

 

 

 

براساس اين جدول دررفتگي بيشترين ميزان آسيب مفصلي را شامل ميشود.

 

 

 

جدول6:ميزان آسيبهاي پوستي درپسران ورودي 84:

خراشيدگي

زخم

بريدگي

تاول

التهاب سايشي

 

ميخچه

قارچ

44%

5/23%

5/23%

6%

0

 

0

 

 

  

 

 

 

 

براساس اين جدول خراشيدگي بيشترين ميزان آسيب پوستي را شامل ميشود.

جمجمه

چشم

بيني

دهان

گوش

0

7%

64%

5/14

5/14

 

 

جدول7:ميزان آسيبهاي سروصورت درپسران ورودي 84:

 

 

 

براساس اين جدول آسيب بيني بيشترين ميزان آسيب سروصورت را شامل ميشود.

 

 

جدول8:ميزان آسيبهاي تنه وستون مهره ها درپسران ورودي 84:

گردن

پشت

کمر

دنده

جناق

کتف

18٪

14٪

27٪

23٪

0

18٪

 

 

 

 

 

براساس اين جدول آسيب کمر بيشترين ميزان آسيب تنه وستون مهره ها را شامل ميشود.

 

 

جدول9:ميزان آسيبهاي اندام فوقاني درپسران ورودي 84:

ترقوه

بازو

آرنج

ساعد

مچ دست

انگشتان

2%

18%

11%

18%

24%

27٪

 

 

 

 

 

براساس اين جدول آسيب انگشتان بيشترين ميزان آسيب دراندام فوقاني را شامل ميشود.

 

 

 

جدول10:ميزان آسيبهاي اندام تحتاني درپسران ورودي 84

ران

کشکک

ساق پا

مچ پا

انگشتان پا

لگن

20%

1%

39%

24%

16%

0

 

 

 

 

براساس اين جدول آسيب ساق پا بيشترين ميزان آسيب دراندام تحتاني را شامل ميشود.

 

مهمترين هدفي که در طول اين تحقيق بدنبال آن بوديم بررسي آسيبهاي ورزشي وعلل اصلي اين آسيبها دربين دانشجويان ومعرفي آنان به ورزشکاران ومربيان ورزشي است تا باشناخت اين آسيبهاي سعي درپيشگيري ازآنها ودرصورت وقوع درمان به موقع آن نمايند.

با توجه به جدولهاي(1الي12) در بين 40نفر ورودي 83 بيشترين آسيبها دربين اندامهاي بدن دراندام تحتاني که 35٪ کل آسيبها را به خود اختصاص        مي داده اند ديده شد، همچنين شايع ترين نوع آسيب ديدگي ها را آسيب هاي پوستي با 33٪ کل آسيبها در بر مي گيرند – عمده ترين دلايل آسيب ديدگي ها دربين پسران ورودي 83 به ترتيب : 1-گرم نکردن اندامها 2- عدم آمادگي جسماني 3- ضربه شديد وفشار

غير مستقيم مي باشد دربين 60 نفر ورودي 84 نيز بيشترين آسيبها دراندام تحتاني با 44٪ کل آسيبها مشاهده شد دربين انواع آسيب ديدگي ها نيز آسيب هاي عضلاني با 38 درصد انواع آسيبها قرارگرفتند. دراين گروه دلايل آسيب ديدگي ها به ترتيب : 1- گرم نکردن اندامها 2- عدم آمادگي جسماني 3- تمرينات غلط بود که بيشترين آمار رابه خود اختصاص دادند.

 

      امروزه فعاليت بدني  جوانان در کشورهاي مختلف دنيا کاهش يافته است و اين مخصوصاً در مناطق فقيرنشين شهري بيشتر ديده ميشود.تخمين زده ميشود کمتر از يک سوم جوانان داراي فعاليت کافي براي سلامت و شادابي حال و آينده شان هستند.

تربيت بدني و ساير فعاليت بدني مدارس در حال کاهش است.تنها کشورهاي اندکي هستند که حداقل 2 ساعت در هفته را اختصاص به ورزش ميدهند.اين وضع ناپسند همچنان ادامه دارد و حتي در برخي مناطق بدتر نيز شده است و کشورهاي بيشتري به اين وضع مبتلا شده اند.

اين کاهش عمدتاً مربوط به افزايش شيوه زندگي بي تحرک ميباشد مثلاً کودکان اندکي هستند که براي رسيدن به مدرسه دوچرخه سواري ميکنند و يا بيشتر وقتشان به تماشاي تلويزيون،انجام بازيهاي کامپيوتري و استفاده از کامپيوتر مي گذرد.

عدم فعاليت بدني علت زمينه اي عمده اي براي مرگ و مير،بيماريها و ناتوانايي هاست.

اطلاعات اوليه اي که از تحقيقات سازمان بهداشت جهاني در زمينه عوامل خطرساز وجود دارد حاکي از اينست که عدم فعاليت يا زندگي بي تحرک،يکي از 10 علت اصلي مرگ و مير ناتواني در کل جهان است.در کشورهاي مختلف بين 60 تا 85 درصد از بالغين تحرک کافي براي بهبود سلامتي شان ندارند.زندگي بي تحرک باعث افزايش تمام علل مرگ و مير ميشود.خطر بيماريهاي قلب و عروق،ديابت و چاقي را دوبرابر ميکند و مشخصاً باعث افزايش خطر سرطان روده،فشار خون بالا،استئوپروز،افسردگي و اضطراب ميشود.

در شهرهايي که به سرعت رشد ميکند،در کشورهاي در حال توسعه،شلوغي،فقر،جنايت،ترافيک،کيفيت بد هوا،فقدان پارک،پياده رو،ورزش و تفريحات و ساير مکانهاي سالم،فعاليت بدني را به انتخابي دشوار تبديل ميکند.براي مثال در سائوپائولوي برزيل70 درصد مردم بي تحرک هستند.حتي در مناطق روستايي کشورهاي در حال توسعه تفريحات غير فعال مثل تماشاي تلويزيون در حال افزايش است.نتيجه اين تغييرات در زندگي افزايش ميزان چاقي،ديابت و بيماريهاي قلبي و عروقي است.

کشورهاي داراي درآمد پايين يا متوسط تحت فشار زيادي از اين ها و ساير بيماريهاي غيرواگير قرار دارند.77 درصد کل مرگ و مير به وسيله بيماريهاي غيرواگير در کشورهاي در حال توسعه اتفاق مي افتد.اين بيماريها در حال افزايش هستند و اثر فزاينده اي در سيستم هاي مراقبت بهداشتي،منابع و اقتصاد در کشورهاي جهان مي گذراند.

           کشورها در حال تلاش براي مقابله با اثرات بيماريهاي عفوني همزمان با افزايش فشار بيماريهاي غيرواگير روي جامعه و سيستم هاي بهداشتي هستند.فعاليت بدني به علاوه رژيم غذايي سالم و عدم مصرف سيگار به عنوان راهي موثر و با صرفه جويي براي ترفيع بهداشت عمومي در کشورهاي با درآمد کم يا متوسط ميباشد.

 زندگي بي تحرک علت عمده مرگ و مير،بيماري و ناتواني ميباشد.حدود 2 ميليون مرگ هر سال به علت عدم فعاليت بدني اتفاق مي افتد و يافته هاي اوليه از تحقيق سازمان بهداشت جهاني حاکي از آنست که زندگي بي تحرک يکي از 10 علت عمده مرگ و مير در جهان مي باشد.عدم فعاليت بدني باعث افزايش تمام انواع مرگ ومير،دو برابر شدن خطر بيماريهاي قلبي عروقي،نوع 2 ديابت و چاقي ميشود.همچنين خطر سرطان روده و پستان،بالا رفتن فشار خون،اختلالات چربي،استئوپروز،افسردگي و اضطراب را افزايش ميدهد.ميزان بي تحرکي در تمام کشورهاي توسعه يافته ودر حال توسعه بالاست.در کشورهاي توسعه يافته بيش از نيمي از بالغين به اندازه کافي تحرک ندارند.

 

اين مسأله در شهرهاي بزرگ کشورهاي توسعه يافته که به سرعت هم رشد مي کنند مشکل عمده تري ميباشد.شلوغي،فقر،جنايت،ترافيک،آلودگي هوا و فقدان پارک و امکانات ورزشي و تفريحي و پياده رو،انتخاب فعاليت بدني را مشکل ميسازد. براي مثال در سائوپائولوي برزيل70 درصد جمعيت غير فعال هستند.حتي در مناطق روستايي کشورهاي در حال توسعه وقت گذراني غير فعال مثل تماشاي تلويزيون در حال افزايش است.نتيجه اين تغييرات در زندگي افزايش ميزان چاقي،ديابت و

بيماريهاي قلبي و عروقي است.در کل دنيا بجز مناطق جنوبي صحراي آفريقا بيماريهاي مزمن جزو علل اصلي مرگ و مير هستند.غذاي غير سالم،اضافه کالري،بي تحرکي،چاقي و ساير بيماريهاي مزمن مربوط به آنها          عمده ترين مشکل بهداشتي جامعه در اکثر کشورهاي جهان مي باشد.

اطلاعات جمع آوري شده در تحقيقات بهداشتي تمام مناطق جهان تقريباً ثابت مي باشند.نسبت افراد بزرگسال که بي تحرک يا نزديک به آن هستند بين 60 تا 85 درصد متغير است.

سازمان بهداشت جهاني اخيراً مقادير جهاني بيماري ايجاد شده از 22 عامل خطرساز که شامل بي تحرکي بدني نيز ميباشد را مورد ارزيابي قرار داده است.نتايج اين تحقيق در گزارش بهداشت جهاني سال 2002 منتشر خواهد شد.

 

 

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید