دانلود مقاله بررسی نقش آسیبهای فضای مجازی بر دانش آموزان و ارائه راهکارهایی جهت جلوگیری از این قبیل آسیبها

word قابل ویرایش
9 صفحه
21700 تومان


یکی از مشکلات جوامع انسانی در دنیای امروز رفتارهای غیراخلاقی است که در فضای مجازی صورت میگیرد که بـه دلیـل اینکـه بـه حیثیت و آبروی افراد و گاه حریم خصوصی آنها لطمه وارد میکند از اهمیت فراوانی برخوردار میباشد.

تحولات اساسی در مسیر تاریخ تکامل اجتماعی و تمدن بشر تاکنون از چهار مرحله یا موج یا انقلاب تمدنی عبور کرد: (1 انقلاب کشاورزی برای تأمین معیشت و تغذیه انسانها؛ (2 انقلاب صنعتی برای تولید مواد و ابزار و تأمین رفاه و آسایش زندگی بشر؛

3( انقلاب اطلاعاتی که با اختراع رایانه و صنعت الکترونیک و فنـاوری اطلاعـات و ارتباطـات پدیـد آمـد و بـه دیجیتـالی شـدن اطلاعات منجر شد؛

(4 انقلاب مجازی که با گسترش شبکه جهانی اینترنت و فناوری اطلاعات به تولید فضای جدید برای زندگی و فعالیت انسـان بـا عنوان فضای مجازی منتشر شد که هماکنون الگوی غالب در زندگی بشر است (جلیلیان پور، .(1393
در دوران کنونی نقش نهادهای اجتماعی همانند خانواده، مدرسه و همسالان در هویت بخشی به جوانان تضعیف شده است و در مقابـل روز به روز بر اهمیت و نقش رسانهها افزوده میشود. رسانهها به عنوان یکـی از نهادهـای اجتمـاعی کـارکرد انتقـال میـراث فرهنگـی و اجتماعی و ارزشهای جوامع را بر عهده دارند. در عصر کنونی با توجه به نقش بارز آنها در جامعه و اطلاع رسـانی پیرامـون موضـوعات اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و... سعی می کنند الگوهای نوینی را به جوامع وارد کنند تـا جـایگزین فرهنـگهـا و ارزشهـا و نقـشهـای سازگارفرهنگی و محیطی و الگوهای سنّتی شوند. در این رهگذر رسانه ها به عنـوان عـاملان تغییـر و تحـول در ارزشهـا و هنجارهـا و نقش های سازگار فرهنگی- محیطی مطرح هستند به طوری کهسنّت ها را به مبارزه می طلبند و به صورت یک عامل مؤثر در دگرگـونی نگرش و رفتارهای نسل جدید عمل میکنند (رفیعی، .(1389

بر این اساس پژوهش حاضر درصدد است تا والدین دانش آموزان را با آسیبهای فضای مجازی آشـنا نمـوده و تـوان مقابلـه بـا عوامـل مذکور را در آنان به وجود آورد. چراکه کنترل والدین بر فرزندان سبب میشود آنان راه را به خطا نرفته و از آسیبهـا در امـان مانـده و فضای مجازی را به فرصتی برای بهرهگیری تبدیل نماید نه ضربتی برای تهدید.
نتایج پژوهش زندوانیان ( (1392 نشان داد که استفاده از فضای مجازی در ابعاد خانوادگی، تحصیلی، سازگاری، اعتقادی -عبادی و روانی دانش آموزان تأثیر منفی دارد و در بین وسایل، تلفن همراه بیشترین و بازی های رایانه ای کمترین آسـیب را بـر دانـش آمـوزان داشـته است. دانش آموزان در اولویت بندی راهکارهای مقابله با آسیب فضای مجازی، تقویت ارتباطات منطقی و عاطفی در خانواده و جـایگزین کردن تفریح های سالم، درگیر کردن افراد در فعالیت ها و برنامه های مثبت را مهم ترین و افزایش نظارت حوزه هـای سیاسـی- امنیتـی و فیلترینگ را کم اهمیتترین راهکار برای کاهش آسیبهای فضای مجازی دانستهاند.

امروزه کمتر انسانی را می توان یافت که ساعتی از وقت خود را صرف استفاده از فضای مجازی نکند. دنیای واقعی با ویژگی هـایی ماننـد مکان داشتن، دارای نظام سیاسی خاص بودن، محبوس بودن و طبیعی بودن از دنیـای مجـازی متمـایز مـیشـود و دنیـای مجـازی بـا بی مکانی، دستیابی آسان به آخرین اطلاعات، تکثر داشتن و همزمانی از دنیای واقعی جدا میشود. مهمترین تغییر دنیـای مجـازی ایـن است که روابط انسانی با واسطه و از راه دور جایگزین روابط انسانی چهره به چهره شده است.


بیان مسئله:

ظهور تکنولوژی های نوین ارتباطی در عصر حاضر به همراه تحولاتی که در فضای مجازی به وجود آمده اسـت، بسـیاری از کارکردهـای خانواده ها را دچار اختلال کرده است. تحولاتی که خود منشأ بروز دگرگونیهایی عمیق و اساسـی در نـوع روابـط و ارزشهـای خـانواده می باشند. از زمانی که اینترنت وارد فضای زندگی انسان شده است تا به امروز علی رقم تمام محاسن و مزایای آن، یکسری دغدغـههـا و نگرانی ها را بر خانواده تحمیل نموده است. موضوعی که در تمام جوامـع موضـوعیت داشـته و محـدود بـه جامعـه و یـا اقلیتـی خـاص نمی شود. به دلیل ویژگی های خاص فضای مجازی و نو بودن این پدیده بسیاری از والدین فرصت، امکان و یا توان کافی بـرای شـناخت

2

دقیق این فضا و کاربردهای آن را به دست نیاورده اند و عدم آشنایی مناسب آنها با این فضـا و در مقابـل اسـتفاده روزمـره نوجوانـان و جوانان و حتی کودکان از این فضا باعث شده است که یک فضای محرمانه و خصوصی در داخل خانه بـر فرزنـدان ایجـاد شـود و آنهـا بدون دغدغه و بدون احساس وجود ناظر بیرونی به سایت هایمختلف در این فضا دسترسی داشته باشند و بعضاً به دلیـل ویژگـی هـای سنی و شخصیتی و کنجکاوی های خود متأثر از فضاهای ناسالم موجود در اینترنت گردند. در این پژوهش نگارنده به بررسی مهـمتـرین آسیب های فضای مجازی و تأثیرات آن بر خانواده ها (اعم از فرزندان، مرد و زن) پرداخته، ضمن معرفی سازمانهای متولی پیشـگیری از آسیبهای اجتماعی به ارائه راهکارهایی جهت مقابله و کاهش تهدیدات فضای مجازی میپردازد.

سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404

در سند چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 هجری شمسی که در تاریخ 13 آبان 1382 توسـط رهبـر معظـم انقلاب به سران سه قوه ابلاغ شده است آمده است که:
با اتکال به قدرت لایزال الهی و در پرتو ایمان و عزم ملی و کوشش برنامهریزی شدن و مدبرانـه جمعـی و در مسـیر تحقـق آرمـانهـا و اصول قانون اساسی، در چشم انداز بیست ساله، ایران کشوری است توسعهیافتـه بـا جایگـاه اول اقتصـادی، علمـی و فنـاوری در سـطح منطقه، با هویت اسلامی و انقلابی، الهام بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده در روابط بینالملل.
جامعه ایرانی در افق این چشم انداز، چنین ویژگیهایی خواهد داشت:

توسعه یافته، متناسب با مقتضیات فرهنگی، جغرافیایی و تاریخی خود متکی بر اصول اخلاقی و ارزش های اسـلامی، ملـی و انقلابـی، بـا تأکید بر مردم سالاری دینی، عدالت اجتماعی، آزادیهای مشروع، حفظ کرامت و حقوق انسـانهـا و بهـرهمنـدی از امنیـت اجتمـاعی و قضایی.

با توجه به اشاره به هدف دستیابی به امنیت اجتماعی باید توجه داشت که در سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران به صـورت کلـی اشاره شده به جلوگیری از مواردی که امنیت اجتماعی را به خطر می اندازد که از آن جمله آسیب هایی است که در فضای مجازی امنیت اجتماعی را تهدید میکند.

سازمانهای متولی پیشگیری از آسیبهای فضای مجازی در جمهوری اسلامی ایران: وظایف سازمانهای مرتبط:

وزارت تعاون و کار و رفاه اجتماعی: وظایف وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در حوزه آسیب های احتمالی ناشی از فضای مجـازی و آسیبهای اجتماعی نوپدید:

- اصلاح و اجرای قوانین مرتبط با حوزه ناشی از فضای مجازی.

- هماهنگی، سیاستگذاری و نظارت در حوزه فضای مجازی.

- اصلاح و اجرای قوانین مرتبط با حوزه فضای مجازی.

- جمعآوری، ثبت آمار و اطلاعات مربوط به کودکآزاری.

- تشکیل کمیته فنی به منظور سیاستگذاری در حوزه فضای مجازی در کشور.

- هماهنگی بخشهای مختلف دولت در راستای پیشگیری از آسیبهای اجتماعی در حوزه فضای مجازی.

- حمایت از افراد جامعه در برابر رویدادهای اقتصادی، اجتماعی و پیامدهای ناشـی از آسـیب هـای اجتمـاعی در حـوزه فضـای مجازی.

سازمان بهزیستی:

- شناسایی موارد آسیبدیده ناشی از استفاده نادرست از اینترنت و فضای مجازی.

- شناسایی و جذب از طریق اورژانس اجتماعی.

- ارجاع از مراجع مرتبط ازجمله قوه قضائیه، نیروی انتظامی و... .

- ارجاع از سایر مراکز (اعم از دولتی و غیردولتی).

3

- ارزیابی وضعیت روانی- اجتماعی افراد مورد نظر و... .

نیروی انتظامی:

وظایف نیروی انتظامی در خصوص فضای مجازی:

- شناسایی کاربران متخلف در فضای مجازی و ارجاع به مراکز مرتبط.

- همکاری با دستگاههای مرتبط ازجمله دادگستری، بهزیستی و... .

- رسیدگی به شکایات با نقض حریم خصوصی افراد و یا تعدی به حقوق کاربران.

- همکاری با سازمانهای مختلف به منظور پیشگیری از نقض حقوق کاربران و یا نقض حریم خصوصی افراد.

- همکاری با سازمان های مسئول با هدف جمع آوری اطلاعات مربوط به آسیب های اجتماعی در فضای مجازی و گـزارش دهـی جرائم و افزایش آگاهی مردم.

- اقدامات قانونی جهت تأمین امنیت کاربران آسیب دیده، پیشگیری از آسیب های ناشی از استفاده از فضـای مجـازی از طریـق آموزش در مدارس.

- ارائه خدمات مشاورهای به دانش آموزان در معرض آزار یا آزار دیده.

- ارتباط با خانواده دانش آموزان و آموزش آنها.

- ارجاع کودکان در معرض آزار و آزاد دیده به مراجع مرتبط.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 21700 تومان در 9 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

دانلود مقاله بررسی تأثیر برنامه آموزش پیشگیری از آسیبهای ناشی از حوادث مدرسهای در دانش آموزان دوره اول دبیرستانی شهر فامنین بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی

word قابل ویرایش
11 صفحه
21700 تومان
مقدمه جهانی بهداشت و یونیسف در سال 2013 روزانـه بـیش از آسیب های ناشی از حوادث در سراسـر جهـان یـک مشـکل 2000 نوجوان به دلیل آسـیب هـای ناشـی از حـوادث کـه مهــم بهداشــتی را تشــکیل مــیدهــد و یکــی از مهــمتــرین قابل پیشگیری هستند جان خود را از دست می دهند، ده هـا علت های مرگ ومیر در میان افراد زیر 45 سال ...

دانلود فایل پاورپوینت نقش مکمل یاری در سلامت دانش آموزان چالشهای مصرف خودسرانه مکمل ها

PowerPoint قابل ویرایش
32 صفحه
23700 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : اهمیت تغذیه دانش آموزان دانش آموزان آينده سازان جامعه و عامل پيشرفت اجتماعی و اقتصادی كشور هستند. مراقبت و پيگيری مستمر حفظ و ارتقاء سلامتی آنها امری اجتناب ناپذير است. تغذيه متعادل و کافی برنامه غذايی با شرایط دانش آموزان يكی از عوامل لازم برای حفظ سلامتی ...

دانلود فایل پاورپوینت نقش دانش آموزان به عنوان رابطین بهداشت

PowerPoint قابل ویرایش
10 صفحه
23700 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : متناسب با سن دانش آموز و محل و موقعیت فرهنگی اجتماعی وی بوده و بتواند نیازهای زندگی سالم او و خانواده اش را مطرح کرده و راهنماییش کند. همچنین با توجه به بسط وگسترش آموزش بهداشت برای دانش آموزان می توان با ذکر مسایل مختلف زندگی، بخصوص در روستاها در عادات و رف ...

دانلود فایل پاورپوینت بررسی نقش عوامل آموزشگاهی بر افت تحصیلی دانش آموزان

PowerPoint قابل ویرایش
22 صفحه
23700 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 :      اُفت تحصیلی یک پدیدۀ رایج و مهم در مراکز آموزشی است , از پیامدهای منفی آن کم انگاری، تردید دربارۀ توانایی‌های خود، واکنش‌های جسمانی و روانی ناخوشایند است.        اُفت تحصیلی، شکست تحصیلی و در نتیجه نگرش منفی به تحصیل اگرچه یکی از مسائل مهم جامعه م ...

دانلود فایل پاورپوینت نقش مکمل یاری در سلامت دانش آموزان و چالشهای مصرف خودسرانه مکمل ها

PowerPoint قابل ویرایش
32 صفحه
23700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته تغذیه
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : دانش آموزان آينده سازان جامعه و عامل پيشرفت اجتماعی و اقتصادی كشور هستند. مراقبت و پيگيری مستمر حفظ و ارتقاء سلامتی آنها امری اجتناب ناپذير است. تغذيه متعادل و کافی برنامه غذايی با شرایط دانش آموزان يكی از عوامل لازم برای حفظ سلامتی كودكان می باشد. اطلاع ي ...

مقاله بررسی نقش سیستم های پشتیبان تصمیم در مدیریت دانش و مدیریت استراتژیک

word قابل ویرایش
8 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
بررسی نقش سیستم های پشتیبان تصمیم در مدیریت دانش و مدیریت استراتژیک چکیده سیستمهای پشتیبان تصمیم ابزارهای محبوبی هستند که به تصمیم گیری در یک سازمان کمک میکنند. همچنین مدیریت دانش اهمیت فراوانی در تولید دانش در سازمانها دارد در این مقاله تلاش شده است که مراحل مدیریت دانش از نگاه نوناکا و تاکوچی، و کاربرد ...

مقاله نقش امنیت در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی

word قابل ویرایش
5 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
نقش امنیت در فضاي مجازي و شبکه هاي اجتماعی چکیده فضاهاي مجازي محیط هاي تعاملی تحت شبکه اي هستند که امکان ارتباط کاربرانی در گروه هاي سنی مختلف را فراهم می کنند. این کاربران با اهداف مختلفی از قبیل آموزش، یادگیري، تجارت، امور خیریه و ... در فضاي مجازي حضور پیدا می کنند. یکی از این فضاهاي مجازي شبکه هاي اجت ...

مقاله ارائه مدلی جهت بررسی ارتباط مدیریت دانش مشتری و رضایت مشتری با عملکرد محصولات جدید با توجه به نقش تعدیل کنندگی پویایی های محیطی

word قابل ویرایش
8 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
ارائه مدلی جهت بررسی ارتباط مدیریت دانش مشتری و رضایت مشتری با عملکرد محصولات جدید با توجه به نقش تعدیل کنندگی پویایی های محیطی   چکیده امروزه موفقیت محصولات جدید به میزان زیادی تحت تاثیر رضایتمندی مشتری از محصول، مدیریت دانش مشتری و عوامل بیرونی دخیل در این امر قرار میگیرد. هدف از انجام این پزوهش ارائه مد ...