دانلود مقاله بررسی رابطه تغییر در حسابداری و اصلاح اشتباهات با پیشرفت شرکت های خصوصی

Word قابل ویرایش
18 صفحه
8700 تومان
87,000 ریال – خرید و دانلود

بررسی رابطه تغییر در حسابداری و اصلاح اشتباهات با پیشرفت شرکت های خصوصی

چکیده:
حسابداری یک سیستم اطلاعاتی است که با فراهم کردن اطلاعات لازم کمک می کند تا سرمایه گذارها، اعتبار دهندگان، مدیران و دولت در مورد مسائل اقتصادی بهتر بتوانند تصمیم بگیرند.
برای آنکه صورت های مالی یک واحد تجاری با صورت های سال های قبل آن و همچنین با صورت های مالی سایر واحدهای تجاری مشابه قابل مقایسه باشد، لازم است در تهیه صورت های مزبور اصل یکنواختی یا ثبات رویه رعایت شود.
مفهوم «ثبات رویه » شخصیت حسابداری را ملزوم می کند تا هنگامی که روشی را برای انجام یک رویداد مالی انتخاب میکند ، برای کلیه رویداد های مشابه و دوره های مالی بعد نیز آن روش را بکار برد. امروزه مدیریت بدلایل مختلفی ممکن است که دست به انجام تغییرات حسابداری بزند که بعضی از آنها بدین قرارند :۱- پیروی از الزامات قانونی ( مثلاً هنگامی که درخواست وام از موسسات تامین مالی میدهد ) ۲- تمایل مدیریت به هموار سازی سود ۳- حفظ روند سودهی موسسه از سقوط در دوره های که شرکت با مشکلات روبروست ۴- کاهش هزینه های نمایندگی۵- اشتباهی که سود خالص دوره های گذشته را به میزان قابل توجهی تغییر دهد وروند سود واحد تجاری را مخدوش کند.

تغییر در روش حسابدای یعنی تغییر از یک روش پذیرفته شده حسابداری به روش پذیرفته شده دیگر. در نتیجه تغییر از یک روش پذیرفته نشده به یک روش پذیرفته شده، تغییر در روش حسابداری نیست بلکه اصلاح اشتباه محسوب می شود و همچنین تغییر از یک روش پذیرفته شده به یک روش پذیرفته نشده اشتباه محسوب می شود.
هدف این تحقیق بررسی رابطه تغییر در حسابداری و اصلاح اشتباهات با پیشرفت شرکت های خصوصی است.
یافته های حاصل از آزمونهای تجربی دراین تحقیق نشان داد که تغییرات حسابداری(تغییر در رویه حسابداری،تغییر در برآورد و تغییر درشخصیت حسابداری واحد گزارشگر) با پیشرفت شرکتهای خصوصی رابطه معنی داری دارد و بالارفتن این تغییرات می تواند باعث پیشرفت شرکت های خصوصی گردد. در خصوص اصلاح اشتباهات دوره های قبل با پیشرفت این شرکتها نیز رابطه ی

 

 

۱- مقدمه:
حسابداری یک سیستم اطلاعاتی است که با فراهم کردن اطلاعات لازم کمک می کند تا سرمایه گذارها، اعتبار دهندگان، مدیران و دولت نسبت به مسائل اقتصادی بهتر بتوانند تصمیم بگیرند. برای مثال اگر شخصی بخواهد در شرکتی سرمایه گذاری کند، تمایل دارد که وضعیت مالی آن شرکت و یا نتایج عملیات آن شرکت را در طی سالهای قبل بداند. موضوعاتی که بصورت گزارش های مالی توسط حسابداران تهیه می شود. حسابداری به منظور جوابگویی به نیازهای انسان بوجود آمده است به همین دلیل با گذشت زمان و به موازات گسترش فعالیتهای اقتصادی و افزایش پیچیدگی آن، هدفها و روشهای حسابداری برای جوابگویی به نیازهای اطلاعاتی، توسعه یافته است چرا که اشخاص، شرکتها و دولت برای تصمیم گیری در مورد توزیع مناسب منابع مالی نیاز به اطلاعاتی قابل اتکا دارند که این اطلاعات را به یاری حسابداری می‌توان بدست آورد. از سوی دیگر انجام سرمایه گذاری یکی از مواد ضروری و

اساسی در فرایند رشد و توسعه اقتصادی کشور است و سرمایه گذاران نیز از بعد عرضه سرمایه، تا حد امکان سعی دارند منابع مالی خود را به سوئی سوق دهند که کمترین ریسک و بیشترین بازده را داشته باشد. یعنی بدنبال برآورد ریسک سرمایه گذاری خواهند بود. این در حالی است که یکی از مبانی اساسی برای محاسبه ریسک بازار شرکتها، استفاده از اطلاعات تولید شده توسط سیستم حسابداری است (مهدوی، ۱۳۸۶،۵۵).
یکی از عوامل مهمی که موجب مفیدتر شدن اطلاعات مالی می شود، ویژگی قابلیت مقایسه آنها با یکدیگر است. فراهم آوردن شرایطی که بتوان اطلاعات مالی دوره های مختلف

یک واحد تجاری را با یکدیگر مقایسه کرد، باعث می شود تا استفاده کنندگان صورت های مالی بتوانند نقاط ضعف و قوت و وضعیت مالی واحد تجاری را به طور نسبی ارزیابی کنند. ایجاد شرایط لازم برای قابل مقایسه ساختن اطلاعات مالی واحدهای تجاری مختلف به مراتب مشکل تر از فراهم آوردن شرایط ضروری برای قابل مقایسه ساختن اطلاعات مالی دوره های مختلف یک واحد تجاری است. زیرا واحدهای تجاری مختلف برای گزارشگری وضعیت هایی با ماهیت مشابه ممکن است از اصول و روش های متفاوت حسابداری استفاده کنند. از این رو استفاده کنندگان صورت های مالی باید از سایر روش های حسابداری که می تواند مورد استفاده قرار گیرد نیز مطلع باشند تا بتوانند تعدیلات لازم را برای قابل مقایسه ساختن صور

ت های مالی واحدهای تجاری مختلف انجام دهند. برای آنکه صورت های مالی یک واحد تجاری با صورت های سال های قبل آن و همچنین با صورت های مالی سایر واحدهای تجاری مشابه قابل مقایسه باشد، لازم است در تهیه صورت های مزبور اصل یکنواختی یا ثبات رویه رعایت شود. به دلیل وجود مفهوم رعایت یکنواختی، تغییر در روش های حسابداری معمولا به آسانی صورت نمی گیرد (برزگری، ۱۳۷۵،۴۹).
اما یکی از موضوعات فراروی تهیه کنندگان این است که اگر در دوره فعالیت موسسه یا شرکت و بر اثر گذشت زمان اطلاعات جدیدی بدست آید که مدیریت شرکت ناگزیر شود روش حسابداری خود که برای دارائی ، بدهیها ، درآمد ، هزینه ویا سایر حسابهای موسسه وشرکت استفاده می نموده را تغییر دهد یا متوجه شود که در محاسبات خویش اشتباه نمو

ده ویا حتی با بدست آمدن اطلاعات جدیدناگزیر شود برآوردهای صورت گرفته که در حسابهای خویش اعمال نموده را اصلاح نماید، در این صورت جهت حفظ ویژگی قابلیت مقایسه و کمک به استفاده کنندگان باید این کار را انجام دهد.

۲-تاریخچه مطالعاتی
تحقیقات داخلی انجام شده در این زمینه بسیار اندک می باشد. برزگری و همکاران (۱۳۷۵) تغییرات حسابداری و اصلاح اشتباهات دوره های قبل در شرکتهای موفق در مقابل شرکتهای ناموفق را مورد مطالعه قرار دادند. یافته های حاصل از آزمونهای تجربی در این تحقیق نشان داد که شرکتهای ناموفق ( شرکتهای که بازده سرمایه گذار کمتری نسبت به میانگین بازده کل شرکتها دارند ) بعنوان یک ابزار جهت افزایش سود دوره جاری از تغییرات حسابداری استفاده می نمایند ولی یافته های فوق ارتباط اصلاح اشتباهات دوره های قبل را با موفقیت یا عدم موفقیت شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار مورد تائید قرار نداد .
تغییر حسابرس مستقل و شفافیت اطلاعاتی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بولو قاسم,مهام کیهان,گودرزی اسماعیل
حسابرسان مستقل همواره یکی از ارکان بازار سرمایه به شمار می روند. با توجه به اهمیت نقش آنها در این بازار، تغییرات منظم آنها به عنوان یکی از راهکارهای اساسی افزایش

شفافیت اطلاعاتی توسط نهادهای نظارتی و مقررات گذاران بازارهای سرمایه مدنظر قرار گرفته است. این مهم در ایران نیز بر اساس دستورالعمل موسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار (مصوب ۸/۵/۱۳۸۶ شورای عالی بورس و اوراق بهادار) الزام شده است. بر این اساس، این تحقیق در پی آن است تا تاثیر تغییر حسابرس مستقل بر شفافیت اطلاعاتی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را بین سالهای ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۷ بررسی کند. در این راستا تاثیر تغییر حسابرس مستقل بر رتبه شفافیت اطلاعاتی شرکتها و تعدیلات سنواتی مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان می دهد که تغییر حسابرس مستقل بر شفافیت اطلاعاتی شرکتها تاثیری ندارد.
کلید واژه: شفافیت اطلاعات، تغییر حسابرس، رتبه شفافیت اطلاعاتی، تعدیلات سنواتی
بررسی تاثیر چرخش موسسات حسابرسی بر کیفیت گزارش حسابرسی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران حساس یگانه یحیی,جعفری ولی اله
در این تحقیق تاثیر چرخش موسسات حسابرسی بر کیفیت گزارش حسابرسی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد مطالعه قرار گرفته است. در واقع این تحقیق پاسخی به این پرسش است که، “چرخش موسسات حسابرسی چه تاثیری بر کیفیت حسابرسی شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران دارد ؟”. منظور از چرخش موسسا

 

ت حسابرسی جابجایی و تعویض حسابرسان در دوره های زمانی حداکثر چهار ساله و کیفیت حسابرسی نیز حاصل جمع شایستگی (توانایی کشف اشتباهات) و استقلال حسابرسان (انگیزه گزارش موارد کشف شده) می باشد. تحقیق حاضر از نوع توصیفی بوده و اطلاعات مورد نیاز نیز از گزارش های مالی جمع آوری شده است. در راستای انجام این تحقیق اطلاعات مالی مربوط به شرکت هایی از بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفت که چرخش موسسات حسابرسی را تجربه کرده اند. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده و آزمون فرضیه تحقیق نشان می دهد که چرخش موسسات حسابرسی موجب افزایش کیفیت حسابرسی نمی شود.
کلید واژه: چرخش موسسات حسابرسی، کیفیت حسابرسی، اصلاح اشتباهات سنواتی

آشتون (۱۹۷۶) و دیکمان و همکاران (۱۹۸۲)بر روی تغییرات حسابداری و روش ثبت آنها مطالعاتی انجام دادند. آنها نتیجه گرفتند که کاربران و تصمیم گیرندگان اغلب درهنگامیکه باید تغییراتی را اعمال کنند، عناصر و رفتارهای گذشته را منعکس می کنند.
سون (۱۹۷۷) در تحقیقی تحت عنوان تغییرات اختیاری و غیر اختیاری حسابداری و عکس العمل های متفاوت بازار با استفاده از دو گروه از شرکت ها که از نظر ریسک مشابه هم بودند ولی یک گروه دارای تغییر حسابداری و گروه دیگر بدون تغییر حسابداری بود با استفاده از آزمون فیشر به این نتیجه رسید که هم تغییرات اختیاری و هم تغییرات غیر اختیاری حسابدار

ی که منجر به افزایش سود خالص می گردند بر روی بازار سهام تأثیر می گذارند.
آشبا و فیرفیلد (۲۰۰۴) تغییرات در سیاست های حسابداری، خطاها و برآوردها را مورد مطالعه قرار دادند و به طور شفاف دریافتند که بین سیاست های تغییرات حسابداری و تصحیح خطاها با موفقیت شرکت رابطه معنی دار وجود دارد.
لیندا و بورگر (۲۰۰۶) اثر روش های ثبت تغییرات حسابداری را روی تصمیمات کاربران در ایالات متحده، آلمان و استرالیا بررسی کردند. آنها بیان کردند که قبلا در ایالات متحده بیشتر تغییرات حسابداری با استفاده از روش اثر تجمعی ثبت می شد. در مقابل، استانداردهای بین المللی حسابداری، این تغییرات حسابداری را به تدریج با استفاده از تنظیم سهم

سهامداران در سال تغییر ثبت می کنند. یافته های این مطالعه آشکار کرد که روش بکار گرفته شده دارای اثر معنی دار روی تصمیمات کاربران حسابداری بوده است.
آندریو و همکاران (۲۰۰۷) به بررسی تصمیمات مادی و مهم و تصحیح خطاهای حسابداری پرداختند. آنها نقش ملاحظات مادی استخراج شده از منابع معتبر و فاکتورهای خارجی را در توجیه روش تصحیح اشتباهات انتخاب شده مورد آزمایش قرار دادند. آنها دریافتند که ملاحظات کمی و کیفی مهم مادی گفته شده در منابع مهم سهم عمده ای در تصمیمات ت

صحیح اشتباهات شرکت ها دارد.

۳-بیان مسأله
سیستم حسابداری، یک سیستم اطلاعاتی است که هدف آن فراهم آوردن اطلاعات مفید برای طیفی گسترده از استفاده کنندگان اطلاعات مالی است تا بتواند آنان را در اتخاذ تصمیمات آگاهانه یاری رساند، برای اینکه اطلاعات مالی تهیه شده بتواند برای استفاده کنندگان مفید واقع گردد باید دارای مجموعه ای از ویژگی های کیفی متوازن با یکدیگر باشد تا بهترین بازتاب را از عملیات واحد تجاری داشته باشد. میزان توازن ویژگی های کیفی برای اطلاعات مختلف، بسته به نوع استفاده کنندگان، نوع و موقعیت گزارشگری مالی متفاوت است. ابهام موجود در محیط اقتصادی، عدم امکان قطعی پیش بینی آینده وتغییرات ایجاد شده در محیط اقتصادی، انجام تغییرات حسابداری را توجیه می کند تغییرات حسابداری شا

مل ۳ مورد است ۱) تغییر دراصول و روشهای حسابداری( تغییر در رویه حسابداری ۲) تغییر در برآوردهای حسابداری۳) تغییر در شخصیت حسابداری واحد گزارشگر.(شباهنگ، ۱۳۸۱،۴۴-۴۲)
مفهوم «ثبات رویه » شخصیت حسابداری را ملزوم می کند تا هنگامی که روشی را برای انجام یک رویداد مالی انتخاب میکند ، برای کلیه رویداد های مشابه و دوره های مالی بعد نیز آن روش را بکار برد . مگر اینکه دلایل قابل قبولی برای تغییر آن ، وجود داشته باشد. امروزه مدیریت بدلایل مختلفی ممکن است که دست به انجام تغییرات حسابداری بزند که بعضی از آنها بدین قرارند : ۱- پیروی از الزامات قانونی ( مثلاً هنگامی که درخواست وام از موسسات تامین مالی میدهد ) ۲- تمایل مدیریت به هموار سازی سود ۳- حفظ روند سودهی موسسه از سقوط در دوره های که شرکت با مشکلات روبروست ۴- و به منظور کاهش هزینه های نمایندگی . همچنین اشتباهی که سود خالص دوره های گذشته را به میزان قابل توجهی تغییر دهد ، روند سود واحد تجاری را مخدوش می کند و این نوع اختلال در روند سود می تواند تصمیمات اشخاصی را که به منظور سرمایه گذاری ، بر صورتهای مالی واحد تجاری اتکاء می کنند را تحت تاثیر قرار دهد (استانداردهای حسابداری، ۱۳۸۵،۱۰۱).

از لحاظ نظری زمانیکه یک روش حسابداری مورد پذیرش قرار گرفت و بکار گرفته شد نباید تغییری در این روش ایجاد کرد مگر اینکه روش جدید نسبت به روش قبلی برتری داشته باشد و یا مراجع حرفه ای ذیصلاح یا استاندارد جدیدی بکارگیری روش جدید را الزامی کرده باشد تغییر در روش حسابدای یعنی تغییر از یک روش پذیرفته شده حسابداری به روش پذیرفته شده دیگر. در نتیجه تغییر از یک روش پذیرفته نشده به یک روش پذیرفته شده، تغییر در روش حسابداری نیست بلکه اصلاح اشتباه محسوب می شود و همچنین تغییر از یک روش پذیرفته شده به یک روش پذیرفته نشده اشتباه محسوب می شود.
ممکن است در دوره جاری اشتباهاتی مربوط به صورتهای مالی یک یا چند دوره مالی گذشته کشف گردد. این اشتباهات می تواند ازجمله ، ناشی از موارد زیر باشد:
الف . اشتباهات ریاضی
ب . اشتباه در بکارگیری رویه های حسابداری
ج . تعبیر نادرست یا نادیده گرفتن واقعیتهای موجود در زمان تهیه صورتهای مالی
د . تغییر از یک رویه غیر استاندارد حسابداری به یک رویه استاندارد حسابداری ، و
ه . موارد تقلب.
اصلاح این اشتباهات در صورتی که با اهمیت نباشد، در سود یا زیان خالص دوره جاری منظور می گردد.

در مواردی ممکن است صورتهای مالی منتشر شده یک یا چند دوره قبل شامل اشتباهات با اهمیتی باشد که تصویر مطلوب را مخدوش و در نتیجه قابلیت اتکای صورتهای مالی مزبور را کاهش دهد . اصلاح چنین اشتباهاتی نباید از طریق منظور کردن آن در سود و زیان سال جاری انجام گیرد، بلکه باید با ارائه مجدد ارقام صورتهای مالی سال (های ) قبل به چنین منظوری دست یافت . درنتیجه ، مانده افتتاحیه سود (زیان ) انباشته نیز بدین ترتیب تعدیل خواهد شد . تعدیلات سنواتی ناشی از اصلاح اشتباهات همچنین به عنوان آخرین قلم در صورت سود و زیان جامع منعکس می شود (برزگری و همکاران ، ۱۳۷۵،۶۶).
به دلیل اهمیت موضوع و اینکه تاکنون تحقیق جامعی در این زمینه صورت نگرفته است، هدف این تحقیق بررسی رابطه تغییر در حسابداری و اصلاح اشتباهات با پیشرفت شرکت های خصوصی قرار گرفته است.

۴-چارچوب نظری تحقیق :
با توجه به فرضیات و مدل مفهومی تحقیق سعی شده است رابطه تغییر در حسابداری و اصلاح اشتباهات با پیشرفت شرکت های خصوصی ، مورد بررسی و کنکاش قرار گیرد. بطور کلی چهار چوب نظری تحقیق عبارتند از:
– ارایه مقدمه و بیان اهمیت موضوع و فواید انجام تحقیق
– بیان اهداف تحقیق

– بیان مساًله
– ارائه فرضیات ,مفاهیم ,متغیرهای کلیدی و تعاریف آن
– بررسی منابع موجود و تحقیقات گذشته در قالب متون مربوط
– انتخاب روش تحقیق مناسب
– توزیع پرسشنامه
– گردآوری اطلاعات
– تجزیه داده ها
– تحلیل و نتیجه گیری
۵- اهداف تحقیق
۱- یافتن رابطه بین تغییرات حسابداری و پیشرفت شرکت های خصوصی
۲- پیدا کردن رابطه بین اصلاح اشتباهات دوره های قبلی با پیشرفت شرکت های خصوصی
۳- مقایسه میزان تغییرات حسابداری و اصلاح اشتباهات در شرکت های با پیشرفت کم و زیاد خصوصی
۶-۱- فرضیات تحقیق
۱- بین تغییرات حسابداری و پیشرفت شرکت های خصوصی رابطه معنی دار وجود دارد.
۲- رابطه معنی داری بین اصلاح اشتباهات دوره های قبل و پیشرفت شرکت های خصوصی وجود دارد.
۳- تغییرات حسابداری در شرکت های با سابقه کمتر، بیشتر می باشد.
۴- مقدار اصلاح اشتباهات در شرکت های با سابقه کمتر، بیشتر صورت می گیرد.

۷-حدود مطالعاتی
قلمرو زمانی تحقیق از سال ۱۳۸۹لغایت ۱۳۹۰ میباشد یعنی از اول فروردین ۱۳۸۹ تا‌ آخر اسفند ۱۳۹۰ می باشد. قلمرو مکانی تحقیق شرکتهای پذیرفته شده در شرکت های خصوصی شهرستان اراک می باشد

۸-تعریف مفاهیم و واژگان اختصاصی تحقیق
حسابداری مالی: گونه‌ای از حسابداری که اطلاعات مالی را در قالب ترازنامه‌ها و صورت‌های سود و زیان برای استفاده داخلی سازمان و هم‌چنین برای گزارش‌دهی به سهامداران و ناظران دولتی جمع‌اوری، تحلیل و ارائه می‌کنند.
تغییرات حسابداری: از آنجایی که شرایط اقتصادی و اجتماعی جامعه و در نهایت نیازهای استفاده کنندگان از گزارش های مالی همواره در حال تغییر می باشد، لذا لازم است جهت انطباق هر چه بیشتر واحد تجاری با شرایط جدید تغییراتی نیز در اصول و روش های حسابداری انجام گردد. تغییرات حسابداری شامل ۳ مورد است ۱) تغییر دراصول و روشهای حسابداری( تغییر در رویه حسابداری۲) تغییر در برآوردهای حسابداری ۳) تغییر در شخصیت حسابداری واحد گزارشگر. (شباهنگ، ۱۳۸۱،۴۸).
اصلاح اشتباهات: ممکن‌ است‌ در دوره‌¬ی جاری‌ اشتباهاتی‌ مربوط‌ به‌ صورت¬های‌ مالی‌ یک‌ یا چند دوره‌ مالی‌ گذشته‌ کشف‌ گردد. این‌ اشتباهات‌ می‌تواند ازجمله‌، ناشی از موارد زیر باشد:

الف‌. اشتباهات‌ ریاضی‌، ب. اشتباه‌ در بکارگیری‌ رویه‌های‌ حسابداری‌، ج‌. تعبیر نادرست‌ یا نادیده‌ گرفتن‌ واقعیت¬های‌ موجود در زمان‌ تهیه‌ صورتهای‌ مالی‌، د. تغییر از یک‌ رویه‌ غیر استاندارد حسابداری‌ به‌ یک‌ رویه‌ استاندارد حسابداری‌، و ﻫ. موارد تقلب‌.
تعدیلات سنواتی: به معنی تعدیل سود انباشته ابتدای دوره و تجدید نظر اقلام مقایسه ای صورت های مالی شرکت هاست که در استاندارد حسابداری شماره ۶۶ گزارش عملکرد مالی و استاندارد بین المللی حسابداری شماره ۸۸ تعریف شده است. تعدیلات سنواتی، به صورت تاثیرات مالی «با اهمیت» ناشی از «اصلاح اشتباهات اساسی/ با اهمیت» یا ناشی از تغییر در رویه حسابداری تعریف شده است که نهایتا اقلام مقایسه ای مربوط نیز پس از تجدیدنظر ارایه می شود. در این استانداردها قید شده که تغییرات در برآوردهای حسابداری، تاثیرات اقلامی که صرفا «سنواتی» بوده ولی در تعریف فوق الذکر گنجانده نمی شوند و همچنین تخصیص سود باید به عنوان بخشی از اقلام درآمد (هزینه) سال جاری منعکس شود (مشیر فاطمی، ۱۳۸۶،۵۵)

 

۹- روش تحقیق
روش انجام تحقیق یکی از عواملی است که برتحقیق ونتایج حاصله اثر می گذارد وغالبا به هدف پژوهش، ماهیت موضوع، امکانات اجرایی تحقیق وفرضیه های تدوین شده بستگی دارد. نوع این تحقیق از بعد هدف توسعه ای کاربردی و روش آن توصیفی(ژرفگر) است زیرا در ابتداء با روش توصیفی اهمیت اثرات ساختاری و رفتاری اطلاعات بر کاربران آن مشخص و مدل کلان تحقیق ترسیم می گردد و سپس با استفاده از روش میدانی به سوی گرد آوری اطلاعات و نتیجه گیری پیش می رویم.
در تحقیق توصیفی هدف توصیف کردن شرایط یا پدیده های مورد بررسی است و شامل جمع آوری اطلاعات برای آزمون فرضیه ها یا پاسخ به سوالات مربوط به وضعیت فعلی موضوع مورد مطالعه می شود به عبارتی دیگر پژوهشگر سعی دارد تا آنچه هست بدون هیچگونه دخالت یا استنتاج ذهنی گزارش دهد و نتایجی عینی از موقعیت بگیرد. از نتایج آن هم در تصمیم گیری و سیاستگذاری ها و همچنین برنامه ریزی ها استفاده می شود(حافظ نیا ۱۳۸۶، ۵۸-۵۹)
در این تحقیق فن تحقیق پرسشنامه ای، بعنوان مناسب ترین روش توصیه و مبنای کار قرار داده شده است و برای مستند سازی نتایج تجزیه و تحلیل آماری و ارائه راه حلهای نهایی ، از شیوه آماری با استفاده از نرم افزار SPSS اقدام به تجزیه و تحلیل سوالات ، فرضیات و همبستگی بین متغیرها خواهیم نمود.

۱۰-مدل تحلیلی تحقیق

۱۱-جامعه آماری
در این پژوهش جامعه آماری به کلیه افرادی اطلاق می شود که عمل تعمیم پذیری درمورد آنها صورت می گیرد(همان منبع ،۱۱۹)
جامعه شامل گروهی از افراداست که دارای یک یا چند صفت مشترک هستند واین صفات مورد توجه پژوهشگران می باشد جامعه ممکن است همه افراد یک نوع خاص ویا عده محدودتری از همان گروه را در بر گیرد(جان بست ،۲۰۰۱، ۲۴).
جامعه آماری این تحقیق حسابداران در شهرک صنعتی استان مرکزی واقع در شهر اراک میباشندکه بالغ بر ۷۷ نفر است

۱۲- نمونه آماری و روش نمونه گیری
نمونه عبارت است از تعدادی از افراد جامعه که صفات آنها با صفات جامعه مشابهت داشته و معرف جامعه بوده و از تجانس و همگنی با افراد جامعه برخوردار باشند (حافظ نیا، ۱۳۸۶، ۱۱۹).در این تحقیق از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شده است که ساده ترین روش نمونه گیری احتمالاتی روش نمونه گیری تصادفی ساده است.روش نمونه گیری تصادفی ساده،روش انتخاب nواحد از جامعه به حجم Nواحد است (N>n) به قسمی که همه نمونه هایی که می توان انتخاب کرد شانسی برابر برای انتخاب شدن داشته باشند.معمولا واحد های جامعه را از۱تا N شماره گذاری می کنند آنگاه بدون برگرداندن این واحد به جامعه به تصادف واحد دوم جامعه را انتخاب می کنند و این فرآیند را تا انتخاب nواحد نمونه ادامه می دهند.نمونه حاصل از این nواحد را نمونه تصادفی بدون جایگذاری می نامند.

۱۳- حجم نمونه وروش برآورد حجم نمونه

در در تحقیق حاضر برای بدست آوردن حجم نمونه کارمندان از فرمول نمونه گیری کوکران استفاده گردید. که به شرح ذیل می باشد:
N=77

n =
به همین منظور تعداد ۶۴ پرسشنامه برای افراد (که به طور تصادفی انتخاب شده بودند)ارسال شد و اطلاعات بدست آمد.

۱۴روش گردآوری داده ها و ابزار گردآوری اطلاعات

برای گردآوری داده ها از روشهای میدانی و مطالعات کتابخانه ای و جستجو در اینترنت استفاده نموده و ابزار گردآوری نیز پرسشنامه و بانک های اطلاعاتی و شبکه های کامپیوتری است. در مراحل اولیه تحقیق تلاش گردید با مطالعه منابع تئوریک وتخصصی مدیریت و همچنین بهره گیری از تجارب پژوهشگران و اساتید متخصص و مجرب، ترجمه متون تخصصی و استفاده از مقالات و پژوهشهای موجود در اینترنت امکان فراهم
شدن سنجش و اندازه گیری دقیق فراهم آید. برای بررسی آسان و رسیدن به جوابهای روشن و سریع و بدون ابهام و راحتی طبقه بندی و تجزیه و تحلیل در این پژوهش از پرسشنامه استاندارد استفاده نموده، با استفاده از پرسشنامه اینترنتی سریعتر به نتایج دسترسی پیدا می کنیم ولی به دلیل محدودیت اینترنتی و رسانه ای و دشواری شناخت جامعه و پاسخ دهی ناقص و دشواری ارتباط شخصی با پاسخگو و نا آشنابودن مشارکت کنندگان و پیشینه ضعیف و …در این پژوهش از روش توزیع پرسشنامه به شیوه سنتی استفاده شده است.

۱۵- ابزار اندازه گیری اطلاعات
در این پژوهش برای گردآوری داده های مورد نیاز تحقیق از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. در کل به منظور جمع آوری نظرات افراد جامعه آماری مورد بررسی از پرسشنامه استفاده می شود.پرسشنامه ای که در این تحقیق مورد استفاده قرار می گیرد از مقاله کلیدی استخراج گردیده است.
تمام سوالات پرسشنامه با یکدیگر همبستگی و ارتباط دارند و هدف نهایی آنها تشخیص وسنجش موضوع پرسشنامه است. بنابراین موضوع پرسشنامه نیز خود یک منو است که می توان آن را اندازه گیری نمود پس از پر شدن پرسشنامه ها میزان نمره هر فرد بوسیله جمع کردن نمرات متغیرها (امتیاز هر سوال)نمایان می گردد هم چنین نمره هر فرد در یک شاخص معین(مثلاً فرضیه اول)برابر با مجموع امتیازهای پرسشهای متعلق به آن شاخص می باشدکه توسط آن فرد اخذ شده است.(دلاور، ۱۳۸۰، ۶۷)
سوالات پرسشنامه بر اساس مقیاس ترتیبی وطیف۵ درجه ای لیکرت که شامل ۵ طیف نظری می باشد.که به صورت زیر نمره گذاری واستفاده گردید. و بر اساس موضوع فرضیات تحقیق طراحی شده است.
جدول۱-۱۵ مقیاس ۵ گزینه ای لیکرت مورد استفاده درتحقیق
کاملا مخالف تا حدی مخالف بی نظر تا حدی موافق کاملا موافق
۱ ۲ ۳ ۴ ۵
وسپس متناسب با تعداد سوالات مربوط به هر فرضیه برای تک تک پاسخگویان مجموع نمره محاسبه گردیده است. در وارد کردن داده ها به SPSS تعداد سوال به عنوان متغیر های q1 تا qn در نظر گرفته شده و نمره ای که هر فرد به سوالات داده است را وارد می کنیم.

۱۶- روایی و پایایی(اعتبار) ابزار اندازه گیری داده ها

۱-۱۶روایی
روایی ازواژه روا به معنای جایز ودرست گرفته شده است وروایی به معنای صحیح ودرست بودن است.مقصود از روایی آن است که به وسیله اندازه گیری بتواند خصیصه وویژگیهای مورد نظر را اندازه بگیرد(خاکی،۱۳۸۵،۲۸۸)
پرسشنامه حاضر از مقاله کلیدی که به صورت استاندارد است استخراج شده که برای تایید بیشتر از نظرات استاد راهنما مشاور و متخصصین کارشناسان و خبرگان صنعتی استفاده شده است که از لحاظ روایی پرسشنامه مذکور تا حد بسیار بالایی قابل اعتماد می باشد و درجه اعتبار آن بالا می باشد .
در این تحقیق بمنظور تعیین روایی،پرسشنامه ها در بین ۲۰ نفر بطور آزمایشی توزیع شد روایی معنا پرسشنامه نهایی تدوین گردید.

۲-۱۶-پایایی(اعتبار)
اعتبار آن حدی اطلاق می شود که فرایند اندازه گیری فاقد هر دو نوع خطای سیستماتیک و تصادفی با شد پایایی معیار به آن حدی اطلاق می گردد که فرایند پیش بینی یافته های تحقیق سروکار دارد(ونوس ودیگران ، ۱۳۷۵، ۱۴۵).
منظور ازاعتبار آزمون،دقت اندازه گیری وثبات وپایایی آن است.منظور از دقت اندازه گیری این است که نمره کسب شده توسط فرد دراین پرسشنامه تا چه حدی میتواند بیان

گر نمره حقیقی وی باشد.
پایایی با این امر سر و کار دارد که ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد . به عبارت دیگر همبستگی میان یک مجموعه از نمرات و مجموعه دیگری از نمرات در یک آزمون معادل که به صورت مستقل یک بر یک گروه آزمودنی به دست آمده چقدر است . به بیان دیگر اگر ابزار اندازه گیری را در یک فاصله زمانی کوتاه چندین بار به یک گروه واحدی از افراد بدهیم نتایج حاصل نزدیک به هم باشد . برای اندازه گیری پایایی شاخصی به نام ضریب پایایی استفاده می کنیم . دامنه ضریب پایایی از صفر تا مثبت یک است . ضریب پایایی صفر معرف عدم پایایی و ضریب پایایی یک معرف پایایی کامل است . برای محاسبه ضریب پایایی ابزار اندازه گیری شیوه های مختلفی به کار برده می شود . از جمله :
الف ) اجرای دوباره آزمون یا روش باز آزمایی
ب ) روش موازی یا روش آزمونهای همتا
ج ) روش تصنیف یا دو نیمه کردن آزمون
د ) روش کودر _ ریچارد سون
ه ) روش آلفای کرونباخ
نرم افزار spss یکی از نرم افزارهای متداول برای تعیین پایایی با یکی از روش های فوق (و معمولا روش آلفای کرونباخ ) می باشد .
برای سنجش پایایی یا اعتبار پرسشنامه طراحی شده از روش ضریب آلفای کرونباخ ( فرمول زیر ) استفاده شده است

که درآن si2 واریانس سوال i ام ،n تعداد سوالهای تست st2 واریانس کل تست یا به عبارت دیگر واریانس ستون مجموع امتیازات سوالها در ماتریس داده ها است به عبارت دیگر واریانس ستون مقیاسی که بیانگر صفت پنهان است. اگر همبستگی بین سوالات کم باشد میزان اعتبار نیز کم است. مقدار آلفا که با spss محاسبه شده ۰٫۸۰۹ می باشد.
در این پژوهش به منظور سنجش اعتبار پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است . با استفاده از رایانه و نرم افزار SPSSضریب آلفای کرونباخ محاسبه گردیده که مقدار آلفای کرونباخ بدست آمده برای این پرسشنامه ۰٫۸۰۹است که نشان دهنده این است که این پرسشنامه از اعتبار مناسبی برخوردار است . مقدار آلفای کرونباخ بدست آمده برای ابعاد پرسشنامه تحقیق در جدول ۳-۱ نشان داده شده است .
جدول۱-۱۶مقیاس ۵ گزینه ای لیکرت مورد استفاده درتحقیق
ردیف ابعاد تعداد سوالات مقدارآلفای کرونباخ
۱ ارتباط تغییر حسابداری با پیشرفت شرکت ۲۵-۱ ۰٫۷۸۲
۲ ارتباط اصلاح اشتباهات با پیشرفت شرکت ۳۷-۲۶ ۰٫۷۵۶
۳ ارتباط تغییر حسابداری با سابقه شرکت ۴۲-۳۸ ۰٫۷۵۲

۴ ارتباط اصلاح اشتباهات با سابقه شرکت ۴۷-۴۳ ۰٫۷۱۵

۱۷- روشهای تجزیه وتحلیل آماری
تجزیه و تحلیل داده ها فرایندی است که طی آن داده هایی که از طریق بکارگیری ابزار های جمع آوری در نمونه (جامعه ) آماری فراهم آمده اند خلاصه کدبندی و دسته بندی … و در نهایت پردازش می شوند تا زمینه بر قراری انواع تحلیل و ارتباط ها بین این داده ها به منظور آزمون فرضیه ها فراهم آید .
در این فرایند داده ها هم از لحاظ مفهومی و هم از جنبه تجربی پالایش می شوند و تکنیک های گوناگون آماری نقش بسزای در استنتاج ها و تعمیم ها بعهده دارند .
روشهای تجزیه وتحلیل اطلاعات این پژوهش در دو سطح توصیفی واستنباطی صورت گرفته است. در سطح توصیفی با استفاده از مشخصات آماری نظیر فراوانی ،درصد
۱۸- آزمون z
معمول ترین ودر عین حال پرمصرف ترین ابزار آماری مورد استفاده در تجزیه وتحلیل تحقیقاتی است که با استفاده از روش علمی مقایسه ای انجام می گیرند.در توزیع t شکل توزیع تحت تاثیر حجم نمونه ودرجه آزادی است وبه همین دلیل در عمل با خانواده ای از توزیع ها روبرو هستیم.معیار های انتخاب آزمون t یکی حجم نمونه ودیگری واریانس است. حجم نمونه کوچک و واریانس جامعه مجهول باشد در آن صورت بجای توزیع Z از توزیع t استیودنت استفاده می شود. اگر حجم نمونه ها مساوی با شد در این حالت فرمول زیر بکار برده می شود.(دلاور۱۳۸۰،ص۲۶)

۱۹- میزان خطا و نحوه قضاوت
میزان خطا در این پژوهش ۰٫۰۵ است و قضاوت با اطمینان ۰٫۹۵ می باشد

۲۰- ناحیه بحرانی
اگر مقدارعددی ملاک آزمون کننده در ناحیه بحرانی قرار بگیرد فرضیه H0 رد وفرضیه H1 به عنوان یک فرضیه قابل قبول پذیرفته می شود. ولی اگر مقدار عددی ملاک آزمون کننده در ناحیه بحرانی قرار نگیرد پس فرضیهH0 را نمی توانیم رد وبه عنوان یک فرضیه قابل قبول می پذیریم .

۱-۲۱ ناحیه بحرانی
ناحیه بحرانی ناحیه هاشور خورده است بطوری که اگر مقدار بدست آمده در این ناحیه بیفتد فرضH0 رد میگردد.

 

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 8700 تومان در 18 صفحه
87,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد