دانلود مقاله بررسی و مقایسه کشت مکانیزه و سنتی بر روی عملکرد گندم سرداری در شرایط دیمزارها

word قابل ویرایش
18 صفحه
18700 تومان

بررسي و مقايسه كشت مكانيزه و سنتي بر روي عملكرد گندم سرداري در شرايط ديمزارها

اهميت، ضرورت، اهداف و روش تحقيق:
نوسانات فراوان در ميزان و زمان بارشهاي اوليه كشت ديم را همواره با ريسك زيادي مواجه مي سازد. و از آنجائيکه خطي كارهاي موجود بذر را در عمق نسبتاً يكنواخت قرار مي دهند، لذا در کشت ماشيني در ديمزارها بذور بطور يكسان در معرض خطر ناشي از تنشهاي رطوبتي قــرار مي گيرند( 6 ). استفاده از بذرکارهاي مناسب با توجه به شرايط آگروکليمائي منطقه ميتواند تاحدي

ريسک ناشي از پراکنش نا مناسب بارشهاي اوليه را کم نمايد اين بررسي بمنظور يافتن مناسبترين شيوه بذرکاري در اراضي ديم منطقه بيونيج صورت گرفت و بدين منظور بدليل اختلاف در نحوه کشت از بذرکارهاي کشت گستر و همدان برزگر استفاده شد و سه روش کشت مکانيزه باروش سنتي مرسوم در منطقه مورد مقايسه عملکرد قرار گرفتند.


هدف از اجراي اين آزمايش بررسي و تعيين مناسبترين روش كشت و تاثير آنها بر روي عملكرد گندم سرداري بوده است. در اين تحقيق سه روش متفاوت کشت مکانيزه با روش سنتي مرسوم منطقه مورد مقايسه قرار گرفتند.
نتايج:
با توجه به نتايج بدست آمده از اجراي طرح بذرکار کشت گستر 9 رديفه با اختلاف 527 کيلو گرم نسبت به تيمار رديف دوم (کشت سنتي) و برتري زياد نسبت به ساير تيمارها مي تواند براي منطقه توصيه شود.
توصيه‌هاي فني و ترويجي به بخش اجرا: بر اساس تحقيقات و تجارب بدست آمده شرايط بسيار متغيير اقليمي مي تواند نتايج حاصل را در دراز مدت تحت تأ ثير گذاشته احياناً تغيير دهد لذا به نتايج حاصل از اجراي يکسال آزمايش نمي توان زياد اکتفا نمود و پيشنهاد مي شود براي بدست آمدن نتيجه قابل اعتمادتر آزمايش بمدت دوسال ديگر در دو مکان اجراء شود


فهرست مندرجات

عنوان صفحه

مشخصات طرح ------------------------------------------------------
چكيده ------------------------------------------------------------
واژه هاي كليدي: -----------------------------------------------------
مقدمه -------------------------------------------------------------
هدف ------------------------------------------------------------
مواد و روش ها -----------------------------------------------------
نتايج -------------------------------------------------------------
بحث: ------------------------------------------------------------
پيشنهاد -----------------------------------------------------------
منابع مورد استفاده ---------------------------------------------------

 

چكيده:
اين تحقيق بمنظور دستيابي به بهترين نحوه بذركاري با چهار روش كشت بر روي عملكرد گندم سرداري در شرايط ديم اجراء گرديد، طرح در چهار قطعه زمين يک هکتاري اجراء شد. سطوح فاكتور نحوه بذركاري عبارت بودند از چهار روش كشت: 1- خطی کار همدان برزگر (كود زير بذر) 2- خطي كار کشت گستر 11 رديفه 3- خطي كار کشت گستر9 رديفه 4- كشت به روش سنتي. نتايج

عملکرد دانه نشان دادكه بين سطوح مختلف نحوه بذركاري بر روي عملکرد گندم و همچنين وزن هزاردانه اختلاف بسياری وجود داشت. بطوري که خطي کار 9 رديفه با 2680 کيلوگرم در هکتار از بيشترين و خطي کار همدان برزگر با 1723 کيلوگرم در هکتار از کمترين عملکرد برخوردار بودند.همچنين از نظر وزن هزار دانه بين تيمارهاي آزمايش اختلاف وجود داشت بطوري که خطي کار 9 رديفه نسبت به ساير روشها برتري داشت.


واژه هاي کليدی:
گندم، ديم، روش کشتمقدمه:
ديم‌كاري به معني كشت بدون آبياري است و به زراعتي گفته مي‌شود كه با آب باران رشد و نمو نمايد. كلمه ديم از زمانهاي قديم بين مردم اين مرز و بوم مصطلح بوده و از آن به مفهوم هر چيزي كه رها شده وخارج از كنترل باشد ياد شده و از فرهنگهاي فارسي نيز زراعتي كه از آب باران استفاده مي‌كند معني شده است. در كشور ما اصولاً مراتع و ديمزارها هميشه به صورتي قابل تبديل به يكديگر بوده و با توجه به شرايط جوي و اجتماعي و اقتصادي در بعضي از سالها از سطح يكي

كاسته شده و به سطح ديگري افزوده مي‌گردد و تفكيك مرتع و ديم مشكل به نظر مي‌رسد. چون زمين‌هايي كه در ديمزارها براي يك يا چند سال آيش گذاشته مي شود در اين مدت به عنوان يك تكنيك و فن شناخته نشده و يا حداقل براي بسياري از كشاورزان جا نيفتاده است. در بسياري از ديمزارهاي كشور ما لازمه ديم كار بودن آشنايي با اصول كشاورزي و بخصوص ديم كاري مورد نظر نبوده و ديم كاري بعنوان فعاليتي جدي به حساب مي‌آمده كه صاحبان حرفه‌هاي مختلف و خوش

نشين‌هاي دهات قسمتي از وقت خود را به ديم كاري اختصاص مي‌داده‌اند. در حاليكه اين رشته عظيم از زراعت بخصوص در كشور ما بايستي از اهميت و منزلت خاصي برخوردار باشد. زراعت ديم گندم، جو و نخود بخش عظيمي از اراضي مزروعي كشور را به خود اختصاص داده و توليد گوشت و حل مشكل بزرگ تغذيه دام در ايران بدون ايجاد منابع بزرگ توليد علوفه در شرايط ديم امكان پذير نمي‌باشد.
نوسانات فراوان در ميزان و زمان بارشهاي اوليه كشت ديم را همواره با ريسك زيادي همراه نموده است ( 4،5،6). بذوري كه درعمق كم كشت مي‌شوند با بارشهاي اوليه جوانه زده و سبز مي‌گردند و اين بذور ممكن است بعلت طولاني شدن زمان بين دو بارندگي و بروز تنش رطوبتي از بين بروند. همچنين بذور عميق براي جوانه زدن نياز به ميزان بارندگي بيشتري دارند در اين حالت ممکن است باران کافي و موثر دير هنگام نازل شود بنابراين بذور عميق ودير کاشت با خطر کرپه شدن مواجه هستند. از طرف ديگر جهت بهره گيري هرچه بيشتر نور و مواد غذائي خاک بذر کاري بايد با آرايش مناسب از نظر تراکم و فاصله خطوط کشت انجام شود.


در بذرکاري سنتي بذور در در اعماق مختلف قرار ميگيرند که اين امر باعث افزايش قابليت انعطاف زراعت در مقابل تنشهاي رطوبتي اوائل فصل ميشود اما بدليل عدم يکنواختي در پخش بذور، تلفات خاک و رطوبت و همچنين بذور سطحي و خيلي عميق مطرح است. اما در کشت با بذر کارها زراعت باعمق نسبتاً يکسان و آرايش يکنواخت انجام مي شود که اين امر ضمن داشتن مزيت داراي معايبي از جمله عدم قابليت انعطاف در مقابل تنشهاي رطوبتي در اوائل و اواخر فصل ميباشد.


در اين حالت بذور بطور يکسان در معرض خطر قرار ميگيرند و همچنين در سالهاي مرطوب و مناسب رشد رويشي افزايش يافته و موجبات ورس زراعت را فراهم ميکند و در سالهاي خشک و نامناسب رشد رويشي کم موجب افزايش تبخير از فاصله هاي خالي بين خطوط کشت و غلبه علفهاي هرز مي شود (5) با توجه به موارد فوق از آنجائيکه بذرکارهاي کشت گستر و همدان برزگر از نظر نحوه کشت با يکديگر و همچنين با روش سنتي اختلاف دارند به منظور دست يابي به من

اسبترين روش کشت در منطقه بيونيج و توصيه آن به کشاورزان مورد ارزيابي قرار گرفتند.

هدف:
هدف از اجراي اين آزمايش بررسي تعيين مناسبترين روش كشت ديم و تاثير آنها بر روي عملكرد گندم سرداري در منطقه بيونيج بوده است.


مواد روش ها:
بمنظور بررسي اثر فاكتور نحوه بذركاري بر روي عملكرد گندم در شرايط ديم،آزمايش در زميني كه سال قبل تحت عمليات ذخيره سازي رطوبت و مبارزه با علف هاي هرز قرار گرفته بود كشت شد(3). زمين آزمايش قبل از كشت ديسك زده شد و تمام كود مصرفي براساس فرمول كودي N40P40 همزمان با كشت، توسط بذركارها كه منضم به كود كار بودند مصرف گرديد و در روش سنتي كود آماده شده با دست و همزمان با بذرپاشي و در سطح مزرعه پخش شد و سپس بوسيله گاوآهن برگردان دار كود و بذر به زيرخاك برده شدند.قبل از کاشت بذر با سم مانکوزب ضد عفونی شد و ميزان


بذر بر اساس 400-350 بوته در متر مربع با توجه به وزن هزاردانه محاسبه و مصرف شد عمق کشت براي بذرکارها 8 سانتيمتر از سطح اوليه خاک در نظر گرفته شد.
کشت بصورت چهار روش زير انجام شد
1- خطي کار همدان برزگر اين خطي کاركود را زير بذر قرار مي دهد
2- خطي کار کشت گستر 11 رديفه اين خطي کار كود و بذر را توأم کشت مي کند
3- خطي کار کشت گستر9 رديفه اين خطي کار كود و بذر را توأم کشت مي کند
4- كشت بروش سنتي ( كود و بذر بصورت تصادفي در اعماق مختلف قرار مي گيرند)
در اين مورد مي توان به بعضي از خصوصيات بذركارها و نحوه كشت آنها اشاره كرد.
الف - خصوصيات خطي كار برزگر همدان:


- بذركار برزگر همدان كود و بذر را در دو عمق جداي از با فاصله 5 سانتيمتر از هم قرار مي دهد، انتخاب موقعيت قرار گيري بذر يا كود بستگي به انتخاب كاربر دارد.
- به دليل مشکل عبور بقايا از لابلاي شيار بازکنها خاک در جلو خطي کار جمع مي شود.
- فاصله خطوط كشت در اين كارنده17 سانتيمتر مي باشد.
- شيار بازكنهاي اين خطي كار از انواع چكمه اي مي باشد.

ب - خصوصيات بذركار کشت گستر 11 رديفه:
- بذركار کشت گستر كود و بذر را بصورت توأم در يك عمق قرار مي دهد.
- كل واحدهاي كارنده اين بذركار بذور را داخل جوي كشت مي كنند.
- داراي 11 شيار بازكن با فاصله خطوط كشت 20 سانتيمتر است.
- شياربازكنها از انواع بيلچه اي مي باشد.


ج- خصوصيات بذركار کشت گستر 9 رديفه:
- اين بذركار كود و بذر را بصورت مخلوط و در يك عمق قرار مي دهد.
- كل واحدهاي كارنده اين بذركار بذور را داخل جوي كشت مي كنند.
- داراي 9 شيار بازكن مي باشد با فاصله خطوط كشت 25 سانتيمتر است.
- شياربازكنها از انواع بيلچه اي مي باشد.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 18700 تومان در 18 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

دانلود مقاله مقایسه عملکرد لاین پیشرفته گندم آبی M - 79 - 6 با شاهد مرودشت در شرایط زارعین مناطق معتدل استان کرمانشاه

word قابل ویرایش
17 صفحه
18700 تومان
چكيده: افزايش جمعيت كشور لزوم توليد بيشتر در واحد سطح را انكار ناپذير ساخته است بطوريكه خوداتكايي در توليد گندم بعنوان يك آرمان ملي تلقي شده و از مهمترين اهداف طرح‌هاي تحقيقاتي وزارت جهاد كشاورزي است. جايگزيني ارقام موجود با ارقام و لاينهاي پرمحصول‌تر و واجد صفات مطلوب زراعي، آشنا نمودن كشاورزان با آخرين دستا ...

دانلود مقاله بررسی وضعیت تحصیلات دختران و عملکرد 25 ساله آموزش و پرورش ایران و مقایسه آن با چند کشور

word قابل ویرایش
326 صفحه
44700 تومان
چکیدهجهان آن گونه که هست نشان از بحران های درهم پیچیده بسیار دارد که عمدتا برآمده از روند توسعه ای ناپاپدار است. درک عمیق این بحران که آینده حیات بشر و زیست کوه را به صورت گسترده ای به مخاطره افکنده نیازمند پژوهشی همه جانبه است تا ابعاد اسفبار آن روشن شود. تردید نباید داشت تداوم این روند بیمار، فاجعه به بار خ ...

دانلود مقاله بررسی پایداری عملکرد ارقام مختلف گندم تحت شرایط

word قابل ویرایش
99 صفحه
34700 تومان
سپاسگزاريحمد و سپاس خدای را که در سایه عنایت بی انتهایش ، توفیق آموختن را میسر ساخت تا به اقتضای وسع و توانم قطره ای نا چیز از دریای بی کران دانش و ره توشه ای از معلومات گسترده اساتید گرانقدر برگیریم.اکنون خود را ملزم میدانیم بدین وسیله از زحمات و محبت های کلیه اساتید و سرورانی که در طول تحصیل به بنده عنایت د ...

دانلود مقاله بررسی عملکرد سیستم نورگیری انیدولیک در شرایط آب و هوایی واقعی در مالزی

word قابل ویرایش
7 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیده:نور روز یکی از منابع طبیعی برای روشنایی فضای معماری است. استفاده از روشنایی روز مناسب در ساختمانها، نه فقط برای بهره وری انرژی، بلکه برای بهبود عملکرد ساکنان و سلامتی آنها بسیار مطلوب است. هدف از این تحقیق، بررسی عملکرد سیستم نورگیری انیدولیک در شرایط آب و هوایی واقعی در کشور مالزی می باشد. به همین دلیل ...

دانلود مقاله بررسی روش جنبهگرا در ساخت نرمافزار و مقایسه عملکرد آن با ساخت نرمافزار شی گرا

word قابل ویرایش
9 صفحه
21700 تومان
چکیده:ساخت نرمافزار در سالهای اخیر دستخوش تغییرات بسیاری بوده است که عمدهترین علت آن پیچیده شدن نرمافزارها است. از عمدهترین روش مهار پیچیدگی، پیمانه بندی است که سبب می شود مسئله به بخشهای کوچکتر تقسـیم گردیـده و درک مسئله آسان تر شود. شی ءگرایی و استفاده از اشیا روشی است که توانایی پیمانه بندی را افـزایش مـی ...

دانلود مقاله بررسی کیفیت کالبدی فضاهای باز و نیمه باز در خانههای سنتی و مقایسه آن با فضاهای باز خانههای معاصر

word قابل ویرایش
17 صفحه
21700 تومان
چکیده:فضاهای باز و نیمه باز، از گذشته و در معماری سنتی ما نقش مهمی را در فضا سازی معماری سنتی بر عهده داشته استو درکل شکل و هندسه آن از ویژگیهای محیط خود بهره میگرفته و اکثر فعالیتهای فردی و اجتماعی انسان در آن روی میداده است و در معماری گذشته به صورت توامان در بنا ساخته می شدند، در صورتی که امروزه فضاهای باز ...

دانلود مقاله بررسی روابط بین عملکرد و اجزاﺀ آن در گندمهای بومی غرب ایران

word قابل ویرایش
11 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
مقدمهعملکرد دانه گندم ناشی از اثرات تجمعی اجزای متشکله آن میباشد. از آنجا که علمکرد تحت تاثیر عوامل محیطی قرار دارد، لذا بهنژادی بر اساس روشهای معمول اصلاح نباتات یعنی گزینش در نسلهای در حال تفکیک بر اساس اندازهگیری مستقیم عملکرد از سرعت کمی برخوردار است. از آنجایی که ﮊنوتیپهای مختلف گندم از لحاظ صفات مورفولو ...

مقاله ارزیابی رقابت و عملکرد ماده خشک در کشت مخلوط چاودار علوفه ای و خلر در شرایط آب و هوایی شهرستان فراهان

word قابل ویرایش
8 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
ارزيابي رقابت و عملکرد ماده خشک در کشت مخلوط چاودار علوفه اي و خلر در شرايط آب و هوايي شهرستان فراهان چکيده کشت مخلوط سيستم زراعي سودمندي براي افزايش و ثبات عملکرد توليد محصولات کشاورزي است . به منظور بررسي توليـد علـو فـه و عملکـرد دانه در کشت مخلوط چاودار علو فه اي و خلر آزمايشي مزرعه اي در مزرعه تحقيق ...