بخشی از مقاله

بررسي رابطه بين هيجان خواهي و جنسيت در بين دانش آموزان سال سوم مقطع متوسطه شهر تهران

چكيده:
موضوع اين ت

حقيق بررسي رابطه بين هيجان خواهي و جنسيت در بين دانش آموزان سال سوم مقطع متوسطه شهر تهران بوده است روش نمونه گيري دراين پژوهش روش خوشه ايي چند مرحله اي مي‎باشد براي سنجش ميزان هيجان خواهي از آزمون هيجان خواهي زاكرمن استفاده گرديده است و روش آمار آزمون T مي‎باشد. نتيجه پژوهش نشان داد كه بين ميزان هيجان خواهي پسران و دختران تفاوت معني دار وجود ندارد.


فصل اول:


مقدمه
بيان مسئله و سوالهاي تحقيق و موضوع تحقيق
فرضيه هاي تحقيق
اهميت و ضرورت و هدف تحقيق
تعريف اصطلاحات
1- تعريف عملياتي
2- تعريف نظري

مقدمه:


چه چيز افراد را برمي انگيزد كه زندگي خود را براي نجات فردي به خطر اندازند، يا براي دستيابي به هدفي خاص ساعتهاي طولاني كار كنند؟ چرا مردم چنين رفتار مي كنند؟ چرا يك دانشمند ساعتهاي طولاني وقت خود را در آزمايشگاه صرف مي‎كند و فعاليتهاي ديگر و لذات را به دست فراموشي مي سپارد؟ چرا يك ورزشكار ماهها تمرينات دردناك را در راه آمادگي براي مسابقات المپيك تحمل مي‎كند؟ چرا يكي تمام تلاش خود را صرف مال اندوزي مي‎كند و ديگري آنرا صرف كار كردن با مردم بي بضاعت در ناحيه اي دور افتاده و رشدنايافته ؟ مسلما نيازهاي زيستي را نمي توان مسئول تنوع و پيچيدگي رفتار آدمي شمرد.


اصطلاح انگيزش همان طور كه از معناي رايج آن نيز برمي آيد، به علت يا چرايي رفتار اشاره دارد. انگيزش، بدين معنا، تمام روان شناسي را در بر مي‎گيرد. اما روان شناسان، مفهوم انگيزش را به عواملي محدود مي سازند كه به رفتار نيرو مي بخشند و به آن جهت مي‎دهند.


بسياري از رفتارهاي اوليه نوزاد را نيازهاي زيستي او تعيين مي كند، كودك وقتي گريه مي‎كند كه گرسنه است يا سردش است يا دردي دارد. اما پا به پاي رشد كودك انگيزه هاي جديدي سربرمي آورند كه از راه كنش متقابل به افراد ديگر آموخته مي‎شوند. ما آنها را انگيزه هاي رواني خواهيم خواند تا از انگيزه هايي كه بر نيازهاي زيستي

استوارند، متمايز شوند. احساس امنيت، پذيرفته شدن و تاييد شدن از سوي اطرافيان، احساسهاي ارزشمنهدي و كفايت، و طلب تجارت جديد، همگي انگيزه هاي رواني مهمي هستند اگر چه شيوه ارضاي آنها نزد افراد و فرهنگهاي متفاوت فرق مي‎كند. اما هيجانها، هيجانها پديده هايي چند وجهي اند. هيچانها تا اندازه اي حالتهاي عاطفي ذهني هستند. هيجانها باعث مي‎شوند تا به شيوه خاصي احساس كنيم مثلا، خشمگين يا شادمان شويم. هيجانها پاسخهاي زيستي نيز هستند، واكنشهاي فيزيولوژيكي

كه بدن را براي عمل سازگاري آ‎ماده مي سازند. بدن ما هنگام هيجان زدگي طوري فعال مي‎شود كه با حالت بي هيجاني فرق دارد، افزايش ضربان قلب، عضلات تنيده و تنفس سريع را تجربه مي كنيم.


ولي در اينجا اين سوال مي‎آيد كه هيجانات در خدمت چه هدفي يا اهدافي هستند و چه فايده اي دارند؟ پژوهش فيزيولوژيكي درباره هيجان پيشنهاد مي‎كند كه الگوهاي متفاوت فعاليت فيزيولوژيكي هيجانات متفاوت هستند. هر چند كه پژوهش ديگري معتقد است بيشتر فعاليت فيزيولوژيكي از نظر روان شناختي معنادار نبوده و آنچه مهم است شدت انگيختگي احساس شده است و نه ويژگيهاي مجزاي كيفي آن مثل افزايش و كاهش ضربان قلب.
بيان مسئله:


حال آنچه كه هويت ما را مي سازد چيست؟ و در جواب مي‎توان گفت تا حدودي شامل آگاهي ما از طبقه بندي هاي اجتماعي است كه فرهنگي مقرر كرده و نيز پذيرفتن اين طبقه بنديهاست و تا حدودي نيز شامل خصوصيات فردي اي است كه ما مستقلا آنرا مي گيريم. يكي از طبقه بندي هاي اجتماعي عمده در هر جامعه اي جنسيت است.


غالبا اولين سوالي كه در مورد يك بچه مي پرسند اين است كه پسر است يا دختر؟ در فرهنگ ما و ساير فرهنگها مجموعه اي از علايق، خصوصيات شخصيتي و رفتارها زنانه يا مردانه تلقي مي‎شود. ما از همان آغاز كودكي اين معيار فرهنگي را مي آموزيم و كسب مي كنيم.


يكي از علل تفاوتهاي فردي در پذيرش رفتار و علايق ويژه يك جنسي احتمالا اين است كه اهميت مفاهيمي جنسيتي براي بعضي از كودكان بيش از كودكان ديگر است. براساس اين فرضيه هر چند كه همه اعضاء يك جامعه از انتظاراتي كه از مردان و زنان مي رود. كاملا آگاهند براي بعضي از مردم مساله جنسيت مقوله به خصوص پراهميتي است. بعضي، بسياري از امور را براساس الگويابي جنسيتي تعبير مي كنند، سايرين در مورد مردم و موقعيتها بر اساس سايرمقوله ها قضاوت مي كنند و به

مساله جنسيت توجه نسبتا كمي دارند. مينا را در نظر بگيريد كه به پاركي مي‎رود كه عده اي در آنجا سرگرم بازي واليبال هستند. او مي‎خواهد تصميم بگيرد كه آيا با آنها بازي كند يا نه. اگر طرحواره هاي جنسيتي از نظر او اهميت داشته باشد با خودش فكر خواهد كرد كه آيا اين بازي زنانه است يا مردانه. احتمالا نگاه مي‎كند ببيند ساير دخترها هم بازي مي كنند يا نه. و آيا مريم كه طرحواره هاي جنسيتها برايش چندان اهميت ندارد با خودش فكر مي‎كند كه آيا قبلا كه اين بازي را كرده لذت برده يا نه او تصميمش را در مورد بازي كردن براساس معيارهاي غيراز جنسيت قرار مي دهد. چه چيزي در مريم وجود دارد كه در تصميم گيري متفاوت از مينا عمل مي‎كند آيا اين هيجان خواهي مريم نيست كه باعث چنين تصميمي مي‎شود يا طرحواره ذهني مريم متفاوت است و به جنسيت اهميت نمي دهد.


سوالهاي تحقيق:
1- هيجان و هيجان خواهي چه مقدار باعث تغيير رفتار در فرد مي شود؟
2- آيا بين هيجان خواهي و جنسيت رابطه وجود دارد؟
موضوع تحقيق:
موضوع اصلي اين تحقيق مقايسه بين هيجان خواهي در بين دانش آموزان دختر و پسرسال سوم مقطع متوسطه شهر تهران مي‎باشد.
فرضيه تحقيق:
بين هيجان خواهي پسران و دختران تفاوت معني دار وجود دارد.
اهميت و ضرورت و هدف تحقيق:
آشنايي هر چه بيشتر با مفهوم هيجان خواهي همچنين از تعاريف گوناگون متوجه مي شويم كه انگيزش و هيجان را بطه تنگاتنگي با هم دارند. خشم غالبا محرك رفتار پرخاشگرانه است، هر چند چنين رفتاري مي‎تواند در غياب خشم نيز رخ كند. هيجانها نيز همانند انگيزه هاي فيزيولوژيكي يا رواني مي‎تواند رفتار را فعال سازند و هدايت كنند. همچنين هيجانها ممكن است با رفتار انگيزش يافته همراه باشند. ميل جنسي فقط يك انگيزه قوي نيست بلكه منبع شديدنيز هست.
هيجانها مي‎توانند در عين حال به صورت هدف در آيند، ما به اين خاطر به برخي فعاليتها مي پردازيم كه مي دانيم براي ما لذتبخش خواهند بود. و اكثر رفتارهاي انگيخته با جلوه هاي عاطفي يا هيجاني همراهند، هر چند كه ممكن است در لحظه معين ما چنان درگير تلاش براي رسيدن به هدف باشيم كه نتوانيم توجهي به احساسات خود داشته باشيم پس لازم است كه هيجانهاي خود را شناخته تا با آگاهي كامل نسبت به آنها حركت كنيم. هدف اصلي اين پژوهش اين است كه آيا جنسيت در ميزان هيجان خواهي تاثيري دارد يا نه؟


تعريف اصطلاحات:
1- تعريف نظري
2- عملياتي
هيجان: حالتي در جاندار، خواه خفيف و خواه شديد، كه در جريان تجاربي با مايه هاي عاطفي نمايان مي‎شود (براهني، 1375، ص 551)
هيجان خواهي: نياز به موقعيت ها و تجربه هاي متنوع، تازه و پيچيده (سيدمحمدي، 1377، ص575)
تعريف عملياتي هيجان خواهي: نمره اي كه آزمودني در مقياس هيجان خواهي ذاكرمن بدست مي آورد.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید