بخشی از مقاله

چکیده

هدف از نگارش این مقاله مروری بر فناوری اطلاعات و کارآفرینی و تأکید بر نقش آنها بعنوان یکی از راهکارهای برون رفت سازمانها از مشکلات فراروی خود و نیز یکی از راه حلهای رفع معضل بیکاری است. امروزه یکی از عوامل تاثیرگذار در نهادینه کردن و اعتلای کارآفرینی، بهره گیری از فناوری اطلاعات است.در ابتدای مقاله بطور اختصار درخصوص کارآفرینی، فناوری اطلاعات و مفاهیم آنها مطالبی ارائه شده است. درادامه جهت ایجاد برقراری ارتباط مفهومی بین این دو موضوع، نسبت به بررسی تفصیلی ابعاد فناوری اطلاعات و رابطه و نقش میان آن با کارآفرینی و ایجاد مشاغل جدید اقدام شده است. شایان ذکر است که جهان در سالهای اخیر شاهد تحول در فناوری اطلاعات بوده است، بطوری که در اثر این تحولات، قرن جاری به نام فناوری اطلاعات به ثبت رسیده است.بی شک کارآفرینی سهم عمده و نقش ویژه ای در توسعه فناوری های نوین از جمله فناوری اطلاعات داشته و دارد. اگرچه این فناوری ها نیز خود بر کارآفرینی تاثیر گذار بوده و بعبارتی کارآفرینی مدرن را بوجود آورده است. همچنین در رابطه با ایجاد مشاغل جدید و متنوع ، با توجه به تحولات فناوری اطلاعات، مستلزم شناخت ماهیت این مشاغل جدید است. در این مقاله از یک سو به تشریح مشارکت و نقش فناوری اطلاعات در کارآفرینی پرداخته میشود و از سوی دیگر تعامل دو سویه میان این دو مورد بررسی قرار می گیرد. همچنین کوشش می شود تصویری روشن از توانمندیهای این فناوری در ایجاد فرصتهای نوین شغلی ارائه گردد. مطالب مطرح شده در این مقاله می تواند در تصمیم سازیها و تدابیری که احتمالاً به منظور رفع مشکل بیکاری اتخاذ خواهند شد، مورد بهرهبرداری مدیران ارشد سازمانها قرار گیرد.

واژگان کلیدی: اقتصاد دانش محور، فناوری اطلاعات، کارآفرینی، کارآفرینی سازمانی، کسب و کار الکترونیکی.

مجموعه مقالات اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی
1004


A Study on the Relationship between Entrepreneurship and Information Technology

Abstract

In this study the relationship betwen entrepreneurship and information technology is investigated. In fact, the information technology is considered as a stimulate which not only moves the occupational wheels but also creates a new kind of economy named science based economy. The goal for doing the present study is to review the information technology and to emphasize on its key role as one of the solutions to solve the unemployment problem. Today, one effective factor for developing and promoting entrepreneurship is information technology. At the information age, people's attitudes have increased; and all their activities related to relationship network have been balanced and controlled. Undoubtedly, entrepreneurship has a special share and role in developing information technology although this technology itself influences on entrepreneurship. In addition, it is necessay to know the true nature of the new and various jobs
of information developments to the created according
involvement of one hand, the study, on technology. In this
information technology in entrepreneurship is described, and on the other hand the interaction between the two factors is investigated. Also, it is attempted to present a clear picture of potential and actual capacities of this technology in creating job oppotunities. The issues discussed in this article can be used in making decisions and taking measures that can probably be done

in order to solve the unemployment problem.

مقدمه

افزایش جمعیت در کشورهای در حال رشد، کاهش منابع و امکانات موجود در این کشورها و پیدایش نیازهای اجتماعی واقتصادی جدید همگی سبب توجه نهادها و مقامات مسئول در این کشورها به این نیازها و چاره اندیشی بنیادین یا مقطعی برای آنها شده است. بنا بر بررسی های به عمل آمده و براساس آمارهای موجود، یکی از مهمترین مشکلات فراروی جوامع در حال توسعه و حتی کشورهای صنعتی مشکل بیکاری است. مجموعه راه حلهایی که برای رفع این مشکل جهانی ارائه شده است،

اصطلاحاً کارآفرینی خوانده می شود. از کارآفرینی به عنوان موتور توسعه اقتصادی یاد میشود که میتواند در رشد اقتصادی کشورها، ایجاد اشتغال و رفاه اجتماعی نقش مهمی را بر عهده داشته باشد. امروزه دیگر اقتصاد ملی جای خود را به اقتصاد جهانی داده است و در این عرصه کشورهایی موفق خواهند بود که فرصتهای شغلی را تنها به

1224

5001 مجموعه مقالات اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی


چارچوب جغرافیایی خود محدود نسازند، بلکه فضای کاری وسیعی به وسعت جهان در ذهن خود داشته باشند.

اما واقعاً چه ابزار یا وسیلهای میتواند چنین فضای گستردهای را فراهم نماید؟ فناوری اطلاعات و در رأس آن اینترنت پاسخ این سوال را به آسانی داده است. کاربردهای گوناگون اینترنت طی دهه اخیر سبب شده است تا این امکان ارتباطی فرضیهای را که در گذشته با شک و تردید تحت عنوان دهکده جهانی مطرح می شد، امروز برای ساکنان زمین به واقعیتی ملموس تبدیل نماید. امکانات منحصر به فرد اینترنت سبب پیدایش شکل جدیدی از تجارت شد که امروزه به نام تجارت الکترونیک شناخته شده است. انجام تعاملات تجاری بصورت پیوسته و سهولت در پرداخت و دریافت وجوه سبب ایجاد تحولی شگرف در شکل و ماهیت تجارت گردیده است.

همه این امکانات و توانمندیها به دست توانمند کسانی به وجود آمده اند که فکری خلاق و ذهنی با استعداد داشته اند. اینان کارآفرینان واقعی هستند . چرا که نه تنها سبب خود اشتغالی و اشتغال زایی برای مجموعههای انسانی وابسته به خودشان شده اند، بلکه میلیونها فرصت شغلی را نیز تنها با اتصال به اینترنت برای میلیونها نفر از ساکنان این کره خاکی فراهم ساخته اند. بنا بر این از یک سو با فناوری اطلاعات به عنوان بستر اشتغال زای جهانی روبرو هستیم و از سوی دیگر با کارآفرینانی مواجه میشویم که هر روز فرصتهای جدیدی را برای جویندگان شغل و کار در فضای مجازی ایجاد مینمایند. این کارآفرینان طیف وسیعی را از ارائه کنندگان خدمات و محصولات در اینترنت تا برنامه نویسان و متخصصان فناوری اطلاعات در بر می گیرند. بنابراین، اقتصاد دنیای امروز بر پایه نوآوری، خلاقیت و استفاده از دانش به ویژه دانش اطلاعات و ارتباطات استوار است. چنین اقتصادی را اقتصاد مبتنی بر دانش یا اقتصاد دانشمحور میگویند.(آلدر و کیون29، 2002؛ پوتنام2000،(30

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید