بخشی از مقاله

چکیده

تغییر و تحولاتی که در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات به وجود آمده و باعث تبدیل جهان به یک دهکده اطلاعاتی شده است، مرهون تلاش و ایدهپردازیهای کارآفرینان است. کارآفرینان، شرایط عصر اطلاعات را شناخته و با کارآفرینی خود ملزومات این عصر را پیدا کرده و با شیوههای خاص خود آن را ایجاد میکنند. حتی ظهور عصراطلاعات هم از نتایج کارآفرینی است. کارآفرینی موتور توسعه فناوری و خلق فناوریهای جدید است. بنابراین کارآفرینی سهم عمده و نقش ویژهای در پیدایش عصر اطلاعات و توسعه فناوریها داشته و دارد. اگر چه فناوری اطلاعات نیز خود بر کارآفرینی تأثیرگذار بوده و خالق کارآفرینی مدرن میباشد. فناوری اطلاعات و ارتباطات بر کلیه فعالیتهای اجتماعی از جمله کارآفرینی اثر گذاشته و در بسیاری از آنها تحولات اساسی بوجود آورده است. این مقاله با هدف تبیین نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در کارآفرینی سازمانی تنظیم شده و نشان میدهد فعالیتهای کارآفرینانه باعث شناخت نیازها، خلق ایدهها و تولد فناوریها میشوند. همچنین نشان داد، کارآفرینی مدرن به شدت به فناوری اطلاعات وابسته است و از آن نشأت میگیرد و بدون فناوری اطلاعات و ارتباطات کارآفرینی مدرن رانمی توان تصور کرد

کلیدواژه: کارآفرینی، کارآفرینی سازمانی، فناوری اطلاعات و ارتباطات، خلاقیت


0


مقدمه

فناوری اطلاعات و ارتباطات، عامل اساسی در شکل دهی به اقتصاد جدید جهانی وایجاد تغییرات سریع در جامعه است. امروزه این فناوری برجنبههای مختلف زندگی فرهنگی، اجتماعی واقتصادی افراد واجتماعات تأثیر گذاشته است. جوامع مختلف برای حل مشکل اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی خود در عصر فناوری اطلاعات به راه حلهای مختلفی روی آورده اند. ازجمله راه حلهایی که اکثر کشورها در دو سه دهه اخیر برای رکودهای متوالی اقتصادی به آن توجه کرده اند، توسعه کارآفرینی است[14]چرا که افکار ونظرات جدید همچون روحی در کالبد سازمان دمیده میشوند وآن را از نیستی و فنا نجات میدهند. در عصر حاضر برای بقاءوپیشرفت وحتی حفظ وضع موجود، باید جریان نوجویی ونوآوری را در سازمان تداوم بخشیدتااز رکود ونابودی آن جلوگیری شود .[2] در همین راستا کارآفرینی سازمانی به سرعت در حال تبدیل شدن به یک سلاح انتخابی برای بسیاری از سازمانها ی بزرگ است. از این رو سازمانهای عصر حاضر به کارآفرینی سازمانی به دلیل نقشی که در تقویت موقعیت رقابتی سازمانها ایفا میکند توجه خاصی داشته اند.[3]باید توجه داشت که موضوع کارآفرینی همواره باخلاقیت ونوآوری عجین وخلاقیت نیز یکی از صفات مشخص وبارز کارآفرینان بوده است.[3]به طوری که دراکر (1985)معتقد است خلاقیت وکارآفرینی چنان لازم وملزوم یکدیگرند که میتوان گفت کارآفرینی بدون خلاقیت ونوآوری حاصلی ندارد. مفهوم خلاقیت به عنوان نیروی پویا در مطالات روانشناسی، جامعه شناسی ونظربه پردازان فرهنگی وهنری مطرح است. این مفهوم در ابتدا در مفاهیم اقتصادی جایگاهینداشته وصرفاٌ زمانی که موجد نوآوری گردید، مورد توجه قرار گرفته است. در این مقاله سعی شده است که تعریفی از کارآفرینی سازمانی وتأثیر فناوری اطلاعات وارتباطات در آن ارائه گردد.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید