بخشی از مقاله

وزارت كار و امور اجتماعي


-تشکيل ستادطرح تکريم وزارتخانه باحضورمعاونت پشتيبانی،مديرکل اموراداری،مديرکل دفتروزارتی،مديرکل روابط عمومی وچندتن ازکارشناسان تحول اداری
ـ برگزاري جلسات با حضور نمايندگان محترم حوزه‎هاي معاونت وزارتخانه
ـ تهيه و تنظيم بروشور اطلاع‎رساني در واحدهاي ستادي
ـ تهيه و تنظيم بروشور اطلاع‎رساني در واحدهاي اجرايي


ـ تهيه و تدوين، چاپ و توزيع كتاب و نشريه راهنما در واحدهاي ستادي
ـ تهيه و تدوين، چاپ و توزيع كتاب و نشريه راهنما در واحدهاي اجرايي
ـ نصب و راه‎اندازي خط تلفن گوياباشماره 6930051
ـ نصب و راه‎اندازي خط تلفن پاسخگو باشماره 6930052
ـ ايجادسايت اينترنتي باآدرسwww.irmlsa.org


ـ ايجادگيشه خدماتي باهدف ارايه خدمات بصورت متمركزبه ارباب رجوع
ـ نصب تابلوي اعلانات به عنوان محلي كه در معرض ديد عموم باشد
ـ نصب تراكت و پلاكارد جهت راهنماي ارباب‎رجوع
ـ نصب صندوق پيشنهادات به منظوراخذمشاوره وراهنمايي ازارباب رجوع
ـ نصب تابلوي ديجيتالي جهت اطلاع رساني درسردروزارتخانه وداخل ساختمان وزارتخانه
ـ نصب تابلوي نام و نام خانوادگي عوامل متصدي انجام كار در محل استقرار كاركنان


ـ مكانيزه‎نمودن امور حوزه معاونت پشتيباني از قبيل سيستم پرسنلي، سيستم حسابداري و مالي و...
ـ ايجاد شبكه به‎هم پيوسته واحدهاي اجرايي و ستاد از وضعيت آمار و اطلاعات بازار كار، اشتغال، بيمه بيكاري، كار يا پست‎هاي دولتي يا غيردولتي
ـ مكانيزه‎نمودن امور جاري اداره كل نظارت بر نظام‎هاي جبران خدمت
ـ اجراي سيستم مكانيزه پرسنلي در كليه ادارات كل اجرايي جهت سهولت در انجام امور مربوط به صدور احكام كارگزيني و ضبط و نگهداري اطلاعات پرسنلي كاركنان


ـ اجراي سيستم مكانيزه نحوه ارائه خدمات اشتغال، روابط كار، آمار و اطلاعات بازار كار، بيمه بيكاري
ـ تدوين منشور اخلاقي سازمان در ارتباط با مردم
ـ نظرسنجي از مراجعين پيرامون نحوه ارائه خدمات

وزارت صنايع و معادن
ـ تشكيل جلسات جهت بحث و بررسي بر روي مفاد مندرج در مصوبه طرح تكريم
ـ ابلاغ طرح مذكور به كليه واحدهاي ستادي و استاني جهت شفاف‎سازي و مستندسازي نحوه ارائه خدمات به ارباب‎رجوع
ـ در دستور كار قراردادن مواد 2، 3 و 4 در خصوص اطلاع‎رساني از نحوه ارائه خدمات به مردم، توسط ادارات كل امور اداري و دفتر تشكيلات و بودجه وزارتخانه
- برگزاري دوسمينار آموزشي براي آشنايي باطرح تكريم واقدامات انجام شده درراستاي تحول اداري باحضورروساي سازمانها,معاونين وزير,مديران كل ومشاورين


ـ اجراي نظرسنجي از مردم و ارباب‎رجوع
ـ در خصوص اجراي ماده (1) شفاف و مستندسازي نحوه ارائه خدمات به ارباب‎رجوع طي بخشنامه‎اي به كليه واحدهاي تابعه ابلاغ گرديد تا مراحل انجام كار را مستند و جهت اجرا اقدام نمايند.
ـ در مورد اجراي مفاد ماده (5 و 6) شوراي تحول اداري اقدام به اخذ نظرات شركت‎هاي مشاوره‎اي جهت بهبود و اصلاح روش‎هاي ارائه خدمات به مردم نموده است.


ـ در خصوص توجيه طرح مذكور، طي بخشنامه‎اي مراتب به معاونين و واحدهاي ستادي و استاني انعكاس گرديده است.
درزمينه اطلاع رسانی اقدامات زيرزيرانجام شده است:
- نصب تابلوراهنماي طبقات دردرب ورودي ومحل استقرار هرفرد درهمه طبقات
- نصب تابلوراهنماي محل استقرارمعاونت ها،ادارات ودفاتردرمبادي ورودي وزارتخانه
- نصب تابلوروشهاي انجام كاربراي 5 فعاليت مهم جهت اطلاع رساني درمكانهاي مناسب
- نصب وراه اندازی تلفن گوياباشماره 9-8312446


- باطراحی نرم افزارمناسب درآسانسورها،محل کارمعاونين وادارت کل ودفاتربه اطلاع ارباب رجوع می رسد
- ايجادسايت وزارتخانه باآدرس www.min.gov.ir.com
- مبادرت به برقراري سيستم اتوماسيون اداري باهدف حذف كاغذكه درمرحله نخست اجراي طرح حدود150كاربرامكان بهره گيري ازسيستم رادارامي باشند
- تدوين منشوراخلاقي وزارت


- نصب صندوق انتقادات وپيشنهادات جهت بهره مندي مستمرازنقطه نظرات ارباب رجوع وهمكاران
- اختصاص مكاني مناسب جهت استقرارواخذ اطلاعات ارباب رجوع
- تعيين بازرسان وزارتخانه وصدوراحكام آنان توسط وزير


وزارت جهاد كشاورزي
ـ شفاف‎سازي و مستندسازي نحوه ارائه خدمات با ارباب‎رجوع
ـ اجراي نظرسنجي از ارباب‎رجوع
ـ تدوين منشور اخلاقي در ارتباط با مراجعين
ـ اطلاع‎رساني از نحوه ارائه خدمات و بهبود و اصلاح روش‎هاي ارائه خدمات با ارباب‎رجوع
- نصب تابلوي راهنمادراغلب ساختمانهای حوزه ستادی
- نصب مشخصات متصديان انجام کار،شرح وظايف و...بمنظور اطلاع رساني به ارباب رجوع
-راه اندازی خط تلفن گويا

وزارت راه و ترابري
ـ تشکيل دبيرخانه طرح تکريم در دفترتشکيلات وروشها
ـ ابلاغ بخشنامه به كليه واحدهاي تابعه جهت اجراي مراحل اطلاع‎رساني از نحوه ارائه خدمات به مردم
ـ جمع‎آوري و احصاء اطلاعات و تهيه مجموعه‎اي تحت عنوان «شناسايي، طبقه‎بندي و نحوه ارائه خدمات به ارباب‎رجوع در ستاد مركزي وزارت راه و ترابري»


ـ اطلاع رسانی ازطرق زير:
- تلفن 141 اطلاعات راههای کشور
- سيستم مکانيزه فراگيرETS(مناقصه الکترونيک)
- ايجادسايت اينترنتی باآدرس: www.eslahat.org
- نصب تابلو راهنماي طبقات واتاقها به بعدازنقل مکان به ساختمان شهيددادمان موکول شده است.
ـ تدوين منشور اخلاقي وابلاغ آن به کليه شرکتها وسازمانهای وابسته


ـ بازنگري، بهبودو اصلاح روش‎هاي ارائه خدمات به ارباب‎رجوع ازجمله سيستم paper less - ابلاغ مصوبه و پيگيري مستمر از سازمانها و شركت‎هاي وابسته و ادارات كل راه و ترابري استاني و واحدهاي تابعه ستادي جهت اجراي مطلوب‎تر و سريع‎تر موارد مندرج در طرح مذكور
- انتخاب بازرسين طرح تکريم ازطرف وزير
- برگزاری کارگاه آموزشی دبيران کميته تحول اداری واحدهای استانی
- انجام نظرسنجي ازارباب رجوع


- استقرارميزوصندلي جهت رفاه حال ارباب رجوع وتهيه لوازم التحرير بمنظوررفع نيازهاي آنان و پذيرايي مختصرباشكلات وشيريني
- احصاء روشهاوفرآيندهای مرتبط باارباب رجوع وابلاغ آن به کليه ادارات کل راه وترابری
استانها جهت اعمال نقطه نظرات وپيشنهادات وارسال آن به ستادبمنظورتکميل نهايی

وزارت بازرگاني
ـ ابلاغ مصوبه طرح تكريم به كليه سازمان‎هاي تابعه وشركتهاي وابسته در تهران و استان‎ها
ـ تشكيل جلسات هماهنگي و توجيهي جهت جمع‎آوري اطلاعات توسط دبيرخانه شوراي تحول اداري


- برگزاري همايش آموزشي درتاريخ 13/8/81بمنظورتوجيه مفادطرح وهماهنگي دراجراي آن باحضور107نفرازهمكاران حوزه هاي معاونت وادارات كل استاني
ـ طراحي و تنظيم فرم‎هاي اطلاعات مربوط به ارباب‎رجوع توسط دبيرخانه شوراي تحول اداري براي تعدادي از واحدهايي كه با ارباب‎رجوع سرو كار دارند
- شفاف سازي نحوه ارائه خدمات به مردم دراداراتي كه ارباب رجوع دارند
- بررسي ومميزي روشهاي انجام كاردرشوراي تحول اداري


اطلاع رسانی به ارباب رجوع ازطرق زير:
- نصب تابلوي اعلانات واطلاع رساني به ارباب رجوع
- تهيه بروشور وتوزيع آن بين ارباب رجوع دربعضي ادارات تهران وشهرستانها
-نصب مشخصات كامل(نام ،نام خانوادگي،پست سازماني و..)عوامل متصدي انجام كاردراداراتي كه باارباب رجوع سروكاردارند
- راه اندازي خط تلفن گويادربعضي ادارات


-راه اندازي سايت اينترنتي وزارتخانه باآدرسwww.iranministryofcomerece.com
-راه اندازي سايت اينترنتي فرش ايران باآدرسwww.irancarpet.ir
-راه اندازي سايت اينترنتي شبکه نقطه تجاری ايران باآدرسwww.irtp.com
-راه اندازي سايت شبکه آگاهگراينترنتي باآدرسwww.agahgar.irtp.com


-راه اندازي سايت اينترنتي موسسه مطالعات وپژوهشهای بازرگانی باآدرسwww.irsr.irtp.com
-راه اندازي سايت اينترنتي بازارمشترک کشورهای اسلامی باآدرسwww.oic.com
- ايجادفضاي مناسب براي ارباب رجوع
- ايجادگيشه هاي خدماتي درساختمانهايي كه ارباب رجوع دارند


- استقرارصندوق پيشنهادات بمنظورنظرخواهي واخذمشاوره ازارباب رجوع
ـ تشكيل جلسه ارشاد و ايجاد هماهنگي كارشناسان دبيرخانه شوراي تحول اداري
ـ اعزام گروه‎هاي كارشناسي به تعدادي از سازمان‎هاي تابعه جهت مستندسازي فعاليت‎ها و روش‎هاي انجام كار


ـ ارسال طرح تكريم ارباب‎رجوع به منظور آگاهي اعضاء شوراي تحول اداري و اعضاء كميسيون‎هاي تحول و معاونين وزارتخانه
ـ مستندسازي روش‎هاي موجود تعدادي از واحدها جهت بررسي و اصلاح آنها توسط شوراي تحول اداري
ـ انتصاب معاونت اداري مالي و امور مجلس و دبير شوراي تحول اداري وزارت به عنوان مسئول اجراي طرح


ـ احصاء وظايف تعيين‎شده در طرح تكريم به تفكيك براي 4 قسمت به شرح:
l وظايف تعيين‎شده جهت دستگاه‎هاي مشمول مصوبه (8 بند)
l وظايف تعيين‎شده جهت رؤساي واحدهاي اجرايي (16 بند)
l وظايف تعيين‎شده براي شورا يا كميسيون تحول اداري (4 بند)
l وظايف تعيين‎شده براي سازمان مديريت و برنامه‎ريزي كشور (9 بند)
ـ تهيه برنامه عملياتي اجراي طرح در وزارت بازرگاني.


وزارت امورخارجه
- اصلاح روشهای انجام کار وبازنگری مرتب روشهای انجام کار
- نظرسنجی ازارباب رجوع درخصوص نحوه ارائه خدمات
- انتخاب بازرسان وزارت وانجام بازرسی ازادارات تابعه


- عقدقراردادباشرکت پست استان تهران جهت ارائه خدمات موردنياز بدون نياز به مراجعه حضوری افراد
- ارائه آموزشهای لازم به کارکنان درخصوص نحوه برخوردباارباب رجوع
- تشويق کارکنان ساعی وپرتلاش درزمينه جلب رضايت ارباب رجوع
- بررسی شکايات وپيشنهادات توسط اداره بازرسی ورسيدگی به شکايات


اطلاع رسانی به ارباب رجوع ازطرق زير:
- تهيه ونصب تابلوی راهنمای طبقات واتاقها درادارات پنجگانه کنسولی
- نصب تابلوی مشخصات متصديان انجام کاروشرح وظايف آنها
- ايجادسايت اينترنتی باآدرسwww.mfa.gov.ir


وزارت دفاع وپشتيباني نيروهاي مسلح
ـ ابلاغ مصوبه طرح تكريم به كليه سازمان‎هاي تابعه وشركتهاي وابسته در تهران و استان‎ها
ـ تعيين مسولان اجرايي طرح تكريم دركليه سازمان‎هاي تابعه وشركتهاي وابسته
- تعيين 5نفربازرس ازطرف وزير
ـ انجام نظرسنجي ازارباب رجوع
- فعال سازي تلفنهاي گويادرسازمانها,شركتها وستادوزارت
- چاپ وانتشارآگهي نظرخواهي ازمردم درمطبوعات

سازمان تعزيرات حكومتي
- تشكيل كميته طرح تكريم درستادمركزي وادارات كل استانها
- نصب تابلوي راهنما درمدخل ورودي ادارات
- نصب صندوق انتقادات وپيشنهادات
- تعيين وقت ملاقات عمومي بامديران


- تهيه تعدادقابل توجهي صندلي ونيمكت درراهروهاواتاقها براي ارباب رجوع
- نصب تابلوي نام وسمت متصديان امردرادارات
- ايجادواحدپاسخگويي ورسيدگي به شكايات
- ايجادواحداطلاعات وپاسخگويي به ارباب رجوع


- تعيين بازرس جهت بررسي همه جانبه اموربخصوص درامرجلب رضايت ارباب رجوع
- تهيه فرم نظرسنجي ازارباب رجوع
- تهيه وتوزيع بروشورشناخت جايگاه سازمان واعلام شماره تلفن ومعاضدت حقوقي


سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور
- اطلاع رسانی ازنحوه ارائه خدمات به ارباب رجوع
- چاپ وتکثير تعدادی بروشور
- نصب تابلوهای راهنمای ارباب رجوع
- نصب مشخصات متصديان انجام امور


- ايجادسايت اينترنتی باآدرسwww.irantvto.org
- تدوين منشوراخلاقی سازمان
- احصاء روشهای انجام کار
- راه اندازی سيستمهای مکانيزه دربرخی قسمتها
- نظرسنجی ازمردم درخصوص نحوه ارائه خدمات


بيمه آسيا
- نصب تابلوي راهنماي طبقات وتابلوسردراتاقها
- نصب تابلوي نام ونام خانوادگي كارشناسان وكارهاي مربوط به آنان
- راه اندازي تلفن گويادرمركز
- تهيه وتوزيع بروشورهاي اطلاع رساني بين متقاضيان
- ايجادسايت اينترنتي


- نظرسنجي ازارباب رجوع
- تدوين منشوراخلاقي وابلاغ آن به كاركنان
- مستندسازي روشهاي انجام كار
- اصلاح روشهاي انجام كار

بيمه دانا
- نصب تابلوي راهنماي طبقات وتابلوسردراتاقها
- نصب تابلوي نام ونام خانوادگي كارشناسان وكارهاي مربوط به آنان
- راه اندازي تلفن گويادرمركز باشماره 8870823-8770990
- تهيه وتوزيع بروشورهاي اطلاع رساني بين متقاضيان
- درج آكهي درروزنامه هاي كثيرالانتشاربه جهت شناساندن شماره تلفن هاي واحدهاي مختلف شركت
- تخصيص فضاي مناسب وامكانات مختصري چون پذيرايي,نصب آبسردكن,ميز وصندلي جهت رفاه حال مراجعين
- ارايه سخنرانيهاي مختلف ولزوم توجه با اصل مشتري مداري درشركت


- تقديرازكاركنان ساعي وبرخوردباكاركنان متخلف
- فعاليت بازرسين محسوس وغير محسوس
- ايجادسايت اينترنتي
- نظرسنجي ازارباب رجوع
- تدوين منشوراخلاقي وابلاغ آن به كاركنان
- مستندسازي روشهاي انجام كار
- اصلاح روشهاي انجام كار

بيمه ايران
- تهيه بروشورهای اطلاع رسانی وآموزشی متنوع به زبان ساده به بيمه گذاران
- تهيه منشوراخلاقی وآموزش آن به کليه کارکنان
- اصلاح فرآيندهای انجام کار


- توجه جدی به موضوع تشويق وتنبيه پرسنلی که دارای رفتارخوب يا نامناسب بامراجعين باشند
- دقت درپيگيری شکايات واصله
- فعال کردن واحدهای مشاوره واطلاعات درشعب بزرگ باهدف راهنمائی مراجعين

بيمه البرز
- تهيه ودراختيارقراردادن بروشورهای اطلاع رسانی متنوع
- تهيه کتاب "راهنمای بيمه برای خانواده"
- بازنگری مستمر روشهای انجام کار


- مستندسازی خدمات قابل ارائه به ارباب رجوع

- ايجادونصب صندوقهای انتقادات وارائه پيشنهادات
- نصب راهنمای طبقات وواحدهادرمدخل ورودی شرکت
- انجام نظرسنجی ازارباب رجوع

بنيادشهيد انقلاب اسلامی
- اطلاع رسانی ازنحوه ارائه خدمات به ارباب رجوع
- چاپ وتکثير تعدادی بروشور
- نصب تابلوهای راهنمای ارباب رجوع
- نصب مشخصات متصديان انجام امور


- ايجادسايت اينترنتی باآدرسwww.shahid.ir
- تدوين منشوراخلاقی سازمان
- بهبودواصلاح روشهای انجام کار
- راه اندازی سيستمهای مکانيزه دربرخی قسمتها
- نظرسنجی ازمردم درخصوص نحوه ارائه خدمات
- فعال کردن سيستمهای بازرسی وپاسخگويی به شکايات
- تشويق وتقديراز کارکنان ومديران موفق وبرخورد قاتونی با کارکنان ومديرانی که باعث نارضايتی ارباب رجوع می شوند

اقدامات استانها:
- نصب تابلوی راهنمای طبقات واتاقها،نام ونام خانوادگی وپست سازمانی کارکنان وتهيه وتوزيع منشور اخلاقی دراکثر قريب به اتفاق استانها
- نصب تابلوی عناوين فعاليتها دراستانهای اردبيل،ايلام،خراسان،کرمانشاه،گلستان،گيلان،مرکزی وهمدان
- تهيه کتابچه راهنمای ارباب رجوع دراستان کردستان
- نصب تلفن پيام گيردراستان قزوين
- انجام برخی فعاليتهای ديگر دربرخی استانها

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي
ـ اطلاع‎رساني و مستندسازي نحوه ارائه خدمات در زمينه قوانين و مقررات از سوي دفتر بودجه و تشكيلات
ـ كوتاه‎نمودن مدت‎زمان مراحل تصويب طرح‎هاي تحقيقاتي از سوي مركز مطالعات و تحقيقات فرهنگي

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید