دانلود مقاله بررسی عوامل مدیریتی موثر بر سودآوری شعب موسسه مالی اعتباری کوثر

word قابل ویرایش
4 صفحه
5700 تومان

چکیده

با توجه به نقش برجسته بانک ها و موسسات مالی اعتباری در اقتصاد کشور، ارزیابی عملکرد و سودآوری آنها می تواند از اهمیت فوق العاده ای برخوردار باشد. عوامل موثر بر سودآوری بانک ها را می توان به عوامل داخلی(تحت کنترل مدیریت) و عوامل خارج(خارج از کنترل مدیریت بانک ها) تقسیم نمود. این پژوهش درصدد طالعه و نحوه تاثیرگذاری عوامل داخلی موثر بر سودآوری شعب موسسه مالی اعتباری کوثر(جوانان خیر ) استان آذربایجان غربی می باشد. روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش از نوع روش توصیفی تحلیلی و از شاخه ی پیمایشی است. به لحاظ ارتباط بین متغییرها، پژوهش حاضر از نوع همبستگی و زیر شاخه تحلیل رگرسیون می باشد . جامعه آماری این پژوهش شامل ۲۱ شعبه موسسه مالی اعتباری کوثر(جوانان خیر) استان آذربایجان غربی و قلمرو زمانی آن نیز سالهای ۱۳۸۹، ۱۳۹۰،۱۳۹۱ می باشد. داده های مورد نیاز این پژوهش از طریق صورتهای مالی شعب استخراج گردیده است. روشهای آماری مورد استفاده برای آزمون فرضیه ها ضریب آلفای کرنباخ ، تحلیل همبستگی و رگرسیون بوده که از طریق نرم افزار SPSSاجرا و محاسبه شده اند.طبق نتایج این پژوهش، متغییرهایی همچون: ترکیب دارایی ها، ترکیب بدهی ها، مدیریت هزینه ها، مدیریت نقدینگی و مدیریت ریسک اعتباری از یک ارتباط مثبت و معنی دار بسیار قوی با متغیر سودآوری برخوردار می باشند.

واژههای کلیدی

موسسه مالی اعتباری، مدیریت نقدینگی،مدیریت ریسک اعتباری، مدیریت هزینه ها

-۱ مقدمه بانکها و موسسه های مالی اعتباری می رود(شادکام,,۱۳۸۰ص۳۷
۱۵mm
بانک ها، شریان حیاتی اقتصاد هر کشورند. تلاش موسسات مالی و به عنوان یکی از عوامل مهم سیاستهای پولی و مجریانی برای تصمیم

های اقتصادی بانک مرکزی هستند. بانکها ومو سسه های مالی
بانکی در سطح جهان در جهت افزایش کارایی است. بانک ها باید اعتباری با قبض و بسط اعتبارات بانکی و هدایت وجوه از بخشی به
برای جلب و تشویق مردم به پس انداز، جمع آوری سرمایه های بخش دیگر,گذشته از کمک به تثبیت اقتصاد در سطح کلان, نقش
کوچک و به کار انداختن آن ها در رشته های تولیدی و خدماتی، موثری در تنظیم بخش های اقتصادی نیز بر عهده دارند. به دلیل عدم
نقش مهمی ایفا کنند. بانک ها به عنوان بازار پول در کنار بازار بورس ×توسعه لازم بازار سرمایه در اقتصاد ایران, بانکداری از اهمیت بیشتری
که نوعی بازار سرمایه است بخشی از بازار مالی کشور محسوب می برخوردار است و در عمل این بانکها هستند که عهده دار تامین مالی بلند
شوند و همان طور که جریان و گردش خون در بدن ضامن حیات
انسان است، وجود بانک ها نیز ضامن حیات اقتصادی کشور به شمار مدت می باشند(همان منبع.(امروزه بانکها و موسسه های مالی اعتباری

خدمات متنوعی به مشتریان خود ارائه می دهند , طیف این خدمات از جذب سپرده ها و اعطای تهسیلات تا خدمات نوینی که از طریق شبکه جهانی اینترنت عرضه می گردد را شامل می شود . افزایش کارائی وارائه خدمات متنوع در حداقل زمان ممکن از جمله انتظاراتی است که شبکه بانکی کشور پیوسته با آن مواجه بوده و در این راستا اقداماتی از قبیل پیاده سازی طرح شتاب ( شبکه تبادل اطلاعات بین بانکی) و بانکداری الکترونیکی در سیستم بانکی کشور طراحی وبه مرحله اجرا گذاشته شده است. نظام بانکی از طریق هدایت منابع به بخش های تولیدی و خدماتی می تواند ضمن ایجاد تولید ، اشتغال و ایفای مسئولیت های اجتماعی خود زمینه رشد و توسعه اقتصادی کشور را فراهم نماید. حوزه فعالیت بانک ها در سه بخش تجهیز منابع , تخصیص منابع و ارائه خدمات می باشد. لذا بررسی و شناسایی عملکرد بانکها و موسسه های مالی اعتباری در اجرای هریک از وظایف مذکور می تواند طیفی از نقاط قوت وضعف موجود را ارائه دهد. از آنجایی که بانکها و موسسه های مالی اعتباری نیز همانند سایر بنگاههای اقتصادی به دنبال سود آوری هستند. برای دستیابی به این هدف مهم، شناخت متغییرهای اثرگذار ضروری می باشد. عوامل موثر در فرآیند سودآوری بانکها به دو دسته داخلی و خارجی تقسیم می شود. عوامل داخلی تحت کنترل مدیریت شعب و عوامل خارجی خارج از کنترل مدیریت و تحت تاثیر محیط کلان می باشند. همانگونه که ذکر گردید عوامل داخلی در اختیار مدیریت شعب قرار داشته و لذا این عوامل منعکس کننده سیاست ها و تاکتیک های مدیریتی که در حوزه های تخصیص منابع, مدیریت دارائی ها و بدهی ها, مدیریت نقدینگی و مدیریت هزینه نمایان می گردد, می باشد(عونی,لیلا,.(۱۳۸۷

در این بین استان آذربایجان غربی از استان های مرزی و گردشگری ایران و بستری برای صنایع بزرگی از قبیل سیمان،کشاورزی، معادن، فولاد و…

محسوب می شود که نیاز به حمایت ها و پشتیبانی های مالی در مواقع بحرانی دارند. موسسات و صندوق های قرض الحسنه بسیار زیادی در استان آذربایجان غربی وجود دارد که چون محدودیت بانک ها را ندارند، قادر به جذب بهتر سرمایه ها هستند و رقیبی برای بانک ها به شمار می روند. از طرف دیگر، وجود بانک های دولتی نیز تهدیدی جدی را برای بانک های خصوصی به وجود آورده است. با توجه به موارد مذکور، مطالعه و بررسی ترجیحات مشتریان در انتخاب بانک ها و همین طور شناسایی مهم ترین عوامل موثر برسودآوری موسسات مالی اعتباری ضرورت می یابد.لذا در این پژوهش سعی شده عوامل داخلی موثر بر سودآوری موسسه مالی اعتباریکوثر بررسی شود تا گامی در جهت مرتفع ساختن مسائل پیشرفت موسسه مالی اعتباری ،پی بردن به خواسته ها و ترجیحات مشتریان،و برآورده کردن آن ها باشد.

-۲ پیشینه تحقیق

حسن باقری طی مطالعه ای در بانک رفاه در دوره مابین ۱۳۶۲-۱۳۸۰ با عنوان بررسی عوامل موثر بر ودآوریی بانک های تجاری پرداخته که یافته ها نشان می دهد که مدیریت کارای هزینه, دارایی ها, مدیریت نقدینگی و سرمایه در میان عوامل داخلی و رشد اقتصادی در میان عوامل بیرونی رابطه مثبت و معنی دار با سودآوری دارند و نرخ تورم با یک معنی داری پایین اثر معکوسی بر سودآوری دارد.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
wordقابل ویرایش - قیمت 5700 تومان در 4 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد