بخشی از مقاله

چکیده:
تحصیلات در دوره ابتدایی از حساسیتی خاص برخوردار است و مربیان تعلیم تربیت این دوره را مرحلهاي اساسی در تکوین استعداد تحصیلی و اجتماعی کودکان میشناسند. بنابراین آشنایی والدین با نقش جویش در کمک به فرزندانشان در این مقطع حساس، بسیار با اهمیت است. در این پژوهش ما به دنبال بررسی رابطه تحصیلات مادر بر رشد اجتماعی فرزندان هستیم. روش این مطالعه علی مقایسه اي یا پس رویدادي است. جامعه ي مورد نظر در پژوهش حاضر را دانش آموزان مقطع ابتدایی شهرستان کاشمر و مادران آنها تشکیل می دهند. نمونه مورد نظر در پژوهش حاضر شامل تعداد 60 کودك و مادران
آنها است که تعداد 30 نفر از این کودکان داراي مادر لیسانس و بالاتر و 30 نفر داراي مادر فوق دیپلم و پایین تر می باشد. ابزار اندازه گیري در این پژوهش پرسشنامه رشد اجتماعی وایلند می باشد. از نرم افراز spss20 براي تجزیه و تحلیل داده

استفاده شد. در پژوهش حاضر از روش ضریب همبستگی پیرسون و آزمون T مستقل استفاده شده است. نتایج نشان داد که بین سطح تحصیلات مادر و رشد اجتماعی فرزندان رابطه ي مثبت وجود دارد.
کلید واژه ها: تحصیلات مادر؛رشد اجتماعی

Review : Educations in the elementary period have special sensitivity and instructors teaching is recognized this course essential step in the development of education aptitude and social potential in children .Therefore, familiarity parents with the helping role in their children in this sensitive stage are very important. In this study, we sought to investigate the relationship between maternal educations on children's social development. The methods this study is cause-comparative study or after the event. This researches community is elementary school students and their mothers kashmar County. The sample in this study is included 60 children and their mothers that the 30 person of these children has BA mother and above and 30 persons has the mother of diploma degree and is lower. A measures tool in this study is Vinland social developments questionnaire. Spss 20 soft ware used for analysis data. In the present study used Pearson correlation and T-test method. The results showed that between

mother's education and social development of children exists positive relationship.

Keywords: Maternal education, social development

مقدمه: نوجوانان و جوانان قشر عظیمی از جمعیت کشورها به ویزه کشور ما را تشکیل می دهد که در پویایی و تداوم حیات اجتماعی یک ملت و رشد و پیشرفت همه جانبه آن نقش به سزایی ایفا می کنند، از این رو توجه به ایشان و شناخت وضع مسائل و مشکلات آنان سرلوحه بسیاري از برنامه ها اقدامات و فعالیت هاي مسئولین مربیان و والدین را تشکیل می دهد. اگر جوانان و نوجوانان به خوبی شناخته شوند و از ظرفیتهاي ذهنی و جسمی آنان به درستی بهره برداري گردد و مسائل ایشان در زمینه هاي مختلف به دقت مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد آنگاه قادر خواهیم بود که زمینه ارتقاي اخلاقی، اعتقادي، علمی و هنري آنان را به نحو مطلوبی فراهم سازیم. (مهدیخان، 1382 به نقل از صفرنژاد .(1388 خانواده یکی از اساسی ترین و طبیعی ترین نیازهاي انسان به شمار می آید. محیط خانواده اولین و بادوام ترین عاملی است که در رشد شخصیت افراد تاثیر می گذارد. نفوذ والدین در فرزندان تنها محدود با جنبه هاي ارثی نیست در آشنایی کودك با زندگی جمعی و فرهنگ جامعه نقش موثري را ایفا می کند. بدون شک یکی از مهمترین و موثرترین دوران زندگی آدمی که در آن شخصیت فرد پایه ریزي شده و شکل میگیرد؛ دوران کودکی است امروزه این حقیقت انکارناپذیر به اثبات رسیده است که کودکان در سنین پایین فقط به توجه مراقبت جسمانی نیاز ندارند؛ بلکه این توجه و تربیت باید همه ابعاد وجودي آنها شامل رشد اجتماعی؛ عاطفی؛ شخصیتی و هوشی را در برگیرد. طبعا فرزند انسان نیز از همان کودکی توانایی برقراري و قابلیتهاي یک زندگی اجتماعی را دارد. در این میان نقش پدر و مادر،بسیار حیاتی است و کودك روابط اجتماعی خود را از پدر و مادر میآموزد. اگر بخواهیم کودکی اجتماعی پرورش دهیم از همان ابتدا باید به نیازهاي او پاسخ بدهیم و براي این منظور باید نیازهاي اجتماعی او را بشناسیم. در روند اجتماعی شدن معمولا والدین و به خصوص مادر خود را الگو قرار میدهد و رفتار و بر پایه تقلید از دیگران پایه ریزي میکنند. بنابراین شناخت نیازهاي کودك و تصحیح الگوهاي رفتاري نقش مهمی را در شخصیت اجتماعی کودك خواهد داشت (عامري، .(1387 غالبا پدرها و مادرها فکر نمی کنند که براي تعلیم و تربیت فرزندانشان احتیاج به آموزش دارند در صورتی که احتمالااین مشکل ترین وظیفه اي است که در زندگیشان به عهده دارند خانه براي کودك مکانی است که او تجربه اجتماعی روزانه خود را با شتاب به درونش می آورد تا آن را مورد ارزیابی قرار دهد. موقعیت اجتماعی – اقتصادي-

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید