دانلود مقاله بررسی زندگی و آثار سعدی با توجه به اشعار وی

word قابل ویرایش
16 صفحه
21700 تومان

مقدمه

بی شک شیخ اجّل سعدی شیرازی یکـی از برزگـان و مفـاخر ادب و فرهنـگ ایرا نی ا ست. او در شیراز پ له های معروف یت و محبوب یت را طی کرد و برای فرار از آن محی پر آشوب مغولی پا در سرزمین غریب نهاد تا در آن جا هم آسای شی دا شته با شد و هم بی دغد غه به تع لیم و ت کرار بپردازد، همین رفتن و نماندن، تعلیم نزد بزرگان و دیدن عجایب دور و نزدیک و به قول خودش چیدن خوشه ای از خرمنی چنان پر تجربه اش کرد که افصح المتکلمین نام گرفت و دلیلش را در فصیح و بلیغ بودن نثر و نظمش می دانند. او بعد از مسافرتهـای طـولانی بـه شـیراز برگشـت و در

دستگاه اتابکان فارس زندگی گذراند، در این دوران است که آثارخود را به نظم و نثر مینویسد و تمام آن تجربههای بر گرفته از سیر و سیاحت

را در دا ستان ها و ا شعارش چ نان ب یان میک ند که گاهی به یک متن
اجت ماعی ، گاهی یک پ ند اخلا قی و گاهی دا ستان و سرگذ شت بزر گان با
نتیجه گیریهای خردمندانه ای تبدیل میشود.

گلستانش جهان را آن گونه که هست بیان میکنـد و بوسـتانش ازایـده آلهای بشری حرف میزند، غزلیاتش آبدار است و گاهی از عشق روحانی حرف میزند و گاهی بی هیچ ابایی از عشق زمینی و مجازی، آن قدر که شهرت سخنش تا چین هم میرود و ابن بطوطه این سیاح معروف از شنیدن اشعارش توس چینیان متعجب میشود.

بزرگانی مانند " ضیا موحد " در کتاب خود به نام سعدی در این مقوله قلم زده است، همچنین غلامحسین یوسفی در مقدمه تصیحح گلستان و بوستان سعدی آثارش را از جنبه های مختلف مورد بررسی قرار داده است. م قالات ز یادی در ا ین باب به ر شته ی تحر یر در آ مده به گو نه ای که کمیسیون ملی یونسکوایران، تهران آن را به صورت کتابی به نام" ذکر جمیل سعدی " در آورده است.

در ا ین مقا له سعی شده ا ست ز ندگی و آ ثار سعدی را از جن به های گوناگون مورد بررسی قرار داده و تا بتوانیم با توجه به نوشتهها اعم از نظم و نثر وی به زندگی و اوضاع و احوال وی پی ببریم. از این رو امید است که مورد توجه قرار گیرد.

زندگانی و کارنامه ادبی سعدی

شیخ الا مام المح قق، اف صح المتکلّ مین، ابومحمدال سعدی ال شیرازی، که تاریخ ولادت او به قرینه سخنش در گلستان در حدود 606 هجری است، در آغاز گلستان چنین میگوید :

" یک شب تامل ایام گذشته میکردم و بر عمر تلف کرده تاسف مـیخـوردم و سنگ سراچه دل را به ال ماس آب د یده می سفتم "و ا ین اب یات منا سب حال خود گفتم:

هـردم از عمر می رود نفسـی
چون نگه میکنم نمانده بسی

ای که پنجـاه رفـت و در خوابی مگر این پنج روزه دریابی

خجل آن کس که رفت و کار نساخت کوس رحلت زدندو بار نساخت

به تصریح خود شاعر این ابیات در 50 سالگی وی سروده شده اسـت، چـون آن ها را با دو ب یت ز یرین که در مقد مه گل ستان من باب ذ کر تاریخ تالیفات کتاب آمده:

در این مدت که ما را وقت خوش بود زهجرت ششصد و پنجاه و شش بود

مراد ما نصیحت بود و گفتیم حوالت با خدا کردیم و رفتیم

میتوان چنین نتیجه گرفت که در سال 656، پنجاه سال یا قریب بـه آن، از عمر سعدی گذشته و بدین تقریر ولادتش در سـال 606 و یـا زمـانی نزدیک به آن بوده است. (رستگار فسایی، (1375

وی در شیراز در م یان خا ندانی که از " عال مان د ین بود ند" ولادت

یافت.

همه قبیله من عالمان دین بودند مرا معلم عشق تو شاعری آموخت

از کودکی ت حت ترب یت پدر قرار گر فت، واز هدایت و ن صیحت او بر خوردار گ شت و لی در خرد سالی ی تیم شد و ظاهرا در مح ضر ن یای مادری خود قرار گرفت.

مرا باشد از درد طفلان خبر که در طفلی از سر بر فتم پدر

*****

من آنـگه سر تاجـور داشتم که سر در کنـار پدر داشتم

اگر بر وجـودم نشستی مگس پریشان شدی خاطر چند کس (شفق، (1369

وی م قدمات دا نش های اد بی و شرعی را در شیراز آموخ ته و برای اتمام تحصیل به بغداد رفت و در مدرسه نظامّیه آن شهر به ادامه تحصیل

پردا خت. دوران ز ندگی سعدی م صادف با بلای ع ظیم م غول بوده ا ست. سعدی در زمان اتابکی سعد بن زنگی در فارس و حمله غیاث الدین برادر سلطان جلال الدین به شیراز ( نتیجهی بی سامانی اوضاع آن سامان)، در سال 620 ق یعنی حدود سه سال قبل از به حکومت رسیدن اتابک ابوبکر، ( همان که بعدها او و پسرش از ممدوحان سعدی میشوند. ) دل به دریا زده و سر به آوارگی گذاشت.

ندانی که من در اقالیم غربت

چـرا روزگـاری بـکردم درنگی

برون رستم از " تنگ ترکان" که دیدم

جهان درهم افتاده چو موی زنگی

همه آدمی زاده بودند لیکن چو

گرگان به خونخوارگی تیز چنگی(سعدی، (1385

ی کی از ا ستادان وی در ب غداد ج مال ا لدین ا بوالفرج ع بدالرحمن

مل قب به المحت سب، پ سر یح یی بن یو سف بن ج مال ا لدین ع بدالرحمان بن

ال جوزی بود، وی از نواده های ا بوالفرج بن جوزی صاحب ک تاب م شهور

"تلبیس ابلیس " و کتاب " المنتظم " است که به سال 597 درگذشت و چـون

ل قب و کن یه جد خود را دا شت، نام بردن سعدی از ا سم وی با عث خ طای
بر خی از محق قان شد و ه مین ا مر سبب شد که سعدی را شاگرد ا بن جوزی

بزرگ بدانند که سال تولد او مقدم بر سال 579، هجری است اما ابوالفرج بن الجوزی دوم در سال 656، یعنی همان سال که سـعدی گلسـتان را تمـام کرده بود، هنگام فتح بغداد به قتل رسید. در نتیجه سعدی در سن بیست و چهار سالگی خدمت این استاد را درک کرده بود، یکی دیگر از استادان سعدی شهاب ا لدین سهروردی صاحب ک تاب " عوارف الم عارف "ا ست که سعدی وی را مرشد خود میگوید:

مرا شیخ دانای مرشد شهاب دو انـدرز فـرمود بر روی آب

یکی آنکه در جمع بدبین مباش دگر آنکه در نفس خودبین مباش

سعدی در کسب نظرهای عارفان و قبول تربیت ایشان گویا به پیر و مراد تنها اکتفا نکرده بلکه به عده ای از آنان ارادت میورزیده و از ایشان کسب فیض کرده و در عین حال که مانند یک مرید تابع و فرمانبر مط لق آ نان ن بوده، از راه صحبت، از گف تار و ن ظر های ای شان بر خوردار

شد و احیانا بعضی از نظرهای ایشان را پذیرفته ااست" ( صفا، (1373
"بــه عبــارتی وی مثــل اســتادان خــویش، شــهاب الــدین ســهروردی و
ا بوالفرج جوزی، پ یروی از سنت و شریعت را توج یه میک ند ا ما نه

(رستگار

سهروردی میشود تا یکسره خود را تسلیم رویاهای صوفیانه کند ونه ابن جوزی تا صوفیه را به کلی فریب خورده ی دیو و شیطان بپندارد، او با میانه روی و بی آن که خود را دیو یا فرشته کند به اوج و مقام آدمیّت میرسد (ذکر جمیل سعدی، (1377

سعدی در نظام یه ی ب غداد با ا ستعدادی که از خود ن شان مید هد،

مع ید می شود، (یع نی ک سی که ا جازه دا شته درس ا ستاد را برای شاگردان

باز گوید.

مرا در نظـامیـه ادرار بود

شب و روز تلقین و تکرار بود (سعدی، (1385

سعدی پس از اتمام دوران تحصیل که تاریخ آن معلوم نیست به سیرو سفر میرود. او از جوانی روح بی آرامیداشت و پایبند به یک جا نبود و گردش ا طراف ج هان و د یدن مرد مان را میخوا ست و در وا قع ا ین اب یات ترجمان حال خودش بود:

به هیـچ یار مده خاطـر و به هیـچ دیار که برّو بحر فراخ است و آدمیبسیار

چو ماکیان به در خانه چنــد بینی جور چـرا سفر نکنی چون کبـوتر طیــار

زمین لگد خورد از گاو و خر به علت آن که ساکن است نه

ماننـد آسمان دوّار (سعدی، (1385

گذ شته از شوق ج هانگردی، ه جوم م غولان به ا یران و ک شمکش بین

اح فاد خوارزم شاهیان واتاب کان در فارس مو جب شد. تا دل از زاد گاه

بکند و مسافرتی را شروع کند. که بین سی تا چهل سال طول کشید.

ب غداد، سوریه و م که تا شمال افری قا را گ شت. او کا شمر، ه ند و ترکستان را هم دید و به موجب روایتی از سفر مکه به تبریز رفت و در آنجا با آباقان و صاحب دیوان و برادرش (جوینیها) دیدار کرد.

او در م سیر سفرهای طولانی خود به سرزمین کا شغر سین ک یان چین
قدم گذارده ا ست و هم اک نون در شهر کا شغر ب نای م سجدی ب نام آدی نه

معروف است که سعدی شیرازی از آن دیدن کرد، اکنون نیز داستان دیدار سعدی از ا ین م سجد و ن مازگزاری او در آن هم چ نان به ع نوان یادبود تاریخی، مورد تبادل فرهنگی دو ملت ایران و چین، در میان مردم بومی، دهان به دهان گفته میشود" (جان خویین، ذکر جمیل سعدی، (1373

وی در شام به یاد شیرازغزل میگوید و آرزو دارد که سپیده دمان از فراز تن گه الله اک بر به شهر ر سد و به روان شیخ کب یر و روز ب هان و

دیگر بزرگانش درود فرستاده که اگر به قدم رفته به سرباز آید.

فسایی، (1375

سعدی اینک به قدم رفته به سر باز آمد مفتی ملت اصحاب

نظر باز آ مد، (سعدی، (1385

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 21700 تومان در 16 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

دانلود مقاله زندگی و آثار دکتر علی شریعتی

word قابل ویرایش
11 صفحه
18700 تومان
زندگی و آثار دکتر علی شریعتی شریعتی از تولد تا شهادت: دکتر علی شریعتی در دوم آذر ماه سال هزار و سیصد و دوازده در روستای کاهک از توابع سبزوار به دنیا آمد . پدرش محمد تقی شریعتی از محققان و نویسندگان دینی معاصر و مادرش زهرا امینی است . دوران دبستان را در مزینان گذراند و برای ادامه تحصیل در مقطع دبیرستان وار ...

دانلود مقاله زندگی نامه واشعار سهراب سپهری

word قابل ویرایش
24 صفحه
18700 تومان
مقدمه 3شرح زندگی نامه 4نتیجه گیری 23منابع و مأخذ 25 مقدمهسخن گفتن در باب علت دوام برخی آثار و عصر زودگذر پاره ای دیگر، کاری دقیق و دشوار است. نخست باید این موضوع را در نظر گرفت که رواج کوتاه مدت شعری یا اثری، با دوام آن فرق دارد، یعنی ممکن است ، اشعاری مدتی رواج یابد و مشهور شود و چندی بعد از خاطره ها فراموش ...

دانلود مقاله آثار ترک نماز و بی نمازی بر زندگی انسان ها

word قابل ویرایش
13 صفحه
18700 تومان
مقدمه : چرا نماز می خوانیمدر ميان عباداتى كه به وسيله آنها به خداوند سبحان، تقرّب مى‏جوييم،عبادتى مهم‏تر و ارجمندتر از (نماز) نيست. نماز (ستون دين) و(معراج مؤمن) است. نماز تنها عبادتى است كه ما به طور مستمرّ و دراوقات مختلف شب و روز و در هر موقعيّتى، آن را بجا مى‏آوريم و در هيچ‏شرايطى حتّى در موقعيّتهاى بسيار ...

مقاله در مورد زندگی نامه و آثار سعدی

word قابل ویرایش
20 صفحه
18700 تومان
زندگی نامه و آثار سعدیزندگی نامهسعدی تخلص و شهرت «مشرف الدین» ، مشهور به «شیخ سعدی» یا «شیخ شیراز» است. درباره نام و نام پدر شاعر و هم چنین تاریخ تولد سعدی اختلاف بسیار است. سال تولد او را از 571 تا 606 هجری قمری احتمال داده اند و تاریخ درگذشتش را هم سالهای 690 تا 695 نوشته اند. سعدی در شیراز پای به هستی نهاد ...

دانلود مقاله بررسی میزان توجه جوانان به نقش و حضور امام زمان ( عج ) در زندگی روزمره

word قابل ویرایش
114 صفحه
34700 تومان
مقدمه: خدايا نمي‌دانم با چه زباني تو را بستايم، چرا كه اگر در عصر جاهليت چشم به اين جهان مي‌گشودم، چشمانم در زير تلي از خاك بسته مي‌شد و اگر در عصر بعد از رحلت پيامبر اكرم متولد مي‌شدم، شايد من نيز در زمره ي طلحه و زبير ها قرار مي‌گرفتم. اما چه بگويم از لطف بيكران تو!چرا كه در عصري كه متعلق به امام زمان (عج) ...

دانلود پاورپوینت نقد و تحلیل روان شناختانه ی راه کارهای امر به معروف و نهی از منکر در آثار سعدی

PowerPoint قابل ویرایش
23 صفحه
23700 تومان
اسلاید 1 :ضرورت و اهمیت این تحقیق را می‌توان در چند نکته خلاصه کرد: - تعمیق در باره‌ی راه‌کار « امر به معروف و نهی از منکر» در متون کلاسیک فارسی.- آشنایی با شیوه ی ارشادی امر و نهی در اندیشه‌ی سعدی.-  ارائه‌ی الگویی درست و موثر از « امر به معروف و نهی از منکر» برای جامعه‌ی معاصراسلاید 2 :« امر به معروف و نهی ...

دانلود مقاله بررسی تاثیر نماهای تجاری بر سرزندگی افراد

word قابل ویرایش
9 صفحه
21700 تومان
مقدمهراجر اسکروتن از صاحب نظران معاصر معماری ، پیوندهای بنا با محیط را از مهمترین شاخصهای ارزیابی آثار معماری معرفی کرده است.امروزه به دلایل گوناگون تأمین نشاط ،شادی و سرزندگی به عنوان یکی از دغدغه های اصلی طراحی فضا محسوب می شود و تأمین سرزندگی به مثابه یک آرمان مشروع ،در صدر بسیاری از اسناد رسمی شهرسازی و م ...

دانلود فایل پاورپوینت زندگی نامه سعدی شیرازی

PowerPoint قابل ویرایش
29 صفحه
23700 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : شکر و سپاس و منت و عزت خدای را شکر و سپاس و منت و عزت خدای را             پروردگار خلق و خداوند کبریا  دادار غیب دان و نگهدار آسمان                   رزاق بنده‌پرور و خلاق رهنما  اقرار می‌کند دو جهان بر یگانگیش                یکتا و پشت عالمیان بر درش دو ت ...