بخشی از مقاله

چکیده

هدف تحقیق حاضر بررسی و اولویتبندی عوامل موثر بر استراتژیهای بازاریابی صادرات محصولات لبنی شرکت پگاه زنجان میباشد. روش تحقیق، توصیفی - پیمایشی و هدف آن کاربردی است. جامعه آماری این تحقیق 50 نفر از مدیران و کارشناسان شرکت پگاه زنجان میباشند. از فرمول کوکران برای تعیین حجم نمونه استفاده و حجم نمونه 45 نفر انتخاب گردید. ابزار مورد استفاده برای جمع آوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته است که روایی و پایایی آن تایید شده است. با استفاده از نرم افزار Spss 19 و Minitab16، از روشهای آماری تحلیلی، توصیفی و استنباطی شامل آزمونT برای بررسی فرضیهها، آزمون اندرسون-دارلینگ برای آزمون نرمال بودن دادهها و آزمون فریدمن و کندال برای رتبهبندی هر کدام از متغیرها استفاده شده است. براساس نتایج بدست آمده، متغیرهای تحقیق به ترتیب اولویت کیفیت محصول، پیشبرد فروش، کانالهای توزیع، تجربه صادراتی و اندازه شرکت بر استراتژیهای بازاریابی صادرات موثر میباشند.

واژههای کلیدی: صادرات، استراتژیهای بازاریابی صادرات، توسعه بازاریابی، بازارهای بینالمللی.


× 172

Evaluate and prioritize the factors influencing in export marketing strategies of Pegah Dairy Company of Zanjan

Seyedeh Samira, Mousavi Dosti 1; Firoozeh, HajiAli Akbari 2
1 Department of Managment, Azad University, Zanjan,Iran,

2 Department of Managment, Azad University, Zanjan,Iran

Abstract

The purpose of this study is to evaluate and prioritize the factors influencing in export marketing strategies of Pegah Dairy Company of Zanjan. The

research methodology is descriptive survey and aims to be practical. The study population included 50 managers and experts of Zanjan Pegah

Company. Cochran's formula is used for determining sample volume and sample size of 45 subjects were selected. The instrument used for data

collection is through a questionnaire which its validity is confirmed. By using Spss 19 and Minitab 16 application, analysis statistical methods,

descriptive and inferential T test to confirm a hypothesis, The Anderson - Darling test for normality of the data and the Friedman and Kendall test for ranking each of the variables used. According to the results, in order of preference the research variables are product quality, promote sales, distribution channels, export experiences and firm size that are effective on export marketing strategies.

Keywords: Export, Export marketing strategies, Marketing development, international markets×


× 173

-1 مقدمه

تحقیقات نشان میدهد که دغدغه اصلی شرکتهای بینالمللی بهبود عملکرد صادراتی میباشد. یکی از عوامل اساسی تعیین کننده عملکرد صادراتی، استراتژی بازاریابی صادرات میباشد. در ادبیات بازاریابی بینالملل نتایج متفاوت و متناقضی در خصوص رابطهی استراتژیهای بازاریابی صادراتی با عملکرد صادراتی وجود دارد .[6]

به نظر میرسد مهمترین عامل در بازاریابی کالاهای صادراتی، اقتصادی بودن تولید آنها میباشد. لذا آن گروه از تولیدات ملی توان عرضه در بازارهای خارجی را خواهند داشت که از مزیت نسبی برخوردار باشند. به دیگر سخن هزینه تمام شده این گونه کالاها در قیاس با قیمت آنها در بازارهای جهانی کمتر باشد و سود مناسبی برای تولیدکننده و صادر کننده به ارمغان آورند.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید