بخشی از مقاله


انسان امروز در طول زندگی خود به مراتب بیش از نسل های پیشین، تحولات را تجربه می کند. براین اساس امروزه در کشورهایی که برنامه های جامعه اطلاعاتی را دنبال می کنند، سواد اطلاعاتی به عنوان یک ضرورت اساسی در نظر گرفته شده است . از سوی دیگر اطلاعات اساس تصمیم گیری است و تصمیم گیری مهم ترین وظیفه مدیر است، به طوری که گاه تصمیم گیری را مترادف مدیریت می نامند . تحقیق حاضر عبارت است از بررسی میزان سواد اطلاعاتی مدیران بر اساس استاندارد ACRL و رابطه آن با ارزیابی تصمیم در سازمان های دولتی شهر کرمان که جامعه آماری آن را مدیران، معاونین و سرپرستان سازمان های دولتی شهر کرمان در سال1392 -93 تشکیل می دهند. جهت انجام تحقیق حاضر، نمونه ای با حجم 182 نفر انتخاب و پرسشنامه های مربوط بطور تصادفی بین آنها توزیع گردید. پس از تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از آزمون های کی دو استقلال، همبستگی کندال و اسپیرمن نتایج زیر حاصل گردید:-1 بین سواد اطلاعاتی مدیران و ارزیابی تصمیم توسط آنان در سازمان های دولتی شهر کرمان رابطه معنی داری وجود دارد.- 2 بین تشخیص نیاز اطلاعاتی مدیران و ارزیابی تصمیم رابطه معنی داری وجود دارد. -3 بین مکان یابی اطلاعات مدیران و ارزیابی تصمیم رابطه معنی داری وجود دارد.-4 بین ارزیابی اطلاعات مدیران و ارزیابی تصمیم رابطه معنی داری وجود دارد.-5 بین استفاده مؤثر از اطلاعات مدیران و ارزیابی تصمیم رابطه معنی داری وجود دارد. -6 میزان سواد اطلاعاتی مدیران رضایت بخش است.

واژگان کلیدی: سواد اطلاعاتی، ارزیابی تصمیم، استاندارد ACRL، سواد اطلاعاتی مدیران


×
×
×

Studying measure of managers information literacy according to ACRL standards and the relation of that with decision assessment in kerman governmental organizations

Abstract Present human experience evolutions more than previous generations during his life. So nowadays in countries which follow informative society programs, information literacy looks as basic necessity. In other wise, information is the base of decision making and decision making is the most important duty of managers such as sometimes it names as synonym of management. The goal of this research is studing the measure of managers information literacy according to ACRL standard and the relation of that with decision assessment in kerman governmental organizations which statistical society has formed managers, assistants and supervisors of kerman governmental organizations in the year of 1392-93. The sample volume has selected with 182 members and the questionnaires distribute between them probably. After analyzing the gathered information by K2, Kendall & Spearman rank Correlational, Kruskal-wallis & Mann -whitney tests, it gave under results in kerman
governmental organizations:
1-There is a significant correlation between managers information literay and decision assessment.
2-There is a significant correlation between managers informational need recognization and decision assessment.
3-There is a significant correlation between managers information location and decision assessment.
4-There is a significant correlation between managers information assessment and decision assessment.
5-There is a significant correlation between managers information effective using and decision assessment.


1


6-The measure of managers information literacy is satisfactory.

Key words: information literacy, decision assessment, ACRL standard, managers information literacy, governmental organizations, kerman city


.1 مقدمه

آموزش صحیح نحوه اطلاع یابی یکی از ضروریات عصر جدید اطلاعاتی است. نداشتن توان اطلاعاتی موجب از بین رفتن سرمایه ها شده، شکاف میان افراد و جوامع را افزایش می دهد. برای پر کردن شکاف اطلاعاتی فقط کافی نیست که به گردآوری منابع اطلاعاتی و فراهم ساختن دسترسی به آنها اقدام کنیم؛ مهم تر آن است که همه افراد در جامعه بویژه کسانی که در رشد جامعه نقش اساسی دارند آموزش داده شوند تا بدانند که اطلاعات چیست، چه ارزشی در توسعه دارد،چگونه می توان آن را بدست آورد و بصورت مؤثر استفاده کرد.[9] از این پس پیچیدگی وظایف مدیریت، اجرای برنامه نیست، بلکه در تعیین راهبردها و گرفتن تصمیم و چگونگی هدایت سازمان است. انبوه اطلاعات و ارتباطات در اختیار مدیریت قرار خواهد گرفت و انتخاب بهینه آنها بزرگترین نگرانی مدیریت خواهد شد. یک مدیر که به عنوان یک تصمیم گیرنده، اطلاعات را بکار می گیرد، باید توانایی تحلیل اطلاعات و مشخص کردن اطلاعات صحیح از میان انبوه اطلاعات را داشته باشد.[8]

.1-1 بیان مساله

با پیشرفت سریع علوم وفنون،انتشار منابع علمی بطور قابل ملاحظه ای رو به افزایش گذاشته و هر روز شاهد تولید اطلاعات بیشتری درهمه زمینه ها به شکل چاپی و الکترونیکی هستیم. از سوی دیگر توسعه وپیشرفت هرکشوری در زمینه های علمی، فرهنگی، اقتصادی، و سیاسی به استفاده صحیح ازاطلاعات جدیدتر وابسته است. برای دسترسی موثر به اطلاعات مورد نیاز و استفاده از آنها به مهارت هایی نیاز است که به کمک آنها بتوان از میان انبوه اطلاعات موجود به مفیدترین و مناسب ترین آنها دسترسی پیدا کرد.[12] در گذشته مهارتهای خواندن ونوشتن به عنوان معیار سواد تلقی می شد و افراد می توانستند با داشتن چنین سوادی امور محوله را انجام دهند اما در عصر حاضر که امور اطلاعات محور ودانش محور در حال توسعه است، اطلاعات وفناوری اطلاعات در تار و پود جامعه ریشه دوانده است، افراد به سطح متعالی تری از سواد نیاز دارند تا بتوانند از عهده انجام وظایف محوله بر آیند. ازاین مهارت ها وتوانایی ها به سواد اطلاعاتی تعبیر می نمایند.[11] از آنجا که که اطلاعات کلید بسیاری از فعالیت های مدیریت است فرایند کار آمدتر اطلاعات، مشخص کردن موثر اطلاعات مرتبط وارائه اطلاعات در قالب هایی که برای جذب آسان باشد اثر مهمی بر ساختار مدیریتی بسیاری از سازمانها دارد و این اغلب منجر به کاهش تعداد سطوح مدیریت میشود .[13] تغییر میزان اطلاعات موجود در دسترس مدیر، شرایط تصمیم گیری را متفاوت می سازد.[14] به نظر هربرت سایمون، تصمیم گیری جوهر اصلی مدیریت است و حتی می توان مدیریت را مترادف با آن دانست.دانش مدیریت که بصورت مجموعه ای از نظریه های مربوط به شناخت سازمان، برنامه ریزی، سازماندهی، نوآوری، نظارت و غیره جلوه می کند، در عمل به شکل تصمیم گیری مورد استفاده قرار می گیرد.[ 22 ]

.1-2 اهمیت تحقیق

در اهمیت مقوله سواد اطلاعاتی، راکمن( 2003) 1 در مقاله ای با عنوان سواد اطلاعاتی برتری جهان در قرن بیست ویکم آورده است: در کنفرانس بین المللی سانفرانسیسکو با عنوان چشم اندازهایی برای دستیابی به اطلاعات در قرن بیست ویکم، پیام اصلی همه سخنرانان، سواد اطلاعاتی بوده است. وی همچنین به نقل از آنتونی کامپر2 می نویسد: سواد اطلاعاتی سنگ زیر بنای زیرین موفقیت در قرن بیست ویکم است .[ 2 ] در واقع، سواد اطلاعاتی در مفهوم قراردادی مهارت های فنی با ارزش شغلی هستند.[30] امروزه اهمیت اطلاعات هم به عنوان یک منبع مهم تاکتیکی و استراتژیک در سازمان مطرح می باشد و هم به عنوان یک منبع عمده برای ارزش افزوده احتمالی شناخته شده است.از این رو اطلاعات یک منبع ارزشمند برای اتخاذ تصمیمات کوتاه مدت و تاکتیکی است که در عملیات روزمره سازمان جاری می باشد .[24] با توجه به سلسله مراتب و سطوح مختلف سازمانی، تصمیمات مختلفی در سازمان اتخاذ می شود که هر کدام مستلزم اطلاعات خاص خود است.برای اینکه مدیران بتوانند تصمیمات را در سازمان محقق کنند، باید نیازهای اطلاعاتی هر سطح را ارزیابی کرده و آن را تامین کنند .[26]

.1-3 اهداف تحقیق

-1 بررسی رابطه بین سواد اطلاعاتی مدیران سازمان های دولتی شهر کرمان با ارزیابی تصمیم -2 بررسی وضعیت سواد اطلاعاتی مدیران سازمان های دولتی شهر کرمان بر اساس استاندارد ACRL

-3 بررسی میزان تشخیص نیاز اطلاعاتی مدیران سازمان های دولتی شهر کرمان و رابطه آن با ارزیابی تصمیم


1-Rochman 1-Anthony Kamper

2


-4 بررسی میزان مکان یابی اطلاعات مدیران سازمان های دولتی شهر کرمان و رابطه آن با ارزیابی تصمیم -5 بررسی میزان ارزیابی اطلاعات مدیران سازمان های دولتی شهر کرمان و رابطه آن با ارزیابی تصمیم
-6 بررسی میزان استفاده مؤثر از اطلاعات مدیران سازمان های دولتی شهر کرمان و رابطه آن با ارزیابی تصمیم

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید