بخشی از مقاله

به دنبال موفقيت در توسعه مديريت استراتژيك


پروفسور پيتر دراكر در كتاب جديد و ارزنده خود، پس از كتاب مشهور «جامعه پس از سرمايه داري» الگوهاي جديد را در مديريت مورد بررسي قرار داده است، به نحوي كه توانسته اند برداشت ها و تصورات اساسي ما را درباره كارهاي مديريتي و اصول مديريت تغيير دهند.


پروفسور دراكر، واقعيت هاي مطرح در استراتژي را مورد تجزيه و تحليل قرار داده، نشان مي‌دهد كه در دوره‌اي از دگرگوني‌هاي سريع چگونه مي‌توان «رهبري» و «پيشگامي» را يدك كشيد. دراكر «انقلاب نوين اطلاعاتي» را تشريح مي‌كند. و روي اطلاعات مورد نياز مديران اجرايي و نيز اطلاعاتي كه مديران اجرايي بايد به ديگران بدهند، بحث مي‌كند.


او بهره وري كارگران علمي را مورد تجزيه و تحليل قرار مي ‌دهد كه براي دستيابي به بهره وري بيشتر به تحولاتي دربرداشتهاي اساسي افراد و سازمانها و نيز به تغييراتي ساختاري در خود كار نياز است. دراكر در پايان آخرين چالش را كه «مديريت برخورد» است عنوان مي‌كند، كه فرد ضمن حفظ وضع موجود در فكر برنامه ريزي نيمه دوم و البته متفاوت عمر خود باشد.

خلاصه اينكه نظريه هاي انقلابي وچشم اندازهاي جديد، پيرامون مسايل عمده مديريت «فردا» همان چيزهايي است كه پيتر دراكر، مهمترين متفكر زنده عصر حاضر در علوم اجتماعي و مديريت در اين كتاب عرضه كرده است.


اين كتاب با مقدمه اي از مترجم و نويسنده شروع مي‌شود و پروفسور داكر بيان مي‌دارد كه اين كتاب منحصراً با «موضوعات داغ فردا» سر و كار دارد. مطالبي بسيار حياتي كه بي ترديد ، چالش‌هاي عمده فرداي ما را تشكيل خواهد داد.


« اين كتاب، نه كتابي است درباره آينده و نه يك كتاب پيشگويي، چالش ها و مطالبي كه در اين كتاب مورد بحث قرار گرفته ، هم اكنون مبتلا به تمامي كشورهاي توسعه يافته فعلي و غالب كشورهاي توسعه يافته در حال ظهور است.»


مطالب كتاب از يك نظم منطقي برخوردار است و ترجمه كتاب سليس و روان مي‌باشد. نويسنده در تمامي مباحث، مثالهايي روشن و عيني براي تفهيم بهتر مطالب بيان مي دارد كه اين مثالها به درك بهتر خواننده كمك مي‌كند.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید