بخشی از مقاله


چکیده

بسیاری از تحقیقاتی که در دهه اخیر صورت گرفته نشان می دهد که روش های مدیریت منابع انسانی در پروژه های عمرانی می تواند موجب بهبود عملکرد سازمان یا شرکت گردد و بکارگیری آن یک ضرورت است و نه یک فرایند استراتژیک و یا تشریفاتی. به عبارتی توجه و به کار گیری آن می تواند در پیشرفت پروژه ها کمک بسیار زیادی کند. اما برای آگاهی و توجیه همه ی افراد نیاز به ارزیابی و اندازه گیری نتایج حاصل از آن در پروژه ها دارد و با اطلاع رسانی گسترده می توان این استراتژی را در تمام رشته ها به کارگرفت. این نقش جدید می تواند به محوری در برنامه ریزی و کنترل نظارت بر پروژه های پیچیده کمک بسیار زیادی کند. روش تحقیق از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ نحوه جمع آوری داده ها، توصیفی- پیمایشی است. در این تحقیق، معیارها و روشهای مورد نیاز برای پیاده سازی این استراتژی و مدیریت منابع انسانی که تحت تاثیر نتایج اندازه گیری عملکرد است بررسی می نماید، و تاثیر مدیریت منابع انسانی بر عملکرد پروژه های عمرانی و میزان پیشرفت آن را ارزیابی می کند. داده های مورد استفاده از طریق پرسشنامه جمع آوری گردیده است و فرضیات تحقیق مورد آزمون قرار گرفت. نتایج حاصل از این استراتژی باعث افزایش بهره وری و کاهش گردش مالی خواهد شد، که این یک استراتژی انقلابی در پروژه های عمرانی است.

واژههای کلیدی: مدیریت استراتژیک،منابع انسانی،پروژه های عمرانی، پرسشنامه،بهره وری


-1 مقدمه:

مفاهیم و تئوری های مدیریت را می توان براساس موضوع دسته بندی کرد.انسان موضوعی است که در کانون توجه نگرش روابط انسانی در مدیریت قرار می گیرد . مدیریت منابع انسانی ،انسان را به عنوان یک عامل حیاتی و ممتاز برای بقا ، رشد ، رقابت و برتری سازمانی مد نظر قرار می دهد . رابطه ی بین مدیریت و منابع انسانی و عملکرد این دو در موفقیت و پیشرفت پروژه ها تاثیر بسزایی دارد تا آنجا که می تواند در مصرف منابع مالی و هزینه ها و زمان نیز تاثیر گذار باشد . اما متاسفانه مدیران و کار گران ما به این استراتژی برای بهره وری بهتر توجه نمی کنند .بزرگترین عامل این مساله نداشتن مدیریت گسترده و برقرار نشدن ارتباط خوب بین مدیران و کارمندان می باشد.امروزه پژوهشگران سعی دارند تا این استراتژی را با آموزش های صحیح و اطلاع رسانی گسترده در اختیار مدیران قرار دهندو آنها را آگاه سازنند. ارتباط قوی بین مدیر و کارمند و نظارت برعملکردآنهاو جستجوی مدیران برای پیشرفت و یا پیدا کردن دلایل عدم پیشرفت پروژه راهکار بسیار مناسبی می باشد .

هدف از این تحقیق و جمع آوری داده هایی که از طریق پرسشنامه به دست آمده این است که آگاهی و اطلاع رسانی لازم را در این زمینه انجام دهد تا با ارزیابی این استراتژی شاید اندیشه ای درست و اقدامی در جهت ارتقاء و پیشرفت پروژه ها انجام گیرد .

در بررسی مقاله ای با عنوان بررسی تاثیر مدیریت استراتژیک منابع انسانی بر روی فرهنگ سازمانی در سازمان تامین اجتماعی با تهیه پرسشنامه های مختلف و تحقیق و بررسی روی سازمان تامین اجتماعی پژوهشگران به این نتیجه رسیدندکه مطالعه رفتار بشر در محیط اجتماعی با تاکید بر توضیح و درک رفتار در سازمان به عنوان پایه ای برای تجزیه و تحلیل عملکرد گروه و اثر بخشی سازمانی تاثیر گذار است. مدیریت منابع انسانی بر سیستم های منابع انسانی ،طراحی و اجرای آزمون های مختلف پرسنل و سوال از نیازهای روانی در برنامه نویسی جبران خسارت ،تجزیه و تاثیر آموزش از مسائل مهم در سیستم های ارزیابی عملکرد سازمان است.[2]


طبق بررسی ها و ارزیابی داده هایی که محققان از طریق پرسشنامه به دست آوردند روی رابطه ی بین مدیریت و منابع انسانی و میزان تاثیر آن بر یکدیگر در شرکت ساختماتی SCI به این نتیجه رسیدند که در حال حاضر در صنعت ساخت و ساز برنامه های مدیریت نیروی کار بسیار کم است و هر گونه توسعه ای در یک پروژه انجام شده در قالب آموزش صورت گرفته است و به همین دلیل منابع بسیار کمی در دسترس است . در این صنعت کمبود کارگران ماهر ادامه خواهد داشت مگر اینکه از روش های


1


انقلابی برای حل این مشکل استفاده نمایند.از آنجا که این تحقیق بر روی 19 پروژه انجام گرفته توصیه می شود که از شاخص های موفقیت ساخت و ساز برای اجرا و پیاده سازی این استراتژی استفاده شود . این تحقیق باعث می شود که بدون صرف هزینه، مدیران از تجربیات و گزارش های این داده ها استفاده کنند و آن را به کار گیرند .[13] در بررسی دیگر با عنوان پیامد ها ی رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی از طریق تحقیق موردی شرکت های عمرانی و ساختمانی به این نتیجه رسیدند که خود کارآمدی (عقیده در توانایی فرد برای انجام کار ) ،پشتکار ، علاقه در رفتار سازمانی تاثیر می گذاردو عقیده فرد در توانایی انجام کار در سازمان باعث پیشرفت نیز می شود .[14]

-2معرفی نمونه موردی:
شرکت انبوه سازان یزد نمونه مورد نظر جهت بررسی قرار داده شده است . در این شرکت با مصاحبه و پر کردن پرسشنامه اطلاعاتی را در مورد روند پیشرفت پروژه هایشان و میزان موفقیت و عوامل موفقیت آنها به دست آمده است . رابطه ی بین مدیریت منابع انسانی شرکت انبوه سازان کویر یزد و عملکرد این شرکت مورد مطالعه قرار گرفته است. این رابطه در 2 دسته استراتژی بیان می شود . دسته 1 سرپرست و مدیران کارگاه و دسته 2 کارگران ماهر که مشخصات آنها در جداول 1و2 آمده است و داده ها و ارزیابی هایی که از طریق پرسشنامه بدست آمده است ، در جداول 6،7،8توضیح داده شده است .

جدول -1 مشخصات کارگران ماهر

جدول -2 مشخصات سرپرست و مدیران کارگاه

-3روش تحقیق:

فرایند جمع آوری داده ها برای این پژوهش با مصاحبه از کارگران ماهر و سرپرست و مدیران کارگاه صورت گرفت. سه پرسشنامه در این فرایند تهیه شد اولین پرسشنامه ارزیابی ارتباطات مدیر در پروژه با پرسنل کارگاه بود،دومین پرسشنامه روش های مدیریت در نمونه مورد نظر بودو سومین پرسشنامه اطلاعاتی در مورد مدارک آموزشی و فنی ، مدیریت کار و مهارت کارگران و سرپرستان انجام به عمل آمد . اطلاعات پرسشنامه عبارتند از :آموزش ، سن، زبان و شیوه های مدیریت در سطح پروژه وغیره..و پس از ارزیابی داده های پرسشنامه نتایج حاصل را در سه جدول نهایی آوردیم . معیارهای ارزیابی که در جداول( 3،4 ،(5 آورده شده از طریق عملکرد و میزان پیشرفت و دلایل آن در چند پروژه موفق به دست آمده است که در اینجا داده های خروجی از پرسشنامه شرکت انبوه سازان با این جداول مقایسه شده و نتیجه آنها در جداول 6)،7،(8 توضیح داده شده است .

-1-3 ویژگی های اصلی مدیریت منابع انسانی در پروژه های موفق:
جداول 3،4،5از طریق بررسی چند پروژه موفق که نوع عملکردشان و دلایل موفقیت آنها بررسی شده است به دست آمده است . از طریق این سه جدول، داده های بدست آمده از شرکت انبوه سازان یزد ارزیابی و در جداول 6،7،8 دسته بندی شده است .

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید