بخشی از مقاله

مقدمه
هدف اين پروژ بررسي تاثير گزاري مطالعه ي كتاب هاي غير درسي بر افزايش اطلاعات دانش آموزان در مدرسه مي باشد. براي اكثر دانش آموزان شنيدن چينين سئوال هايي همچون ‌‌‌«چه چيزهايي در افزايش اطلاعات شما تاثير دارد ؟» «ميزان افزايش اطلاعات شما تا چه اندازه مي باشد؟» عادي است و باعث مي شود آنها را مدتها در فكر فرو برد بيشتر دانش آموزان مطالعه ي كتاب هاي غير درسي مبني بر افزايش اطلاعات آنها را امري اجباري تلقي مي كنند و حال مي خواهيم در اين پروژه بررسي كنيم كه چنان چه اين مطالعه از روي علاقه صورت گيرد تا چه اندازه باعث افزايش اطلاعات آن هاي مي شود؟ و مي خواهيم بدانيم آيا آن ها وقتي را براي مطالعه كردن در اوقات فراغت اختصاص مي دهند؟ تا چه ميزان؟ ... يا اين كه اوقات فراغت خود را به هدر مي دهند؟
در اين صورت در بررسي نهايي خواهند فهميد كه اين اوقات به هدر رفته ي خود وقتي ارزشمند براي مطلعه تلقي مي شود.
اين پروژه با توزيع پرسشنامه در اين دانش آموزان آغاز گشت. در اين رابطه داده ها جمع آوري شده و مورد ارزيابي و تجزيه و تحليل قرار گرفتند.

ارزيابي مشكلات
در انجام اين پروژه با مشكلاتي بر خورد كرديم از قبيل وقت گير بودن دادن پرسشنامه به تك تك افرادي كه مورد نظر بودند. در واقع به خاطر محدود بودن گروه سني كه در اين پروژه انتخاب كرديم و ديگري رو به رو شدن با پاسخ هايي كه تخمين زدن آنها بر حسب يك معيار جواب معين تا حدودي دشوار تلقي مي شد. و ديگر اين كه با وجود تمام سختي ها به علت عام بودن موضوع انتخابي پروژه خوشبختانه استقبال خوبي از اين پرسش نامه ها كه مكمل پروژه بود انجام گرفت.


تجزيه و تحليل داده ها
اين قسمت از دو بخش جدول و نمودارها تشكيل شده است در واقع طبق يك معيار هايي سعي كرديم . حدالمكان سئوال هايي را كه توانايي كشيدن نمودارها براي آنان امكان پذير بود انتخاب كنيم و بر اين اساس آمارگيري را انجام دهيم و براي دقيق تر بودن كار ابتدا دشته ي تحصيلي هر يك از دانش آموزان مشخص شد و نمودارهاي دايره اي و ميله اي رسم گرديد.


جمع آوري داده
براي جلو گيري از برخورد با مشكلات تنها دو مدرسه «منصوره ي با دامچي و مطهره» به عنوان جامعه ي آماري در نظر گرفته شد و براي نمونه گزينش را از بين چهل دانش آموز از اين دو مدرسه به طور تصادفي انجام داديم. دانش آموزان از كلاس هاي اول دبيرستان تا پيش دانشگاهي (دختر) انتخاب شدند.
براي جمع آوري داده ها قادر بوديم از دو روش مصاحبه و پرسش نامه استفاده كنيم و از آن جايي كه روش پرسش نامه مناسب به نظر مي رسيد آن را انتخاب كرديم.
در اين نظر خواهي اسامي خواسته نشده و حدالامكان از جواب هاي از پيش تايين شده استفاده كرديم.

عمومي انساني تجربي رياضي

سلام
اين پرسشنامه شامل سئوالاتي در باره ي مقدار زماني است كه شما صرف مطالعه مي كنيد و تاثير مطالعه ي كتاب هاي غير درسي بر افزايش اطلاعات شما است. از شما خواهشمندم به اين سئوالات صادقانه جواب بدهيد
«با تشكراز شما»
1- در چه سني قرار داريد ؟
2- رشته ي تحصيلي شما چيست؟
3- آيا علاقه اي به مطالعه كردن داريد؟
4- معمولا چه كتاب هايي را مطالعه مي كنيد ؟ علمي تخيلي رمان شعر
5- دليل مطالعه ي اين نوع كتاب ها چيست؟
6- چه مقدار از وقت فراغت شما اختصاص به مطالعه دارد ؟ دقيقه 30تا1 1تا2 2تا3 و ...
7- چه ساعاتي از شبانه روز را به مطالعه اختصاص مي دهيد؟
8- براي انتخاب كتاب با چه كساني مشورت مي كنيد؟
9- آيا مطالعه ي كتاب هاي غير درسي بر يادگيري در روش شما تاثير دارد؟
10- آيا مطالعه ي كتاب هاي غير درسي بر ميزان اطلاعات شما تاثير دارد؟


1) آيا علاقه اي به مطالعه كردن داريد؟
2) معمولا چه كتاب هايي را مطالعه مي كنيد؟
3) چه مقدار از وقت فراغت شما اختصاص به مطالعه دارد؟
4) آيا مطالعه ي كتاب هاي غير درسي بر يادگيري در دروس شما تاثير دارد؟

سال اول متوسطه (عمومي )

مربوط به سؤالي 1:
295 = بلي
65 = خير

مربوط به سؤال 2 :


مربوط به سؤال 3 :


مربوط به سؤال 4:
295= بلي
65= خير

مربوط به سؤال 3:


مربوط به سؤال 4 :
154 = بلي
206

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید