دانلود مقاله تاثیر وضعیت ظاهری بر روابط اجتماعی

word قابل ویرایش
24 صفحه
18700 تومان


فهرست
عنوان-------------------------صفحه
مقدمه------------------------- 4
جمع آوری داده ها---------------- 5
تجزيه و تحليل داده ها------------- 6
ارزيابی مشکلات------------------ 6


پرسشنامه------------------------ 25
سوال 1--------------------------7-8
سوال2--------------------------9-10
سوال3--------------------------11-12
سوال4--------------------------13-14
سوال5--------------------------15-16


سوال6--------------------------17-18
سوال8--------------------------19-20
سوال9--------------------------21 -22 نتايج-------------------------- 23
نتيجه گيری--------------------- 24
مقدمه
هدف این تحقیق آماری بررسی تاثیر وضعیت ظاهری بر روابط اجتماعی یک فرد در زندگی اوست . لازم به ذکر است که در دنیای امروز داشتن ظاهری زیبا نه تنها بر سلامت روانی فرد اثر دارد بلکه تغییری نه چندان اساسی که در ظاهر شخص تاثیر مثبتی بگذارد منجر به تحول عظیمی در اجزای هویتی فرد می گردد و بر عکس هنگامی که فرد احساس کند که بدن سالم او با استانداردهای زیبایی(که در جامعه ما بیشتر توسط مردم تعیین می شود ) مطابقت ندارد از این موضوع رنج خواهد برد.


در این تحقیق پرسشنامه ها بین سه گروه نو جوان جوان و بزرگسال توزیع گردیده است. پس از جمع آ وری د ا ده ها آنها را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و سپس نتایج را در جدولهای فروانی و نمودارتوسط محاسبات آماری گنجانیده ایم.


جمع آوری داده ها

به دلیل مشکلات موجود برای جمع آوری داده در مدارس و مکانهای عمومی مورد نیاز 25% داده ها (نوجوانان) به صورت تصادفی از میان دانش آموزان دبیرستان شاهد خاندان قفلی 25% دیگر داده ها
(جوانان25%ومیانسالان25%) از میان خویشاوندان انتخاب شده اند.جمع آوری دادهها می توانست از دو طریق مصاحبه و پرسشنامه انجام شود ولی روش پرسشنامه به نظر مناسب تر آمد.هم چنین در این پرسشنامه ها اسامی خواسته نشده بود

تا دانش آموزان بتوانند با راحتی خیال پاسخهای خود را بدهند0 دراین پرسشنامه افراد به سوال هایی در زمینه هایی نظیر{ میزان پیروی از مد جهت بهبود وضعیت ظاهری / تعیین استانداردهای زیبایی توسط پرسش شونده / میزان اثرات برخورداری از ظاهری خوب در مکان های عمومی مانند مدرسه / گروه سنی که توجه بیشتری به ظاهر
خود و دیگران دارند / و... } پاسخ داده اند . پس از جمع آ وری د ا ده ها آنها را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده خود و دیگران دارند / و... } پاسخ


داده اند . پس از جمع آ وری د ا ده ها و سپس نتایج را در جدولهای فروانی و نمودارتوسط محاسبات آماری گنجانیده ایم.
(5)

تجزيه و تحليل داده ها
در این تحقیق برای هر سوال یک جدول فراوانی و دو نمودار میله ای ودایره ای نمایش داده شده اند.در جدول فراوانی {فراوانی مطلق/ فراوانی تجمعی / فراوانی نسبی/درصد فراوانی نسبی}را نشان داده ایم .هم چنین نمودارهای دایره ای و میله ای به ترتیب نمیانگر درصد فراوانی نسبی و فراوانی مطلق می باشند.


ارزيابی مشکلات
در انجام این تحقیق متاسفانه با مشکلاتی رو به رو بودیم که عبارتند از:
-طولانی شدن زمان انجام تحقیق
-کمبود امکانات و یا به عبارت دیگر ناقص بودن آن

(6)


1.شما در چه شرایطی به وضعیت ظاهری خود اهمیت می دهید؟
1)همه مواقع 2)مواقع خاص مانند دیدار یک فرد مهم
3)مواقعی که بیکارم 4)اهمیت نمی دهم
دسته ها fi Fi fi/n fi/n%


گزينه1 32 32 0.8 80%
گزينه2 6 38 0.15 15%
گزينه3 2 40 0.05 5%
گزينه4 0 40 0 0%

 


جمع 40 - ∑fi/n=1 100%
جدول فراوانی-1
همانطور که در نمودارها مشاهده می کنید 80%افراد همه مواقع/15% در مواقع خاص/5%هم در زمان بیکاری به ظاهر خود اهمیت داده و این در حالیست که درصد افرادی که به ظاهر خود اهمیت نمی دهند در میان سه گروه سنی صفر است.
(7)


8))

2.تا چه حدی به مد اهمیت می دهید و یا آن را می پسندید؟
1)20-10% 2)40-30% 3)60-40% 4)60درصد به بالا
دسته ها fi Fi fi/n fi/n%
گزينه1 6 6 0.15 15%


گزينه2 10 16 0.25 25%
گزينه3 15 31 0.375 37/5%
گزينه4 9 40 0.225 22/5%
جمع 40 - ∑fi/n=1 100%


جدول فراوانی-
از آنجا که 37% پرسش شوندگان 60-40% تابع مد هستند / 23% بیش از 60% / 25% دیگر40-30% وبالاخره 15% میزان20-10% را ترجیح می دهند می توانیم دریابیم که بیشتر افراد سعی در حفظ اعتدال در پیروی از مد را دارند.و آنها پیروی از مد را یکی از عوامل موثر در برخورداری از ظاهر خوب می دانند.


(9)

(10)

3.به نظر شما وضعیت ظاهری فرد ایده آلتان باید چگونه باشد؟
1)وضعیت لباس و چهره اش در حد عالی باشد


2)ظاهر شخص برایم مهم نیست
3)بیشتر به اندام و تیپ او اهمیت می دهم
4)در حد معمول باشد

دسته ها fi Fi fi/n fi/n%
گزينه1 10 10 0.25 25%
گزينه2 7 17 0.2 20%
گزينه3 3 20 0.075 7.5%
گزينه4 20 40 0.5 50%
جمع 40 - ∑fi/n=1 100%

جدول فراوانی-3
هنگام مشاهده جدول و نمودارها متوجه خواهید شد که49% اشخاص کسی را می پسندند که ظاهرش در حد معمول باشد.25 درصدی هم که انتظار ظاهری عالی را دارند تقریبا در مقابل این گروه قرار می گیرند.8% افراد نیز براساس باورهای درونی خود به ظاهر شخص اهمیتی نمی دهند.و18% دیگر خواهان اندامی مناسب از فرد ایده آل خود هستند.


(11)

(12)


4.به نظر شما مهمترین نکته در مورد ظاهر شخص کدام است؟
1)چهره زیبا 2)اندام متناسب
3)لباسهای شیک 4)ظاهر شخص برایم مهم نیست

دسته ها fi Fi fi/n fi/n%
گزينه1 9 10 0.225 22.5%
گزينه2 13 23 0.325 32.5%
گزينه3 8 18 0.2 2%
گزينه4 10 20 0.25 25%
جمع 40 - ∑fi/n=1 100%

جدول فراوانی-4
براساس ارزیابی جدول فراوانی و نمودارها دریافتیم که در مورد این سوال اولویت با اندام متناسب است زیرا 32% پرسش شوندگان این گزینه را انتخاب کرده اند.25% افراد براساس معیارهای خود ترجیحا به ظاهر شخص اهمیت نداده اند.23% و20% دیگر افراد به ترتیب چهره زیبا و لباسهای شیک را عامل موثر در مورد ظاهر شخص دانسته اند.


(13)


(14)


5.آیا برای اصلاح چهره تان راضی به عمل جراحی هستید؟
1)خیر زیرا بر این اعتقادم که خداوند هر موجودی را به یک شکل خاص آفریده است
2)خیر این کار به آدمهایی بر می گردد که افسرده اند و ظاهر خوبی ندارند
3)بله انسان می تواند با این کار بقیه عمرش را راحت زندگی کند


4)تا وقتی که مجبور نشوم چنین کاری نمی کنم
دسته ها fi Fi fi/n Fi/n%
گزينه1 16 16 0.4 40%
گزينه2 2 18 0.05 5%


گزينه3 2 20 0.05 5%
گزينه4 20 40 0.5 50%
جمع 40 - ∑fi/n=1 100%

جدول فراوانی-5
همانطور که در جدول بالا ونمودارهای صفحه بعد می بینید 50% افراد تا وقتی که مجبور نشوند به عمل جراحی تن نخواهند داد.40% گمان می کنند که انسان نباید تغییری در ساختار ظاهری خود ایجاد کند زیرا مصلحت پروردگار را در آن می دانند.5% فکر می کنند که انجام این کار ضعف انسان را میرسانند و 5%آخر نیز با عمل جراحی موافقند.

(15)


(16)


6.شما چه فردی را می پسندید؟
1)فردی که آرایش کند 2)فردی که توجه خود را به باطن متمرکز کند
3)فردی که خود را همانگونه که هست مطرح کند 4)با همه موارد سازش دارم
دسته ها fi Fi fi/n fi/n%


گزينه1 0 0 0 0%
گزينه2 5 5 0.125 12.5%
گزينه3 13 18 0.325 32.5%
گزينه4 22 40 0.55 55%


جمع 40 - ∑fi/n=1 100%
جدول فراوانی-6
با توجه به ونمودارها دریافتیم که تنها آرایش کردن باعث پذیرش فرد در جامعه نمی شود چون صفر درصد افراد این گزینه را انتخاب کرده اند.12.5% افراد شخصی را می پسندند که به باطنش توجه کند.32.5% میخواهند که فر خود واقعی اش را مطرح کند و56% هم با تمامی موارد سازگارند.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 18700 تومان در 24 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

تحقیق در مورد تاثیر برنامه های ماهواره ای بررشد اجتماعی نوجوانان

word قابل ویرایش
119 صفحه
34700 تومان
چکيدهرشد اجتماعي فرآيندي است که از طريق آن فرد، آگاهيها، ارزشها، برقراري روابط اجتماعي و مهارتهاي اجتماعي را کسب مي کند و اين اکتسابات او را قادر مي سازند که با جامعه وحدت يابد و به نحوي انطباق يافته رفتار کند). نظيري، 1381)مسئله ماهواره در سطح بين الملل در سال 967 در کميته فرعي حقوقي استفاده صلح جويانه از فض ...

دانلود مقاله بررسی تاثیر رسانه های اجتماعی بر بازاریابی و تبلیغات

word قابل ویرایش
15 صفحه
21700 تومان
چکیدهدر سالهای اخیر، رابطه دوجانبه " کامپیوتر - انسان" مورد توجه بسیاری از مدیران کسب و کار قرار داشته است. اما همزمان با افزایش امکان انتقال عکس، صدا، فیلم و تعامل بیشتر میان انسانها در فضای مجازی، این رابطه بتدریج جای خود را به رابطه کامپیوتر محور "انسان - انسان" میدهد. شبکه های اجتماعی مجازی یکی از بارزتری ...

دانلود مقاله نقش روابط اجتماعی معلم - دانش آموز در پیشرفت تحصیلی

word قابل ویرایش
5 صفحه
21700 تومان
چکیده:پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش روابط اجتماعی معلم-دانش آموز در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان متوسطه شهرسـتان پلدختر انجام گرفت. به این منظور یک نمونه 285 نفری از دانش آموزان متوسـطه دوم بـه روش خوشـه ای چنـد مرحلـه ای انتخاب و داده های مورد نیاز با استفاده از مقیاس های مشارکت کلاسی، روابط اجتماعی معلم- دانش آم ...

مقاله تاثیر طراحی فضاهای آموزشی در افزایش تعاملات اجتماعی

word قابل ویرایش
13 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
(تاثير طراحي فضاهاي آموزشي در افزايش تعاملات اجتماعي ) چکيده ارتباطات انساني مايه تکامل و تعالي شخصيت انسان است و اساس شخصيت انسان را شکل مي دهد. شخصيت انساني، از طريق کنش متقابل با ديگران ساخته شده و او از اين طريق در بسترهاي گوناگون فرهنگي، اجتماعي و ساختي، انسان ميشود. در اين بين چگونگي طراحي معماري فض ...

مقاله ارائه روشی جدید برای شناسایی گره های فعال و تاثیرگذار در شبکه های اجتماعی

word قابل ویرایش
18 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
*** اين فايل شامل تعدادي فرمول مي باشد و در سايت قابل نمايش نيست *** ارائه روشی جدید برای شناسایی گره های فعال و تاثیرگذار در شبکه های اجتماعی چکیده شبکه اجتماعی ساختاری اجتماعی است که از گرههایی تشکیل شده است و این گره ها توسط یک یا چند نوع خاص از وابستگی به هم متصل اند تحلیل شبکههای اجتماعی یا SNA که ی ...

مقاله بررسی تاثیر عوامل فرهنگی و اجتماعی بر روابط همسایگی در محله کن تهران

word قابل ویرایش
11 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
بررسی تاثیر عوامل فرهنگی و اجتماعی بر روابط همسایگی در محله کن تهران چکیده همسایگی هر چند به موازات شهرنشینی دچار تحول و دگرگونی شده است اما هنوز هم به دلیل نقشی که در زندگی و مناسبات نخستین مردم ایفا می کند از اهمیت خاصی برخوردار است . نوع روابط همسایگی در بین قشرهای مختلف اجتماعی با سطوح فرهنگی، اجتماعی، ...

مقاله تاثیر مطلوبیت اجتماعی بر سخت رویی تحصیلی و امید به آینده تحصیلی در دانش آموزان سال دوم دبیرستان شهر قم

word قابل ویرایش
16 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
تاثیر مطلوبیت اجتماعی بر سخت رویی تحصیلی و امید به آینده تحصیلی در دانش آموزان سال دوم دبیرستان شهر قم چکیده هدف پژوهش حاضر تاثیر مطلوبیت اجتماعی بر سخت رویی تحصیلی و امید به آینده تحصیلی در دانش آموزان سال دوم دبیرستانی شهر قم است. پژوهش حاضر یک مطالعه علی-مقایسه ای بود. جامعه ی آماری پژوهش را کلیه دانش ...

مقاله رصد جریانهای تاثیرگذار فرهنگی - اجتماعی حاکم بر استان آذربایجان غربی با استفاده از روش کیو

word قابل ویرایش
21 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
رصد جریانهای تاثیرگذار فرهنگی- اجتماعی حاکم بر استان آذربایجان غربی با استفاده از روش کیو چکیده فرهنگ و عناصر آن مانند جامعه و اجزای آن، امری ثابت و تغییرناپذیر نیست و به دلیل تغییر دائمی در گذر زمان بایستی در دورههای زمانی مختلف، نگاهی رصدگونه به آن داشت تا از این طریق در هر مرحله میزان موفقیت و عدم موفق ...