دانلود مقاله تاثیر وضعیت ظاهری بر روابط اجتماعی

word قابل ویرایش
24 صفحه
8700 تومان
87,000 ریال – خرید و دانلود

فهرست
عنوان————————-صفحه
مقدمه————————- ۴
جمع آوری داده ها—————- ۵
تجزیه و تحلیل داده ها————- ۶
ارزیابی مشکلات—————— ۶

پرسشنامه———————— ۲۵
سوال ۱————————–۷-۸
سوال۲————————–۹-۱۰
سوال۳————————–۱۱-۱۲
سوال۴————————–۱۳-۱۴
سوال۵————————–۱۵-۱۶

سوال۶————————–۱۷-۱۸
سوال۸————————–۱۹-۲۰
سوال۹————————–۲۱ -۲۲ نتایج————————– ۲۳
نتیجه گیری——————— ۲۴
مقدمه
هدف این تحقیق آماری بررسی تاثیر وضعیت ظاهری بر روابط اجتماعی یک فرد در زندگی اوست . لازم به ذکر است که در دنیای امروز داشتن ظاهری زیبا نه تنها بر سلامت روانی فرد اثر دارد بلکه تغییری نه چندان اساسی که در ظاهر شخص تاثیر مثبتی بگذارد منجر به تحول عظیمی در اجزای هویتی فرد می گردد و بر عکس هنگامی که فرد احساس کند که بدن سالم او با استانداردهای زیبایی(که در جامعه ما بیشتر توسط مردم تعیین می شود ) مطابقت ندارد از این موضوع رنج خواهد برد.

در این تحقیق پرسشنامه ها بین سه گروه نو جوان جوان و بزرگسال توزیع گردیده است. پس از جمع آ وری د ا ده ها آنها را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و سپس نتایج را در جدولهای فروانی و نمودارتوسط محاسبات آماری گنجانیده ایم.

جمع آوری داده ها

به دلیل مشکلات موجود برای جمع آوری داده در مدارس و مکانهای عمومی مورد نیاز ۲۵% داده ها (نوجوانان) به صورت تصادفی از میان دانش آموزان دبیرستان شاهد خاندان قفلی ۲۵% دیگر داده ها
(جوانان۲۵%ومیانسالان۲۵%) از میان خویشاوندان انتخاب شده اند.جمع آوری دادهها می توانست از دو طریق مصاحبه و پرسشنامه انجام شود ولی روش پرسشنامه به نظر مناسب تر آمد.هم چنین در این پرسشنامه ها اسامی خواسته نشده بود

تا دانش آموزان بتوانند با راحتی خیال پاسخهای خود را بدهند۰ دراین پرسشنامه افراد به سوال هایی در زمینه هایی نظیر{ میزان پیروی از مد جهت بهبود وضعیت ظاهری / تعیین استانداردهای زیبایی توسط پرسش شونده / میزان اثرات برخورداری از ظاهری خوب در مکان های عمومی مانند مدرسه / گروه سنی که توجه بیشتری به ظاهر
خود و دیگران دارند / و… } پاسخ داده اند . پس از جمع آ وری د ا ده ها آنها را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده خود و دیگران دارند / و… } پاسخ

داده اند . پس از جمع آ وری د ا ده ها و سپس نتایج را در جدولهای فروانی و نمودارتوسط محاسبات آماری گنجانیده ایم.
(۵)

تجزیه و تحلیل داده ها
در این تحقیق برای هر سوال یک جدول فراوانی و دو نمودار میله ای ودایره ای نمایش داده شده اند.در جدول فراوانی {فراوانی مطلق/ فراوانی تجمعی / فراوانی نسبی/درصد فراوانی نسبی}را نشان داده ایم .هم چنین نمودارهای دایره ای و میله ای به ترتیب نمیانگر درصد فراوانی نسبی و فراوانی مطلق می باشند.

ارزیابی مشکلات
در انجام این تحقیق متاسفانه با مشکلاتی رو به رو بودیم که عبارتند از:
-طولانی شدن زمان انجام تحقیق
-کمبود امکانات و یا به عبارت دیگر ناقص بودن آن

(۶)

۱٫شما در چه شرایطی به وضعیت ظاهری خود اهمیت می دهید؟
۱)همه مواقع ۲)مواقع خاص مانند دیدار یک فرد مهم
۳)مواقعی که بیکارم ۴)اهمیت نمی دهم
دسته ها fi Fi fi/n fi/n%

گزینه۱ ۳۲ ۳۲ ۰٫۸ ۸۰%
گزینه۲ ۶ ۳۸ ۰٫۱۵ ۱۵%
گزینه۳ ۲ ۴۰ ۰٫۰۵ ۵%
گزینه۴ ۰ ۴۰ ۰ ۰%

 

جمع ۴۰ – ∑fi/n=1 100%
جدول فراوانی-۱
همانطور که در نمودارها مشاهده می کنید ۸۰%افراد همه مواقع/۱۵% در مواقع خاص/۵%هم در زمان بیکاری به ظاهر خود اهمیت داده و این در حالیست که درصد افرادی که به ظاهر خود اهمیت نمی دهند در میان سه گروه سنی صفر است.
(۷)

۸))

۲٫تا چه حدی به مد اهمیت می دهید و یا آن را می پسندید؟
۱)۲۰-۱۰% ۲)۴۰-۳۰% ۳)۶۰-۴۰% ۴)۶۰درصد به بالا
دسته ها fi Fi fi/n fi/n%
گزینه۱ ۶ ۶ ۰٫۱۵ ۱۵%

گزینه۲ ۱۰ ۱۶ ۰٫۲۵ ۲۵%
گزینه۳ ۱۵ ۳۱ ۰٫۳۷۵ ۳۷/۵%
گزینه۴ ۹ ۴۰ ۰٫۲۲۵ ۲۲/۵%
جمع ۴۰ – ∑fi/n=1 100%

جدول فراوانی-
از آنجا که ۳۷% پرسش شوندگان ۶۰-۴۰% تابع مد هستند / ۲۳% بیش از ۶۰% / ۲۵% دیگر۴۰-۳۰% وبالاخره ۱۵% میزان۲۰-۱۰% را ترجیح می دهند می توانیم دریابیم که بیشتر افراد سعی در حفظ اعتدال در پیروی از مد را دارند.و آنها پیروی از مد را یکی از عوامل موثر در برخورداری از ظاهر خوب می دانند.

(۹)

(۱۰)

۳٫به نظر شما وضعیت ظاهری فرد ایده آلتان باید چگونه باشد؟
۱)وضعیت لباس و چهره اش در حد عالی باشد

۲)ظاهر شخص برایم مهم نیست
۳)بیشتر به اندام و تیپ او اهمیت می دهم
۴)در حد معمول باشد

دسته ها fi Fi fi/n fi/n%
گزینه۱ ۱۰ ۱۰ ۰٫۲۵ ۲۵%
گزینه۲ ۷ ۱۷ ۰٫۲ ۲۰%
گزینه۳ ۳ ۲۰ ۰٫۰۷۵ ۷٫۵%
گزینه۴ ۲۰ ۴۰ ۰٫۵ ۵۰%
جمع ۴۰ – ∑fi/n=1 100%

جدول فراوانی-۳
هنگام مشاهده جدول و نمودارها متوجه خواهید شد که۴۹% اشخاص کسی را می پسندند که ظاهرش در حد معمول باشد.۲۵ درصدی هم که انتظار ظاهری عالی را دارند تقریبا در مقابل این گروه قرار می گیرند.۸% افراد نیز براساس باورهای درونی خود به ظاهر شخص اهمیتی نمی دهند.و۱۸% دیگر خواهان اندامی مناسب از فرد ایده آل خود هستند.

(۱۱)

(۱۲)

۴٫به نظر شما مهمترین نکته در مورد ظاهر شخص کدام است؟
۱)چهره زیبا ۲)اندام متناسب
۳)لباسهای شیک ۴)ظاهر شخص برایم مهم نیست

دسته ها fi Fi fi/n fi/n%
گزینه۱ ۹ ۱۰ ۰٫۲۲۵ ۲۲٫۵%
گزینه۲ ۱۳ ۲۳ ۰٫۳۲۵ ۳۲٫۵%
گزینه۳ ۸ ۱۸ ۰٫۲ ۲%
گزینه۴ ۱۰ ۲۰ ۰٫۲۵ ۲۵%
جمع ۴۰ – ∑fi/n=1 100%

جدول فراوانی-۴
براساس ارزیابی جدول فراوانی و نمودارها دریافتیم که در مورد این سوال اولویت با اندام متناسب است زیرا ۳۲% پرسش شوندگان این گزینه را انتخاب کرده اند.۲۵% افراد براساس معیارهای خود ترجیحا به ظاهر شخص اهمیت نداده اند.۲۳% و۲۰% دیگر افراد به ترتیب چهره زیبا و لباسهای شیک را عامل موثر در مورد ظاهر شخص دانسته اند.

(۱۳)

(۱۴)

۵٫آیا برای اصلاح چهره تان راضی به عمل جراحی هستید؟
۱)خیر زیرا بر این اعتقادم که خداوند هر موجودی را به یک شکل خاص آفریده است
۲)خیر این کار به آدمهایی بر می گردد که افسرده اند و ظاهر خوبی ندارند
۳)بله انسان می تواند با این کار بقیه عمرش را راحت زندگی کند

۴)تا وقتی که مجبور نشوم چنین کاری نمی کنم
دسته ها fi Fi fi/n Fi/n%
گزینه۱ ۱۶ ۱۶ ۰٫۴ ۴۰%
گزینه۲ ۲ ۱۸ ۰٫۰۵ ۵%

گزینه۳ ۲ ۲۰ ۰٫۰۵ ۵%
گزینه۴ ۲۰ ۴۰ ۰٫۵ ۵۰%
جمع ۴۰ – ∑fi/n=1 100%

جدول فراوانی-۵
همانطور که در جدول بالا ونمودارهای صفحه بعد می بینید ۵۰% افراد تا وقتی که مجبور نشوند به عمل جراحی تن نخواهند داد.۴۰% گمان می کنند که انسان نباید تغییری در ساختار ظاهری خود ایجاد کند زیرا مصلحت پروردگار را در آن می دانند.۵% فکر می کنند که انجام این کار ضعف انسان را میرسانند و ۵%آخر نیز با عمل جراحی موافقند.

(۱۵)

(۱۶)

۶٫شما چه فردی را می پسندید؟
۱)فردی که آرایش کند ۲)فردی که توجه خود را به باطن متمرکز کند
۳)فردی که خود را همانگونه که هست مطرح کند ۴)با همه موارد سازش دارم
دسته ها fi Fi fi/n fi/n%

گزینه۱ ۰ ۰ ۰ ۰%
گزینه۲ ۵ ۵ ۰٫۱۲۵ ۱۲٫۵%
گزینه۳ ۱۳ ۱۸ ۰٫۳۲۵ ۳۲٫۵%
گزینه۴ ۲۲ ۴۰ ۰٫۵۵ ۵۵%

جمع ۴۰ – ∑fi/n=1 100%
جدول فراوانی-۶
با توجه به ونمودارها دریافتیم که تنها آرایش کردن باعث پذیرش فرد در جامعه نمی شود چون صفر درصد افراد این گزینه را انتخاب کرده اند.۱۲٫۵% افراد شخصی را می پسندند که به باطنش توجه کند.۳۲٫۵% میخواهند که فر خود واقعی اش را مطرح کند و۵۶% هم با تمامی موارد سازگارند.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 8700 تومان در 24 صفحه
87,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد