بخشی از مقاله

چکیده:


تاثیر ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری بر تصمیم گیری مدیران هدف اصلی تحقیق فوق می باشد . اطلاعات حسابداری به عنوان ابزاری برای تصمیم گیری مدیران در نظر گرفته می شودو هدف از ایجاد و گسترش آن کمک به تصمیم گیری بهتر مدیران می باشد،به منظور تعیین تاثیر ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری بر تصمیم گیری مدیران ابتدا با بررسی گسترده مبانی نظری تحقیق تدوین و سپس برای تایید فرضیه ها از روش های آماری آزمون Tدو گروه مستقل و تحلیل واریانس دو راهه استفاده شد . نتایج تحقیق نشان می دهد که ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری شامل :قابل فهم بودن،مربوط بودن،قابل تایید بودن و قابل مقایسه بودن در بهبود تصمیم گیری مدیران موثر می باشد.

واژه های کلیدی: ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری، تصمیم گیری، مدیران

مقدمه

موفقیت هر سازمان در رسیدن به اهداف خود به نحو قابل توجهی به مدیران آن بستگی دارد . اگر مدیریان

وظایف خود را به نحو صحیح انجام دهند ، سازمان به اهداف خود دست خواهد یافت . بنابرای مدیران در انجام وظایف خود ناگزیرند به کرات تصمیم گیری نماید زیرا در انجام وظایف خود با مشکلاتی روبه رو شده و می باید راه حل های مختلفی را شناسایی نموده و از بین آنها بهترین راه حل را انتخاب نماید ]. َوْ[

تنها ارائه اطلاعات نمی تواند مدیریت را در انجام وظ ایف خود یاری کند . بلکه اطلاعات ارائه شده باید دارای
ویژگی هایی باشد که بتواند مدیریت را در فرآیند تصمیم گیری یاری نماید ]. َ[ در صورتی که حسابداری

مدیریت نتواند اطلاعات مورد نیاز مدیریت را در کیفیت لازم ارائه کند و در تصمیم گیری مدیریت موثر افتد ، این سیستم جز تحمیل هزینه به سازمان اثر دیگری نخواهد داشت . ] ُ[بنابراین کیفیت اطلاعات ارائه شده از اهمیت شایانی برخوردار است که می باید بدان توجه خاصی مبذول گردد .

اهداف تحقیق


طی این مرحله مشخص می گردد تصمیم گیری منجر به چه نتایجی خواهد شد و یا چه هدفی تحقق خواهد یافت. در صورت آگاهی از مسئله، این هدف گذاری روشن تر صورت خواهد گرفت] ُ[اهداف معمولاً برای کم کردن فاصله آنچه که وجود دارد و آنچه که باید وجود داشته باشد تعریف می شود. البته هدف گذاری در فرآیند تصمیم گیری باید در چهارچوب اهداف کلی سازمان صورت گیرد.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید