دانلود مقاله تبلیغات اینترنتی در ایران تنگناها و راهکارها

word قابل ویرایش
12 صفحه
18700 تومان

تبليغات اينترنتي در ايران تنگناها و راهكارها

بسم الله الرحمن الرحیم
انبارداری یکی از شاخه هایی است که دراکثرشرکتها وموسسات
اعم از خصوصی و دولتی کاربرد فراوانی دارد. به همین منظور
متخصصان هر روزه نرم افزارهای جامع تری را به منظورکمک


به این شاخه روانه بازار می کنند که این نشان از اهمیت بالای
انبار داری دارد.
کشور ما هم از این امر نیز مستثنا نیست ومتخصصان کشورمان


هم در جهت بهبود هر چه بیشتر این شاخه نرم افزارهای زیادی
را روانه بازار کرده اند.
نرم افزار پروژه انبارداری که هم اکنون مشاهده می کنید توسط
دو تن از دانشجویان رشته حسابداری به نامهای حسنلو و بیرامی طراحی و ساخته شده است .
این پروژه هم اکنون که مشاهده می کنید دارای صفحات مختلفی


از قبیل (فهرست/ کدینگ انبار/ درخواست / خرید / قبض /ارسال
حواله / موجودی و گزارشات / طراحان) می باشد.
همانطور که در تصویرزیرمشاهده می شود درصفحه فهرست نام
تمامی صفحاتی که در این پروژه موجود می باشد درج شده است. کدینگ انبار
درخواست
خرید
قبض طراحان
ارسال
حواله
موجودی وگزارشات
با انتخاب هر گزینه می توانیم وارد گزینه مورد نظر شویم.
ابتدا وارد گزینه کد ینگ انبار می شویم. در صفحه کدینگ انبار
همانطور که در تصویر مشاهده می کنید برای هر یک از مواد یک کد انتخاب شده است. برای این منظور در قسمت کد مواد
فرمولی داده شده که به محض اینکه ما یک ماده جدید را در
قسمت نام مواد اضافه کنیم بصورت اتوماتیک یک کد درقسمت
کد مواد ساخته می شود که این کد بستگی به کد ما قبل خود دارد
که کد جدید با اضافه شدن یک عدد به کد ما قبل خود ساخته می شود.
کد مواد نام مواد
1001 بدنه
1002 موتور
1003 شیشه
1004 صندلی


1005 سیستم صوتی
1006 لاستیک
1007 دستگیره
1008 دیفرانسیل
1009 چراغ
1010 جعبه فرمان


IF(C6="";" ";B5+1))=


دوباره وارد صفحه فهرست می شویم و گزینه درخواست را
از ان انتخاب می کنیم.


در صفحه درخواست نمونه یک برگه درخواست مشاهده
می شود که شامل ( مقدار/ کد/ شرح/ موجودی فعلی وحداقل
موجودی) است.
همانطور که در تصویر مشاهده می کنید در قسمت مقدار
میزان موادی که می خواهیم خریداری کنیم درج شده است.
در قسمت شرح فرمولی داده شده است که با توجه به کدهایی که ما درصفحه کد ینگ انبار برای مواد تعریف کرده
بودیم شرح مواد نیز با توجه به کد ان بطور اتوماتیک ایجاد
می شود.


در قسمت موجودی فعلی هم با توجه به فرمولی که داده شده
موجودی فعلی هر یک از مواد بطور اتوما تیک از صفحه
موجودی و گزارشات گرفته می شود.
در قسمت حداقل موجودی هم با توجه به فرمول مبلغ موجودی فعلی از صفحه موجودی و گزارشات گرفته می شود.

مقدار کد شرح موجودی فعلی حداقل موجودی


100 1001 بدنه 330 140
100 1002 موتور 50 50
600 1003 شیشه 230 376.25
400 1004 صندلی 520 500
100 1005 سیستم صوتی 283 500
400 1006 لاستیک 400 65


800 1007 دستگیره 10 19.25
100 1008 دیفرانسیل 530 215
400 1009 چراغ 325 97.5
100 1010 جعبه فرمان 15 17


فرمول قمست شرح
!B$2:C$50;2;FALSE);" ");'کدینگ انبار' =IF(C11>1;VLOOKUP(C11


فرمول قسمت موجودی فعلی

!B$4:K$50;5;FALSE);") موجودی و گزارشات' =IF(C8>=1;VLOOKUP(D8

فرمول قسمت حداقل موجودی

! B$4:M$50;11;FALSE);" ") موجودی و گزارشات IF(C8>=1;VLOOKUP(D8=

دوباره وارد صفحه فهرست می شویم و از ان گزینه خرید
را انتخاب می کنیم.
این صفحه شامل سه قسمت است که شامل( وارده برگشت
وخا لص وارده) است.
در قسمت وارده ستون هایی وجود دارد که عبارتند از


( کد مواد / نام مواد / مقدار و تاریخ).
در ستون کد مواد فرمولی داده شده که با توجه به ان کد
مواد بطور اتوماتیک از صفحه کدینگ انبار گرفته می شود.
('کدینگ انبار'!!B2;" B2>=1;'کدینگ انبار'=IF(

در ستون نام مواد فرمولی داده شده که نام مواد با توجه
به کد مواد بطور خودکار از صفحه کدینگ انبار گرفته
می شود که فرمول ان به شرح زیر است.

('!B$2:C$50;2;FALSE;" "کدینگ انبار;IF(A4>1;VLOOKUP(A4=

 

در ستون های مقدار و تاریخ .میزان مواد وارده و تاریخ
ورود مواد درج شده است.
قسمت برگشت نیز شامل برگشت از وارده 1و2و3 است که مقدار برگشت و تاریخ ان نیز درج شده است.
در قسمت خالص وارده خالص مواد وارده درج شده به
گونه ای که با توجه به فرمول داده شده مواد وارده جمع واز مواد برگشتی کسر می شود و خا لص مواد درج می شود. که فرمول ان به قرار زیر است.

D4+F4+H4+J4+L4-(N4+P4+R4+T4)+=

دوباره به صفحه فهرست باز می گردیم و از ان گزینه قبض را انتحاب می کنیم. و وارد صفحه قبض می شویم.
در این صفحه یک نمونه از قبض انبار را می توان دید که شامل مواردی همچون ( شرح /شماره سفارش /تعداد
بسته /مقدار /نرخ و مبلغ ) است.
در قسمت شرح ستونهایی همچون کد کالا و نام مواد درج
شده است. که نام کالا همانطور که در صفحه خرید گفته
شد از طریق فرمول وبا توجه به کد کالا بطور اتوماتیک
ساخته می شود.


شماره سفارش کالا کدی است که هنگام ورودکالا به مواد
اختصاص داده می شود.
تعداد بسته و مقدار نیز به مواد مورد نیاز شرکت بستگی
دارد.
نرخ کالا نیز مبلغی است که برای خرید هر یک از مواد اختصاص داده شده است.


مبلغ کل هم رقمی است که با توجه به فرمول از ضرب
مقدار و نرخ به دست می اید. که فرمول ان به شرح زیر است.
(F7*G7)=

 

باز هم به صفحه فهرست باز می گردیم و از ان گزینه ارسال
را انتخاب می کنیم.
این صفحه شامل ( شرح /صادره /برگشتی از صادره وخالص
صادره ) می باشد.
در قسمت شرح کد مواد و نام مواد درج شده که همانطور که
در قسمتهای قبل توضیح داده شد عمل شده است.
که میزان مواد صادره و تاریخ ان مشخص شده است.
در قسمت برگشتی از صادره هم تاریخ و مقدار موادی که
برگشت داده شده است درج شده است.
در قسمت خا لص صادره نیز خا لص مواد درج شده به گونه ای که با توجه به فرمول مواد صادره جمع و ازمواد برگشتی
کسر می گردد. که فرمول ان به قرار زیر است.

=+D4+F4+H4+J4+L4+N4-P4-R4-T4

دوباره وارد صفحه فهرست می شویم و از آن گزینه حواله
را انتخاب می کنیم تا وارد صفحه حواله شویم.


در صفحه حواله قسمتهایی همچون ( ردیف /شرح /شماره سفارش کار /واحد مصرف کننده /مقدارتحویلی /نرخ ومبلغ)
وجود دارد.
در قسمت ردیف با توجه به فرمولی که داده شده برای هریک
از مواد یک شماره ردیف در نظر گرفته شده که فرمول ان به


شرح زیر است.
);" " =IF(C8>=1;B7+1

در قسمت شرح کد کالا و نام کالا درج شده است که نام کالا با
توجه به کد کالا بطور اتوماتیک با توجه به فرمول ساخته می شود که فرمول ان در صفحات قبل توضیح داده شد.
در قسمت شماره سفارش کار یک شماره برای سفارشات در
نظر گرفته می شود.
در قسمت واحد مصرف کننده نام سفارش دهنده مواد درج می شود.
ودر قسمت مقدار تحویلی و مبلغ مقدار کالای تحویلی و نرخ ان درج می شود.
در قسمت مبلغ نیز مبلغ کل با توجه به فرمول از ضرب مقدار
و نرخ به دست می اید. که فرمول ان به شرح زیر است.

(G7*H7)=
بازهم به صفحه فهرست بازمی گردیم و ازان گزینه موجودی
و گزارشات را انتخاب می کنیم.
در این صفحه قسمتهای مختلفی وجود دارد که به توضیح هر کدام می پردازیم.
در قسمت کد مواد . کد هر یک از مواد با توجه به فرمول ازصفحه کد ینگ انبار گرفته می شود که فرمول ان به شرح زیر است.

('کدینگ انبار'!!B2;" B2>=1;'کدینگ انبار'=IF(

در قسمت نام مواد شرح هر یک از مواد از طریق فرمول وبا توجه به کد ان از صفحه کدینگ انبار گرفته می شود. که فرمول ان به شرح زیر است.

('!B$2:C$50;2;FALSE;" "کدینگ انبار;IF(A4>1;VLOOKUP(A4=

 

در قسمت موجودی اول دوره موجودیهایی که از سال قبل انتقال یافته درج شده است.
در قسمت خالص وارده مبلغ خالص با توجه به فرمولی که داده شده از صفحه خرید واز قسمت وارده خالص گرفته شده
است که فرمول ان به شرح زیر است.
وارده خالص
400
100
100
600
100

خالص وارده100
100
600
400

400
B$4:U$40;20;FALSE)! ارسال; =VLOOKUP(B4


در قسمت خالص صادره هم مبلغ خالص از طریق فرمول از
صفحه ارسال و از قسمت خالص صادره گرفته شده است. که
فرمول ان به شرح زیر است.
صادره خالص
100
100
600
400
97
400
800

خالص وارده

100
100
600
400
100
400
800


B$4:U$40;20;FALSE)!خرید; =VLOOKUP(B4

مبلغ موجودی پایان دوره فعلی هم با توجه به فرمول داده شده به گونه ای عمل شده است که موجودی اول
دوره و وارده خالص با هم جمع شده و ازصادره خالص کسر
شده است. و فرمول ان به شرح زیر است.

=+C4+D4-E4

ارقامی که درقسمتهای حداکثرمصرف روزانه وحداقل مصرف
روزانه مواد و حداکثر مدت مصول مواد و حداقل مدت وصول
مواد درج شده بستگی به میزان مصرف شرکت دارد.
حد تجدید سفارش با توجه به فرمول داده شده ازضرب حداکثر
مصرف روزانه مواد در حداکثر مدت وصول مواد به دست می اید که فرمول ان به شرح زیر است.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 18700 تومان در 12 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

تحقیق در مورد تبلیغات اینترنتی در ایران : تنگناها و راهکارها

word قابل ویرایش
30 صفحه
18700 تومان
تبليغات اينترنتي در ايران: تنگناها و راهكارها چكيده اينترنت همراه با رشد روزافزون خود، كاربردهاي فراواني در صنايع مختلف يافته است. امروزه اينترنت بعنوان رسانه‌اي قدرتمند در اختيار صنعت تبليغات قرار گرفته است. بدليل ويژگي‌ها و مزيتهاي فراواني كه اينترنت در مقايسه با رسانه‌هاي سنتي دارد، تبليغات اينترنتي شا ...

مقاله در مورد تبلیغات اینترنتی در ایران تنگناها و راهکارها

word قابل ویرایش
31 صفحه
18700 تومان
تبليغات اينترنتي در ايران تنگناها و راهكارها چكيده اينترنت همراه با رشد روزافزون خود، كاربردهاي فراواني در صنايع مختلف يافته است. امروزه اينترنت بعنوان رسانه‌اي قدرتمند در اختيار صنعت تبليغات قرار گرفته است. بدليل ويژگي‌ها و مزيتهاي فراواني كه اينترنت در مقايسه با رسانه‌هاي سنتي دارد، تبليغات اينترنتي شاهد ...

دانلود مقاله بررسی تبلیغات تجاری در رشد فروش بیمه های زندگی در ایران

word قابل ویرایش
107 صفحه
34700 تومان
مقدمه:خطر یا ریسک به عنوان یک پدیده زیانبار از ابتدای خلقت انسان همواره و همیشه با او بوده است به طوری که انسان را به تفکر و تعمق برای پیدا کردن راه حلهای مناسب برای پیشگیری از این خطرها و یا در صورت واقع شدن این خطرات کاهش دامنه خسارت ناشی از آنها وادار نموده است البته تمام راه حلهایی را که آن زمان بشر پیدا ...

مقاله در مورد بررسی مشکلات تولید و توزیع داخلی وخارجی پسته ایران وارائه راهکارهای توسعه صادرات

word قابل ویرایش
83 صفحه
28700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
بررسي مشكلات توليد و توزيع داخلي وخارجي پسته ايران وارائه راهكارهاي توسعه صادراتفصل اول- طرح تحقيقمقدمههدف پژوهش: بررسي مشكلات توليد پسته در ايران وتأثيراتي كه اين مشكلات برروي فروش داخلي و خارجي آن مي گذارد وارائه ي راهكارهاي توسعه صادرات.بيان مسئله: آيا پسته ايران با استانداردهاي بين الملل مطابق است؟آيا جاي ...

دانلود مقاله راهکارهای آمریکا در جنگ نرم با جمهوری اسلامی ایران

word قابل ویرایش
13 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقاله نظامی
راهکارهاي آمريکا در جنگ نرم با جمهوري اسلامي ايرانچکیدهامروزه با کوچک‌تر و پیچیده‌تر شدن جهان به واسطه رشد روزافزون وسایل ارتباط جمعی از قبیل اینترنت و ماهواره معادلات گذشته در تنظیم روابط بین کشورها تا حدود زیادی به هم خورده و جای خود را به معادلات جدیدی داده است؛ به گونه‌ای که به جای به کارگیری مستقیم زور، ...

دانلود فایل پاورپوینت تبلیغات اینترنتی در ایران

PowerPoint قابل ویرایش
22 صفحه
23700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : 3 روش عمده از تبلیغات آنلاین تبليغات بنری / Banner Advertising تبليغات متنی / Text Advertising تبليغات ايميل / Email Advertising اسلاید 2 : تبليغات بنری ”یك تصوير ارزش هزار كلمه دارد“ مناسب برای محصولاتی كه نياز به ديدن دارند Branding تب ...

مقاله استخراج شاخص های تمایل ، رضایت و ارزشمندی موثر در پذیرش تبلیغات موبایلی در بین مشترکان جوان ایرانسل

word قابل ویرایش
17 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
استخراج شاخص های تمایل ، رضایت و ارزشمندی موثر در پذیرش تبلیغات موبایلی در بین مشترکان جوان ایرانسل چکیده امروزه تبلیغات موبایل به عنوان یکی از مهمترین و تاثیر گذارترین فعالیت های بازاریابی و نحوه اثر گذاری و پذیرش تبلیغات توسط مخاطبان یکی از مهمترین مسائلی است که همیشه مورد توجه بوده است. این پژوهش با هد ...

مقاله بررسی و نقد جریان معماری پارامتریک در ایران ؛ و ارائه راهکارهایی در جهت تبدیل معماری پارامتریک به فرصتی برای اعتلای معماری معاصر ایران

word قابل ویرایش
15 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
بررسی و نقد جریان معماری پارامتریک در ایران ؛ و ارائه راهکارهایی در جهت تبدیل معماری پارامتریک به فرصتی برای اعتلای معماری معاصر ایران چکیده در سال های اخیر طراحی پارامتریک به یکی از روش های پرطرفدار در خلق آثار معماری بدل شده است . در این روش ابزار دیجیتال با دریافت پارامترهای ارائه شده از سوی طراح و تحل ...