بخشی از مقاله


چکیده

این پژوهش با هدف مطالعه تحلیلی نقش امر به معروف و نهی از منکر در تبیین سلامت روان فرد و جامعه انجام پذیرفت. امر به معروف و نهی از منکر از جمله راهکارها و فرایض دین مبین اسلام است که به اجرا و تداوم آن در مقوله فردی و اجتماعی سفارش بسیار شده است. در تعریف امر به معروف و نهی از منکر توجه به خودرای از زشتی ها و تمایل به خوبی ها توجه شده است. نتایج در این مطالعه نشان داده که امر به معروف و نهی از منکر نقشی بس اساسی و انکارناپذیر در تبیین سلامت روان فرد و جامعه دارد. به طوری که فرد با امر به معروف و نهی از منکر درونی زمینه سازی مناسبی را برای سلامت روان اجتماعی فراهم می آورد. در حقیقت، امر به معروف و نهی از منکر به منزله یک پوشش برای محافظت

فرد و جامعه است؛ وحدت اجتماعی، محبّت، دوستی و اخوّت مردم را به دنبال خواهد داشت.

واژههای کلیدی: امر به معروف، نهی از منکر، سلامت روان، فرد، جامعه

1

ستاد احیا امر به معروف و نهی از منکر

استان هرمزگان

نخستین همایش اسلام و سلامت روان- بندرعباس، اسفندماه 1391

---------------------------------------------------------------

-1 مقدمه

از یک سو در دنیای فعلی و به دنبال تحولاتی که در علوم انسانی و به خصوص در علوم تربتی و روانشناسی پدیدآمد، بحث سلامت روان روز به روز از جایگاه و ارج بالاتری برخوردار شد. از سوی دیگر در سنت های دیرپای دینی و متون ارزشمند اسلامی و دینی ما سلامت روان جایگاه بسیار مهمی دارد. باید اذعان نمود که ادیان و مذاهب الهی، به ویژه دین مبین اسلام برای تأمین سعادت آدمی در به دست آوردن زندگی بهتر و رسیدن به سلامت روان که جایگاهی بس عمیق در تأمین زندگی سعادتمند اجتماعی دارد، آموزشها و رهنمودهای بسیار دقیق و با ارزشی را ارائه کردهاند و دامنه این آموزشها، سراسر زندگی فرد، حتی پیش از تولد را در برمیگیرد(.(1

اکثریت قریب به اتفاق اندیشمندان و متخصصان علوم اجتماعی بر این باورند که سلامت معنوی و روانی افراد تأثیر مستقیمی بر شکل گیری نظام اجتماعی سالم و سعادتمند دارد. برای دستیابی به سلامت معنوی و روانی در جامعه زمینه ها و امکانات و فرصتهای زیادی وجود دارد که بایستی با بهره گیری از یک الگوی جامع و کامل از این فرصتهای طلائی برای وارد کردن آحاد مردم به فرایند تامین سلامت جامعه بهره برد. یکی از راهکارهای مناسب و ارزشی توصیه شده اسلام به منظور تأمین سلامت افراد و جامعه، امر به معروف و نهی از منکر است. امر به معروف و نهی از منکر، فرایندی است که تمامی اقشار جامعه را به تلاش وا می دارد تا نیازهای آرامش روح ، روان و اجتماع را تأمین نمایند(.(2

آنچه در این مطالعه به آن پرداخته شده است، پژوهشی در تبیین نقش امر به معروف و نهی از منکر بر سلامت روان فرد و جامعه است. با توجه به اینکه جوامع کنونی، تلاش هایی بسیار و هدفمند در شناسایی عوامل موثر و یا مرتبط با سلامت روان دارند، ضرورت بحث از این فریضه بزرگ الهی، به منظور ارائه راهکاری مناسب در جهت تبیین سلات روان فرد و جامعه اجتناب ناپذیر است. با این تفاسیر در این پژوهش در ابتدا به مفهوم شناسی امر به معروف و نهی از منکر پرداخته شده است. در ادامه نیز استنادات علمی و روایی جایگاه و نقش امر به معروف و نهی از منکر در تبیین سلامت روان فرد و جامعه آورده شده است. در نهایت نیز به بحث و نتیجه گیری پیرامون مباحث مطرح شده پرداخته شده و پیشنهاداتی متناسب با نتایج حاصل از مطالعه موضوع مورد بحث ارائه شده است.

-2 مفهوم شناسی امر به معروف و نهی از منکر

روشن است که لازمه پرداختن به امر به معروف و نهی از منکر، شناخت آن است، حرکت بدون شناخت در هر موضوعی، راه رفتن در تاریکی است. امر به معروف و نهی از منکر مفهومی بس بسیار گسترده دارد؛ به طوری که می توان گفت مفهومی به گستردگی افراد و اعمال روزانه آنان دارد. به منظور مفهوم شناسی بهتر امر به معروف و نهی از منکر، این دو فریضه را از یکدیگر تفکیک می نماییم و به طور جداگانه به تعریف هر کدام می پردازیم.

-1-2 امر به معروف امر به معروف، از دو واژه کلیدی امر و معروف تشکیل شده است. امر دارای دو معنی است :

2

ستاد احیا امر به معروف و نهی از منکر

استان هرمزگان

نخستین همایش اسلام و سلامت روان- بندرعباس، اسفندماه 1391

---------------------------------------------------------------

-1 به معنی کار و چیز، در این معنا، بصورت امور جمع بسته می شود و فعل و صفت آن از آن مشتق نمی گردد. در آیاتی از قرآن به همین معنی استعمال شده است. همانند: و» شاوِرهم فی الامر«1 (درکارها با آنان مشورت کن)- الیاالله» تُرجع الامور«2 (همه کارها به خدا باز می گردد).

-2 به معنای دستور و فرمان، و برانگیختن به چیزی، اگر به این معنا باشد، جمع آن أوامر است و فعل (مانند أمَرَ یَأمُرُ ... ) و صفت (مانند آمر، مأمور و ...) از آن مشتق می گردد. و در آیاتی از قرآن در این معنی استعمال شده است. مانند قُل:» أمَربّیبِالقِسط«3 (بگو، پروردگارم به قسط و عدل فرمان دادهأمَرَاست)،اَلاّ» تَعبدوا الاّ

ایّاه«4 (خداوند فرمان داده است که جز او را نپرستید).

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید