دانلود مقاله ترتیب و مقاوم سازی نسل

word قابل ویرایش
11 صفحه
18700 تومان

ترتيب و مقاوم سازي نسل


پيشگفتار :
در عصر ودوره اي بس سخت و دشوار زندگيمان مي كنيم ، عصري كه به تناسبها مي توان ان را عصر بحرانها ، تهاجمها وجنگ افروزيها ناميد عصر حاضر عصرگرفتاري مستضعفان و در عين حال دوران بيداري آنان است اين كه گفته اند جهان ما

، جهان كون وفساد است در عصرها مصداق بيشتري دارد عوامل آشوب آفرين و مفسده ساز دراين دوران حيات رو به گسترش ورشد و فزوني مي روند و مارا در اين مسير ،‌دشواريها و مشكلاني است . صاحبنظران و مربيان در پي آن اند وظيفه و رسالت خود را در حفظ نسل ودور داشتن آنها از خطرات و آسيبها ايفا كنند اما آنچنان كه بايسته است در آن توفيق وپيشرفت ندارد .


مشكل تهاجم پذيران :
يعني نسل افت پذير و تهاجم پذير است كه متاسفانه رقم آنها در عرصه ملي و بين المللي اندك نيست اينان به علت ضعف فرهنگي محدوديتهايي فكري ،ضعف در قوت و قدرت به معني عالم ، مقاومت و پايداري لازم را در برابر تهاجمات ندارد براين عده بايد آمار گروهي را افزوده كه به دلايلي در خط مكتب نيستند و از اعتقادات و فرهنگ خود به دور افتاده اند و در حفظ ومصون سازي خود وا مانده اند همچنين بايد از گروهي يادكرد

كه در سايه تربيت خاص و تبليغات نافذ عادت به مشحا وشيوه اي از حيات كه ويژه غرب و به دور از خط فكري اسلام است، آب غرب دركامشان گواراتر است و بدين سان اينان به صورت مستقيم و غير مستقيم مبلغ انديشه غربند و با الگوگيري از شيوه زندگي و راه ورسم آنان به شرآن خطوط وگسترش وتوسعه آن پرداخته و جامعه رادچار مشكل بيشتري مي كنند و طبيعي است كه در چنين وضع وشرايطي كار ومسئوليتي مربيان سنگين تر باشد .


مشكل مهاجمان
آري در عصري كه ادعا ي مدنيت بشر ودفاع از ازاديها و حقوق انسان بر سر همه زبا نهاست ، و حتي سازمانهاي حقوقي وبين المللي ، برخي از كشورهاي را به جرم رعايت نكردن حقوق بشر محكوم مي كنند ودر محاصره اقتصادي وسياسي قرار شان مي دهند و شاهدآنيم كه همان قدرتمندان و زورمداران از هر سو به مستضعفان جهان مي تازندو انها را تسليم راي و مرام خود مي خواهند آري ، زورمندان جهان ،

محرومان ومستضعفان جهان را تسليم راي و حرام خود مي خواهندآري ، زورمداران جهان، محرومان و مستضعفان جهان را تسليم راي خود خواسته وآنها سواري مي طلبند ويا ازآنان مي خواهند دربرابر غارتگري هاي مادي و معنويشان ساكت و خاموش بمانند در غير اين صورت در كشورشان جنگ افروزي ، بحران سازي و برنامه ريزي براي سست و بي هويت كردن و در نهايت به ستوه آوردن آنان است و شما نمونه ها وموارد ان را دربسياري از نقاط جهان و از جمله در كشور ما به عيان مي بينيد .

درصورت پيروزي خصم
به نظر ما و از ديد مسئو لان، اگر دشمن در اين جبهه پيروز شود هويت آرمانيو اعتقادي يك ملت كهن و مسلمان در معرض شكست قرار خواهد گرفت و نسل مرزدار وجبهه اي ما به قالباهاي ميان تهي مبدل خواهند شدو اين معني همان شكست واقعي ما وپيروزي خصم است كه سربلند كردن پس از اين واقعه ، محتمل بسيار دشوار و تقريباً محال خواهد بود.


گناه اين شرايط
از نظر ما وتربيت ما گناه عمده آن به عهده خانواده ها والدين ومربيان است كانون حياتي از هم گسسته خانوداده و بي برنامگي و يا اجراي برنامه اي نينديشيده در تربيت نسل انحطاط اخلاق افزايش بزهكاري واز دست رفتن تدريجي سنگرهاي فر هنگي و اعتقادي است به گفتة عالمي غربي از هم گسستگي خانواده دراين امر اهميت بيشتري دارد نه از هم گسستگي اقتصادي .


مشكل انديشه وباور
از مشكلات اساسي خانواده هاو تهاجم پذيري نسل، مشكل انديشه و باور است بحق با پيرورزي انتقلاب اسلامي تحولات عمده فوق العاده اي در كشور ما پديد آمده اند بسياري از قالبهاي سنتي ريشه دار فرو افتاده و شكسته شده اند ،

بسياري از نظامات ريشه دار از بوته وبن خشكيده اند وبسياري از ضد ارزشهاكه سالها ي متمادي درجامعه حكومت داشتندوارونه شده اند ولي به دلايل بسيار و از جمله مشكلات عديده اي از قبيل جنگ حصر اقتصادي ، آتش افروزيهاي داخلي ، ونفس مسئله انتقال از يك نظام سياسي به نظام سياسي ديگر و شكل عادتها فرصت و امكان كافي ومناسب براي بازسازي فكرها و اصلاح وتثبيت باورها در جامعه به دست نيامد

و در نتيجه بسياري از ارزشها و باورهاي نودر اذهان نهادينه نشدندو اين خود از عوامل آسيب پذيري به خصوص براي نسل نوجوان و كودك بود آري ،‌شرايط ، امكان و نيز تلاشي لازم بود كه خانوادهها با آرمانهاي ارزشهاو اعتقادات انتقلاب اسلامي آشنايي و باانها سازگار و منطبق شوند و نتيجه را براي به باوركشاندن نسل فراهم سازند و چنين امري انديشيده و برنامه ريز ي شده

و به صورتي شايسته اتفاق نيفتاد دشمن آگاه با استفاده از اين زمينه و شرايط به برنام ريزي وتهاجم پرداخت وبه گستردن مفاسد وآلودگي در جامعه اقدام كرد و به واقع اين مسئله توجيه وتبين معضلي است كه امروزه در كشور وجود دارد ومسئولان رده بالاي جامعه را نسبت به آن هشدار مي دهند.


شرايط موجود
1.شناخت درد
اين مهم است كه والدين مر بيان و نيز مردم ما پيش از هر چيزي درد را بشناسند و بدانند در جامعه ودر سطح نسل ما وخانواده هاي ما چه مي گذرد نگاهي به رفتار وكردار ، اخلاقيات فردي و اجتماعي جامعه داشته و آن را با خطوط و مصاديق تعاليم و خلقيات اسلامي مورد سنجش و مقايسه قرار دهند نسبت به خود ونسل خود هوشيار وبيدارگر دند

ظاهر فر هنگ بيگانه را كه داراي رنگ شرك والحاداست و ازر نگ و صبغه الهي دور وتهي است دريابندو متوجه باشند وبه اين نكته عنايت كنند كه ما يه چه سويي ميرويم و جامعه كودك و نوجوان در مسير و معرض چه خطراتي ا ست.


2. ارزيابي وتخمين ان
براي بازسازي نسل ومقاوم سازي آنها ، ارزيابي حقايق واقعيتهاو همچنين تأمل در آن امر ي است آيا آنچه كه در بين عده اي از افراد سست عنصر و بي مايه مي گذرد و متاسفانه دامنه آن رو به گسترش است با همان خط وراه انتقلاب اسلامي ماست؟


آيا نظم و انظباط مادر جامعه پايبنديهاي نسل به باور ها و اعتقادات در همان خط اسلامي است ؟ شيوه حيات ما غربي است يا اسلامي ؟ مادر جهت همخوان شدن با اسلاميم و يا در جهت بيگانه شدن از اسلام ؟


3. برنامه ريزي در جهت اصلاح
اگر در جمع بندي به اين نقطه رسيده ايم كه در راه و كار و برنامه ما مشكلاتي است برنامه ريزي و تلاش در جهت اصلاح وزدودن ان آثار ،ريشه كن سازي تهاجم و لااقل مقاو م سازي در برابر ان ضروري مي شود گام برداري در اين خط وراه

 مسئوليت ووظيفه اي است كه هر مسلمان بايد پذيراي آن شود و البته والدين و مربيان به خاطر تعهدي كه در امانتداري خداو هدايت واداره نسل دارند در اين را ه مسئولترند.


هدف و مقصد
هنگامي كه در تربيت ، بحث مقاوم سازي به ميان مي آيد هدف تربيت نسلي است كه در برابر تحميلات ناصواب و تهاجمهاو نيز دربرابر گستاخيهاي غير واعمال زورو قدرت و القاي آرمانهاي خلاف ايستادگي كند و تسليم نشود هدف مادر مقاوم سازي اين است : نسلي را بپرورانيم كه در برابر شرايط دشوار وناهماهنگ ،

دربرابربي عيب خواهي و حتي در برابر صدمه آفريني وحمله نظامي حضم، چون ميخي بر زمين استوار بماند و باد و وطوفان و دميدنيهاي اشرار در گره ها وبافته هاي اعتقادي او اثر نگذارندو او نيز در برابر آنها نترسدو خود را برتر وبالاتر بداند.


از نظر فرهنگي
فر هنگ اسلام سر حيات وحركت ماست انتقلاب اسلامي ما بيش از هر چند رنگ و ماهيت فر هنگي داشته است البته فرهنگ اسلامي با خط تشيع علوي و جعفري ، يعني اسلام ناب وخالص و امروز دشمن درپي تخليه نسل ازآن خط و فرهنگ است

او به تهاجم به فر هنگي اسلامي ما پرداخته است با تبليغات مريي و نامرئي ، وقيحانه و نا جوانمرد انه ما در انديشه پوشاندن نسل از دورن است . به همين خاطر بايد نسل را در برابر تهاجم او مقاوم ساخت و پايدارش بخشيدتا خود را نبازد مابا تكيه به اصا لتها ي موجود در فر هنگ خود و با اتصال به رسالت فرهنگي خودكه رسالت خون و پيام است مي توانيم نسل را در برابر دشمن مقاوم ساخته و وادارشان كنيم كه به عوامل مظطر استكبار نه بگويند و اين براي امروز مايك ضرورت است.


از نظر اجتماعي
امروز بيش از هر عصري ضروري دارد برنسل تفهيم كنيم كه روز وحدت است روز احياي خط برادري است روز پيمان وعقد اخوت است بايد عوامل تفرقه را به كنار ي زد وعلي وار دست بيعت خواهي دشمنان كينه توز برگرداند.


از نظرا قتصادي
امروز زماني است كه مانند عصر رسول الله (ص) ودوران صدر اسلام بايد نسل را در برابر ناداريها ونارساييها مقاوم كرد فرزندان را بايدبه گونه اي پرورد كه خود را در برابر آن نبازند و ميان تهي نگردندو فقر و ناداري هست ولي نبايد سبب فساد شود ،غنا هم هست ولي نبايد عامل طغيان گردد.


پخش ونشر مقاومت
در برنامه ريز ي براي مقاوم سازي نسل به اين نكته بايد عنايت شودكه مقاومت نيز همانند ايمان بين اعضا وجوارح پخش و نشر گردد و خواسته اسلام در تربيت انسانها سرسازي در برابر تهاجم هاست، كوه سازي دربرابر طوفانهاست،مقاوم سازيي در برابر شدايد است و اين شدني نيست جز در سايه اين مسئله كه كل وجود به صورت واحد ويكپارچه مقاوم شوند.


مباحث ما در راه وصول به هدف
هدف ، مقاوم سازي نسل است و تلاش ما نزديك شدن به اين هدف تا ميزاني است كه ممكن وميسر باشد هدف نهايي ما جلب رضاي او ، تقرب به اوو عبوديت اوست . مركب مادر اين مسير ز ندگي است و طريق وصول ما بهره گيري از شيوه هاو وضابط در خور عرضه.


بينش داري
آن كس كه در خط مقاوم سازي است و يا مي خواهد فردي مقاوم باشد بايد درباره خود و زندگي خو دو چر ازيستن خود سنجش اعمال و رفتار خود بينش داري وسيع و شامل لااقل اين موارد است بينش درباره مكتب مورد قبول خود كه اسلام چيست ؟ چه مي گويد؟

مارا به چه مي خواند ؟ چه هدف و مقصدي رابراي بشرتغيب مي كند ؟ زندگي سعادتمندانه را چگونه معرفي مي كند ؟ رمز دوام و بقاي آدمي را در چه ميداند؟

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 18700 تومان در 11 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

دانلود مقاله مقاوم سازی سازه ها در مقابل زلزله

word قابل ویرایش
42 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته عمران
چکیدهشمار زیادی از سازه های موجود که در مناطق زلزله خیز واقع شده اند بر اساس آیین نامه های طراحی لرزه ای قدیمی که دیگر اعتباری ندارند ، ساخته شده اند . علاوه بر آن شماری از زلزله های اصلی که در طول سالهای اخیر اتفاق افتاده اند بر اهمیت سبک شدن برای کاهش خطر لرزه ای تاکید می کنند . مقاوم سازی لرزه ای سازه های ...

مقاله در مورد راهنمای کار در مقاوم سازی خانه های بنایی با شبکۀ p - p

word قابل ویرایش
17 صفحه
18700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته عمران
راهنمای کار در مقاوم سازی خانه های بنایی با شبکۀ p-p1-1 هدف این راهنمای کار هدف این راهنمای کار در مقاوم سازی خانه های بنایی با شبکۀ pp معرفی مختصر روش مقاوم سازی با شبکۀ pp از طریق عملی ساختن شیوۀ مقاوم سازی ساده علیه زلزله است که به آسانی در محل قابل اجرا بوده و خاصیت ضد لزرشی خانه های بنایی موجود را تقویت ...

دانلود پاورپوینت بررسی شیوه‌های مختلف مقاوم‌سازی سازه‌های با مصالح بنایی

PowerPoint قابل ویرایش
39 صفحه
23700 تومان
اسلاید 1 :چكيده:بدليل آنكه بسياري از ساختمانهاي متداول در اكثر نقاط ايران، ساختمانهاي مصالح بنايي و مختلط مي‌باشند و اكثر اين سازه‌ها طوري ساخته مي‌شوند كه در برابر بارهاي زلزله مقاومت بسيار كمي دارند لذا در اين سمينار انواع روشهاي مقاوم‌سازي ساختمانهاي با مصالح بنايي و مختلط مورد بررسي قرار گرفته است. در انت ...

دانلود مقاله مقاوم سازی تیرهمبندِدیوار برشی بتن مسلح کوپله با استفاده از ورق های CFRP

word قابل ویرایش
10 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیدهدیوار برشی بتن مسلح یکی از سیستم های مقاوم در برابر بارهای جانبی بوده که دارای عملکرد لرزه ای مناسبی مـی باشـد و در بیشـتر اوقـات تعبیـه بازشوهای منظم برای پنجره یا درب ها در دیوارهای برشی بنا به ملاحظات معماری ضروری بـوده و در چنـین مـواردی از دیوارهـای برشـی بازشـودار (کوپله) استفاده می شود. از سوی دیگ ...

دانلود مقاله ارزیابی انواع روشهای مقاومسازی سازههای زیرزمینی در برابر تهدیدات ناشی از انفجار با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی AHP

word قابل ویرایش
10 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
پیشگفتاربا توجه به اهمیت عملکردهای حیاتی و راهبردی نظیر مراکز داده، مراکز مخابراتی، مراکز صنعتی با اهمیت، مراکز کنترل و فرماندهی و پناهگاههای ویژه در ایجاد امنیت و پایداری ملی در زمان جنگ، ایجاد سازههای زیرزمینی برای این عملکردها امری اجتنابناپذیر است. در طراحی سازههای مراکز زیرزمینی،معمولاً یک تهدید را به عن ...

مقاله علل ضعف بتن ، لزوم و راهکارهای پروسه ترمیم و مقاوم سازی سازه های بتنی

word قابل ویرایش
11 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
علل ضعف بتن ، لزوم و راهکارهای پروسه ترمیم و مقاوم سازی سازه های بتنی خلاصه: بتن به عنوان پرکاربردترین ماده ساختمانی از حساسیت بسیاری به دلیل ترکیبات و نحوه ساخت ،طرح اختلاط و نگهداری برخوردار میباشد. تعمیر بتن پروسه ای پیچیده است و با تجاربی که در زمینه ساخت ساختمانهای بتنی وجود دارد متفاوت است. مواد تع ...

مقاله استفاده از FRP برای مقاوم سازی ساختمان و معرفی به عنوان یک مصالح جدید در ساخت سازه

word قابل ویرایش
12 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
استفاده از FRP برای مقاوم سازی ساختمان و معرفی به عنوان یک مصالح جدید در ساخت سازه چکیده کشور عزیزمان ایران بر روی کمربند زلزله قرار دارد و نیروی آزاد شده از زلزله در ساختمان ها باعث خرابی های زیادی می شود. برای تعمیر این خسارات هزینه های زیادی باید صرف تعمیر تیرها و ستون ها شود تا شاید این تیر و یا ستون ها ...

مقاله بررسی روشهای اجرایی در مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای پیهای سطحی

word قابل ویرایش
8 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست *** بررسی روشهای اجرایی در مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای پیهای سطحی   چکیده مقاوم سازی یعنی مجموع عملیاتی که سختی ومقاومت ساختمان را نسبت به وضعیت اولیه آن بهبود بخشند. ترمیم، روشی است که به منظور ارتقای عملکرد لرزهای سیستم آسیب دیده بکار می ...