دانلود مقاله تعیین رابطه بین مولفههای مدیریت دانش ( بر اساس مدل نوناکا و تاکوچی ) با نوآوری سازمانی ( مورد مطالعه : شرکت پیشگامان تابان )

word قابل ویرایش
8 صفحه
21700 تومان

چکیده

هدف این پژوهش توصیفیپیمایشی تعیین رابطه بین مولفههای مدیریت دانش (بر اساس مدل نوناکا و تاکوچی) با نوآوری سازمانی در شرکت پیشگامان تابان، میباشد. تعداد پرسنل این شرکت 463 نفر است که فقط بین اشخاص فوق دیپلم و بالاتر پرسشنامه توزیع شد و بر این اساس جامعه آماری در این پژوهش تعداد 147 نفر بدست آمد، که بر اساس جدول مورگان حجم نمونه تعداد 108 نفر تعیین شد. اعضای این نمونه از طریق روش نمونهگیری تصادفی ساده انتخاب شدند. برای گردآوری داده‏ها از دو پرسشنامه 26 سوالی استاندارد مدیریت دانش (نوناکا و تاکوچی) و پرسشنامه 14 سوالی محقق ساخته نوآوری سازمانی (هندرسون کلارک)، استفاده شده است. روایی پرسشنامهها از نظر اساتید صاحبنظر تأیید گردید و برای محاسبه پایایی پرسشنامهها از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد. برای تحلیل داده‏ها و آزمون فرضیات از نرم افزار Spss و آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است. از تجزیه و تحلیل اطلاعات این نتایج حاصل گردید : بین مولفههای مدیریت دانش یعنی اجتماعی سازی، برونی سازی، ترکیب سازی، درونی سازی با نوآوری سازمانی رابطه معنیدار و مثبت (مستقیم) وجود دارد.

واژههای کلیدی: مدیریت دانش، نوآوری سازمانی، مدل نوناکا و تاکوچی، مدل هندرسون کلارک

مقدمه و بیان مسئله

در دنیای امروزی، توان سازگاری و اداره کردن تغییرات، عنصر اصلی موفقیت و بقای هر سازمان است و کسب این توانایی ها خود، مستلزم توجه سازمان به خلاقیت و نوآوری است (حسینی، صادقی، 1389، ص.(2 نوآوری به عنوان مسئلهای مهم برای افراد، نهادها و روی هم رفته، برای همه جوامع به دلیل ارتباط آن با انعطاف پذیری و تولید بسیار مهم و اساسی است(نیکنامی و همکاران، 1388، ص.(2 سازمانهای موفق، سازمانهایی هستند که خلاقیت و نوآوری، نوک پیکان حرکت آنان را تشکیل میدهد(حسینی، صادقی، 1389، ص.(2 نوآوری ترکیب دوباره منابع، مهارتها و دیگر داراییهای موجود سازمان را مبنا قرار میدهد (Garcia-Morales, Llorens-Montes, Verdu-Jover, 2004, p.24) و کمک میکند تا سازمانها نوآوری را به واسطه تسهیم و ترکیب دانش خلق کنند. دانش در نوآوری مشارکت دارد و با تسهیم دانش، یادگیری جمعی و سود هم افزایی شده ایجاد می گردد که باعث بهبود دانش در دسترس سازمان ها می شود. دانش به طور گسترده ای به عنوان یک دارایی استراتژیک شناخته شده است که شرکت ها را قادر می سازد تا به قابلیت های متمایز دست یابند و فرصت های نوآوری را کشف کنند. همچنین نوآوری های موفق نیازمند ترکیب های جدیدی از دانش به همراه ایجاد و تثبیت ارتباطات جدید میان دانش های موجود است . (Chen, Huang, Hsiao, 2010, p.849)

برای حفظ مزیت رقابتی، یک سازمان باید دانش را خلق کند، به اشتراک بگذارد و به کار بگیرد. با توجه به اینکه واژه "دانش" مباحث گسترده ای را در بر میگیرد، بین تئوری و عمل آن شکاف وجود دارد. مدیریت دانش رویکردی ساخت یافته است که رویه هایی را برای شناسایی، ارزیابی و سازماندهی، ذخیره و به کارگیری دانش به منظور تامین نیازهای سازمان برقرار می سازد(فتحیان، بیگ، قوامی فر، 1384، ص.(13 هنگامی که ادبیات مدیریت دانش و انواع عملی چگونگی مدیریت دانش در سازمان ها را باهم مقایسه میکنیم، تعداد بسیار کمی نمونه می توان پیدا کرد که با پتانسیل موجود همخوانی داشته باشد ( Nayir, .(Uzuncarsili, 2008, p.141 به گفته نوناکا و تاکوچی(1995) 1، در اقتصادی که تنها چیزی که مسلم است عدم اطمینان است، رقبا بیشتر و بیشتر رشد

1 Nonaka and Takeuchi

1


میکنند و فناوری به سرعت تکثیر می شود، دانش یک منبع برای مزیت رقابتی است. به بیان داونپورت و پروساک(1999) 2 دانش موضوع جدیدی نیست و همیشه در سازمان ها استفاده و مبادله شده است .(Ferrari, Toledo, 2004, p.117) با توجه به مطالب گفته شده، اینن پژوهش به دنبال یافتن پاسخ این پرسش است که : آیا بین مولفههای مدیریت دانش و نوآوری سازمانی در شرکت پیشگامان تابان، رابطهای وجود دارد؟

مبانی نظری پژوهش
مدیریت دانش

مدیریت دانش شامل همه فعالیتهایی است که دانش را به کار میگیرند تا اهداف سازمانی در مواجه با چالشهای محیطی و ماندن در بازار رقابتی با موفقیت اجرا شوند .(Greiner, Bohmann, Krcmar, 2007, p.4) مدیریت دانش یک نگرش چند وجهی است، که شامل اجزای سازمانی زیادی مانند فناوری، منابع انسانی، ساختار سازمانی و فرهنگ است .(Plessis, 2007, p.91) مدیریت دانش شامل فعالیت های مرتبط با ثبت کردن، استفاده کردن و تسهیم دانش در سازمان است . مدیریت دانش مستلزم مدیریت توام ارتباطات خارجی و جریان دانش درون شرکت است که شامل رویهها و روشهایی برای جستجوی دانش بیرونی و ایجاد روابط نزدیکتر با سایر شرکتها است .(Ringel, Ringel, 2010, p.525)

راهبردهای مدیریت دانش نوناکا و تاکوچی
محققین مدیریت ژاپنی نوناکا و تاکوچی3 تأثیرات زیادی بر مباحث مدیریت دانش داشتهاند. مفهوم دانش پنهان و دانش آشکار توسط نوناکا برای طرحریزی نظریه یادگیری سازمانی طبقهبندی شده است. در این تقسیمبندی، با توجه به همگرایی بین شکل های پنهان و آشکار دانش آنان مدلی را پایهگزاری نمودهاند که بنام خودشان معروف شده است (مینویی، محمدپورزرندی، نادری، 1389، ص .(51 آنها همچنین اظهار کردند که تبدیل دانش فرآیندی است که به خلق دانش در سازمان منجر میشود .(Balestrin, Vargas, Fayard, 2008, p. 95)

از نظر آنها دانش آشکار (صریح) میتواند در قالب واژگان و اعداد بیان و به شکل دادهها، فرمول، مشخصات دستورالعملها و نظایر آن تسهیم شود. این نوع دانش میتواند به آسانی کدگذاری شود و به سادگی بین افراد به طور رسمی و نظاممند منتقل شود. از طرف دیگر دانش پنهان ( ضمنی) در ذهن افراد موجود است و به طور عمیق در اقدامات، تجارب، ارزشها و مطلوبهای افراد میباشد. مدلهای ذهنی، شهود و تصورات در این حوزه از دانش قرار میگیرند. نوناکا و تاکوچی چهار نوع راهبرد خلق و تبدیل دانش صریح و ضمنی در سازمانها را ارائه نمودهاند که عبارتند از : اجتماعی سازی، برونی سازی، ترکیب سازی، درونی سازی (رضاییان، احمدوند، تولایی، 1388، ص.(37


شکل - 1 فرآیند مدیریت دانش نوناکا و تاکوچی (منبع : مینویی، محمدپورزرندی، نادری، 1389، ص (51

الف) راهبرد اجتماعیسازی (پنهان به پنهان): راهبرد اجتماعیسازی تبدیل دانش پنهان به دانش پنهان را در تعاملات موجود بین افراد سازمان میسر میکند .(Quresh, Uppatumwichian, 2008, p. 12) در راهبرد اجتماعیسازی، افراد تجارب و مدلهای ذهنی خود را جهت بهبود دانش، با دیگران به اشتراک میگذارند. این فرآیند شامل دستیابی افراد به درک متقابل از تعاملات اجتماعی چهره به چهره، تسهیم دیدگاهها، هم اندیشی، تعاملات حمایت گری و

2 Davenport and Prusak 3 Nonaka /Takeuchi

2


غیره می باشد (رضاییان، احمدوند، تولایی، 1388، ص 38و .(39 در واقع، اجتماعیسازی فرآیندی است که در آن دانش ضمنی فردی را به فرد دیگر انتقال میدهد (سهرابی، دارمی، 1389، ص .(109

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 21700 تومان در 8 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

دانلود مقاله بررسی رابطه بین مدیریت جهادی و نوآوری سازمانی در اداره کل جمعیت هلال احمر استان لرستان

word قابل ویرایش
9 صفحه
21700 تومان
چکیده پزوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط بین مدیریت جهادی و نوآوری سازمانی در اداره کل جمعیت هلال احمر استان لرستان انجام گرفته است. روشتحقیق توصیفی و پیمایشی بوده، که برای سنجش ارتباط بین دو متغیر از ضریب همبستگی استفاده شده است. جامعه آماری شامل تمامی کارکنان اداره کل جمعیت هلال احمر استان لرستان که تعدادشان 10 ...

مقاله رابطه بین یادگیری سازمانی و عملکرد شرکتهای دانش بنیان : نقش واسطهای نوآوری سازمانی

word قابل ویرایش
7 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
رابطه بین یادگیري سازمانی و عملکرد شرکتهاي دانش بنیان: نقش واسطهاي نوآوري سازمانی چکیده شرکتهاي دانش بنیان، شرکتهایی میبا شند که از داراییهاي دانشی خود به عنوان منبع اصلی مزیت رقابتی استفاده میکنند. یادگیري سازمانی یکی از ابزارهاي کسب مزیت رقابتی براي مدیران این شرکتها به شمار می آید و عبارت است از فرایند پ ...

مقاله رابطه ابعاد ساختار سازمانی با نوآوری شغلی در کارکنان یک شرکت صنعتی

word قابل ویرایش
12 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
رابطه ابعاد ساختار سازمانی با نوآوری شغلی در کارکنان یک شرکت صنعتی چکیده هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه ابعاد ساختار سازمانی با نوآوری بود . نمونه پژوهش حاضر شامل 313 نفر از کارکنان یک شرکت صنعتی بود که به روش تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. از این تعداد 89 درصد مرد و میانگین سن آن ها نیز 34 سال بود. برای سنجش مت ...

مقاله بررسی رابطه میان بیوریتم و عملکرد سازمانی در کارکنان ( مطالعه موردی : شرکت پتروشیمی پارس )

word قابل ویرایش
15 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
بررسی رابطه میان بیوریتم و عملکرد سازمانی در کارکنان ( مطالعه موردی : شرکت پتروشیمی پارس ) چکیده شرکت پتروشیمی پارس همچون بسیاری از سازمان های مرتبط با صنایع پیشرفته 3 نسبت به عملکرد سازمانی شاغلین خود بی تفاوت نبوده و همیشه سعی در به روز رسانی شیوه های ارزیابی عملکرد داشته است . در کنار ارزیابی عملکرد از ک ...

مقاله بررسی DNA سازمانی اداره کل تربیت بدنی استان اصفهان براساس مدل هنالد در بعد وظایف وفعالیتهای مدیریتی

word قابل ویرایش
16 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
بررسی DNA سازمانی اداره کل تربیت بدنی استان اصفهان براساس مدل هنالد در بعد وظایف وفعالیتهای مدیریتی چکیده هدف از این پژوهش، بررسی DNA سازمانی اداره کل تربیت بدنی استان اصفهان بود. روش پژوهش توصـیفی از شاخه پیمایشی است که به روش میدانی انجام گردید. ابزار تحقیق پرسشنامه محقق ساخته بر اساس مدل هنالـد و سیلورمن ...

مقاله بررسی رابطه بهره وری پرسنل با مدیریت دانش و نوآوری سازمانی در شرکت هواپیمایی آسمان پایگاه شیراز

word قابل ویرایش
11 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست *** بررسی رابطه بهره وری پرسنل با مدیریت دانش و نوآوری سازمانی در شرکت هواپیمایی آسمان پایگاه شیراز   خلاصه این پژوهش با هدف بررسی رابطه سه متغیر بهره وری ، مدیریت دانش و نوآوری سازمانی انجـام شـده اسـت. جامعـه آمـاری شـامل کارکنـان شـرکت ...

مقاله رابطه فرهنگ سازمانی و کاربرد نوآوری حسابداری مدیریت در شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران

word قابل ویرایش
22 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
رابطه فرهنگ سازمانی و کاربرد نوآوری حسابداری مدیریت در شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران   چکیده این پژوهش به بررسی فرهنگ سازمانی بر اساس ابعاد فرهنگی دانیل دنیسون و ارتباط آن با بکارگیری نوآوری حسابداری مدیریت شرکتهای منتخب گروه صنعت اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. این ابعاد فرهنگ سازمانی عبارتند از درگ ...

مقاله اثر میانجی گری حافظه سازمانی بر رابطه بین یادگیری سازمانی و نوآوری سازمانی ( مورد مطالعه : شرکتهای صنعتی فعال در شهرک های صنعتی خرم آباد )

word قابل ویرایش
22 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
اثر ميانجي گري حافظه سازماني بر رابطه بين يادگيري سازماني و نوآوري سازماني (مورد مطالعه : شرکتهاي صنعتي فعال در شهرک هاي صنعتي خرم آباد) چکيده سازمانها براي اينکه بتوانند به طور مؤثري تقاضاي در حال تغيير محيط امروزي را برآورده سازند نيازمند نوآوري بيشتري هستند. به همين اندازه نيز يادگيري سازماني براي تأ ...