بخشی از مقاله

تيم uw براي ساخت نسل ديگري از كامپيوتر كوآنتومي


يك كامپيوتر كوآنتومي در حال كار مي بايست آنقدر قدرتمند باشد كه بتواند پاره اي از مشكلات را عرض ثانيه هايي حل نمايد . كه سريع ترين ابر كامپيوتر موجود ، ميليونها سال طول مي كشد تا كامل شود .


براي جستجوي اين قدرت محاسبه مقدس ، يك تيم منظم از محققان مهندس و فيزيك در دانشگاه براي به كارگيري نقطه هاي كوآنتومي ژرمانيوم سيليكن در ساخت پايه و اساس نسل جديد كامپيوترها ، برنامه ريزي نمودند .
مركز تحقيقات ارتش آمريكا ، از جنبة رقابتي بيش از 30 زير مجموعه را براي سرمايه گذاري توسط محققان uw مديسون انتخاب كرد كه با صرف 3 سال و اعطاي 5/1 ميليون به اين محققان ، ابزار و توانايي منحصر به فرد خود را در جهت پيشرفت يك دروازة كوآنتومي نيمه هادي اصلي يا كيوبيت با هم متحد نمايد .


در مركز دنياي اتمي غير قابل رؤيت محاسبة كوآنتومي ، نقطة كوآنتومي وجود دارد ، يك جعبه ، به جرم نانومتر كه تعداد مشخصي از الكترونها را نگه مي دارد
عدد مي تواند با تغيير ميدان الكتريكي نزديك نقطه ماهرانه به كار برده شود . يك كامپيوتر كوآنتومي مي بايست اين نقاط را به كارگيرد تا برتري يك پديدة كوآنتومي شناخته شده در جايگاه فوق العاده را به دست آورد به عنوان مثال يك الكترون مي بايست حالت چرخش خود را در هر دو طرف بالا و پايين را در يك زمان حفظ نمايد .


در جايي كه كامپيوتري ( كلاسيك ) حالت بالا و پايين را به كار مي برد تابيتهاي اطلاعاتي را به صورت 0 و 1 يعني كدهاي دوتايي نشان دهد ، يك كامپيوتر كوآنتومي جايگاه عالي را تحت عنوان كيوبيتها به كار مي برد با جايگاه عالي ، يك كيوبيت ، قبل از اندازه گيري نه به حالت 0 و نه 1 مي باشد ، بلكه توأماً به عنوان هر دو مورد يعني 0 و 1 وجود دارد . حالت جفت جفت ، در مرحلة ارتباط نزديك به هم گره خورده اند .
تعيين بالا يا پايين حالت چرخش يك ذره بر حالت ذرة جفتي اش تأثير مي گذارد .


شگفت انگيزتر اين است كه ذره هاي به هم گره خورده ارتباطشان به حافظه سپرده مي شود و اينكه فاصلة بين آنها چقدر است . مسئلة مهمي نيست ، چيزي كه انيشتين آنرا در يك بعد عملي وحشت انگيز مي خواند .
همة اين مطالب همراه هم به اين معناست كه كامپيوتركوانتومي مي توانست به صورتي گسترده محاسبات همسان را انجام دهد . تيم uw مديسون شامل پروفسورهاي فيزيك يعني مارك اريكسون وBob Joynt ، Erwinw . Mueller ، Max hagally Bascom پروفسور علم ظاهر ، DanVander مهندسي كامپيوتر و الكترونيك همچنين محقق فوق دكترا ، mark Fresen ، تئوري فيزيك و دانشمند عضو Don Savage و دانشجوي فارغ التحصيل شده از رشتة افزايش مواد : Paul Rugheimer ، در ارائة طرح دخالت داشتند .


تيم تحقيق تئوري فيزيكي مدرن سيليكون ژرمانيوم ، موادي كه داراي ساختار ناهمگون دارند ، دماي پايين و اندازه گيري فركانس بالا را با هم تركيب خواهند نمود تا المان مقهور كننده اي از يك كامپيوتر كوآنتومي را بسازند كه حالت جامد دروازه منطقي Not كنترل شده ناميده مي شود .
ساختن اين بخش به خودي خود يك دستاورد مي باشد . اما روش تيم اين است كه اين يك موقعيت تازه به دست آمده مي باشد . يك كامپيوتر كوآنتومي مفيد احتياج به زنجيره اي از هزاران كيو بيت خواهد داشت . ساير روشها كيوبيتها را طوري شكل داده است كه در انعكاس مغناطيسي هسته به كار رود و به وسيلة اتمهاي تك ساز خلأ شكل گرفته اين اتمها با عدم توانايي پيوستگي با تعداد زياد كيوبيتها محدود شده اند .


روند تيم uw مديسون طوري بود كه علم جديد و تكنولوژي موجود را همانند تكنولوژي نيمه هادي اكسيد فلز مكمل به كار برد (CMOS) اين بدان معناست كه اگر يك كيوبيت ساخته شود ، احتمالاً اين روند مي توانست براي ساختن و چسبيدن هزاران كيوبيت مقياس بندي شود .
محققان پيش بيني كردند كه موفقيت آنها مي توانست در اولين كامپيوتر كوآنتومي مفيد طي 10 تا 30 سال نتيجه دهد .
تيم تحقيق تا به حال روش خود را براي مركز تحقيقاتي آلو ميني و سكانسين ، براي در نظر گرفتن يك حق انحصاري اختراع آشكار كرده است . بنا به گفتة اريكسون اين چيزي است بسيار هيجان انگيز . در اينجا در حال ساخت انواع جديدي از نقطة كوآنتومي هستيم كه قبلاً ساخته نشده و اگر ما بتوانيم آنرا با موفقيت بسازيم ، جامعة تكنيكي بايد قادر به دويدن همراه آن باشد .


- تيم موفقيت خود را در بردن كمك هزينة رقابتي ، به روش نو ظهورش نسبت مي دهد . روش بي نظير تركيب توانايي هاي عقلي و امكانات خاص كه در محوطة مركز uw مديسون يافت مي شد . در حالي كه ممكن بود تلاشهاي تحقيقي مرتبط با تئوري افزايش مواد ، يا آزمايش به تنهايي تأكيد داشته باشد . تيم uw مستقر شده تا روش جديد را با نتايج موجود و تئوري به يك نتيجة كاري ، تركيب نمايد.


طبق گفتة لاگالي پروفسور علم مواد و مهندسي «اين تيم ، تيمي غير معمول ، قوي و ياري رساننده بوده كه به خوبي از ابتدا از عهدة كارها برآمده .»
لاگالي مي گويد اين نتيجة تلاش مركز مهندسي و علمي تحقيقي مواد مي باشد كه توسط تام كوئچ اداره مي شود (MRSEC) اين حقيقت كه ما اين همكاري بي نظير را در مواد و علوم فيزيكي داريم ، ما را در مرحلة خلاقيت فاز نانو موفق گردانده است ون در ويد ، واريكسون در ميان اولين دسته به كارگيري خلاقيت مديسون ، همكاري عمومي براي بهبودي تحقيق تدريس و به نتجيه رسيدن توسط uw مديسون بودند . لاگالي مي گويد : به كارگيري فاز نانو به ما اجازه مي دهد كه آيندة محاسبات را دگرگون سازيم .


رجيستر حافظه كوانتومي :
تاكنون دو حالت از سيستم كوانتومي را بررسي نموده ايم ، بخصوص ذرة با اسپين) (- را . هر چند سيستم كوانتومي به هيچ طريق مستلزم سيستم دو حالتي نمي شود . اكثر مباحث فوق براي يك سيستم كوانتومي دو حالتي ، براي يك سيستم كوانتومي n حالتي نيز قابل اجرا است .


دريك سيستم n حالتي فضاي هيلبرت ، داراي ، كاهش مستقيم n مي باشد كه حالتهاي ممكن را كه سيستم مي تواند در آن اندازه گيري شود را نشان مي دهد . از آنجائيكه با سيستم دو حالتي ، هنگاميكه سيستم كوانتومي n حالتي را اندازه گيري مي كند ، هميشه آنرا يكي از n حالت خواهيم يافت و نه وضعيت فوق العادة n حالت . گر چه هنوز اندازه گيري نشده ، سيستم اجازه مي دهد تا در هر وضعيت فوق العادي از n حالت وجود داشته باشد .
از جنبة رياضي گر دو حالت سيستم كوانتومي با كاهش هماهنگ x1 و x0 ، به اين صورت توصيف شوند :


پس سيستم كوانتومي n حالت با كاهش هماهنگ x n-1 و ... وx1 و x0 به صورت زير توصيف مي شود :


در كل ، سيستم كوانتومي با n حالت اساسي را مي توان ، به وسيلة n عدد مختلط w0 تا wn-1 نشان داد . وقتي اين كار انجام شد ، مي توان نوشت :
و جايي آن قابل فهم است كه wk اشاره دارد به فاكتور اضافي مختلط براي k امين eigenstate ، و با بكارگيري اين اطلاعات مي توانيم رجيستر حافظة كوانتومي را بدون در نظر گرفتن كيوبيتها كه در قسمت قبل شرح داده شد ، را بنا كنيم .

مي توانيم هر عددي از n را بر اساس ظرفيت كيو بيتها در رجيستر حافظة كامپيوتر كوانتومي ذخيره كنيم ، همانظور كه اين عمل را براساس ظرفيت بيتهاي مربوط به كامپيوتر كلاسيك انجام مي داديم . حالت رجيستر كوانتومي با n حالت ، به وسيلة فرمول بالا بدست مي آيد . توجه داشته باشيد كه در كل رجيستر كوانتومي شامل n كيو بيت ، نياز به مجموعه اعداد 2n دارد كه تا حالت خود را كاملاً شرح دهد .

در رجيستر n كيوبيتي مي تواند در يكي از حالتهاي 2n اندازه گيري شود و هر حالت احتياج به يك مجموعه عدد دارد تا طرح حالت كلي را نشان دهد . برعكس يك رجيستر كلاسيك كه شامل n بيت مي باشد فقط احتياج به n عدد صحيح دارد تا كاملاً حالت خود را شرح دهد . اين بدان معناست كه در يك رجيستر كوانتومي مي توان ميزان مشخصي از اطلاعات را ذخيره كرد .

در اينجا اولين مواردي كه يك كامپيوتر كوانتومي مي تواند بسيار قدرتمند تر از كامپيوتر كلاسيك باشد را مي بينيم . خاطر نشان مي كنيم كه طبق مذاكرات ما ، مسائلي را كه مي توان در زمان ‍Polynomial حل نمود تا حدي حل شدني مي باشند و آن دسته از مسائلي را كه مي توان در زمان exponetial ( تفسيري) حل نمود تا حدي حل نشدني مي باشند . اگر يك كامپيوتر كوانتومي واقعاً قدرتمند تر از يك كامپيوتر كلاسيك باشد ، بنابراين بيشتر مشكلات حل نشدني ، ممكن است حل شدني شوند . اين قسمت ، يك قسمت بزرگ از حركت براي ادامة تحقيق در مورد محاسبات كوانتومي مي باشد .


آغاز براي شماش به روش اغماض از خطا :
فرض كنيد كامپيوتر كوانتوم شلوغي داريم و ميخواهيم يك شمارش طولاني را اجرا كنيم . مثلاً با استفاده از كدي 7 كيو بيتي مي توانيم اطلاعات را رمز نويسي كنيم و شمارش را به روش اغماض از خطا اجرا كنيم . كد 7 كوبيتي خطاي مطلق تك واحدي را اصلاح مي كند ، پس براي شمارش ، اكنون بايد دو خطا در زمان مابين مراحل اصلاح اتفاق افتد. اگر درجه خطاي اصلي هر مرحله P باشد ، براي مقدار ثابت C ، درجة خطاي مؤثر cp2 است .

قبلاً مي توانستيم عملكردهايي در حدود ( cp2) / 1 را انجام دهيم ، اين مي تواند 1 بيت بيشتر باشد . مقدار ثابت C بستگي به اين دارد كه چند عملكرد در اين اصلاح خطاها اجرا كنيم و اينكه چند عملكرد براي انجام هر تصحيح خطايي نياز است . ( از آنجائيكه خطاهاي جديد ، ماداميكه در تلاش باشيم تا قبلي ها را درست كنيم ، مي تواند به وقوع بپيوندد ) .


امّا فرض كنيد كه ما مي خواهيم محاسبة بزرگتري انجام دهيم . چه چيزهايي در اختيار داريم ؟ مي توانيم از كدي متفاوت استفاده كنيم . اگر چه كد ممكن است مستلزم تلاش بيشتري براي تصحيح غلطها باشد ، با اين فرض ، حتي اگر خطاهاي بيشتري را هم اصلاح كند ، ممكن است نتيجة مطلوبي بدست ندهد . يك شيوة بهتر ، رمزدار كردن اطلاعات ثانويه با استفاده از كد هفت كوبيتي است . و حالا هر كد بيت منطقي در كامپيوتر با استفاده از 49 كو بيت فيزيكي رمزدار مي شود . به منظور داشتن يك غلط در اطلاعات رمز شده در سطح 2 ، ما بايد غلطهايي در فاصلة بين تصحيح غلط ها در سطح 1 داشته باشيم . ميزان محاسبة غلطها از اين فرمول بدست مي آيد .


c4. . c3 يا C(cp2) to cp2
اگر اين مقدار غلط كافي نباشد ما مي توانيم يك سوّم يا يك چهارم از سطح توالي را به آن بيافزائيم . در كل اگر ما از سطوح L توالي استفاده كنيم ميزان مؤثر غلط ها طبق اين فرمول خواهد بود . (cp)(2^L) / C
در صورتيكه p<1/c باشد ، ميزان مؤثر غلطها ، در هر مرحله ، همانطور كه ما به سطوح اضافه مي كنيم بسرعت به سمت صفر پيش مي روند . بنابراين/C 1 ميزان غلطهاي اوليه هستند كه بطور اختياري محاسبات كوآنتومي را ممكن مي سازند .


يك تركيب مناسب از كدهاي مسلسل حالتي است كه ما نيازي به سطوح متوالي براي كاهش ميزان اشتباهات نداشته باشيم . فرض كنيد ما مي خواهيم محاسبه اي انجام دهيم كه مستلزم استفاده از مراحل T مي باشد . ما براي بدست آوردن شانس اتمام محاسبات بدون غلط بايد ، ميزان غلطها را به حدود /T1 برسانيم . از آنجا كه ميزان غلط ، يك تعريف مضاعف در شمار سطوح است ما فقط به حدود لگارتيم سطح T براي بدست آوردن اين ميزان غلط ، نياز داريم .


- البته شمار كيوبيت هايي كه ما بدان نياز داريم بستگي به شمار سطوح دارد (يعني L7 كيوبيت براي هر دسته لازم است .) براي محاسبات كوچكتر ، احتمالاً ما به كد كوچكتري نياز داريم . و براي محاسبات بزرگتر ، به يكي از لگاريتم ها احتياج داريم ، و اين يعني ما احتياج به k (logT) كيو بيت در هر مجموعه داريم كه اين بطور قابل قبولي در مجموع افزايش غلطها را كاهش مي دهد .


به منظور استفادة بهتر از اين طرح ، ما بايد C را تا حد ممكن كوچك كنيم . و اين امر از طريق بهينه سازي در مرحلة تصحيح غلطها ممكن خواهد بود . بسته به ميزان جزئياتي كه شما مورد بررسي و انجام قرار مي دهيد و با توجه به مطلوب بودن عملكرد هايتان ، قادر خواهيد بود تا شماري از نتايج متفاوت را بدست آوريد . بنابراين بنظر مي رسد كه در ابتدا ما مي توانيم 4-10 را بدست آوريم و يا حدوداً بالاتر از 3-10 . و اين يعني ما مي توانيم كامپيوتر كوآنتومي بسازيم كه يك غلط در 10 هزار مرحله يا بيشتر دارد و بنابراين مي توانيم از آن در محاسبات بزرگ كوآنتومي استفاده كنيم و اين يك مشكل تكنيكي رقابتي است نه يك موفقيت غير قابل تصور .


.
.


كامپيوترهاي كوانتومي
حافظه يك كامپيوتر كلاسيك رشته اي از صفر ويك مي باشد و كامپيوتر كلاسيك محاسبات را فقط با يك سري از اعداد يكدفعه انجام مي دهد . حافظه كامپيوتر كوانتوم ، حالت كوانتومي مي باشد كه مي تواند اعداد مختلفي را در چندين جهت در آن واحد دارا باشد . در كامپيوتر هاي معمولي مجموعه اي از بيتها ( صفر و يك ها ) حافظه را مي سازد امّا در كامپيوترهاي كوانتومي ، حافظه از بيتهاي كوانتومي (qubits) تشكيل مي شود . در مقايسه دو كامپيوتر معمولي و كوانتومي كه از نقطه نظر سايز و ظرفيت يكسان باشند ، توانايي و پتانسيل كامپيوتر كوانتومي به علت محاسبات اعداد مختلف در آن واحد و توانايي تفسير ، تداخل يا تخريب و حذف بين اعداد متغير مختلف و نيز انجام محاسبات روي همة اعداد بطور همزمان ، بالاتر است .


مهمترين مثال از قدرت برتر كامپيوتر كوانتومي الگوريتم پيتر شور براي سازه كردن رنج وسيعي از اعداد مي باشد . عمل فاكتورينگ يك مسئله مهم در رمز نويسي مي باشد . براي مثال ايمني كليد عمومي RSA رمز نويسي كه به عمل فاكتورينگ بستگي دارد يك مسئله مشكل مي باشد . علا رغم تلاش فراوان ، الگوريتم فاكتورينگ جهت كامپيوترهاي معمولي شناسايي نشد .


شور در واقع مسئله لگاريتم مستقل را حل كرد . عدد x به توان r را در نظر بگيريد . و باقيمانده تقسيم به n (r را بعد از تقسيم xr بر n بدست آوريد ) . اين در محاسبات بطور مستقيم استفاده مي شود . يافتن x ، n و y بسيار مشكلتر است تا يافتن r از الگوريتم تقسيم (n پيمانه) xr = y براي فاكتورينگ ما نياز داريم كه مقدار اوليه y =1 فرض نمائيم و كوچكترين پاسخ مثبت r از تقسيم (n پيمانه) xr = 1 . الگوريتم كوانتوم شور محاسبات xr را براي همه r ها در يكبار انجام مي دهد .
تابع (n پيمانه ) xL = xL+r متناوب با دوره تناوب r مي باشد . وقتي ما سري فوريه را قرار مي دهيم .

مقاديري بدست مي آيد كه مضربهايي از ( )مي باشند . خوشبختانه اين يكي از مزاياي الگوريتم كوانتوم براي سري فوريه مي باشد . بنابراين ما مي توانيم مقدارr را پيدا كنيم .
پيشنهادهاي زيادي جهت چگونگي ساخت كامپيوتر كوانتوم وجود دارد . صفرو يك از يك كوبيت ممكن است زمين و حالتهاي تحريك شده يك اتم در مدار خطي باشد . آلفا ممكن است پلاريزاسيون هايي از فوتونها باشند كه در يك حفره بينايي عمل مي كنند . آنها ممكن است حتي فعل انفعالات هسته اي روي يك نمونه مايع باشند كه توسط ماشين NMR نمايش داده مي شوند .


روشي جهت قرار دادن سيستم در يك موقعيت كوانتومي و راهي براي عملكرد چند جهته كوبيتها موجود مي باشد كه در مجموع بعنوان كامپيوتر كوانتوم مي تواند استفاده شود .


بمنظور اينكه سيستم يك انتخاب خوب تلقي شود . همچنين مهم است كه ما عمليات زيادي را قبل از دست دادن حالت كوانتوم بتوانيم انجام بدهيم .
اين تقريباً غير ممكن است كه كامپيوتر كوانتومي بسازيم كه بتواند محاسبات مفيدي را قبل از عمل گسستگي انجام دهد . اگر ما بتوانيم تعداد پيغامهاي خطاي كمتر داشته باشيم ما مي توانيم از كد اصلاح خطاي كوانتوم استفاده كنيم . جهت حفاظت از اطلاعات وقتي كوبيتها تغيير مي كنند .

روشهاي تكنولوژيكي Roland Piquepaille
كامپيوتر كوآنتومي با تكنولوژي هاي امروزي ممكن به نظر مي رسد .

من تاكنون مدت زيادي در IT بوده ام و مطالعاتي پيرامون تكنولوژي هاي مربوط به عصر جديد و آينده داشته ام . چيزي كه براي من بسيار جالب است ، رقابت بر سر كامپيوترهاي كوآنتومي مي باشد .
اين سيستم ها ، بيت ها يا كوبيت هاي كوآنتومي را مورد استفاده قرار مي دهند . كوبيت ها قادرند بطور همزمان موقعيت صفر و يك داشته باشند . من مي توانم اين جمله را درك كنم . از يك ديدگاه هوشمندانة نظري قابل فهم است امّا در عمل چيز متفاوتي را نشان مي دهد .
به هر حال بهتر است به موضوعات زماني EE بپردازيم .


محققان دانشگاه وسيكانسين در ماديسون ادعا دارند كه اولين شبيه سازي يك طرح كامپيوتر كوآنتومي را بطور موقعيت آميز ، با استفاده از تكنيك هاي مصنوعي سيليكن هاي موجود ابداع نمودند كه اين امر با كنترل تونل هاي عمودي وافقي از طريق گيت هاي ورودي و خروجي و فعل و انفعالات مربوط به تك الكترون هاي 50 نانومتري موجود در يك چيپ (chip) ممكن شد

.
پروفسور مارك اريكسون از دانشگاه فيزيك اظهار داشت : نمونة موشكافانة من نيازمندي هاي ويژه را براي محاسبة كوآنتومي قابل قياس توضيح مي دهد - براي اولين بار نيازمندي ها را براي محاسبة كوآنتومي به روش اغماض از خطا به نيازهاي ويژه براي كنترل الكترونيكي ولتاژ گيت در نقطه هاي كوآنتومي انتقال داديم .
گروه محققان به اين نتيجه رسيدند كه دستگاه ساخت سيليكن موجود مي تواند براي ايجاد كامپيوترهاي كوآنتومي بكار رود ، اگر چه در سرعت هاي مگاهرتز امروزي به دليل نيازمنديهاي الكتريكي ژنراتورها . براي دستيابي به عملكرد گيگا هرتز، گروه تخصصي ويژگي هايي از دستگاه را كه لازم بود براي جلوگيري از اشتباهات موجود بكار رود به دقت تعيين كردند و نيز شروع به كار بر روي ساخت يك نمونة اصلي (پيش زمينه) نمودند .


اريكسون مي گويد : ما معتقديم كه وجود كامپيوترهاي كوآنتومي امروزي با تكنولوژي هاي سازنده اي كه در جايگاه سيليكن داريم ، ممكن مي باشد . تيم تحقيق ، كوآنتوم را (بيت هاي كوآنتومي را ) خارج از چرخش الكتروني ساخت . يعني بالا براي 1 و پائين براي 0 ، رمز گذاري بيت ها در چرخش به يك تك الكترون اجازه مي دهد كه اهميت دودويي (جفتي) را هم نشان دهد و بدليل ابهام در چرخش هاي كوآنتومي ، هر دو اهميت را در طي محاسبات بصورت مؤثر مي تواند نشان دهد ، تا به صورتي مؤثر روندي هم تراز بسازند .
در اينجا تصويري از روند بكار رفته توسط محققان وجود دارد .


محاسبة كوآنتومي بر پاية سيليكن
بهترين را براي پايان نگهداشته ام
با وجود تكنيك هاي ساخت ، تيم
تحقيق تخمين مي زند كه يك
ميليون كامپيوتر نقطه اي ، كوآنتومي (مجموعه 1/o24 *1/o24) امروزه بايد ساخته شود و در حد مگا هرتز بهره برداري شود . قضية علمي ماه آگوست نيز داستاني دربارة موفقيتي تازه در بدست آوردن محاسبه اي كوآنتومي نقل مي كند ، ساختن حالت انطباق در هدايت كنندگان سوپر بيشتر بطول مي انجامد .
منابع R كالين جانسون - EE تايمز - آگوست 6/2002 ، JR مينكل مقالة علمي آگوست 2002 در آمريكا


محاسبه كوانتومي با مولكول ها
فاكتورگيري از يك عدد 400 رقمي كه براي شكستن بعضي از كدهاي امنيتي لازم است،‌حتي توسط سوپر كامپيوتر (ابر كامپيوترهاي)‌ امروزي هم ميليون ها سال زمان مي‌برد،‌اما نوعي پيچيده از كامپيوتر ها كه با روش مكانيكي- كوانتومي كار مي‌كند، ممكن است بتواند اين عمل را در طول يك سال يا بيشتر انجام دهد و بدينوسيله بسياري از عمليات رمزگشايي را ممكن سازد. تا كنون داده هاي حساس در ايمني بسر مي برند زيرا هنوز كسي عملا قادر به ساخت يك كامپيوتر كوآنتوم نشده است. اما امروزه محققان انجام اين عمل را ثابت كرده اند. اين كامپيوتر چيزي نيست ، جز ماشيني كه روي ميز شما قرار مي‌گيرد. جالب است كه اين كامپيوتر از يك نظر شبيه فنجان قهوه است.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید