بخشی از مقاله

معرفي مختصر از كشور ژاپن
ملاحظات تاريخي
تاريخ روشن و واضح ژاپن به سال 660 قبل از ميلاد بر مي گردد. در اين سال امپراطوري ژاپن بوسيله جيموتنو تأسيس شد و از همانزمان امپراطوران ژاپن به خود جنبه الهي دادند.در قرون اوليه ميلادي قبايل مختلفي در ژاپن سكونت داشتند كه حكومت هريك از آنان در دست كاهنان بود.در قرن پنجم نفوذ قوم يا ماتو بر ساير اقوام موجب پاگيري كشور ژاپن شد. در قرون ششم تا هشتم ژاپن به سرعت پيشرفت كرده و داراي تمدني درخشان شد. در همان دوران اقداماتي كه براي

تأسيس حكومتي متمركز بعمل آمده بود به نتيجه رسيد و رئيس قبيله يا ماتو مقام امپراطوري يافت.از آغاز قرن نهم دربار، تحت استيلاي خاندان فوجي وارا درآمد. و با اينكه امپراطور وجود داشت ولي باطناٌ كاهنان بودائي بر كشور حكومت ميكردند. نفوذ اين خاندان و چند عامل ديگر سبب ضعف امپراطوري هاي ژاپن گرديد. در ايالات مختلف نيز هريك از افراد اين خاندان پرچم استقلال بر

افراشتند كه بهمين خاطر در سراسر قرن دوازدهم ژاپن دچار جنگهاي داخلي بود. قدرت خاندان فوجي وارا در اواخر قرن دهم و نيمه اول قرن يازدهم به اوج خود رسيد. در اواخر قرن داوزدهم خاندان ميناموتو بر رقباي خويش پيروزي يافته و رئيس آن يوريتومو با عنوان شوگو (حاكم نظامي) قدرت را در دست گرفت و از آنزمان حكومت واقعي در دست شوگونها افتاده و امپراطوري به مقامي تشريفاتي مبدل شد. يوريتومو قدرت خاندان فوجي وارا را نابود كرد و حكومت نظاميان را برقرار نمود. پايتخت وي شهر كاماكورا بود.در اواسط نيمه دوم قرن 13 ميلادي دوبار مغولات به سركردگي

قوبلاي قاآن درصدد لشكركشي به ژاپن برآمدند ولي توفيقي بدست نياوردند.در سالهاي 1338 مقام شوگوني به خاندان آشيكاگا رسيد و آنان كيوتورا پايتخت خود قرار دادند ولي بعلت ضعف اين خاندان، از آن ببعد تا 235 سال ژاپن گرفتار جنگهاي داخلي بود. در ايندوران فئودالها و كاهنان بودائي به تأسيس قلمرو و ايجاد ارتش پرداختند. اما در اين اوضاع آشفته، صنعت و تجارت ژاپن توسعه فراوان يافت و در همين دوره طبقه متوسط بوجود آمد و شهر اوزاكا بندري آزاد و بين المللي شد.نخستين مردمان اروپايي كه به ژاپن راه يافتند پرتقاليها بودند كه در سال 1542 با اين كشور روابط بازرگاني برقرار نمودند. در اواسط و اواخر قرن شانزدهم مسيحيت به ژاپن وارد شد.در اواخر

قرن شانزدهم سه جنگجوي بزرگ يعني نوبوناگا، هيديوشي وايباسو يكي بعد از ديگري ژاپن را تحت تسلط خويش درآوردند. ايباسو مؤسس سلسله شوگوني توكوگاوا بود كه در سالهاي 1867 – 1603 بر ژاپن فرمانروايي كردند. اين خاندان دولتي متمركز در توكيو (آن موقع يدو) تأسيس كرده و گسترش مسيحيت در ژاپن را متوقف ساختند و همچنين هرگونه رابطه با ممالك خراجي را ممنوع كردند و فقط يك پاسگاه تجارتي هلنديان در ناگازاكي باقي ماند.جامعه ژاپني در دوره خاندان

توكوگاوا طبقه بندي شده بود و حدود آنها سخت رعايت ميشد. اين طبقات به ترتيب عبارت بودند از: فئودالها ، سامورائيها، دهقانان،‌صنعتكاران و تجار. در قرون هفده و هجده شهرها رونق گرفت و در اصل طبقه بازرگانان بر كشور مسلط شدند.در اواسط قرن نوزدهم با سفر دريا سالار پري (امريكايي) به ژاپن، بالاجبار دروازه هاي ژاپن بر روي غرب گشوده شد و رژيم شوگوني كه از داخل و خارج در معرض تهديد بود از پا درآمد. در سال 1867 شوگون وقت ناچاراٌ استعفاء كرده و در سال 1868 امپراطور موتسوهيتو بعنوان اولين امپراطور پس از 700 سال، خود قدرت را در دست گرفت. در اين

زمان پايتخت از كيوتو به توكيو منتقل شد و از اين زمان دوره معروف به بازگشت ميجي آغاز گرديد.در دوره بازگشت ميجي، فرمانروايان ژاپن بجاي خود داري از ورود بيگانان و عدم تجارت با آنان‌، سعي در استفاده از فنون و صنايع و تمدن مغرب زمين كرده و در اين راه به پيشرفتهايي فراوان و ارزنده اي نائل آمدند و به خاطر وجود رهبراني لايق، ژاپن بسرعت به يك مملكت صنعتي نوين و يك قدرت

نظامي مبدل شد. در اواسط نيمه دوم قرن نوزدهم ميلادي رژيم فئودالي لغو شد.در سال 1877 شكست شورش ساتسوما (كه مخالف غربي سازي كشور بودند)، مخالفت با اصلاحات امپراطور را پايان داد. در همان دوران م،موريني جهت فراگيري انواع علوم و فنون به كشورهاي غربي اعزام شدند و در داخل نيز اصلاحاتي در تمام سازمانهاي نظامي و اداري بوجود آمده و خدمت نظام

وظيفه نيز اجباري گرديد.در سال 1889 امپراطور قانون اساسي جديدي را كه از روي قانون اساسي كشور پروس (آلمان) تدوين شده بود به مورد اجراء‌نهاد.در سالهاي 95 – 1894 اولين جنگ چين و ژاپن به سبب رقابت آنها بر سر كره روي داد. در سال 1894 ژاپن پادشاه كره را به خودداري از قبول حاكميت چين برانگيخت و در جنگي كه بدنبال اين امر بين چين و ژاپن درگرفت چينيها به سرعت مغلوب ژاپنيها كه پيشرفته تر و مجهزتر بودند شدند. در پايان جنگ پيمان شيمونوسكي ميان طرفين منعقد شد كه موجب آن، كره ظاهراٌ مستقل شد (ولي در واقع تحت الحمايه ژاپن بود) و چين جزاير فرمز (تايوان )، پسكادور و شبه جزيره ليائوتونگ را به ژاپن واگذار كرد. چندي بعد ژاپن مجبور شد بر

اثر فشار دول غربي شبه جزيره ليائوتونگ را به چين مسترد كند.از سالهاي اوليه قرن حاضر ژاپن به امپراطوري مقتدري تبديل گرديد وديري نگذشت كه اين كشور كه در آغاز سعي در جلوگيري از نفوذ و تسلط دول غربي بر خويش داشت، خود به كشور گشايي پرداخت.در اواسط دهه اول قرن بيستم بدنبال دستيابي روسها بر بندر ولاديووستوك و قسمتي از سواحل منچوري و جزيره ساخالين و تعرض آنها به چين و بوجود آمدن رقابت ميان ژاپن و روسيه، دو كشور به جنگ پرداختند و نيروهاي روسي در خشكي و دريا شكست سختي از ژاپنيها خوردند كه دليل عمده اين واقعه عدم لياقت

فرماندهان روسي و گرفتن رشوه از سرداران ژاپني بود. بموجب عهدنامه پورتسموت (امريكا) كه در پايان جنگ امضاء شد نيمه جنوبي جزيره ساخالين و بندر پورت آرتور به ژاپن تعلق گرفته و شبه جزيره كره نيز تحت الحمايه ژاپن شد. در سال 1910 ژاپن كره را كاملاٌ به خاك خود الحاق نمود.در جنگ جهاني اول ژاپن امتيازات آلمانها را در شانتونگ بدست آورد ه و از طرف جامعه ملل قيموميت جزاير متصرفي آلمان در اقيانوس آرام به ژاپن واگذار شد.در دهه 30 – 1920 دولتهاي حزبي و

آزاديخواه بر روي كارآمدند و تا حدي از شدت كشورگشايي ژاپن كاسته شده و پارلمان قدرت يافت.در اواسط نيمه اول قرن حاضر امپراطور فعلي، هيروهيتو به سلطنت رسيد. چند سال بعد از به سلطنت رسيدن هيروهيتو، بحران اقتصادي مدتي بعضي از بخشهاي اقتصادي را فلج كرد. در دهه بعد از 1930 ، نظاميان بر امور سياسي ژاپن مسلط شدند. در ايندوره صادرات ژاپن افزايش فوق العاده اي يافت.از سال 1931 جنگي ميان ژاپن و چين به سبب توسعه طللبي ژاپن در آسياي

شرقي آغاز شد كه تا سال 1945 (تا پايان جنگ جهاني دوم) ادامه يافت. در سال 1931 ژاپن پادگان خود را در منچوري بعنوان حمايت از دارايي ژاپنيها در آن سرزمين تقويت نمود. ژاپن پس از بهانه اي كه بدست آورد تمام سرزمين منچوري و چندناحيه ديگر را اشغال نمود و دولت دست نشانده منچوكوئو را برپا نمود. در سال 1932 جامعه ملل ژاپن را متجاوز شناخت و اين كشور از عضويت آن سازمان خارج شد. در سال 1935 نواحي چاهار و هپي نيز تحت تصرف ژاپن درآمدند. در سال 1937 يك درگيري ميان سربازان چنين و ژاپني در پادگان ژاپني ها (در پكن) روي داد و آنان نيز به اين بهانه پكن و تين تسين را اشغال كردند. ماه بعد باز هم ژاپنيها به بهانه اي ديگر شانگهاي و سپس نانكن را تصرف نمودند. در سال 1940 تمام شهرهاي عمده ساحلي شرق چين و

قسمتهائي از جنوب آن كشور در دست ژاپن بود.در سال 1940 تمام احزاب سياسي ژاپن منحل اعلام شده و اين كشور به هند وچين نيرو فرستاد و با آلمان و ايتاليا نيز پيماني امضاء نمود. در آوريل 1941 پيمان عدم تعرض ميان ژاپن و شوروي منعقد شد.در اكتبر سال 1941 ژنرال جوتو به نخست

وزيري رسيد و ژاپن بكلي تحت استيلاي نظاميان درآمد.در هفتم دسامبر 1941 با حمله بمب افكن ها و جنگيده هاي ژاپني به پايگاه دريايي پرل هاربر (متعلق به امريكا) در اقيانوس كبير، ژاپن در جبهه متحدين بر ضد متفقين وارد جنگ جهاني دوم شد. سپس لشكريان ژاپن از تايند به مالزي حمله كرده و پس از آن در فوريه سال 1942 سنگاپور را گرفته و 10 هزار سربازبود. در سال 1942 كشورهاي فيليپين و اندونزي نيز بدست ژاپن سقوط كردند. در ماه مه همان سال قسمت اعظم برمه به دست ژاپن افتاد. در اوائل سال 1943 ژاپنييها كشور پاپواي فعلي را متصرف شدند.از سال هاي 1942 و 43 شكستهاي بزرگي بر ژاپن وارد آمد. از اين سالها تا 1945 متفقين بتدريج تما

م سرزمينهاي اشغالي و بعضي از جزاير ژاپن را همراه با شوروي پس گرفتن كه سرانجام امريكا با بمباران اتمي خود در ماه اوت 1945 با دو بمب اتمي شهرها هيروشيما و ناگازاكي ( ناگاساكي) را تبديل به مخروبه اي كرد و با اين عمل ژاپن را به زانو درآورد. با اعلان جنگ روسيه به ژاپن، سرانجام هيروهيتو در 14 اوت همانسال شرايط متفقين را پذيرفته و قرارداد تسليم رسمي در دوم سپتامبر در عرضه ناو هواپيما بر ميسوري با شركت نمايندگان دولت ژاپن و متفقين امضاء شد و ژاپن بلاشرط تسليم شد.

اشغال ژاپن توسط متفقين ، براساس شرايط مقرر در كنفرانس پوتسدام (آلمان)، آ‎غاز شد و برطبق آن فرماندهي نيروهاي متفقين در ژاپن، و اداره اين كشور به ژنرال مك آرتور امريكايي سپرده شد. در اين زمان امپراطوري ژاپن موقتاٌ منحل شده و سرزمنيهاي متصرفي آن از دستش خارج شد. امپراطوري ژاپن قبل از ورود اين كشور در جنگ جهاني دوم علاوه بر جزاير اصلي ژاپن مشتمل بر جزاير كوريل، ريوكيو، فرمز، پسكادور، بونين، كارولين، مارشال، ماريانا و نيمه جنوبي جزيره ساخالين، كره و ناحيه كوانتونگ در منچوري بود. بعلاوه دولت منچوكوئو نيز در منچوري تحت الحمايه ژاپن بود.

بعضي از اين جزاير بعداٌ به ژاپن مسترد شدند.پس از جنگ قواي ارتشي و صنايع نظامي ژاپن منحل شد و صنايع آن نيز محدود گشت. امپراطور هيروهيتو نيز در ملاء عام جنبه الهي خود را نقي كرده و حاكميت مردم را به رسميت شناخت. در اينزمان وضع سياسي كشور تره بود و چند حزب سياسي بوجود آمدند.در سال 1949 يوشيدا به نخست وزيري برگزيده شد و محافظه كاران بر اوضاع مسلط شدند. در همانسال از شدت حكومت نظامي تا حدي كاسته شد و بسياري از كارها از رف مك آرتور به مقامات محلي ژاپن واگذار شد.درسال 1951 چهل و نه كشور در شهرسان فرانسيسكو امريكا پيمان صلح با ژاپن را امضاء نمودند كه بموجب آن سرانجام ژاپن در سال 1952 حاكميتش را بدست آورد.


در انتخابات سال 1952 حزب ليبرال محافظه كار يوشيدا بر سركار ماند. در نوامبر 1954 حزب دموكرات ژاپن كه طرفدار گسترش روابط با شوروي و چين بود تأسيس گرديد. و در دسامبر همانسال ايچيروها توياما رهبر حزب دموكرات جايگزيني يوشيدا شد. در نوامبر 1955 احزاب ليبرال و دموكرات يكي شده و ايشييباشي از حزب ليبرال دموكرات بر سركار آمد.ژاپن در دهه 60 – 1950 چندين پيمان و موافقتنامه با كشورهاي جهان منعقد ساخت كه موجب مطرح شدن دوباره اين

كشور در جهان گرديد. ژاپن در سالهاي پس از جنگ همچون آلمان غربي، همواره رو به پيشرفتهاي فراوان اقتصادي بوده و هم اكنون پس از امريكا و شوروي، سومين قدرت اقتصادي جهان است.در سال 1958 امريكا بخاطر انتقادات پردامنه، نيروهاي اشغالي خود را از ژاپن خارج كرد ولي

پايگاههاي خويش را در اين كشور باقي گذاشت.در سال 1960 بخاطر مخالفت مردم ژاپن با انعقاد قراردادهاي نظامي با امريكا، تظاهرات وسيعي در كشور صورت گرفت كه به سبب يكي از آنها در ژوئن 1960 آيزنهاور رئيس جمهور وقت امريكا سفر خود به ژاپن را لغو كرد. در سال 1960 افراطيون راستگرا يكي از رهبران سوسياليستهاي ژاپن را بقتل رساندند. در سال 1964 ساتو به نخست وزيري ژاپن برگزيده شد.در سال 1972 سرانجام پس از چند سال گفتگو جزاير اوكيناوا كه از سوي امريكا در جنگ جاني دوم اشغال شده بود به ژاپن برگردانده شد. در همانسال تاناكا به نخست

وزيري رسيد. تاناكا نيز در سال 1974 استعفا داد و تاكنوميكي به جانشيني وي انتخاب شد. در سال 1976 با استعفاي ميكي، تاكئوفوكودا به نخست وزيري رسيد.در 1978 روابط چين و ژاپن بخصوص از نظر اقتصادي پيشرفت فراواني كرد. در همانسال ماسايوشي اوهيرا در انتخابات حزبي برفوكودا پيروز شد و نخست وزير ژاپن شد. اوهيرا در سال 1980 فوت كرد و كمي بعد زنگو سوزوكي به نخست وزيري رسيد. در سالهاي اخير ژاپن همواره شاهد تظاهراتي بر ضد وجود پايگاههاي امريكا در خاكش بوده است.

ملاحظات جغرافيايي
ژاپن با 313 ، 372 كيلومتر مربع وسعت (پنجاه و پنجمين كشور جهان ) در نيمكره شمالي ، نيمكره شرقي، در شرق قاره آسيا، بصورت مجمع الجزايري در شمال غربي اقيانوس كبير، در كنار درياي ژاپن و در نزديكي سواحل شوروي و كره جنوبي (درغرب) وقع شده است. ژاپن در كمربند زلزله اي اقيانوس كبير واقع شده و زلزله هاي فراواني در آن روي مدهد. كوهها و نواحي مرتفع كه تعداد زيادي آتشفشان در آنها وجود دارد، قسمت اعظم اين كشور را پوشانده اند. با اينحال جلگه هاي

نيز (بخصوص در جزيره هنشو) (919، 227 كيلومترمربع)، هوكايدو (066،75)، كيوشو (664، 35 ) ، شيكوگو (767، 17 ) و اوكيناوا (748 ،1) كيلومتر مربع ) هستند. جنگلها قسمت اعظم ژاپن را پوشانده و آب و هواي آن نسبتاٌ گرم و مرطوب و پرباران است. بلندترين نقطه آن قله فوجي با 776، 3 متر ارتفاع ، طويلترين رود، شينانو با 362 كيلومتر درازا، ودرياچه بيوا (675 كيلومترمربع) بزرگترين درياچه آن ميباشد.


ملاحظات سياسي
حكومت اين كشور امپراطوري بوده و امپراطور هيروهيتو و نخست وزير زنكو سوزوكي ميباشد. قوه مقننه از دو مجلس تشكيل يافته يكي مجلس نمايندگان با 511 عضو كه به مدت 4 سال انتخاب شده و ديگري مجلس مشاورين با 252 عضو كه به مدت 6 سال انتخاب ميشوند.
قانون اساسي موجود در سال 1947 تدوين شد و براساس آخرين تقسيمات كشوري، ژاپن از 43 ناحيه ( كه هركدام به وسيله يك فرماندار انتخابي و يك شوراي محلي اداره مي شوند ) 2 ناحيه شهري ، يك ناحيه پايتخت نشين و يك سرزمين تشكيل يافته.


فعاليت احزاب در ژاپن آزاد بوده و احزاب مهم عبارتند از: ليبرال دموكرات،‌سوسيال دموكرات،كومي – تو، سوسياليست، ليبرال جديد و كمونيست.
روز ملي آن بيست و نهم آوريل است. در سال 1956 به عضويت سازمان ملل درآمده و علاوه بر آن در سازمانهاي آدب – آسپاك – سي سي دي – اسكاپ – فائو – گات – يااآ – بانك جهاني – ايكائو – آيدا – ايفك – ايمكو – ايمف – ايتو – اواسي دي – يونسكو – يوپو – ومو- وهو- برنامه كلمبو نيز عضويت دارد.


ملاحظات اقتصادي
واحد پول آن ين ژاپن (Y )معادل 100 سن برابر با 32/0 ريال است كه هر 45/248 ين برابر يك دلار است.ميزان توليد ناخالص ملي در سال 1979 حدود 427، 839 ميليارد دلار بوده (درآمد سرانه 245، 7 دلار ) كه 8/36% آن از صنايع ، 1 / 8% از كشاورزي، 23% از تجارت و 11% از خدمات بدست ميآيد.نرخ سالانه رشد توليد ناخالص ملي حدود 6/3% است. درآمد بودجه ملي در سال 1977 بالغ بر 16/47 ميليارد دلار و هزينه هاي آن معادل 75/94 ميليارد دلار بوده است.واردات ژاپن در سال 1978 حدود 80 ميليارد دلار بوده كه بيشتر شامل: ماشين آلات ، نفت، سنگ آهن،

موادغذايي و خشكبار است كه اكثراٌ از كشورهاي امريكا (20%)،‌استراليا (7%) و كانادا (3/4%) وارد ميشود. ميزان صادرات اين كشور حدود 98 ميليارد دلار بوده كه بيشتر شامل, اتومبيل، آهن و پولاد، وسائل الكترونيكي، نساجي، وسائل پلاستيكي ، كارخانجات پتروشيمي، دارو و منسوجات است و اكثراٌ به كشورهاي امريكا (20%)، چين (4%) و استراليا (3%) صادر ميشود.
مهمترين صنايع كشور عبارتند از: فولادسازي، اتومبيل سازي، ساخت ماشين آلات، كشتي سازي، هواپيما سازي، شيميايي،‌الكترونيكي و الكتريكي.


برنج، غلات،‌سبزيجات، ميوه جات، سيب زميني و توتون نيز مهمترين محصولات كشاورزي كشور را تشكيل داده و سرانه زمين مزروعي براي هر نفر بالغ بر 4% هكتار ميباشد. توليد ساليانه گوشت گاو 900، 297 تن، گوشت خوك 000، 060، 1 تن و صيدماهي 000، 508، 10 تن (رتبه اول در جهان) ميباشد. توليد سالانه نيروي الكتريسيته نيز معادل 8/511 ميليارد كيلووات ساعت است.معادن مهم ژاپن عبارتند از: زغالسنگ، مس، طلا، نقر، مس، سرب،‌روي، كرومين، سولفور، نمك، بوكسيت، گوگرد، آهن، منگنز، و نفت. ذخيره زيرزميني نفت آن حدود 55 ميليون بشكه ميباشد. (1980).

ملاحظات علمي
كشورژاپن با داشتن يكي از عالي ترين استاندارد‌هاي آموزشي، از نرخ باسوادي بالايي برخوردار مي‌باشد. در حدود 93 درصد كودكان وارد مقطع تكميلي متوسطه شده، و تقريباً تمامي آنان فارغ التحصيل مي‌شوند. ژاپن در سال 2000، با نرخ 40 درصد بالاترين نرخ تعداد ثبت نام را در جهان توسعه يافته دارا بوده و تعداد كثيري دانشگاه دولتي و خصوصي جهت خدمت به مردم داشته است.ژاپن به طرزي شگفت انگيز با تغيير ساختار جمعيت مواجه مي‌شود، با پايين آوردن نرخ زاد

و ولد و افزايش انتظارات از زندگي، جمعيت افراد بزرگسال به ميزان چشمگيري رو به افزايش گذاشته است. يكي از عواقب اين مسئله اين است كه ديگر دانشجوي ژاپني كافي جهت پر كردن تمام دانشگاه‌هاي ژاپن وجود ندارد، به اين معنا دانشگاه‌ها بزودي مجبور مي‌شوند در خارج از كشور بدنبال دانشجو باشند و يا بايد استاندارد‌هاي تكميل كننده بازار داخلي براي دانشجويان را ارتقاء بخشند. به طور كلي ميتوان گفت كه تحصيل در ژاپن، براي دانشجويان خارجي روز به روز

آسانترمي‌شود.آموزش ابتدايي ومقدماتي متوسطه تادهه1950به نرخ ثبت نام بيش از99%رسيده بودوتقريباَهمان نرخ راتازمان حاضرنگه داشته است.درحاليكه درسال1950تعداددانش‌آموزان راهي آموزش متوسطه تقريباَ6740300نفربود،اين رقم دردهه 90 به بيش از105ميليون نفربالغ گرديد.تعداد دانش‌آموزان راهي كالج‌هايادانشگا‌ها تاسال 1995،تقريباَبه 600000بالغ ميگرديد،
درحاليكه اين تعداددرسال1950 فقط 770000نفربود.سهم فارغ التحصيلان مدارس متوسطه عازم موسسات آموزش عالي قبل از1990زير35%بوده است ،اماتاسال 1998به 42%افزايش يافته است.
امروزه ،95% دانش‌آموزان ژاپني در نوعي از برنامه پيش دبستاني شكل كودكستان و يا در مهد كودك روزانه ثبت نام مي‌كنند(پيك 1992، توبين و ووداويدسون1989) دانش‌آموزان پس 6 سال را در مدرسه ابتدايي(شوگاكو)، 3 سال در دوره مقدماتي متوسطه (چوگاكوه)، و3 سال را در دبيرستان (كوتاگاكو)سپري مي‌كنند.تقريباً 30% از دانش‌آموزان سطح دبيرستان در مدارس خصوصي ثبت

نام مي‌كنند (اداره آمار 1993).همچنين مدارس ويژه‌اي در تمام سطوح براي دانش‌آموزان داراي معلوليت‌هاي جدي ونيز براي تعداد اندكي از نخبگان وجود دارد كه توسط ملت سرمايه گذاري شده و دبيرستان‌‌هاي 5 ساله هستند. با اين وجود، ثبت نام در مدارس ويژه و مدارس 5 ساله درصد اندكي از كل ثبت نام ‌ها را شامل مي‌شود.

روند ثبت نامي كودكان در مدارس مختلف طي سال 1996
درصد پسران خصوصي دولتي سطح مدرسه
8/50% 1474661 377522 مراكز پيش دبستاني
2/51% 67609 8515262 مدارس ابتدايي


2/51% 231406 4449760 مدارس مقدماتي متوسطه
3/50% 1457607 3405120 مدارس تكميلي متوسطه
3/62% 885 86334 مدارس استثنايي
3/82% 484819 38819 آموزش عالي
7/68% 1820407 661398 دانشگاه‌ها

آموزش براي دانش‌آموزان از 6 تا 15 سال اجباري است (يعني براي دانش‌آموزان سطوح ابتدايي و راهنمايي).
اين آموزش رايگان است، اگر چه كه والدين بايد وسايل لازم همچون روپوش، كيت‌هاي رياضي، ومجموعه ‌هاي خوشنويسي را تهيه نمايند مدارس ابتدايي معمولاً در مناطق نزديك به خانه كودك قرار دارند، و در طول سال‌هاي دبستان گروه‌هاي كوچكي از كودكان (به راهنمايي دانش‌آموزان بزرگتر يكي از، والدين يا معلم ) را مي‌توان ديد كه پياده روانه مدرسه هستند. در پايان سال سوم راهنمايي، دانش‌آموزان بايد دبيرستاني را كه خوا‌هان ورود به آن هستند، انتخاب كنند و اغلب بايد در امتحانات ورودي آن شركت كنند درحاليكه تقريباً تمام كودكان تا سطح دبيرستان ادامه تحصيل مي‌دهند، اما ضمانتي براي قبولي آن‌ها در دبيرستان وجود ندارد.


دانش‌آموزان چند امكان براي ورود به دبيرستان دارند. اول از همه،دبيرستان ‌هايي دولتي، خصوصي، وتعدادي معدودي دبيرستان‌هاي با سرمايه گذاري ملي وجود ندارند.در بخش خصوصي ودولتي، دبيرستان‌هاي علمي يا غير علمي مي‌توانند شامل حال دانش‌آموزان شوند. حدود 25% دانش‌آموزان بالاخره وارد بخش غيرعلمي مي‌شوند، اگر چه كه بيشتر آن‌ها اصولاً اميد دارند كه به دبيرستان‌هاي علمي وارد شوند (منبوشوMombusho(1993)). آنهايي كه نمي‌توانند وارد دبيرستان ودولتي تمام وقت يا خصوصي شوند ممكن است در دوره ‌هاي مكاتبه‌اي و آموزشگاه‌هايي وجود ندارند كه آماده پذيرش دانش‌آموزاني هستند كه نتوانست‌هاند جاي ديگري در سيستم آموزشي پيدا كنند.


ارتباطات
در ژاپن حدود 200، 106، 1 كيلومتر راه وجود داشته و در سال 1976 تعداد 000، 826، 19 اتوميبل سواري و 000، 553، 11 وسيله نقليه عمومي مورداستفاده بوده و همچنين 000، 424، 5 اتومبيل سواري و 000، 072، 3 وسيله نقليه عمومي توليد شده است. طول راه آهن مورداستفاده نيز بالغ بر 890، 49 كيلومتر بوده و ارتباطات هوايي داخلي و بين المللي اين كشور توسط هواپيمايي ژاپن انجام ميشود. سالانه بيش از 000، 708 توريست از اين كشور ديدن ميكننند.ارتباطات در ژاپن

بصورت دولتي و خصوصي اداره ميشود. در سال 1976 تعاد 944 فرستنده راديويي و 117، 6 فرستنده تلويزيوني و 000، 650، 59 گيرنده راديويي و 000، 545، 26 گيرنده تلويزيوني مورداستفاده بوده و در سال 1975 تعداد 000، 283، 14 راديو و 000، 453، 12 تلويزيون توليد گرديده است.در ژاپن همژنين 000، 431 48 شماره تلفن مورداستفاده بوده است. در اين كشور بطور متوسط 180 نشريه روزانه با تيراژي حدود 000، 080، 61 و سرانه 526 روزنامه براي هزار نفر (1974) منتشر ميشود. مقياس مورد استفاده سيستم متريك ميباشد.


جمعيت
طبق آمار سال2003،جمعيت کشور ژاپن بر 127,708,000 نفر بالغ مي گردد.ازجمله شهرهاي پرجمعيت ژاپن ميتوان از شهرهايTokyo (8.2 mil ) metro(31.3 mil)اوزكا، يوكوهاما ، ناگويا،‌كيوتو، كوبه، ساپورو، كيتاكيوشو، كاواسكي، فوكوئوكا ،هيروشيما و ساكاي نامبرد.تراكم جمعيت 9/311 نفر در كيلو متر مربع ميباشد. 76% مردم كشور ساكن شهرها بوده و پرجمعيت ترين شهر آن (توكيو) حدود 45/7% جمعيت كشور را تشكيل ميدهد. از لحاظ توزيع سني: 3/24% جمعيت را

افراد كمتر از 14 سال تشكيل داده و متوسط عمر مردان 2/71 سال و زنان 3/76 سال است. در ژاپن ميزان تولد 4/15 در هزار، ميزان و مرگ و ميردر هزار و رشد جمعيت 08/1% است. ميزان مرگ و مير كودكان نيز 3/9 در هر نوزاد ميباشد.4/99% مردم اين كشور از نژاد ژاپني و 5/0% از نژاد كره اي ميباشند.


زبان و مذهب
دين اكثر مردم بودايي و شينتو بوده و 8/0% نيزمسيحي ميباشند. زبان رسمي و رايج ژاپني است كه با خط مخصوص به خود نوشته ميشود.

اشتغال
نيروي كار كشور بالغ بر 000، 500، 54 نفر است كه 36% آن در صنايع، 12% در بخش كشاورزي و 52% در بازرگاني و تجارت مشغول كار هستند. تعداد ثابت افراد ارتش 000، 241 نفر و ذخيره آن 000، 45 نفر است.
نقاط ديدني – توريسم
موزه ملی هنرهای غربی – توکیو– کاری از کوربوزر National Museum of Western Arts –Le Corbusier–
این موزه تنها اثری است که براساس طرحی از کوریوزر در ژاپن (سال 1959) بنا شده است.این اثر قسمتی کوچک از طرح اصلی کوربوزر برای این موزه است که به اجرا رسیده است. بااینحال اصول معماری کوربوزر مانند پیلوتی، مسیر حرکت مارپیچی، اتصال طبقات مختلف به یک دیگر با سطح شیبدار در این اثر به خوبی به اجرا درآمده است.


موزه آاموری(Aomori Museum) کاری از Jun Aoki
پرده آجری که ساختمان را در خود پیچانده است یکی از ویژگی های بارز این ساختمان می باشد. سیستم این پرده می تواند نکات آموزنده فراوانی برای معماری آجری در ایران داشته باشد. همانطور که می دانیم سازه آجری، سازه ای حمال است که توانایی زیادی در تحمل بار عمودی از بالا را دارد. ولی در مقابل نیرو های افقی و کششی مقاومت زیادی ندارد. (یکی از دلایل تلفات زیاد زلزله در ایران ضعف سازه های آجری در برابر نیروی افقی زلزله است.) در این ساختمان برای جبران این نقطه ضعف سازه های آجری با گذراندن کابلهای آهنی از میان آجرها، قابلیت مقاومت در برابر نیروهای افقی و کششی را به دست آورده است.


پل بزرگ آکاشی
این پل که جزیره آواجیما را به شهر کوبه وصل می کند بزرگترین پل معلق دنیا به شمار می رود. فاصله میان دو ستون آن ۱۹۹۱ متر بوده و کل طول پل ۳۹۱۱ متر می باشد. ارتفاع هریک از ستونها از سطح دریا ۲۹۷ متر .
ناگازاکی
ناگازاکیکه در فارسی به اشتباه ناکازاکی هم گفته می شود نام بندری در غرب جزیره کیوشو در کشور ژاپن و مرکز استانی به همین نام است. ناگازاکی دومین و تا کنون آخرین شهری است که در جنگ جهانی دوم مورد حمله بمب اتمی امریکا قرار گرفت.


نهم اوت ۱۹۷۵م هواپیمای بی-۲۹ امریکایی که به قصد بمباران ککورا KOKURA از جزیرهٔ تینیان TEINIAN پرواز کرده بود به خاطر ابری بودن هوا مجبور شد به جای ککورا هدف دوم تعیین شده یعنی ناگازاکی را بمباران کند.در این بمباران بمب ۵/۴ تنی در بردارندهٔ حدود ۱۰ کیلو گرم پلوتونیوم-۲۳۹ به سوی ناگازاکی رها شد و در ارتفاع ۵۰۰ متری منفجر گشت.در این انفجار غیر از قربانیان سالهای بعد ۷۳۸۸۴ نفر کشته و ۷۴۹۰۹ نفر مجروح شدند.

هیروشیما
هیروشیما شهری است در غرب جزیره هونشو در کشور ژاپن. نخستین شهری است که به آن حمله اتمی شد(ششم اوت 1945م). با انفجار بمب اتمی چهار تنی محتوی 60کیلوگرم اورانیوم-235 موسوم به پسر کوچک بر روی این شهر،تا پایان سال 1945م در حدود 140000نفر و در فاصلهءسال های 1946 تا 1951 در حدود60000نفر جان باختند. بمب که در ارتفاع 548متری زمین منفجر شدقدرتی برابر با 20000تن تی ان تی داشت و در حال انفجار از فاصلهء9 کیلومتری 10 برابر نورانی تر از خورشید دیده می شد.

کانی (شهر)
کانی (به ژاپنی: 可児市) نام شهری است در استان گیفو ژاپن. جمعیت آن در سال ۲۰۰۳ میلادی ۹۴٬۴۵۶ و تراکم جمعیت در آن ۱٬۱۱۱٫۳۸ نفر در کیلومتر مربع بود. مساحت کل آن ۸۴٫۹۹ کیلومتر مربع است.این شهر در ۱ آوریل ۱۹۸۲ بنیاد شد
حالت مردم ژاپن چون حالت امروزي مملكت ما شد


كتاب احمد نوشته‌ي عبدالرحيم بن ابوطالب نجار تبريزي( شناخته شده به طالبوف) است كه از انديشمندان دوره‌ي قاجار است. اين كتاب به يك فرهنگنامه سه جلدي مي‌ماند كه نويسنده در قالب پرسش و پاسخ به برخي از مهمترين مفاهيم علمي، اجتماعي، تربيتي، تاريخي، فلسفي و مذهبي پرداخته است. طالبوف در كتاب احمد مفاهيم علمي را به صورت رسمي، كه در يك كتاب درسي مي توان يافت، عرضه نكرده، بلكه از داستان سرايي و خيال پردازي استفاده كرده است تا توجه مخاطب كودك يا نوجوان خود را به آن جلب كند. به علاوه، هر جا كه لازم ديده حكايت هاي جذاب و آموزنده‌اي را چاشني برنامه آموزشي خود كرده است .


براي نمونه، در صحبت 13 از كتاب اول ماجراي سگ‌كشي را در ژ اپن لابه‌لاي سخنانش آورده و با كنايه وضعيت سگ‌پروري را در ژاپن با وضعيت شاهزاده‌ها در دوران قاجار مانند كرده است:
پدر تيزنابش(ميكادو)، قرال ژ اپون، چون پسرش كه وليعهد بود در سال سگ تولد شده بود، به احترام مولود فرمان داد كه در همه مماليك محروسه خودش به سگ احترام مخصوص قرار بدهند، از ضرب و جرح آن‌ها برحذر باشند. بعد از آن كه پدرش مرد و خودش صاحب تخت و تاج گرديد فرمان

جديد صادر شد كه به حكم موكد قرال، عموم تابعه ژاپن بايد از ضرب سگ و زجر آن‌ها محترز باشند و جرئت ننمايند. اگر سگي ناخوش و مريض شود، طبيب بياورند و دارو بپزند و ضماد ببندند و در صحت آن‌ها اقدامات سريعه نمايند. اگر خلافي از آحاد تبعه در حق سگي مشهود و ممسوع شود، قتل و حبس مويد كمترين جزاي آن تقصير بزرگ معدود خواهد شد.


از اين قانون حفظ الكلاب كمي نگذشته بود كه تعداد سگان مملكت از شماره سكنه بيشتر شد. هر فقيري مي‌بايست پنجاه سگ را نان و آب دهد و اگر ناز كند نياز برد. حالت مردم ژاپن چون حالت امروزي مملكت ما شد. اگر سگي مي‌مرد، صاحبش مدتي در استنطاق بود كه چرا، كي و چگونه مرده. بعد از آن سگ مرده را كفن پوشيده، ميان قوطي گذاشته(آن وقت بيشتر از صد كارخانه قوطي‌سازي بود) به مقبره سگان، كه در خارج شهر جاي بانزهتي بود، برده و دفن مي‌كردند.

سياح گويد من هنوز در خاك ژ اپن بودم كه ميكادو مرد. سكنه عوض اين كه به تعزيه حكمران سگ‌پناه مشغول شوند، در يك روز در همه مماليك ژاپون سگ‌كشي مي‌كردند. مردم همديگر را به فوت شاه سگ‌خواه و كشتار سگ‌هاي بي‌گناه تبريك مي‌نمودند. هر كس بيشتر كشته بود، به مزيت خود فخر مي‌نمود.

هزينه خوردگي در ژاپن: تاريخچه
با افزايش نگراني جهاني در مورد هزينه‌هاي خوردگي، در سال 1970 کميته‌هاي ارزيابي هزينه‌هاي خوردگي در چندين کشور تأسيس شدند. اولين گزارش هزينة خوردگي ژاپن، در سال 1977 انتشار يافت. اين گزارش هزينه‌هاي خوردگي (صرف نظر از هزينه‌هاي غيرمستقيم) را در اين سال، حدود 1 الي 2 درصد درآمد ناخالص ملي ( GNP ) ژاپن تخمين زد.


در فورية 1997، مؤسسه ملي تحقيقات فلزات ژاپن، وابسته به آژانس علم و تکنولوژي (نام کنوني اين مؤسسه،‌ مؤسسه ملي تحقيقات مواد است که به وزارت آموزش، فرهنگ، ورزش، علم و تکنولوژي وابسته است) پروژه‌اي 10 ساله، جهت تحقيق روي مواد فولادي بسيار مستحکم را شروع نمود. هدف از اين پروژه، تحقيق بر روي فولادهايي با استحکام بيشتر و فولادهاي زنگ‌نزن با مقاومت خوردگي بالاتر بود. به‌منظور تبيين لزوم نياز جامعه و صنايع ژاپن به اين قبيل فولادها، نياز بود به بررسي کمي و آناليز هزينه خوردگي مواد فلزي پرداخته شود. فاز 5 ساله اول اي

 

ن پروژه، در فوريه 2001 به پايان رسيد و فاز 5 ساله دوم در فوريه 2002 شروع شد.
پروژة تعيين هزينه خوردگي ژاپن به‌وسيلة مؤسسة تحقيقات فلزات (NRIM) مورد حمايت مالي قرار گرفت.

روش¬هاي عمده براي ارزيابي هزينه¬هاي خوردگي
براي ارزيابي هزينه‌هاي خوردگي در ژاپن از 3 تکنيک مختلف استفاده شده است:
• روش Uhlig که تخمين‌ها را بر پايه روش‌هاي حفاظت از خوردگي قرار مي‌دهد.
• روش Hoar که تخمين‌ها بر اساس بخش‌هاي مختلف صنعتي است.


• روش In/Out که از ماتريکس Input-Output براي ارايه تخمين‌هاي اوليه استفاده مي‌کند.
در سال 1997، هزينة خوردگي با استفاده از متد Uhlig و Hoar تخمين زده شد. در تخمين‌هاي فوق‌الذکر، آناليز اوليه با استفاده از روش Input/Output انجام گرفت تا هزينه كلي خوردگي شامل هزينه‌هاي مستقيم و غيرمستقيم تخمين زده شود. هزينة کلي برآورد شده با روش Unlig و Hoar براي سال 1997، به‌ترتيب، حدود 0.755 درصد و 1.02 درصد GNP ژاپن بود. برآورد کل هزينه، شامل هزينه‌هاي مستقيم و غيرمستقيم که با تخمين اوليه و با آناليز Input/Output انجام گرفت، حدود 2 برابر بيشتر از هزينة مستقيم به‌دست آمده از روش Uhlig است.


در بعضي کشورها که زيان ناشي از خوردگي، ارزيابي شده است، اين ضرر اقتصادي به 3 تا 4 درصد GNP مي‌رسد. در ژاپن که ارزيابي فقط محدود به برآورد ضرر مستقيم است، اين زيان حدود 8/1 درصد از GNP برآورد شد.
اين‌گونه مطالعات به مرور باعث افزايش آگاهي در زمينه خوردگي و ايجاد جريان فكري براي انجام تحقيقات و گسترش تکنيک‌هاي جلوگيري از خوردگي شد که اين موضوع نه تنها به اقتصاد ملي کمک کرد، بلکه باعث صيانت از منابع و کاهش مصرف انرژي ‌شد.
واکسیناسیون در ژاپن


واکسناسیون در ژاپن برخلاف ایران که از بدو تولد است از حوالی ماه 3 تولد شروع می شود و یک سری از واکسن ها اجباری و مجانی است که معمولا در شهرداری محل و یا بیمارستان انجام می شود و معمولا چندین نوبت در سال است. برای اطلاع دقیق از زمان و محل آن باید حتما با شهرداری محل سکونت تماس گرفت.


درهنگام بارداری، دفترچه ای برای مادر و نوزاد وجود دارد (برای اطلاع بیشتر رجوع شود به مطلب روز 26 دسامبر 2005) که باید از شهرداری گرفته شود و در این دفترچه برگه های مخصوص واکسن های اجباری-رایگان نیز وجود دارد که این برگه ها در روز واکسن مورد نظر باید تکمیل شده و به همراه دفترچه مادر-نوزاد که محلی هم برای ذکر تاریخچه واکسن های زده نشده دارد، تحویل داده تا واکسن مورد نظر زده شود.


معمولا در روز واکسن، کودک باید در سلامت کامل باشد و حداقل یک تا دو هفته قبل هم بیماری خاصی نگرفته باشد. همچنین دمای بدن کودک نیز نباید از 5/37 درجه سانتیگراد بیشتر باشد.
والدین در آن روز با پر کردن فرم مخصوصی که بیشتر شبیه رضایت نامه است و گواه بر سلامتی کودک می باشد، می توانند با نوشتن سوالات خود نیز از این طریق از دکتر مربوطه اطلاعات لازم را دریافت کنند.


معمولا برگه ای مربوط به نوع واکسن و علائم بعد از آن نیز به والدین داده می شود که باید حتما مورد مطالعه قرار گیرد که البته این برگه ها معمولا به زبان ژاپنی است و بهتر است حداقل تقاضای کپی انگلیسی آن را نموده و یا از پرستار بخواهید که نکات مهم آن را برایتان توضیح دهد و بعد از آن فرم رضایت خود را امضا نمایید.


واکسن های اجباری-رایگان
1. واکسن سل: معمولا 2 روز قبل از واکسن اصلی سل باید تست پوستی این واکسن انجام شود و در صورتی که واکنشی دیده نشد، این واکسن تزریق می گردد و یک نوبت هم بیشتر نیست.
A. Tuberculin Skin Test ツベルクリン 反応検査
B. BCG
زمان تزریق آن بین 3-6 ماهگی است که در افرادی که تزریق صورت نگرفته می توانند در 7-8 سالگی و یا در 13-14 سالگی نیز

اقدام کنند.
2. واکسن فلج اطفال (Polio)
بصورت قطره خوراکی بوده و در دو نوبت بین 3 ماهگی تا 18 ماهگی است.
3. واکسن دیفتری-کزاز-سیاه سرفه (DPT)
Diphtheria – Pertussis – Tetanus Combined
ジフテリア ‐百日ぜき (ひゃくにちぜき)‐破傷風混合 (はしょうふうこんごう)
این واکسن تزریقی بوده و در سه نوبت به فاصله یکماه یکماه باید تکرار شود و دوز چهارم آن باید یکسال بعد از آخرین نوبت مرحله سوم تکرار شود و کلا چهار نوبت دارد. سه نوبت اول را از 6 ماهگی تا 12 ماهگی و نوبت چهارم را حدود یکسال بعد تزریق باید کرد.


• (D-T) واکسن دیفتری-کزاز نیز در سن 11-12 سالگی یک نوبت تزریق می گردد.
4. واکسن سرخک: یک نوبت دارد و در حدود یکسالگی زمان تزریق آن است.
Measles – 麻疹 (ましん) or はしか
5. واکسن سرخچه
Rubella – 風疹(ふうしん)or 三日はしか
در یک نوبت در حدود یک سالگی تزریق می گردد، این واکسن برای دختر بچه ها بسیار مهم است و در صورت فراموش کردن، می توان این واکسن را در 6-7 سالگی و یا 13-14 سالگی نیز تزریق نمود.


6. واکسن آنسفالیت ژاپنی: در سه نوبت انجام می گیرد. نوبت اول و دوم به فاصله یکماه از هم و نوبت سوم یک سال بعد می توان تزریق نمود.
Japanese Encephalitis – 日本脳炎(にほん のうえん)
سایر واکسن های موجود از قبیل هپاتیت، آبله مرغان، اوریون، آنفولانزا در تمامی
بیمارستان ها با هزینه شخصی قابل تزریق است. که البته واکسن آنفولانزا بطور سالیانه باید تزریق شود و معمولا از ماه نوامبر شروع به واکسیناسیون می کنند. معمولا این واکسن را بزرگسالان نیز می توانند دریافت کنند و یک نوبت کافی است ولی در کودکان معمولا در دو نوبت به فاصله یک ماه باید تزریق گردد و معمولا قیمت این واکسن ها در جاهای مختلف متفاوت می باشد. بنابراین قبل از زدن این واکسن ها حتما از چند مطب دکتر و یا بیمارستان هزینه را جویا شوید


هزينه تبليغات در ژاپن افزايش يافت
گزارش‌هاي منتشر شده در ژاپن حاكي از آن است كه درسال ‪ ۲۰۰۴ميلادي در اين كشور بيش ازپنج تريليون و ‪ ۸۵۷ميليارد ين هزينه تبليغات شده كه بيانگر سه درصد افزايش نسبت به سال قبل از آن است.
شبكه تلويزيون

سراسري ژاپن "ان.اچ.كي" روزجمعه به‌نقل ازآمار شركت پژوهشي "دنتسو" گزارش داد كه ‌اين براي نخستين بار در چهارسال گذشته ‌است كه هزينه‌هاي سالانه تبليغات در ژاپن افزايش مي‌يابد.
اين گزارش بيانگر اين است كه در سال گذشته هزينه تبليغاتي در تلويزيون افزون بر دو تريليون و ‪ ۴۳ميليارد ين بوده كه نشان‌دهنده ‪ ۰/۶درصد افزايش نسبت به سال قبل از آن است.
هزينه تبليغات در روزنامه‌هاي ژاپن هم در سال قبل بيش از يك تريليون و ‪۵۵ ميليارد ين بوده كه نسبت به سال پيش از آن

‪ ۰/۶درصد افزايش داشته است.
بر پايه اين گزارش درسال گذشته ‪ ۲۰۰۴ ميلادي هزينه ‌تبليغات در شبكه اينترنت در ژاپن هم افزون بر ‪ ۱۸۱ميليارد ين بوده كه نشان ‌دهنده ‪ ۵۳/۳درصد افزايش نسبت به سال قبل از آن است.
كارشناسان مي‌گويندكه حركت رو به بهبود اوضاع اقتصادي ژاپن و گسترش استفاده از فناوري ارتباطاتي (آي تي) براي كارهاي تبليغاتي از دلايل اصلي افزايش هزينه‌هاي تبليغاتي در سال گذشته ميلادي در اين كشور مي‌باشد.
دنتسو پيش‌بيني كرده است كه هزينه‌هاي تبليغاتي در ژاپن در سال جاري ‪۲۰۰۵ ميلادي نسبت به سال پيش

‪ ۱/۴درصد افزايش يابد.
راهبردهاي جديد براي علم و تكنولوژي در ژاپن
ژاپن كشوري است كه از نظر منابع طبيعي غني نبوده و هرگز نتوانسته است جايگاهي از اين لحاظ در ميان كشورها داشته باشد. در واقع آينده و پيشرفت اين كشور در گرو گسترش علوم و فناوري هاي جديد و منحصر به فرد است، بر همين اساس اين كشور برنامه توسعه فناوري و علوم خود را در سه طرح بيان نموده است:


طرح اول براي سالهاي 2000-1996 با نگرش بر مسائل مالي و طرح دوم براي سالهاي 2001 تا 2005 با نگرش بر علوم پايه طرح ريزي شده است.
قوانين اوليه اين طرحها هر دو جنبه تحقيق و توسعه را به منظور رفع نيازهاي اقتصادي و اجتماعي شامل مي شود. طرح اول شامل ساخت سيستم هاي جديد تحقيق و توسعه و همچنين حمايت از 10000 محقق جوان در مرحله فوق دكتري است. طرح دوم بر سه هدف:
1- يك ملت جهاني كه خود توليدكننده و خود مصرف كننده باشد؛
2- يك ملت جهاني با رقابت بين المللي،


3- يك ملت جهاني با امنيت و كيفيت زندگي بالا،
تاكيد دارد. ژاپن جهت سرعت بخشيدن به اجراي اين طرحها هزينه پيش بيني شده از 17 تريليون ين را به 24 تريليون ين افزايش داده است.
هم اكنون ژاپن با ارتقای روشهاي جديد بهبود و درمان، باعث ارتقای سلامت مردم و افزايش ميانگين عمر شده و با پيشرفت در صنايع فتو ولتائيك (50 درصد سهم جهاني)، تكنولوژي ارتباطات و نانو تكنولوژي باعث شناسايي خود به عنوان يك كشور پيشرفت

ه شده كه توان رقابتي خود را در جهت دستيابي به منافع صنعتي افزايش داده است.
با توجه به رشد منفي جمعيت و افزايش سن مردم، توجه ژاپن به اين مساله معطوف شده است كه بايد علم و صنعت را بيش از پيش در بين مردم توسعه دهد و طرح سوم را با تكيه بر دو هدف:
1- علم و تكنولوژي بايد توسط عموم مردم حمايت شود تا منفعت آن به جامعه برسد؛


2- تاكيد بر پرورش نيروي انساني و همچنين ايجاد محيط تحقيقاتي رقابتي؛
تعريف نموده است. با اين كار دولت مجدداً تمامي ساختار تحقيق و توسعه را بازنگري كرده و ضمن بررسي سرمايه گذاري در تحقيق و توسعه، سياست ها و خط مشي ها را در اين زمينه به نحوي تعيين و تضمين مي نمايد كه سود و منفعت جامعه در استفاده از علم و تكنولوژي باشد.
حجم بالاي سرمايه گذاري در تحقيق و توسعه در ژاپن ناشي از اين است كه تمام دنيا وارد يك ميدان رقابتي بزرگ شده و ژاپن با توجه به محدوديت هاي خود مجبور است كه هزينه هاي تحقيق و توسعه خود را تقويت كند.


هزينه هاي بالاي تحقيق و توسعه ايجاب مي نمايد كه جهت نيل به اهداف و بازده اقتصادي مناسب حتماً بايد از روشهاي علمي جهت اولويت بندي پروژه ها و تعيين استراتژي سرمايه گذاري استفاده كرد.
افزايش بودجه هاي تحقيقاتي در ژاپن در جهت افزايش توان رقابتي اين كشور با هدف افزايش كيفيت در علوم و تكنولوژي هاي جديد است. چهار برنامه علوم زندگي، تكنولوژي اطلاعات و ارتباطات، محيط زيست و نانو تكنولوژي در صدر برنامه ها قرار گرفته و بر روي گسترش مباحث انرژي، توليد تكنولوي و زير ساختهاي اجتماعي تاكيد شده است، راهبردهايي كه براي حصول به موارد فوق در برنامه ي سوم تعريف شده شامل 273 مورد به عنوان موضوعات كليدي تحقيق و توسعه و 62 مورد به عنوان اولويت بندي هاي علوم و تكنولوژي مي باشد. براي استفاده بهينه از علوم و

تحقيقات، طرح سوم شرايطي را پيشنهاد مي كند كه در آن بتوان از انرژي و انگيزة همة محققان اعم از جوان و مسن و خانم و آقا و ... بهره برد. البته تاكيد ديگر اين طرح در توسعه منابع انساني است. از اهداف اين طرح اين است كه 30% مراكز تحقيقاتي معتبر جهان كه 25% از محققان آن را خانمها تشكيل مي دهند در ژاپن احداث شود، رقابت بين دانشگاهها افزايش يابد و از انجام تحقيقات بي هدف و دوباره كاري در تحقيقات اجتناب گردد. در اين طرح همچنين بر توسعه

فعاليتهاي راهبردي بين المللي تاكيد مي شود و ذكر مي نمايد كه ژاپن بايد تلاشهاي خود را براي ايجاد و توسعه روابط با كشورهاي غربي و همچنين كشورهاي پيشرفته آسيايي بكار گيرد. با توجه به اينكه علم و تكنولوژي يكي از مهمترين شاخصه هاي كشورها جهت مطرح بودن در عرصه بين المللي در قرن 21 مي باشد، شوراي علوم و فنون ژاپن موظف شده است كه همچنان نقش سياستگذاري خود را حفظ نموده و تمامي تلاش خود را براي توسعة علوم و فنون با بكارگيري اين سه طرح در جهت گسترش و توسعه رشد اقتصادي و اجتماعي و همچنين رفاه عمومي بكار گيرد تا ژاپن همچنان در زمرة كشورهاي پيشرفته و علمي جهان قرار داشته باشد.


واردات نفت ژاپن از ايران افزايش يافت
ميزان واردات نفت ژاپن در ماه ميلادي گذشته (سپتامبر) از ايران، ۶/۱۷ درصد نسبت به ماه پيش از آن (آگوست) رشد داشت.
گزارش پايگاه اينترنتي "داوجونز" حاکي است، ژاپن در ماه سپتامبر (شهريور-مهر) حدود 14 ميليون و 487 هزار و 941 بشکه نفت خام از ايران وارد کرده که 6/7 درصد بيش از زمان مشابه سال پيش است.


بررسي آمار واردات نفت خام ژاپن در ماه ميلادي گذشته نشان مي دهد عربستان سعودي با صادرات بيش از 36 ميليون بشکه نفت خام و امارات متحده عربي با صادرات بيش از 34 ميليون بشکه نفت خام به ترتيب نخستين و دومين تامين کننده نفت خام وارداتي ژاپن بوده اند، هرچند ميزان واردات نفت اين کشور از عربستان سعودي حدود 6/3 درصد و از امارات متحده عربي حدود 3/3 درصد نسبت به ماه آگوست، کمتر شده است.


ميزان واردات نفت خام ژاپن در ماه سپتامبر با حدود 3/2 درصد کاهش نسبت به ماه آگوست و حدود 2 درصد کاهش نسبت به زمان مشابه سال پيش، 4 ميليون و 990 هزار بشکه در روز اعلام شد. حدود 3/90 درصد از واردات نفت خام اين کشور از منطقه خاورميانه تامين شده است.
ميزان ذخاير نفت ژاپن، به جز ذخاير ملي اين کشور نيز در پايان ماه سپتامبر 110ميليون و 300 هزار بشکه گزارش شد که 7/3 درصد کمتر از سال پيش است.


كتابخانه بين‌المللي ادبيات کودک ژاپن، واقع در پارک ينو ( Ueno ) توکيو، در سال 2002 افتتاح شد.ساختمان اصلي کتابخانه که در سال 1906 بنا شده، توسط حکومت مرکزي توکيو به عنوان بناي تاريخي برگزيده شده بود.كتابخانه بين‌المللي ادبيات کودک ژاپن، واقع در پارک ينو ( Ueno ) توکيو، در سال 2002 افتتاح شد. اين کتابخانه که مورد حمايت کتابخانه‌هاي ملي است، با هدف ارايه خدمات به کودکان و نيز تحقيق و مطالعه در ادبيات کودک ايجاد شده است. ساختمان اصلي کتابخانه که در سال 1906 بنا شده، توسط حکومت مرکزي توکيو به عنوان بناي تاريخي برگزيده

شده بود. طراحي بخش الحاقي اين کتابخانه، به معمار سرشناس ژاپني، تادائو آندو سپرده شد. آندو، بر آن بود تا در شکل دهي به نخستين کتابخانه ملي ويژه ادبيات کودکان در ساختماني قديمي، به صورتي بسيار ماهرانه و در نهايت سادگي ترکيبي پويا ميان نو و کهنه را در طراحي بخش جديد الحاقي به بناي قديمي لحاظ نمايد. يک حجم شيشه اي به عنوان ورودي بنا، که نماي جانب خيابان ساختمان را كه به سبک رنسانس است، با زاويه بسيار ناچيز مي‌شکافد و درون

ساختمان امتداد پيدامي كند. اين حجم شيشه اي تا حياط پشتي ادامه دارد و در نهايت به کافه تريايي درون حياط ختم مي‌شود. در قسمت ديگر، آندو يک نماي شيشه اي بلند که فضايي آرام و دنج بين نماي جديد و قديمي ايجاد مي کند را به نماي ساختمان اضافه كرده است. اين نماي شيشه اي توسط ميله هاي فلزي مقاوم در برابر آتش سوزي نگهداري مي‌شوند. انتهاي اين فضا

شامل يک حجم بتني است که ارتباطات عمودي را دربر مي گيرد. شفافيت و سبکي نماي شيشه اي امکان تفکيک نو را از کهنه به وجود آورده است. نماي بناي قديمي درست به همان صورت قبلي مرمت و سازه آن نيز از نظر مقاومت در برابر زلزله تقويت شده است. علاوه بر بخش‌هاي الحاقي که شامل حجم هاي شيشه اي و بتني و نماي شيشه اي است، آندو دو استوانه چوبي زيبا را درون بنا افزوده که قرار بود به عنوان سالن مطالعه مورد استفاده قرار گيرند اما در حال حاضر موزه کتاب کودک است. فرم اين استوانه¬ها که از الگوي تزئينات روي سقف پيروي مي كند ، فضاي بزرگ سالن را کوچکتر و صميمي تر جلوه مي دهد


در ژاپن، مرکز سوانح رانندگی بجای دادگاه
مرکز حل اختلاف سوانح رانندگی ازجمله نهادهای حل اختلاف خارج از دادگاه محسوب می شود که توسط وکلای با سابقه و قضات بازنشسته کشور ژاپن اداره می شود. وظیفۀ این مرکز ایجاد صلح و سازش میان زیاندیدگان حوادث رانندگی با شرکتهای بیمه است. چنانچه طرفین به سازش نرسند، نهاد مذکور توانائی صدور حکم داوری را دارد. داوری به شرطی انجام می شود که زیان دیده چنین درخواستی بنماید. رسیدگی در مرکز حل اختلاف سوانح رانندگی تابع تشریفات رسیدگی در دادگاه نیست.


به قلم علیرضا ساعدی معاون مدیرکل دفتر اموربین الملل قوه قضائیه
اشاره:
در پی توافقات انجام شده میان دفتر اموربین الملل قوه قضائیه با مؤسسه دولتی جایکا ( مؤسسه همکاریهای بین المللی ژاپن) برای تبادل تجربیات قضائی قرار است دریک طرح پنج ساله سالیانه تا ده نفر از قضات ایرانی به کشور ژاپن اعزام شوند. موضوع یا موضوعات مورد نظر با توافق طرفین تعیین می گردد. در دومین سال اجرای طرح تعداد هشت نفر از قضات به مدت 20 روز در بهمن ماه سال جاری به کشور ژاپن اعزام شدند. موضوع این دوره با توجه به موافقت ریاست محترم قوه

قضائیه، « بررسی نهادها و روشهای حل اختلاف خارج از دادگاه» تعیین گردید. ارزیابی اولیه حاکی از موفقیت مأموریت در تحصیل تجارب است. قراراست هیأت اعزامی گزارش کامل سفرخود را درآینده نزدیک ارائه دهد. همچنین قرار است با همکاری ادا

ره کل آموزش قضات، دستاوردهای این مأموریت به جمع بیشتری از قضات کشور منتقل شود.
مرکز حل اختلاف سوانح رانندگی در کشور ژاپن یکی از نهادهای حل اختلاف درخارج از دادگاه است که می تواند در کاهش تراکم ورودی پرونده ها به دادگاه مؤثر باشد.
زیاندیدگان درحوادث رانندگی معمولاٌ مجبورند برای استیفای حق خود به دادگاه مراجعه کنند. این امر مستلزم پرداخت هزینه هائی از قبیل هزینه دادرسی، وکالت و کارشناسی است. شرکتهای بیمه به انحاء مختلف سعی دارند مبالغی کمتر از میزان خسارت بپردازند. طولانی بودن جریان

رسیدگی و تشریفات خاص رسیدگی در دادگاهها موجب تشدید خسارات زیاندیده می گردد.
تا چندی پیش در کشور ژاپن به تقلید از برخی کشورهای غربی، شرکتهای بیمه با اخذ مبالغ بیشتر از حق بیمه، خود به وکالت از زیاندیده اقدامات مربوط به استیفای حق را نیز انجام می دادند. این امر تا دهۀ 1960 رواج داشت در واقع شرکتهای بیمه، بیمه نامه هائی ارائه می کردند که وکالت و نمایندگی زیاندیدگان و مصدومین را نیز تحت پوشش قرار می داد.


این روش نمی توانست بطور کامل حقوق زیاندیده را حمایت نماید از سوی دیگر با توجه به تعارض با قانون وکالت، مورد انتقاد جامعۀ وکلای رسمی بود. مطابق قانون وکالت، انجام وکالت در دادگاهها فقط توسط وکلای دارای پروانه رسمی امکان پذیر است.
بتدریج دردهۀ 1970 با همکاری اتحادیه شرکتهای بیمه و کانون وکلا، نهادی تحت عنوان مرکز رفع اختلاف سوانح حمل ونقل ( که در ابتدا شورای تشخیص سوانح نامیده می شد) ایجاد گردید. مبنای اصلی ایجاد چنین نهادی نیاز به وجود یک نهاد بیطرف در رفع اختلافات ناشی از حوادث

رانندگی بود. مرکز رفع اختلاف سوانح حمل ونقل توسط وکلای با سابقه و قضات بازنشسته اداره می شود و هزینه های آن را اتحادیه شرکتهای بیمه از محل حق بیمۀ اشخاص ثالث می پردازد. مسئولین اتحادیه شرکتهای بیمه در اداره مرکز دخالتی ندارند.


درحال حاضر 10 مرکز حل اختلاف سوانح رانندگی در کشور ژاپن وجود دارد.
امتیازات رسیدگی در مرکز حل اختلاف:
رسیدگی در مرکز حل اختلاف بجای دادگاه امتیازاتی برای زیاندیدگان در بردارد ازجمله:
- زیان دیده هیچ هزینه ای متحمل نمی شود.
-نتیجه رسیدگی در مقایسه با دادرسی در دادگاه، سریعتر حاصل می شود.
-افرادی که میانجیگری یا داوری را بر عهده دارند، از میان وکلای با سابقه و قضات بازنشسته انتخاب شده اند.
-زیان دیده می تواند در مقایسه با دادرسی دادگاه، با ارائه دلائل ساده تر غرامتی یکسان با دادگاه دریافت دارد.
-زیان دیده ملزم و موظف به پذیرش طرح پیشنهادی میانجی و یا حکم داور نیست در حالی که طرف مقابل ( شرکت بیمه) موظف به پذیرش است.
- زیان دیده در هرمرحله حق مراجعه به دادگاه را دارد.
-با توجه به ارتقاء سطح رضایتمندی مراجعین، در آمد شرکتهای بیمه از طریق فروش بیمه نامه ها افزایش می یابد.


روش کار:
روش حل اختلاف در مرکز مزبور بسیار ساده است. زیاندیدگان ناشی از حوادث رانندگی در صورت تمایل می توانند به مرکز رفع اختلاف مراجعه نموده و این مرجع را جهت رسیدگی انتخاب نمایند در این صورت شرکت بیمه طرف اختلاف، ملزم و موظف به حضور در مرکز است.
در بدو امر پس از ارائه مشاوره و برآورد میزان خسارت، طرحی توسط میانجی (وکیل) به طرفین ارائه می شود تا مطابق آن طرفین به سازش برسند. چنانچه طرح سازش پیشنهادی مورد قبول زیاندیده قرار بگیرد، طرف مقابل (شرکت بیمه) موظف به اجرای آن است.


در صورتی که طرح سازش مورد قبول نباشد، شاکی می تواند به دادگاه مراجعه کند و یا درخواست « داوری» نماید. در این صورت موضوع به هیأت داوری ارجاع می شود. هیأت داوری متشکل از سه نفر وکیل است. وکیل میانجی نیز در هیأت داوری حضور دارد.


پس از صدور حکم داوری شاکی می تواند حکم را نپذیرد و به دادگاه مراجعه کند اما درصورت پذیرش حکم داوری از سوی شاکی، شرکت بیمه نمی تواند از اجرای حکم خود داری نماید. پس از پذیرش حکم داوری، قرارداد سازش تنظیم و گواهی معافیت از مسئولیت صادر می گردد.
اجرای اجباری سازشنامه و همچنین تمکین به حکم داوری توسط شرکتهای بیمه مطابق توافقات اولیه ای است که بین اتحادیه شرکتهای بیمه با کانون وکلا انجام شده است.


آمارها:
مطابق آمارهای موجود، قسمت عمده پرونده های مرکز حل اختلاف سوانح رانندگی در کمتر از سه ماه به نتیجه رسیده اند. میانگین زمان رسیدگی در دادگاهها بطور دقیق مشخص نیست اما بدون شک رسیدگی در مرکز به مراتب سریعتر از دادگاههاست
تعداد پرونده های مرکز رفع اختلاف در مقایسه با پرونده های دادگاهها در سال 2004
تعداد حوادث جرمی وفوتی تعداد پرونده های دادگاهها (ورودی جدید) تعداد پرونده های مرکز حل اختلاف (ورودی جدید)


توکیو 84513 1329 2161
استان آیچی 61707 340 717
کل کشور 952191 نامشخص 7261

• این جدول از جزوات منتشره توسط مرکز رفع اختلاف سوانح رانندگی شهر ناگویا ( مرکز استان آیچی ژاپن) استخراج شده است.
• دربقیۀ مواردی که نه در دادگاه و نه در مرکز حل اختلاف مطرح نشده اند، دعوائی وجود ندارد. طرف مقصر تقصیر خود را قبول دارد و زیان دیده به مبلغ پرداختی از سوی شرکت بیمه راضی است.
درمرکز حل اختلاف سوانح رانندگی در تصادفات خسارتی معمولاٌ گواهی تعمیرگاه ( صورت هزینه تعمیرات) از یک طرف و برآورد خسارت شرکت بیمه از سوی دیگر ملاک بررسی و چانه زنی است ودر تصادفات جرحی معمولاٌ تعرفه های مشخص درمانی وجود دارد.


مطابق مقررات کشور ژاپن در خصوص فوت دو نوع غرامت پرداخت می شود 1- غرامت معنوی که معمولاٌ بین 18 تا 26 میلیون ین YENمی باشد( هر ین تقریباٌ معادل 75 ریال است) 2- غرامت مادی که معمولاٌ معادل کل درآمد فرد متوفی در مدتی است که احتمالاٌ می توانست زندگی کند و درآمد داشته باشد. معمولاٌ فرض براین است که هر فرد تا سن 67 سالگی می توانسته درآمد داشته باشد ( سن بازنشستگی در کشور ژاپن درحال حاضر 60 سال است). غرامت مادی گاهی ازمبلغ غرامت معنوی بیشتر می شود.


در کشور ژاپن غیر از مسئولیت مدنی وکیفری ناشی از تصادفات رانندگی، مسئولیت اداری نیز وجود دارد. بررسیهای مربوط به مسئولیت اداری برعهدۀ یک مرکز دولتی ویژه تحت عنوان مرکز ایمنی عمومی انجام می شود. مطابق تصمیم این مرکز ممکن است فرد مقصر بطور موقت یا بطور دائم از داشتن پروانۀ را نندگی محروم شود.

در کشور ما مطابق شنیده ها اقداماتی توسط برخی از مسئولین قضائی شهرستانها در زمینه حل اختلافات ناشی ازحوادث رانندگی انجام شده است. مطابق توافقات به عمل آمده میان برخی مسئولین قضائی و واحدهای بیمه گر، زیان دیده با مراجعه به شورای حل اختلاف بدون مراجعه به دادگاه و بدون نیاز به ارائه حکم دادگاه مبلغ خسارات را با کسر 20 درصد ( دربرخی نواحی با کسر پانزده درصد) از شرکت بیمه دریافت می دارد. مبلغ ارش توسط پزشکی قانونی در گواهی مربوط به تعیین نوع جراحت تعیین می گردد.


اگر چه این نوع رفع اختلاف موجب کاهش ورودی پرونده به دادگاههاست و مزایائی چون سرعت در دریافت غرامت و عدم تحمیل هزینه اضافی مورد استقبال زیاندیدگان (وبیمه گر) است لیکن ازآنجا که مبالغ خسارت توسط شرکتهای بیمه تعیین می گردد می تواند در مواردی موجب اجحاف در حق زیاندیدگان باشد.


از سوی دیگر حسب اطلاع لایحه ایجاد مرکز داوری و میانجیگری ایران از سوی قوه قضائیه به مجلس شورای اسلامی ارائه گردیده است و لایحۀ اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه در مقابل شخص ثالث در اداره کل تدوین لوایح در دست بررسی است.
مناسب است تا قبل از نهائی شدن و تصویب لوایح مذکور در صورت صلاحدید جهت رفع خلاء ها در زمینه پرداخت منصفانه خسارات و تبیین وضعیت قانونی اینگونه توافقات و جلب اعتماد عمومی با ایجاد ابزار قانونی لازم برای شوراهای حل اختلاف در این زمینه پیش بینی های مناسبی به عمل آورد.


ژاپن سرزمين صنعت تابان
ژاپن از گذشته تا حال :
كشور ژاپن در حقيقت از چند جزيره كوچك و بزرگ تشكيل شده در منتهي اليه خاور دور قرار گرفته و با وسعتي كم جمعيتي بالغ بر يكصد و چهل ميليون نفر را در خود جاي داده است. پس از جنگ جهاني اول و شكست المان ژاپني ها براي صنعتي شدن و تبديل به يك ابرقدرت منطقه اي تلاش زيادي را مصروف داشتند و با گرفتن دانش فني از آلمان، و ديگر كشورهاي اروپايي به سرعت تبديل به يك قدرت منطقه اي از لحاظ اقتصادي، نظامي گرديد كه به علت سياست آن دوران تجاوزاتي را

به كشورهاي همسايه نظير كره و چين انجام دادند تا اينكه قبل از جنگ جهاني دوم به همراه همكاري هاي تكنولوژيكي با آلمان تبديل به متحد يكديگر شده و پس از شروع جنگ جهاني دوم به عنوان يكي از شركاي مهم در كنار آلمان – ايتاليا در خاور دور به جنگ با متفقين وارد شدند كه همانطور كه همگان مي دانند با انفجار دو بمب اتمي در شهرهاي هيروشيما و ناكازاكي ژاپن توسط قواي آمريكايي، ژاپن بلافاصله تسليم و با پذيرش شكست، تسليم قراردادهاي بي قيد و شرط ايالات متحده آمريكا شد.


بلافاصله پس از پايان جنگ و برقراري صلح ژاپني ها با استفاده از مديران قوي و ايده هاي نو درصدد ترميم ساختار صنعتي – اقتصادي خود برآمدند و با اعزام كارشناسان، تكنسين ها و ساير اهل فن تحت عنوان كارگران ساده به آمريكا باعث انتقال دانش فني در اكثر زمينه ها به كشور شده، ضمن اينكه با برنامه ريزي صحيح و خصوصي سازي بجا زمينه رشد، نوآوري و توسعه همه جانبه را در كشور بوجود آوردند.


در واقع با اتكاء به صنعت كپي برداري قوي و گرفتن ايده ها و نظرات ساير كشورها بويژه ايالات متحده و ترميم، توسعه و بهبود اين طرح ها باعث توسعه روزافزون كشور شده كه تاكنون نيز اين سياست را رها نكرده اند.در حقيقت يكي از اركان توسعه كشور ابتدا، توسعه فرهنگي و بالابردن سطح فرهنگ مردم در كليه زمينه ها بوده است و پس از اينكه مردم به لحاظ فرهنگي در سطحي

رسيدند كه بتوانند توسعه صنعتي – اقتصادي و تبعات آن را درك كنند.نسبت به انقلاب تكنولوژيكي و صنعتي اقدام شده است، در حقيقت درصورتي كه سطح فرهنگ عمومي چندان بالا نبود اگر اقدام به توسعه صنعتي و انتقال دانش فني مي گرديد روش استفاده بهينه توسط سايرين مقدور نبود.
وضعيت اجتماعي :


كشور ژاپن كه يكي از هفت كشور صنعتي جهان است پيشرفت خود را مديون اهميت دادن به نيروي انساني متخصص و كاردان مي داند كه با ارتباط با ساير كشورهاي پيشرفته بالاخص ايالات متحده و آلمان زمينه را براي توسعه روزافزون تكنولوژي و مهارت هاي خاص تكنيكي فراهم آورده است.


از نظر اجتماعي ژاپن داراي يك جمعيت سالخورده نسبتاً بالايي است كه اين به دليل سياست‏هاي تنظيم جمعيت مربوط به سالهاي پس از جنگ دوم جهاني است و در حال حاضر اين جمعيت مسن مشكلاتي رابراي دولتمردان اين كشور بوجود آورده است. ولي بدليل توزيع نسبتاً عادلانه ثروت بين طبقات اجتماع وبرخورداري از حداقل امكانات ميزان جرائم و جنايت در اين كشور نسبتاً پائين است .

ضمن اينكه خانواده هاي ژاپني ضمن حفظ ارزش ها و سنت هاي اصيل خود پذيرش تكنولوژي و توسعه را به عنوان يك اصل ملي قبول كرده اند.
البته در شرايط كنوني به علت نفوذ فرهنگ غربي بعضي از اين سنت ها در حال فروپاشي است نظير ازداوج زوجين با تاييد والدين آنها و يا ديد و بازديدهاي فاميلي، حفظ آداب اجتماعي و اخلاقي و …
اقليت مسلمان در ژاپن
ژاپن كشوري است كه در فاصله زماني كوتاه صدساله از يك سطح پايين حضور بين المللي به برجسته ترين جايگاه درميان ملت هاي ثروتمند، قدرتمند، صنعتي شده و متمدن دنيا رسيده است. باوجود اين، ژاپني ها وام گيرندگان فرهنگي بوده اند. و ازجمله اديان ديگر مانند اسلام دراين كشور حضور قابل توجه داشته اند. طبق نظر ابوبكر موريموتو، تاريخ نگار اسلام در ژاپن ، مردم ژاپن ابتدا

درسال 1877 اسلام را به عنوان بخشي از اديان غربي شناختند. درهمان زمان تاريخ زندگي محمد(ص) به ژاپني ترجمه شد اسلام در محافل فكري ژاپن جايگاهي يافت. تماس بعدي درسال 1890 بود؛ وقتي كه تركيه عثماني يك كشتي نيروي دريايي خود را براي ماموريت حسن نيت به ژاپن فرستاد و اين خبر از دوره جديدي در روابط ميان دوكشور مي داد.


درسال1952 نخستين سازمان اسلامي باعنوان «انجمن مسلمانان ژاپن»، درژاپن شكل گرفت كه دور تازه اي را براي تبليغ اسلام در ژاپن فراهم آورد. شكوفايي ديگر اسلامي در سال 1973 پس از شوك نفتي به وقوع پيوست. آن موقع ، نخستين باري بود كه رسانه هاي ژاپني به اهميت كشورهاي مسلمان صادركننده نفت دراقتصاد ژاپن پي بردند و بيشتر درباره آن تبليغ كدند. اين امر سبب شد كه بسياري از ژاپني ها بخواهند درباره اسلام به عنوان يك دين بيشتر بدانند و براي نخستين بار آنها اين فرصت را پيدا كردند كه از تلويزيون هايشان صحنه هايي از مناسك حج را درمكه ببينند، صداي اذان را بشنوند و به قرائت قرآن گوش فرادهند.


انقلاب ايران درسال 1979 آگاهي از اسلام را (درژاپن) افزايش داد و علاقه عميقتري به مطالعات اسلامي پديدآمد.
نخستين مسجد در ژاپن درسال 1905 در ايزومي اوكسو به وسيله سربازان مسلماني كه دراسارت روسيه بودند، بناشد.
دومين مسجد در شهر كوبه ابتدا در سال 1914 ساخته و سپس درسال 1935 بازسازي و مرمت شد. اين مسجد را تاجران هندي ، ترك و عرب بنيان نهادند.


سومين مسجد را مسلمانان تاتار درسال 1938 درتوكيو بنا كردند. اين مسجد، مسجد جامع بود و درسال 1968 براي بازسازي، خراب شد. به علاوه مسجدهاي ديگري وجود دارند كه كنگره اسلامي ژاپن درتوكيو وشينجيكوبنانهاده است. جداي از ساخت مسجد در ژاپن ، كار ترجمه قرآن مجيد به زبان ژاپني هم پيشينه اي طولاني دارد. درآغاز به دليل كمي تعداد محقان مسلمان ژاپني ، مسلمانان ژاپن نمي توانستند ازعهده اين مهم برآيند. باوجود اين ، اين شكاف به وسيله ژاپني هاي غيرمسلمان پرشد. دريك دوره زماني از 1920 تا 1970 پنج ترجمه مختلف از قرآن به زبان ژاپني در ژاپن منتشر شد.


طبق نظر ابوبكر موريموتو، نخستين ترجمه ژاپني از قرآن در سال 1920 در دوجلد و دريك مجموعه كامل پانزده جلدي از متون ديني و مذهبي جهان منتشر شد. كيوايچي ، مترجم اين اثر يك غيرمسلمان فارغ التحصيل از دانشكده ادبيات دانشگاه توكيوبود. تبليغ و ترويج اسلام در ژاپن بابنياد نهادن سازمان هاي اسلامي تقويت مي شود، سازمان هايي كه نتيجه طبيعي فعاليت هاي جوامع مسلمان در اين كشور است. از وقتي جوامع اسلام (درژاپن) پاگرفتند، ضرورت بهبود روابط اجتماعي در درون جامعه مسلمانان و نيز خارج از آن كاملاَ احساس شدومسلمانان ژاپني سعي كردند بنياني راايجادكنندكه باتكيه برآن بتوانندفعاليت هاي مذهبي شان را انجام دهند.


نخستين سازمان مسلمانان در ژاپن قبل از جنگ جهاني دوم با نام سازمان اسلامي بزرگ ژاپن پديد آمد. اين سازمان تا زمان اشغال ژاپن درسال 1945 درپي منافع جامعه مسلمانان بود. زيرا بعداز جنگ جهاني دوم از آنجا كه نيروهاي ارتش آمريكا اداره كشور را به دست گرفتند، مردم ژاپن مرحله جديدي از فرهنگ و مذهب را تجربه كردند. با آن كه سازمان اسلامي بزرگ ژاپن از طرف حكومت توقيف واز فعاليت بازداشته شد، اما مسلمانان ژاپن تلاش شان را متوقف نكردند و به فعاليت هاي ديني خود ادامه دادند.


فعاليت هاي تبليغي عمدتاَ به وسيله مركز اسلامي ژاپن ، انجمن مسلمانان ژاپن ، دعوت اسلامي (دركوبه) ، مركز آموزش اسلامي (در توكاشيما) ، جماعت تبليغ (ازپاكستان) و دعوت به جامعه اسلامي (از ليبي) انجام مي شود. مجمع جهاني مسلمانان هم دراين زمينه بسيار فعال بوده است. ابزار تبليغي كه اكثر سازمان هاي اسلامي، بخصوص مركزاسلامي ژاپن از آن بهره مي گيرند،


عبارتند از : ترتيب دادن جلسات سخنراني ، بحث ومناظره ، همايش و گردهمايي درسراسر ژاپن ، توزيع رايگان آثار اسلامي درمدرسه ها و دانشگاه ها، شركت فعال در گفت و گوي بين اديان كه تقريباَ درتمام استان هاي ژاپن انجام مي گيرد. درسراسر كشور ، كمبود مسجد به طور گسترده اي احساس مي شود. درحال حاضر دربسيا

ري از شهرها اين تمايل وجود دارد كه ساختمان هاي مسكوني را تبديل به مسجد كنند.
براي مثال درتوكيو بيست و پنج تا سي باب از اين نوع مسجدها وجود دارد، اما مردم هنوز هم ضرورت وجود يك مسجد جامع مناسب را احساس مي كنند. باتلاش هاي درحال انجام اين جامعه پرشور و نشاط مسلمان آنها به زودي مسلمانان متعهد در ژاپن را به دوره اي مي كشانند كه جامعه اقليت مسلمان ، الگو ومدل ومنبع الهامي براي اقليت هاي مسلمان ديگر در سراسر جهان خواهدبود.


ميانگين هزينه جشن ازدواج در ژاپن ؛ سه ميليون و ‪ ۹۷۰‬هزار ين
خبرگزاري انتخاب : آمارهاي منتشر شده نشان مي‌دهد كه در سال گذشته ميلادي (‪ (۲۰۰۵‬ميانگين هزينه‌هاي مربوط به ازدواج يك زوج در ژاپن سه ميليون و ‪ ۹۷۰‬هزار ين بوده است.
روزنامه ژاپني "يوميوري" روز چهارشنبه به‌نقل از بررسي‌هاي شركت پژوهشي "ريكوروت" نوشت كه اين ميزان نسبت به سال قبل از آن ‪ ۱۵۰‬هزار ين بيشتر است.


در ژاپن مراسم جشن ازدواج در دو مرحله مراسم عقد و مراسم ميهماني انجام مي‌گيرد.
مراسم عقد مي‌تواند در كليسا، معبد و يا هر محلي كه عروس و داماد خواهان آن باشند انجام شود، اما مراسم ميهماني بيشتر در هتل‌ها برگزار مي‌شود كه زمينه آن را شركت‌هاي متخصص فراهم مي‌كنند.


بر اساس گزارش روزنامه يوميوري ، آخرين گزارش‌هاي رسمي نشان مي‌دهد كه ميانگين سن ازدواج در ميان مردان و زنان ژاپني به ترتيب حدود ‪ ۲۹‬و ‪ ۲۷‬سال است.
از اين رو در ژاپن بيشتر زنان و مردان در هنگام ازدواج شاغل بوده و به همين دليل با پس اندازي كه دارند مي‌توانند هزينه مراسم عروسي خود را بدون مشكل زيادي تامين كنند.
از سوي ديگر در ژاپن به طور سنتي رسم بر اين است كه در هنگام عروسي ، ميهمانان پول نقد در درون پاكت زيبايي گذاشته و آن را به عنوان هديه به عروس و داماد مي‌دهند كه اين هديه‌هاي نقدي به تامين هزينه عروسي زوج‌هاي جوان كمك زيادي مي‌كند.


ميزان هديه نقدي تقريبا با توجه به نزديكي رابطه عروس و داماد تعيين مي‌شود كه ممكن است اين هديه به چند صد هزار ين نيز برسد.
اين رسم در ژاپن به هنگام برگزاري مراسم سوگواري افراد هم رايج است.
در بازار امروز توكيو ارزش هر دلار برابر با حدود ‪ ۱۱۹‬ين است.
صنعت توريسم و نحوه اداره آن در ژاپن


صنعت جهانگردي برجسته ترين صنعت در قرن 21 به شمار مي آيد و در هر كشوري ، بخشي به عنوان مسئول نظارت بر صنعت جهانگردي مي باشد . اداره توريسم ژاپن JTCA ( Japan Transport Cooperation Association ) درسا ل 1973 م . زير نظر سازمان راه و ترابري تأسيس و نيمه خصوصي است . هدف عمده اين سازمان برگزاري دوره هاي مختلف براي كشورهاي درحال توسعه مي باشد و اهداف برگزاري اين دوره ها عبارت است از :
1- كسب اطلاعات مفيد درباره امور اداري و سياستهاي توريسم
2- اطلاعات درمورد توريسم ژاپن ، از نقطه نظرات : زيربنائي ، خدمات و چگونگي توريسم منطقه اي
3- كسب روشهاي عملي براي توريسم : بازاريابي و تبليغ درژاپن
4- تبادل نقطه نظرات و نتيجه گيري مناسب


سازمان جهانگردي ژاپن در زمينه جذب توريسم تا به حال اقدامات زيادي انجام داده است و قوانين و مقررات گردشگريي را وضع نموده اند :
1- قانون اصل جهانگردي
2- قانون صنعت سفر
3- قانون مترجم جهانگردي
4- قانون احداث هتل در ژاپن
( در ژاپن هتلها درجه بندي ندارند و هتلهائي كه استانداردها را رعايت مي كنند ، به عنوان هتل بين المللي جهانگردي ثبت مي گردند . )
بازار جهانگردي ژاپن


مجمع الجزاير ژاپن در جنوب شرق آسيا و خاور دور در همسايگي كشورهاي روسيه ، كره ، چين و تايوان واقع شده است . ژاپن كشوري كوهستاني و براي زندگي محدوديت هاي عمده اي دارد كه از مهمترين آنها مي توان به بلاياي طبيعي نظير زلزله ، طوفان امواج دريا و آتشفشان اشاره كرد . توكيو مركز و پرجمعيت ترين شهر ژاپن مي باشد . دولت ژاپن به صنعت و به خصوص صنعت حمل و نقل توجه ويژه اي نموده است . پيشرفته ترين خطوط قطارهاي سريع السير در ژاپن به وجود آمده است به طوري كه توكيو به وسيله خطوط راه آهن ( قطارهاي سريع السير ) با تمام شهرها ارتباط دارد .


اكنون جمعيت جهان 6 تا 7 ميليارد نفر مي باشد و بيشتر از 10% مردم جهان سفر مي كنند . تعداد كل جهانگردان به جمعيتي حدود 6/702 ميليون نفر مي رسد و با توجه به اين امر ژاپن براي

به دست آوردن بازارهاي جهاني جهانگردي خيلي تلاش مي كند ولي در صنعت جهانگردي در حال حاضر نسبت به گذشته از نظر اجتماعي ، اقتصادي تكنولوژي و سياسي تغييرات عمده اي به وجود آمده است . تورهاي گروهي تبديل به تورهاي انفرادي شده است و مسافران در مقصد ، حق انتخاب دارند . روي هم رفته تغييرات عمده به عمل آمده به شرح ذيل مي باشد :
1- تغييرات اجتماعي : مرخصي باحقوق ، بازنشستگي زودتر از موعد و علاقه به سفر از عوامل اجتماعي محسوب مي شو

.
2- تغييرات تكنولوژي : ساخت هواپيما ، رزرو رايانه اي ، بازارهاي كوچك براي تورهاي هدفدار از جمله تغييرات تكنولوژي مي باشد .
3- تغييرات اقتصادي : افزايش سطح درآمد سرانه ، گوناگوني هزينه هاي سفر و انتخاب متنوع ، آزاد شدن نرخ تغيير پول در كشورها ، افزايش رقابت در كشورها و شركتها
4- تغييرات سياسي :از بين رفتن بلوك شرق و يكپارچگي شرق و غرب ، جنگ خاورميانه كه متأسفانه هنوز صلح برقرار نشده است ، به وجود آمدن اتحاديه اروپا كه مشكل رفت و آمد را حل كرده است ولي بحث امنيت همچنان مطرح است كه متأسفانه چند منطقه دچار مشكل مي باشد .

مهمترين بازارهاي جهانگردي در دنيا در آسيا در حال شكل گيري مي باشد علت عمده آن عبارت است از :
الف : توسعه اقتصادي در آسيا
ب : تشكيل گروه New Rich *در آسيا
ج : و در مورد توزيع جهانگردان در جهان بايد گفت كه آسيا با 19% بعد از اروپا و آفريقا مقام سوم را دارا مي باشد . مردم كشورهاي آمريكا ، آلمان ، انگليس ، ژاپن ، فرانسه ، استراليا ، چين ، هنگ كنگ بيشتر براي سفر هزينه مي كنند و ژاپني ها معتقدند اگر در بازار ژاپن موفق شوند در ديگر بازارهاي آسيا نيز موفقيت خوبي به دست مي آورند از جاذبه هاي گردشگري ژاپن كه دولت ژاپن بر روي آن برنامه ريزي كرده است


1- (Fuji yama ) كوه
2- Sakura ( گيلاس )
3- Gaisha خانم گيشا
4- تكنولوژي پيشرفته را مي توان نام برد .


تاريخچه آموزشي
ارتباط با فرهنگ قاره اي
در عصر كهن بود كه سيستم نوشتاري از چين و از طريق شبه جزيره كره به ژاپن وارد شد. در نيمه دوم قرن پنجم، برخي از نجيب زادگان كه در پايتخت و ژاپن مركزي و نيز در نواحي محلي زندگي مي‌كردند، خواندن و نوشتن را آموختند. در نتيجه يادداشت‌هاي نوشتاري به سيستم نوشتاري چين و با استفاده از حروف چيني يا مدل ژاپني و استفاده از فرم هجايي كهن كانا (مان يوكانا ( حروف

ساده شده چيني) ارائه مي‌شد. در اوايل قرن هشتم بهيون شوكي، تاريخ ژاپن، با استفاده از حروف چيني تأليف شد كه شامل يادداشت‌هاي پراكنده‌اي بود كه توسط طوايف پيشرو آن دوران از نسلي به نسل ديگر رسيده بود. گزيده ‌هاي شعر مان يوشو و سند كوجيكي نيز در همان قرن گردآوري شده اند. گزينه ‌هاي شعر مان يوشو به زبان مان يوكانا و كوجيكي با استفاده از حروف چيني به زباني مركب از چيني و ژاپني نوشته شده است.نه تنها حروف الفبا و ادبيات كهن چين، بلكه تكنولوژي هم از طريق كره به ژاپن باستان وارد شد؛ اين تكنولوژي شامل كشت برنج خيس،

چرخ سفالگري، و علم فلز شناسي در حدود قرن دوم يا سوم پيش ميلاد مسيح مي‌باشد. در نتيجه، بسياري از هنر‌ها و م‌هارت‌هاي پيشرفته توسط ادبا و هنرمندان چيني يا كره‌اي ساكن ژاپن به ژاپن وارد و در آنجا گسترش يافت. تعداد كودكان اشراف زاده‌اي كه در نمونه ‌هاي تاريخي كنفوسيوس آموزش مي‌ديدند و جواناني كه به روحانيت بودايي وارد مي‌شدند رو به افزايش بود. از اين رو تا پايان قرن ششم، جامعة ژاپن كه در شرقي ترين بخش منطقة فرهنگي چين واقع شده بود، تا مرحلة تمدن پيش رفت.


نخستين نظام مدرسه اي
نخستين مدرسه دولتي كه از روي سيستم آموزشي جاري چين (تانگ دينايسي) الگو برداري شده بود، گفته مي‌شود كه در نيمه دوم قرن هفتم تأسيس شده است. اولين تلاش براي تأسيس سيستم آموزش همگاني دراوايل قرن هشتم و به عنوان بخشي از برنامه اصلاحات فراگير سياسي به نام اصلاحات تايكا (645) بود. در نتيجه يك گاكوري (قانون آموزشي) وضع شد كه به برقراري

دايگاكو (آكادمي عظيم) و كوكوگاكو (آكادمي‌هاي محلي) انجاميد. اين مؤسسات آموزشي با هدف آشكار ساختن اعتبار دولت ملي متمركز تحت نفوذ امپراطور، و جذب فرهنگ چين، و تربيت دولت و مقامات رسمي محلي تأسيس شدند. در همين زمان، به منظور استخدام مقامات تحصيل كرده در مؤسسات خصوصي و مردان خودآموخته‌اي كه در دايگاكو يا كوكوگاكو حضور نيافته بودند، راهي باز

باقي ماند. عده معدودي پروفسور تمام وقت براي دايگاكو در نظر گرفته شدند، و ادبيات و تاريخ چين باستان در آنجا تعليم داده شد. به ثبت رسيده كه در نيمه اول قرن هشتم، دادگاه امپراتوري مزرعة برنجي را براي كمك به دانش‌آموزان نيازمند به كمك مالي اهدا كرد. در آن زمان، فقط يك دايگاكو وجود داشت كه در پايتخت امپراتوري قرار گرفته بود.از سوي ديگر، كوكوگاكو در تمامي مراكز استاني تأسيس شد و نقش مهمي در آموزش محلي ايفا نمود.


بيشتــر دانش‌آموزان از طوايف قدرتمند مي‌آمدند، اما ورود براي فرزندان افراد عادي هم ممكن بود. يك پزشك هم براي مداواي كاركنان رسمي محلي و ساكنان در هر يك از كوكوگاكو‌ها در نظر گرفته شد.به علاوه، در پايتخت امپراطوري ايمنوريو (مدارسي كه نوعي جهان بيني بر پاية تقويم و ستاره شناسي را آموزش مي‌دادند، تري ياكوريو (براي آموزش علم مهارت در هنر‌هاي درماني و پزشكي )، گاگاكوريو (براي آموزش موسيقي منتقل شده از چين)، سيستم دايگاكو و كوكوگاكو پس از انتقال پايتخت امپراتوري از نارا به كيوتو مدتي شكوفا شد، اما اين شكوفايي در قرن دهم رو به افول نهاد.

دايگاكو ديگر دانش‌آموزان تيز هوش را جذب نمي‌كرد؛ ساختمان در آتش سوزي عظيمي كه در سال 1177 دركيوتو روي داد، از ميان رفت و بازسازي هم نشد. دايگاكو قرباني تغيير اجتماع بود. با رشد و توسعه ادبيات محلي ژاپن، تعداد دانش‌آموزاني كه مايل به يادگيري ادبيات چين بودند، رو به نقصان نهاد، قدرت دربار امپراتوري افول كرد و بودجه اين مؤسسه شديداً كاهش يافت.نام رسمي دايگاكو، دايگاكوريو بود، و اين اسم و محتواي آموزش آن در سال‌هاي بعد بر مؤسسات آموزش عالي تأثير گذاشت.

مدارس كيوتو
در اين دوره، تعدادي از مؤسسات خصوصي در كيوتو تأسيس شدند، كه مشهورترين آن‌ها كوبون ـ اين ( اوايل قرن نهم )، كانگاكو ـ اين ( 821 )، گاكان ـ اين ( قرن نهم )، شوگاكو ـ اين (881 )، شوگي شوچي ـ اين ( قرن نهم ) و امثال آن بودند. اين‌ها به شكل مدارس تحت پوشش دايگاكو تأسيس شدند. گاكورين، مؤسسه آموزشي در ادارة مركزي يك فرقة بودايي به عنوان نسخة

مقياس كوچكي از دايگاكو سازماندهي شد. برخي از اين مدارس خصوصي مدتي نسبتاً طولاني، حتي پس از تأسيس دايگاكو و كوكوگاكو ادامه يافتند. از اين گذشته،بسياري از مؤسسات خصوصي در خانه ‌هايي تشكيل مي‌شد كه سنت فعال آموزش خانوادگي در آن‌ها به ارث گذاشته شده بود. بسياري از كساني كه در مؤسسات خصوصي‌اي از اين قبيل تحصيل كرده بودند، در ادارات دولتي، مشاغلي را كسب مي‌كردند.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید