دانلود مقاله در مورد شاید مصلحت نباشد

word قابل ویرایش
18 صفحه
18700 تومان

شايد مصلحت نباشد

معجزات وكرامات الهي همواره چراغي بوده اند فرا روي آنها كه به قدرت لايزال الهي و وحدانيت او به ديده شك و ترديد نگريسته اند .

در خبرها شنيده يا خوانده ايد كه بيماري لاعلاج يا افليجي مادرزاد در حرم يا اماكن مقدس ديگر به طرز شگفت انگيزي بهبود يافت . شفا را بايد يكي از دلايل و براهين قدرت و عظمت خداوند دانست كه به بندگان خود افاضه مي كند . اما شايد شما هم از خود پرسيده باشيد كه براستي حقيقت اين راز بزرگ چيست ؟ چرا برخي از اين چشمه جوشان معرفت مستفيض مي شوند و برخي تشنه كام برمي گردند ؟ بيمار در لحظه شفا چه تصويري دارد؟ علم تجربي چه توجيهي براي اين قضيه

دارد؟ بين ايمان و شفا چه ارتباطي برقرار است؟ و سوالاتي از اين قبيل ... اين سوالات را درسه حوزه اعتقادي ، روانشناسي و پزشكي كه بصورت مستقيم و غيرمستقيم با موضوع مرتبط هستند ازكارشناسان مربوط پرسيده ايم كه خواندن نظرات و مطالبي راكه در پاسخ وسوالات ما عنوان كرده اند ، خالي از لطف نيست با ما همراه باشيد : اگر فردي با اعتقاد كامل آمد وشفا نگرفت چه بكند ؟ فكر مي كنيد چطور مي شود كه برخي شفا مي گيرند و برخي دست خالي برمي گردند .

آيت الله معرفت ( قم ) :
مومن با اعتقاد كامل اگر در خواستي از خدا بكند ، خداوند در اجابت دعا و خواسته اش طبق مصلحت واقعي ، مصلحتش را در نظر مي گيرد نه خواسته او را . اگر مصلحت نباشد دعايش مستجاب نمي شود و شفا نمي گيرد ، اما در آخرت دعايش را مستجاب مي كند و به او ثواب مضاعف مي دهد . كه خود اين مومن در آخرت مي گويد اي كاش هيچ يك از دعاهايم در دنيا مستجاب نمي شد و در آخرت مستجاب مي شد .


آيت ا... مرتضوي ( مشهد ) :
شفا گرفتن متوقف براين است كه مصلحت مريض در آن باشد . اولا بايد مصلحت شخص باشد تا دعايش مستجاب شود و دعايي كه به ضرر فرد مريض باشد مستجاب نمي شود و شفا پيدا نمي كند به عنوان مثال فردي كه فلج است، ممكن است مصلحت در شفا نباشد و شفا پيدا نكند .


اما درعين حال شرايط دعا هم مهم است درچه زماني باشد ، فرد مريض چه خورده باشد و توجهش چگونه باشد . گاهي هم مصلحت در تاخير دعا است .

ممكن است 10 سال يا 20 سال طول بكشد يا اينكه مصلحت اين است كه در آخرت جبران شود ، لذا در اينكه انسان موفق نمي شود و دعايش مستجاب نمي شود يا اينكه شفا حاصل نمي گردد ، سه چيز مهم است .
1- مصلحت
2- شرايط دعا
3- مصلحت در تاخير اجابت دعا


آيا شفا مخصوص مسلمانان است يا در ساير اديان هم وجود دارد ؟
آيت ا... مرتضوي :
هركسي براي برآوردن شفايش در هر ديني كه باشد و از خدا بخواهد ، در صورتيكه شرايط دعا فراهم باشد و مصلحت هم در تاخير نباشد ، شفا حاصل مي گردد. حضرت مسيح هم شفا مي دادند .

آيت ا.... معرفت :
شفا برحسب عقيده است . مسيحيان به حضرت مريم و حضرت عيسي (عليه السلام) و مسلمانان به اهل بيت (عليه السلام) مانندحضرت ابوالفضل،امام رضا(عليه السلام) و... متوسل مي شوند.به لحاظ آموزه هاي ديني رابطه بين فرد بيمار با شفا چيست ؟
آيت ا.... معرفت :
در افراد بيمار يكي از چيزهايي كه موجب مي شود بيماري شفا پيدا كند اين است كه شخص، اطمينان ، آرامش ، و تلقين نفس داشته باشد . به عنوان مثال : فرد اگر عقيده دارد به حضرت ابوالفضل (عليه السلام) يا امام رضا (عليه السلام) كه او را شفا دهند ، تلقين اثر مي گذارد . و لذا دانشمندان اروپايي هم اين مساله را مي دانند كه اگر طرف عقيده به دينش دارد ، بهبودي او حاصل مي شود و شفا مي يابد ولي اگر عقيده فرد سست باشد ، مرض بر او چيره مي شود؛ در عين حال قوت قلب تسلط بر نفس ، همچنين ايمان به خدا است كه موجب تسريع درشفا مي شود .

آيت ا... مرتضوي :
دعا كند تا خداوند شفايش بدهد . امر به دعا كند هر گرفتاري دارد اگر با اعتقاد كامل امر به دعا كند برطرف مي شود . ان شاءا...


فرآيند علمي و تجربي شفا:
دكتر علي اصغر معنوي :
تمام عناصر و همچنين بدن انسان ازخود انرژي تشعشع مي كند. تشعشعات عناصر و تشعشعات انرژي از بدن انسان ، با انرژي الكترومغناطيسي شيميايي در ابعادي ملموس (عيني) و ناملموس (ذهني ) تعامل دارند . به عبارت ديگر هرچيز عيني همچون ميدان انرژي در بعد ذهني ضد خودش را داراست .

هنگامي كه عملكرد انسان در بعد عيني و خارجي (فركانس مغزي 20 سيكل در ثانيه ) قرار دارد ، تفكرات او در جهت تشعشعات عيني تنظيم مي گردد . اما زماني كه عملكرد انسان دربعد فرضي و رواني (فركانس مغزي 10 سيكل در ثانيه ) واقع است جهت تنظيم تشعشعات افكار انساني ، هم عيني و ذهني است .

اشياء و موضوعات بي جان ، ميدان تشعشع كلي و ثابتي دارند كه به راحتي توسط تشعشعات ساده ديگر و اوراهاي ( ميدان انرژي ) تنظيم كننده افكار انساني تحت تاثير قرار گرفته و تغيير مي يابند . تنظيم يك ميدان انرژي ـ چه عيني و چه ذهني به معني افزون يا كاستن از اين ميدان ثابت مي باشد . يعني اينكه چيزي يا بصيرتي مي تواند در تنظيم اين ميدان دخالت كند . موضوعات بي جان ، ميدان انرژي تغيير يابنده اي دارند كه توسط تشعشعات ساده اوراهاي انسان تغيير پيدا مي كند .

وقتي كه انسان در سطح عيني ( فركانس مغزي 20 سيكل در ثانيه ) با قصد ايجاد تاثير بر روي موضوعات و اشياء عمل مي كند ، قادر است در فاصله اي محدود ومعيني براشياء و موضوعات بي جان و جاندار تاثير بگذارد ، اما وقتي كه عملكرد انسان در سطحي ذهني و روشن بينانه ( فركانس مغزي 10 سيكل در ثانيه ) قرار داشته باشد ، او نه تنها مي تواند در فاصله اي معين و محدود به اشياء و موضوعات بي جان تاثير بگذارد ، بلكه تاثير گذاري او برروي جاندران از فاصله نامحدود هم امكان پذير است .

بدن انسان به عنوان يك تقسيم كننده يا ضرب كننده فركانس عمل مي كند . زيرا صرف نظر از اينكه عملكرد مغز در چه فركانسي قرار دارد وصرف نظر از اين كه ما به هنگام تفكر و تصور از كدام نيمكره مغزمان استفاده مي كنيم ، چه در سطح20 و چه درسطح 10 سيكل در ثانيه ، بدن ما درعين حال كه به توليد امواج ماوراي سطح پايه مي پردازد امواج مادون سطح پايه را نيز توليد مي كند .

انسان دائما ، آگاهانه يا ناآگاه به ثبت و ضبط اطلاعات درباره اشياء بي جان و جاندران پيرامون خود مي پردازد . انسان باگذراندن برخي دوره هاي آموزشي خاص ، مي تواند همانند يك روشن بين، ذهن نيمه آگاهش را در ثبت و ضبط اطلاعات پيرامون جاندارن دور و نزديك و اشياء بي جان نزديك مورد استفاده قرار دهد. انسان حتي مي تواند به اشياء بي جاني كه در فاصله بسيار دور واقع هستند و توسط فرد ديگري كه درنزيكي آن اشياء قرار دارد از طريق اثر تكرار (releat effect ) تاثير گذارد .


رابطه ايمان و شفا:
باور اين مسئله براي دانشمندان كمي مشكل است و از آنجا كه افكار احساسات و ساير فعاليتهاي ذهني از طريق روشهاي معمول ، قابل سنجش و بررسي نيستند كمتر مورد مطالعه علمي قرار مي گيرند .

با تجزيه و تحليل فعل خواستن و با شكافتن بيشتر معناي آن ، اين كلمه در مفهوم روشن كردن كامپيوتر ذهني، جلوه گر مي شود . باروشن كردن كامپيوتر ذهني ، حل مسئله توسط انتظارات دنبال گرديد و اعتقاد بر اساس پيشرفتهايي كه تا به حال بوسيله كامپيوتر و برنامه ريزي صحيح صورت گرفته است ، نتايج مطلوب را ايجاد خواهد كرد . خواست ـ انتظار و اعتقاد - ذهن ما را در مسير خود هدايت مي كند و فقدان آن به عنوان مانعي در برابر عملكرد طبيعي به شمار مي رود .

هدف اين كنترل ذهني و باور اعتقاد اين است كه ما را در رسيدن سريع و آسان به سطح خلاق ذهنمان ياري رساند و در حل مسائل مرتبط با سلامتي ونيز حل ساير مشكلات ما را توانا سازد

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 18700 تومان در 18 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

مقاله در مورد مجمع تشخیص مصلحت نظام

word قابل ویرایش
23 صفحه
18700 تومان
مجمع تشخیص مصلحت نظاممقدمه و ضرورت تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام: جمهوري اسلامي را مي‌توان از جمله بديع‌ترين نظام‌هاي سياسي جهان معاصر خواند. اين نظام كه از سال 1358 پس از تصويب قانون اساسي براي نخستين بار فراروي جامعه جهاني قرار گرفت از ويژگيهاي منحصر بفرد حقوقي و سياسي برخوردار است. تركيب و تحقق دو عنصر اسلام ...

تحقیق در مورد بررسی تطبیقی مفهوم مصلحت از دیدگاه امام خمینی ( ره ) و اندیشمندان غربی

word قابل ویرایش
34 صفحه
18700 تومان
بررسي تطبيقي مفهوم مصلحت از ديدگاه امام خميني(ره) و انديشمندان غربيمحمد منصور نژاد الف) مصلحت از ديدگاه انديشمندان غربي "ارسطو, آكوئيناس, هابز و آدام اسميت" 1) مصلحت در انديشه ارسطو 2)مصلحت در انديشه آكوئيناس 3) مصلحت در انديشه هابز 4) مصلحت در انديشه آدام اسميت امام خميني و مصلحت 1) مصالح كشور: "نقل عين ...

دانلود مقاله مفهوم مصلحت در اندیشه و عمل سیاسی امام خمینی ( ره )

word قابل ویرایش
8 صفحه
21700 تومان
چکیدهیکی از نوآوريهاي امام خمینی(ره) در فقه اسلام شیعی، مفهوم مصلحت میباشد. مصلحت را شیخ مفید در فقه امامیه پی نهاد، شهید اول با بررسی آن در قواعد فقهی بدان تعمیم بخشید و آن را روشمند ساخت و صاحب جواهر رابطه ولایت فقیه و مصلحت را نمایاند و امام خمینی در آن طرحی جامع در انداخت و آن را به صورت یک نظریه درآورد. ...

دانلود مقاله مجمع تشخیص مصلحت نظام؛ نتیجه عقلانیت حاکم بر سیرة امامخمینی ( ره )

word قابل ویرایش
22 صفحه
21700 تومان
چکیدهعنصرمصلحت به عنوان یکی از مفاهیمی که همواره مورد مناقشه قرارگرفته و می گیرد، مورد نقـدها و تفاسـیر گونـاگونی قـرار گرفته است. پس از پیروزي انقلاب اسلامی و لزوم تدوین قوانینی مبتنی برمـذهب شـیعه و قـانون اساسـی کـه بتوانـد تـداوم نظـام جمهوري اسلامی ایران را تضمین نماید شرایطی ایجاد شد که در پارهاي از موا ...

دانلود مقاله کارآمدی نظریه ولایت فقیه در تأمین مصلحت عمومی

word قابل ویرایش
28 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته حقوق
مقدمهمصلحت عمومی از مسائل مهمی است که از آغازین روزهاي شکلگیري تفکرات سیاسی به صورت جدي، مورد توجـه متفکـران سیاسـی قـرار گرفتـه اسـت. جایگـاه مصلحت عمومی در نظریه و میزان انعطافپذیري آن در راستاي تحقق این امر، نقش بسزایی در فرآیند ارزشگذاري نظریههاي سیاسی ایفاء میکند. بر این اساس، کارکرد تـأمین مصـلحت عمـومی ...

مقاله اشتغال زنان و مصلحت خانواده در قانون مدنی

word قابل ویرایش
8 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
اشتغال زنان و مصلحت خانواده در قانون مدنی چکیده قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران در ماده 1117 با پیروی از نظام حقوقی اسلام برای زوجه حق اشتغال و برای زوج تحت شرایطی حق مخالفت با اشتغال زوجه را قایل شده است. در مورد محدودیت های حق اشتغال زوجه و حدود اختیارات زوج در ممانعت از شغل همسر، ابهاماتی در قوانین وج ...

مقاله مجمع تشخیص مصلحت نظام و استراتژی خط مشی گذاری عمومی

word قابل ویرایش
17 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
مجمع تشخیص مصلحت نظام و استراتژی خط مشی گذاری عمومی چکیده در دنیای پر از پیچیدگی و تغییر معاصر، حل مسائل نیازمند ذهن های روشن و آگاه است. پیرامون انسان را امروزه مسائل مختلفی احاطه کرده است که هر کدام به نوعی آینده بشر و نظام اجتماعی او را دستخوش مخاطره ساخته است. مسائل محیط زیست، توسعه صنعت، توسعه انسانی و ...

مقاله فقه سیاسی شیعه و نقش دوگانة مصلحت

word قابل ویرایش
20 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
فقه سياسي شيعه و نقش دوگانة مصلحت چکيده مصلحت ، يکي از مفاهيم مهم فقه سياسي است . فارغ از مصالح اوليه اي که بـر اسـاس آنها احکام الهي تشريع شده اند، مصلحت در حوزة احکام حکـومتي ، کـاربرد جديـدي پيدا کرده است . امام خميني ، در راستاي تشريح نظرية ولايت مطلقه فقيه ، بـه عنصـر مهم مصلحت نظام اشاره کرده اند. د ...