دانلود مقاله دین بودا

word قابل ویرایش
40 صفحه
18700 تومان

دين بودا

مقدمه:
در اديان هند مانند دين مصريان قديم آثار بسياري از افكار اديان ابتدائي نمايان است هيچ بخشي از دين افكار متافيزيك و عرفان و روحانيت را به اندازه هندوستان نگهداري و تكميل نكرده‌است.
در اديان هند خدايان متعدد وجود دارد كه بتدريح به سمت واحدپرستي تحول يافته‌است. از نظر تحولات تاريخي بايد اديان هند را مانند دين مصر در بين اديان ابتدايي ( استراليا و پلينزي) و اديا شرقي چون اديان سامي قرار داد.


دين برهمن حداقل مربوط به قرن هفتم قبل از ميلاد است قرن ششم قبل از ميلاد تاريخ پيدايش جين و بودا مي‌باشد. دين ودا قبل از آئين برهمن و بودا بعد از آن است. هند از قديم ايام داراي اديان و مذاهب متعدد بوده‌است به همين سبب اين كشور را موزه اديان و مذهب مي‌ناميدند. در هندوستان در حدود سيصد ميليون هندو و يكصد هزارنفر بودايي و شش ميليون

جيني وجود دارد. دين سيكه كه تركيبي از اسلام و هند است در حدود هفت ميليون جمعيت هندوستان را تشكيل مي‌دهد دين ودا رستگاري را در فناي نفس مي‌داند در آئين برهمن معرفت اساس رستگاري بشمار مي‌رود، در دين هندو رستگاري و ايمان عشق است. كيش بودا خرد را پاية رستگاري قرار مي‌دهد همانطور كه در اسلام وحدت و در مسيحيت قرباني و فداكاري و در زرتشتي اخلاص و راستي و درستي اساس احكام ديني است. با توجه به همين كثرت مذاهب و زبانها و اقوام و مرام‌هاي فكري و بروز جنگ‌هاي داخلي عمدتاً پس از استقلال و خارج‌شدن از يوغ استعماري انگليس ارسيكولاريسم بعنوان راهي براي وحدت مردم هند استفاده برده و در قانون اساسي خود به آن متعهد شدند.


در فرهنگ سياسي سيكولاريسم يعني فرآيند نقش‌كردن اهميتي اجتماعي انديشه و عمل ديني و نهادهاي مذهبي در تصميمات كلان و ملي و انتقال واقعيت‌هايي كه در قلمرو دين و امور مذهبي جنبي داشتند محدوده عقلايي علمي و فني و تجربي در سطح مديريت كلان كشور مي‌باشد.
دكتر« دورگاداس‌باسو» در كتاب« مقدمه‌اي بر قانون اساسي هند» مي‌گويد دولت سيكولا دولتي است كه خود را متعلق و وابسته به هيچ مذهب رسمي نداند و همه مذاهب را بطور مساوي مورد حمايت قرار دهد.

تاريخ پيدايش دين بودا1
اگر به وضع فلسفي سرزمين هند نظري بيفكنيم متوجه خواهيم شد كه سه جريان بزرگ معنوي و خط سيري در آن سرزمين در فعل و انفعال بوده‌اند. يك آئين نيايش و قانون« كارها» كه بواسطه مراسم عبادي ناشي از سحر و جادو انجام مي‌پذيرفته و آدمي بموجب آن آرزوهاي ديرينه خود را برآورده مي‌كرده ديگري آئين« اوپانيشاد» كه بعد نامتناهي و جنبه تنزيهي آنان( نفس انسان) و برهمن( نفس جهان) را عرضه مي‌داشتند و انسان را به كنه وجود و اسرار هستي معطوف مي‌ساخته است و برهمن را يگانه واقعيت باقي محسوب مي‌دانسته و جهان را صحنه نمايش صور فاني مي‌پنداشته است شده‌است.


و مكتب سوم« جاروكا» زريفه خوردن اصالت ماده را مقدم مي‌دانسته و بر مبدأ و معاد و روح را انكار مي‌كرده و وجدان خودآگاه را مركب از ذرات ماده‌اي مي‌دانست و به زندگي بعد از مرگ معتقد شود و مرگ خود راه طبيعي آزادي و نجات است و فقط بايد دم را غنيمت شمرد و نفخ مادي و كام دل دو هدف نهايي حيات‌اند.


در چنين سه‌راهه بزرگ معنوي بود كه آئين بودا طلوع كرد و نفخه تازه‌اي در روح كهنسال اين سرزمين دميده شد و كيش هندو را براي مدت مديدي تحت الشعاع قرار داد كه يكي از علل توسعه فلسفه هندو بدون شك بر اثر همين كشمكش ميان آن و كيش بودايي بوده‌است و باعث شد كه كيش هندو احساس خطر كند و روش جديدي براي مقابله با بودا برگزيند. و همين امر باعث شد كه نفوذ بودا را در هندوستان تقليل دهد و آنرا از هند براند.


كيش بودا كه بوسيله شخصي بنام گتاما در قرن ششم قبل از ميلاد مسيح بنيان‌گذاري شد يكي از بزرگترين مذاهب جهان است و بيش از پانصد ميليون پيرو دارد و با اينكه قرنها است از هند خارج شده و به كشورهاي خاور دور روي آورده و با طرز فكر و روحيه‌هاي ديگري در هم آميخته است ولي زادگاه اصلي آن هندوستان است و شخص« بودا» شاهزاده هندي بوده‌است.
بودا و دين او:1
بودا يا گتاما در اواسط قرن ششم قبل از ميلاد( حدود 536) در خانواده ساكيا( مقتدر) از نجباي شمال هندوستان متولد شد در كودكي او را سيداتا مي‌خواندند هنگاميكه به راه پارسايي افتاد او را


« گتاما» نام نهادند و چون به كمال رسيده« بودا»« بيدارشده» نام گرفت زيرا ازاين بس حقيقت بر او الهام يافته و بيدار شده و بصير و ناجي بشمار مي‌رود. گاهي او را ساكياموني مي‌خوانند كه به معني حكيم آن ساكيا است.


مايا مادر بودا چند روز پس ازتولد فرزندش وفات كرد بودا ابتدا زندگاني باشكوه نجبا و اغنياء را داشت ازدواج كرد و صاحب فرزند پسري شد با وجود چهار اتفاق كه در زندگي او اتفاق افتاد راه او تغيير كرد.
بار اول گتاما از قصر خارج شد و پيرمردي ديد. ناپايداري جواني كه اجباراً به پيري منتهي مي‌شود را دريافت.
باردوم كه از قصر خارج شد بيماري را ملاقات كرد فهيمد روزي سلامتي جاي خود را به بيماري مي‌دهد.
سومين بار كه قصد خروج داشت جنازه‌اي ديد به خود گفت: چون مرگ غيرقابل احتراز آيد زندگي به چه كار آيد.


چهارمين بار كه خارج شد در مقابل راهبي ديد كه داراي چهره‌اي آرام و نيكو بود تصميم گرفت طريقه راهب را سرمشق قرار دهد و زندگي باشكوه را رها كرد براي درك حقيقت و آرامش قلب سختي پيشه كرد.


در سن بيست‌و‌نه سالگي در شبي مهتابي قصر و خانواده خود را ترك كرد و مدت هفت سال با اشتياق به ياضت پرداخت و كف نفس و پرهيز پيشه ساخت گرچه بودا در زياضت كه رياضت خوشبختي و رستگاري دربر ندارد و به اين ترتيب از اين كار دست كشيد و آنرا كاري بيهوده دانست و براي بازيافتن نيروي از دست‌رفته غذا مي‌خورد و استحمام كرد و زاهدان از او اندوهگين شدند و رفيق خود را ترك كردند.


گتاما از سن سي‌و شش سالگي در درياي انديشه و تفكر فرو رفت و زير درخت انجير كه سپس آن را درخت دانش ناميدند نشست و در شب هشتم دسامبر حقيقت بروي آشكار گشت و از اين تاريخ بودا لقب يافت و عصر جديدي در تاريخ بشرپديدار گشت ولي گويند بودا در اين شب از همه چيز آگاه شد و دريافت كه نفوس بشر چگونه از بدني به بدن ديگر انتقال مي‌يابد و منشاء رنج جهانيان كجاست و چگونه چاره آن آلام را مي توان كرد كه اين شب را« بعثت بودا» مي‌نامند در اين باره خود چنين مي‌گويد:


«هنگامي كه اين احوال برمن مكشوف شد و به مشاهده مشغول شدم جان من از گناه حسد و‌ آرزو پاك شد از گناه تعلق به امور دنيوي رهايي يافت از گناه و خطا مبراگشت، گناه جهل از ميان رفت در وجود بيدار من دانش راه نجات افروخته و لزوم ولادت جديد( بنا به تناسخ) از ميان رفت مقام مقدس حاصل آمد وظيفه انجام گرفت من ديگر به اين عالم بازنخواهم آمد، اين است آنچه دريافتم.


بودا چهار بار هفت روز زير درخت دانش باقي ماند و لذت نجات را چشيد چون بودا به فكر ترويج حقيقت افتاد پياده در شهرهاي هندوستان به گردش و دعوت مشغول شد ابتدا در صدد برآمد پنج راهي را كه قبلاً در رياضت بادي همراه بودند به راه آورد. آنها را در بنارس يافت راهبان از اينكه افكار باطني را رها كرده و داراي زندگي باشكوه شده وي را نكوهش كردند. بودا در جواب گفت بايد از افراط و تفريط اجتناب كرد زندگي خوش و پست و بيهوده و رياضت اندوهناك و بي‌ارزش را ترك گفت و براي ادراك دانش راه ميانه‌روي را انتخاب كرد.
سخنان بودا در مقابل 5 راهب تحت عنوان« موعظه بنارس» معروف است و مي‌توان آنرا به نام چهار حقيقت مقدس كه بعداً بيان مي‌گردد تلخيص كرد موعظه‌هاي بودا در دل پنج راهب اثر كرد و استاد را تجليل كردند و اوليت دسته از جامعه بودائي را تشكيل دادند.


در هرحال زندگي بودا به ترويج حقيقت و نيلغ گذشت پادشاهان را ارشاد كرد امتيازات كاست‌ها ( طبقات بالاي اجتماع) را درهم شكست و براي كارگران امتيازاتي را برقرار ساخت و آنان را از حق استفاده از امور دين برخوردار كرد و از اين راه انقلاب اخلاقي بزرگي بوجود آورد. اولدنبرگ در كتاب


« بودا» مي‌نويسد بودا در كوسينا را در زير دو درخت پوشيده از گل با پيروانش وداع گفت در اين زمان پسرعموي او موسوم به آناندا كه از وفادارترين پيروانش بود خود را مخفي ساخت تا گريه كند بودا به وي نزديك شد و چنين گفت:
آي آناندا هركسي چه اكنون و چه بعد از مرگم بايد چون چراغي رستگاري خود باشد به خود پناه ببرد به پناهگاه خارج از خود روي نياورد اما هركس بايد محكم بر حقيقت تكيه كند و آنرا چراغ راه خود قرار دهد هيچكس نبايد به كسي جز خود پناه ببررد فقط كساني كه چنين‌اند مي‌توانند به بالاترين مقام نايل كردند ولي آنها بايد مشتاق آموختن باشند.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 18700 تومان در 40 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

دانلود مقاله رابطه بین محدودیت های مالی ، نقدینگی سهام و بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

word قابل ویرایش
16 صفحه
21700 تومان
چکیدهواریانس قیمت سهام شرکتهایی که با محدودیتهای مالی مواجه هستند، بطـور منطقـی مـی توانـد در بـازده سـهام آنهـا مـنعکس شـود. اگـر محدودیتهای مالی، به عنوان یک علامت مشخصه ارزش یک شرکت باشد، آنگاه تغییرات در شدت آنها، باید در بازده سهامشان منعکس گـردد. اگر شرکت های دارای محدودیت مالی در معرض شوک قرار گیرند، آ ...

دانلود مقاله بررسی سینماتیکی ، دینامیکی و آنالیز ژاکوبی ربات موازی الکترونیوماتیکی استوارت ( 6dof ) و ارائه مدل جامع فضای حالت برای اهداف کنترلی

word قابل ویرایش
11 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته شیمی
خلاصهدر سالهای اخیر، زمینه رباتهای موازی در تحقیقات صورت گرفته از سوی محقیقن بیشتر مورد توجه بوده، چراکه قابلیتهای فراوانی را نسبت به رباتهای سریال مشابه دارا میباشند. در این مقاله، پس از معرفی ربات موازی استوارت به عنوان کاربردیترین ربات مورد استفاده در صنعت و بررسی مزایای آن نسبت به رباتهای سریال مشابه، به ...

دانلود مقاله تحلیل سینماتیک مستقیم و دینامیک معکوس یک ربات موازی صفحهای 3 - RRR با تغییر محل عملگرها

word قابل ویرایش
9 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیدههر مقاله رباتهای موازی به دلیل دارا بودن برتریهای خاص نسبت به رباتهای سری در سالهای اخیر مورد توجه بسیاری از پژوهشگران قرار گرفتهاند. تحلیل سینماتیک و دینامیک رباتهای موازی و شبیه سازی دینامیکی سیستمهای مکانیکی از اهمیت ویژهای برخوردار میباشد، زیرا میتواند امکان مطالعه عملکرد سیستمهای مکانیکی، مانند ربات ...

دانلود مقاله مقایسه ویژگیهای شخصیتی - روانی و سبکهای فرزند پروری والدین افراد اقدام کننده به خودکشی و والدین افراد عادی

word قابل ویرایش
8 صفحه
21700 تومان
چکیدهپژوهش حاضر با هدف مقایسه ویژگیهای شخصیتی - روانی و سبکهای فرزندپروری والدین افراد اقدامکننده به خودکشـی و والدین افراد عادی انجام گرفت. روش پژوهش از نوع علی ـ مقایسهای و جامعه آماری شامل والدین افراد اقدام کننـده بـه خودکشی در سال 1392 و نیمه اول سال 1393 در شهرستان مشگین شهر بود که از این بین تعداد 30 ن ...

دانلود مقاله بررسی بازدارنده های ترمودینامیکی در تشکیل هیدرات گازی

word قابل ویرایش
7 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته شیمی
چکیدهامروزه تشکیل هیدرات در خطوط انتقال گاز به عنوان یک معضل اساسی سبب انسداد خطوط میشود. استفاده از بازدارندههاي شیمیایی یکی از روش هاي متداول جلوگیري از تشکیل هیدرات در خطوط نفت و گاز می باشد. در این مقاله با استفاده از نرم افزار WAT GAS به بررسی نحوه عملکرد بازدارندههاي ترمودینامیکی بر تشکیل هیدرات پرداخته ...

دانلود مقاله مطالعه تطبیقی ویژگیهای مشترک طراحی چهرههای معنوی در تمدنهای دینی ( بودایی ، مسیحیت ، اسلام )

word قابل ویرایش
17 صفحه
21700 تومان
مقدمهدر تاریخ هنر و تمدنهای بزرگ دینی، همواره شاهد بروز آثار معنوی و روحانی هستیم که سعی در برقراری ارتباط انسان با عوالم ملکوتی دارند. یکی از بارزترین مصادیق آن چهرههای معنوی است. چهره انسانهای وارسته مجالی برای نمایش روحانیت و معنویت در قالب تصویر انسانی بوده و همواره در تمدنهای دینی مورد توجه خاص بوده است. ...

دانلود فایل پاورپوینت دین بودایی

PowerPoint قابل ویرایش
12 صفحه
23700 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 :     بوديسم ( BUDDHISM)     ظهور دين بودايي را بايد در قرن ششم قبل از ميلاد در هندوستان، درست همزمان با نوشتن اوپانيشادها است. هر دو دين جيني و بودايي رايح دين باستاني هند را داشتند، امّا محتواي آنها کاملاً متفاوت بود.اديان بودايي و جيني در سرزميني بيرون از د ...

دانلود فایل پاورپوینت نقد و بررسی دین بودا

PowerPoint قابل ویرایش
10 صفحه
23700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته تاریخ
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : بوديسم ( BUDDHISM) ظهور دين بودايي را بايد در قرن ششم قبل از ميلاد در هندوستان، درست همزمان با نوشتن اوپانيشادها است. هر دو دين جيني و بودايي رايح دين باستاني هند را داشتند، امّا محتواي آنها کاملاً متفاوت بود.اديان بودايي و جيني در سرزميني بيرون از دشتهاي د ...