بخشی از پاورپوینت

 

اسلاید 1 :

* علاوه بر ترس، جهل، سرکوب عقده های روانی [نظریه ی فروید] که به عنوان خاستگاه دین [علت گرایش مردم به دین] از سوی عده ای از اندیشمندان جهان مطرح شده، عوامل دیگری نیز مطرح گردیده که برخی از آنها عبارتند از:
1. میل به خلود و جاودانگی انسانها.
2. اختلافات سرمایه داران و استثمار آنها  برمردم و ایجاد دینی ساختگی و 
در نتیجه، سرگرم ساختن مردم با دین [نظریه ی مارکسیست ها].
3. جادو گری و ...
توجه: یافتن ریشه ی عقلانی برای دین، پاسخی مشترک به تمامی این شبهات است.

اسلاید 2 :

جلسه ی چهارم

* اکتسابی یا فطری بودن گرایش به دین
* معنای فطرت و مقدماتی پیرامون مسائل فطری
* انواع مسائل فطری و کاربرد آن در اثبات وجود خدا

اسلاید 3 :

سؤال ؟؟؟

 گرایش به دین اکتسابی است یا فطری؟

اسلاید 4 :

نخست طرح سه مقدمه

* مقدمه ی 1: آیا حقانیت یک چیز متوقف بر فطری بودن آن چیز است؟ آیا در صورت وجود دلایل عقلی، فطری نبودن مانع پذیرش حقانیت است؟
* مقدمه ی 2 : آیا فطری بودن به معنای بالفعل بودن است؟
* مقدمه ی 3: آیا مسائل فطری انواع مختلفی دارد؟

اسلاید 5 :

توجه به چند نکته در مقدمه ی اول ضروری است:

1. به فرض ثابت نشدن فطری بودنِ دین، حقانیت دین زیر سؤال نمی رود.
2. درست بودن دینداری، برحق بودن اعتقاد به خدای واحد، صادق بودن گزارش این که عالَم خدایی دارد، و صدها گزاره ی دینی دیگر موقوف بر فطری بودن دین نیست.

اسلاید 6 :


3. هر چیزی که حق است فطری نیست؛ بسیاری از گزاره های علمی مانند:
تأثیر باکتری ها در ایجاد یک بیماری خاص، گردش زمین به دور خورشید، ... که علم درست بودن آنها را به اثبات رسانده، فطری نیستند ولی بشر آنها را به دلیل فطری نبودن انکار نمی کند و بررسی های علمی، صحت این امور را به اثبات رسانیده است.

اسلاید 7 :


 4. هر چیزی که اکتسابی  است، موهوم و خرافی و ناحق نیست.
[مانند یافته های علمی]

توجه به این نکته ضروری است:
 * اگر بپذیریم که منشأ دین ترس، جهل، ... است؛
قائل به اکتسابی بودن دین شده ایم.
ولی بر طبق مقدمه ی اول اکتسابی بودن یک چیز حقانیت آن را
زیر سؤال نمی برد.

اسلاید 8 :

5. بسیاری از چیزهایی که تصور بر فطری بودن آنهاست، در حقیقت فطری نیستند؛ به عنوان مثال برخی مسائل مرتبط با ژنتیک مانند رنگ پوست؛
اگر به فرض، انسانِ سفید پوستی، هیچ فرد سیاه پوستی را ندیده بود، به گمان او این رنگ پوستش
فطری بود، در صورتی که این طور نیست و رنگ پوستِ وی، متأثر از محیط است.
همچنین بسیاری از آداب و رسوم متأثر از جو و محیط است و فطری نیست.
***
عکس این مطلب نیز صحت دارد؛ برخی از امور که به نظر می رسد اکتسابی باشند، به خودی خود در انسانها به ودیعه گذاشته شده است، مثلاً محبت مادر، نسبتِ به فرزند امری فطری است و این گونه نیست که چون تمامی مادران به فرزندانشان محبت می کنند، پس دختران باید بعدها به فرزندانشان محبت کنند، ممکن است دختری در جمعی باشد که همه به فرزندانشان بدی می کنند، ولی چون محبت به فرزند امری فطری است و تابع محیط نیست، او تأثیر نمی پذیرد.

اسلاید 9 :


توجه به این نکته در مقدمه ی دوم ضروری است:

بسیاری از مخالفان نظریه ی فطری بودن دین، معتقدند که کودک از بدو تولد دیندار متولد نمی شود و یک نوزاد از بدو تولد اعمال عبادی
مانند رکوع، سجود، ... را انجام نمی دهد؛ پس دینداری فطری نیست.

پاسخ به این شبهه با طرح یک سؤال؟؟؟
آیا میل به خدا از کودکی در انسان نهادینه شده است یا خیر؟
[این امر نیازمند بررسی است]

 

اسلاید 10 :

سؤالی دیگر؟؟؟
آیا می شود چیزهایی که فطری هستند در ابتدای زندگی بالفعل نباشند
و چه بسا تا پایان عمر نیز بالفعل نشوند؟
پاسخ به این سؤال مثبت است؛ نمونه ی بارز آن علم است، اگر انسان در شرایطی قرار نگیرد که میلِ به دانستنِ علوم مختلف در وی شکوفا شود،
چه بسا تا پایان عمر نیز بی سواد و امّی باقی بماند.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید