بخشی از مقاله

يا‏‎ قلبي‌‏‎ بيماران‌‏‎ است‌‏‎ شده‌‏‎ روز‏‎ موضوع‌‏‎ "اخيرا‏‎ گياهخواري‌‏‎ پزشك‌‏‎ نظر‏‎ هستند‏‎ بيماري‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ ابتلا‏‎ معرض‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ افرادي‌‏‎ .مي‌شوند‏‎ جويا‏‎ رابطه‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ را‏‎ خود‏‎ گياهخواري‌‏‎ متفاوت‌‏‎ روش‌‏‎ نوع‌‏‎ شش‌‏‎ "اساسا‏‎ علمي‌ ، ‏‎ مراكز‏‎ نظر‏‎ طبق‌‏‎ گياهي‌‏‎ غذاهاي‌‏‎ از‏‎ گروه‌‏‎ شش‌‏‎ هر‏‎ اصلي‌‏‎ غذايي‌‏‎ برنامه‌‏‎ دارد‏‎ وجود‏‎ :است‌‏‎ زير‏‎ بشرح‌‏‎ گياهخواري‌‏‎ انواع‌‏‎ مي‌شود ، ‏‎ تشكيل‌‏‎ لبنيات‌ ، ‏‎ از‏‎ مي‌توان‌‏‎ غذايي‌‏‎ رژيم‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ :گياهخواري‌‏‎ نيمه‌‏‎ (‎‏‏1‏‎

گوشت‌‏‎ نوع‌‏‎ هيچ‌‏‎ اما‏‎ كرد‏‎ استفاده‌‏‎ ماهي‌‏‎ و‏‎ جوجه‌‏‎ تخم‌مرغ‌ ، ‏‎ نوع‌‏‎ محبوبترين‌‏‎ "احتمالا‏‎ رژيم‌‏‎ اين‌‏‎ نمي‌شود‏‎ مصرف‌‏‎ ديگري‌‏‎ و‏‎ تخم‌مرغ‌‏‎ لبنيات‌ ، ‏‎:پسكو‏‎ -‎گياهخواري‌‏‎ (‎است‌20‏‎ گياهخواري‌‏‎ (شود30‏‎ مصرف‌‏‎ نبايد‏‎ مرغ‌‏‎ و‏‎ گوشت‌‏‎ اما‏‎ ندارد‏‎ مانعي‌‏‎ ماهي‌‏‎ مجاز‏‎ تخم‌مرغ‌‏‎ و‏‎ لبنيات‌‏‎ مصرف‌‏‎ تنها‏‎:اوو‏‎ -‎لاكتو‏‎ گياهخواري‌‏‎ استفاده‌‏‎ مورد‏‎ نبايد‏‎ (ماهي‌‏‎ گوشت‌‏‎ حتي‌‏‎) گوشت‌‏‎ نوع‌‏‎ هيچ‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ مجاز‏‎ لبنيات‌‏‎ فقط‏‎:‎لاكتو‏‎ گياهخواري‌‏‎ (‎گيرد40‏‎ قرار‏‎ :اوو‏‎ گياهخواري‌‏‎ (‎شود50‏‎ مصرف‌‏‎ نبايد‏‎ تخم‌مرغ‌‏‎ حتي‌‏‎ و‏‎ گوشت‌‏‎ ولي‌‏‎ است‌‏‎ تخم‌مرغ‌‏‎ رژيم‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ مجاز‏‎ حيواني‌‏‎ فراورده‌‏‎ تنها‏‎ :محض‌‏‎ گياهخواري‌‏‎ (‎نيست‌60‏‎ مجاز‏‎ گوشت‌‏‎ و‏‎ لبنيات‌‏‎ از‏‎ استفاده‌‏‎ استفاده‌‏‎ گياه‌‏‎ فقط‏‎ و‏‎ نمي‌شود‏‎ مصرف‌‏‎ حيواني‌‏‎ فراورده‌‏‎ نوع‌‏‎ هيچ‌‏‎ مي‌كنيد‏‎ ملاحظه‌‏‎ كنيد‏‎ دقت‌‏‎ شده‌‏‎ گفته‌‏‎ انواع‌‏‎ در‏‎ اگر‏‎ مي‌شود‏‎ كم‌چربي‌‏‎ غذايي‌‏‎ رژيم‌‏‎ مفهوم‌‏‎ به‌‏‎ "الزاما‏‎ ‎‏‏،‏‎"گياهخواري‌‏‎" كه‌‏‎ لذا‏‎.‎است‌‏‎ آزاد‏‎ لبنيات‌‏‎ از‏‎ استفاده‌‏‎ اول‌‏‎ نوع‌‏‎ چهار‏‎ در‏‎.نيست‌‏‎ پنير ، ‏‎ بجاي‌‏‎ مي‌كنيد‏‎

پيروي‌‏‎ گروه‌‏‎ چهار‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ يك‌‏‎ هر‏‎ از‏‎ اگر‏‎ بي‌چربي‌‏‎ ماست‌‏‎ و‏‎ پنير‏‎ از‏‎ است‌‏‎ بهتر‏‎ تخم‌مرغ‌‏‎ و‏‎ معمولي‌‏‎ ماست‌‏‎ رژيم‌‏‎ چه‌‏‎ هر‏‎.‎كنيد‏‎ استفاده‌‏‎ آن‌‏‎ سفيده‌‏‎ يا‏‎ تخم‌مرغ‌‏‎ جايگزين‌‏ و‏‎ ضروري‌‏‎ و‏‎ مغذي‌‏‎ مواد‏‎ "احتمالا‏‎ باشد ، ‏‎ محدودتر‏‎ شما‏‎ غذايي‌‏‎ رژيم‌‏‎ از‏‎ گروه‌‏‎ هر‏‎ است‌‏‎ لازم‌‏‎ پس‌‏‎مي‌رسد‏‎ شما‏‎ بدن‌‏‎ به‌‏‎ كمتري‌ .موردگيرد‏‎ قرار‏‎ تحليل‌‏‎ و‏‎ تجزيه‌‏‏‎ تركيب‏‎ نظر‏‎ از‏‎ دقيق‌‏‎ بطور‏‎ مي‌شود‏‎ انتخاب‏‎ كه‌‏‎ گياهخواري‌‏‎

((رژيم هاي گياه خواري از نظر متخصصين تغذيه))

بنا بر نظر متخصصين تغذيه ، رژيم گياهخواري مي تواند سالم و كافي باشد اما اينكه رژيم گياهخواري بهتر و سالم تر از رژيم غذائي معمولي است بستگي به مواد موجود در رژيم گياهخواري دارد . مطالعات عموماً نشان مي دهد كه گياخواران 50 درصد كمتر از افرادي كه گوشت ، ماهي و مرغ مصرف مي كنند دچار مرگ در اثر بيماريهاي قلبي مي شوند . اما درباره تأثير اين رژيم بر روي سرطان مطالعات قطعي وجود ندارد . البته در بعضي مطالعات ذكر مي شود که رژيم گياهخواري ابتلا به سرطان را به ميزان 30 درصد كاهش مي دهد . همچنين بعضي از فوائد وابسته به رژيم گياهخواري مي تواند با نحوه زندگي افراد مرتبط باشد . مثلاً گروهي از اين افراد فعاليت هاي ورزشي انجام مي دهند و از مصرف سيگار و الكل اجتناب مي كنند . انواع رژيم گياهخواري : افرادي كه خود را گياهخوار معرفي ميكنند ممكن است عادات غذايي مختلف داشته باشند . بعضي از خوردن گوشت و فراورده هاي لبني اجتناب مي كنند . بعضي از مصرف محصولات لبني و تخم مرغ اجتناب مي كنند و بعضي نيمه گياهخوار هستند

يعني مرغ و غذاهاي دريائي و گاهي گوشت قرمز مصرف مي كنند . رژيم گياهخواري بيشتر مورد توجه جوانان قرار دارد اما اگر آنها گوشت را از رژيم غذايي خود حذف كنند و بجاي آن سيب زميني سرخ كرده ،‌چيپس ، پيراشكي و نوشابه و حتي ميوه ها را جايگزين كنند رژيم غذائي سلامتي نخواهند داشت . مصرف زياد سبزيجات و ميوه ها كه معمولاً در رژيم غذايي گياهخواري وجود دارد براي سلامتي بسيار سودمند بوده و علت آن وجود ويتامين ها ، مواد معدني ،‌ مواد ضد سرطان گياهي و فيبرهاي گياهي مي باشد . وزن مناسب تر : گياهخواران معمولاً‌ وزن متناسب تري نسبت به بقيه افراد دارند . البته به اين معنا نيست كه اجتناب از گوشت راه اصلي كنترل وزن مي باشد . عليرغم مصرف يا عدم مصرف گوشت ، مصرف زياد ميوه و سبزيجات بجاي شيرينيجات ، غذاهاي چرب و نوشيدني هاي شيرين باعث كنترل وزن مي شوند . يكي از فوائد عمده رژيم گياهخواري در رابطه با بيماري قلبي كاهش سطح كلسترول در اين نوع رژيم غذائي مي باشد كه البته به اين معني نيست كه حذف گوشت از رژيم غذائي براي سلامتي ضروري مي باشد .

غذاهائي مثل ماهي ، مرغ بدون پوست و حتي گوشت قرمز بدون چربي به شرط اينكه در حد متعادل مصرف شوند ، باعث افزايش چربي اشباع شده نمي شوند . يك رژيم گياهخواري كه با مصرف چربي همراه باشد نيز باعث آسيب به سلامتي مي شود . بعضي از مطالعات نشان مي دهند كه بين مصرف گوشت قرمز و سرطان كولون ارتباط وجود دارد . همچنين مشخص شده كه مصرف سوسيس و كالباس و گوشت هاي پرچرب كه در درجه حرارت بالا پخته مي شوند بر روي بروز سرطان و بيماريهاي قلبي مؤثر مي باشند . در عين حال رژيم گياهخواري مي تواند احتمال بروز تعداد سرطانها و بيماريهاي قلبي را كاهش دهد ه اين مسئله مي تواند بعلت مصرف كم گوشت و مصرف زياد سبزيجات ،‌ ميوه جات ، غلات و حبوبات باشد .

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید