دانلود مقاله رژیم گیاه خواری

word قابل ویرایش
12 صفحه
4900 تومان

یا‏‎ قلبی‌‏‎ بیماران‌‏‎ است‌‏‎ شده‌‏‎ روز‏‎ موضوع‌‏‎ “اخیرا‏‎ گیاهخواری‌‏‎ پزشک‌‏‎ نظر‏‎ هستند‏‎ بیماری‌‏‎ این‌‏‎ به‌‏‎ ابتلا‏‎ معرض‌‏‎ در‏‎ که‌‏‎ افرادی‌‏‎ .می‌شوند‏‎ جویا‏‎ رابطه‌‏‎ این‌‏‎ در‏‎ را‏‎ خود‏‎ گیاهخواری‌‏‎ متفاوت‌‏‎ روش‌‏‎ نوع‌‏‎ شش‌‏‎ “اساسا‏‎ علمی‌ ، ‏‎ مراکز‏‎ نظر‏‎ طبق‌‏‎ گیاهی‌‏‎ غذاهای‌‏‎ از‏‎ گروه‌‏‎ شش‌‏‎ هر‏‎ اصلی‌‏‎ غذایی‌‏‎ برنامه‌‏‎ دارد‏‎ وجود‏‎ :است‌‏‎ زیر‏‎ بشرح‌‏‎ گیاهخواری‌‏‎ انواع‌‏‎ می‌شود ، ‏‎ تشکیل‌‏‎ لبنیات‌ ، ‏‎ از‏‎ می‌توان‌‏‎ غذایی‌‏‎ رژیم‌‏‎ این‌‏‎ در‏‎ :گیاهخواری‌‏‎ نیمه‌‏‎ (‎‏‏۱‏‎

گوشت‌‏‎ نوع‌‏‎ هیچ‌‏‎ اما‏‎ کرد‏‎ استفاده‌‏‎ ماهی‌‏‎ و‏‎ جوجه‌‏‎ تخم‌مرغ‌ ، ‏‎ نوع‌‏‎ محبوبترین‌‏‎ “احتمالا‏‎ رژیم‌‏‎ این‌‏‎ نمی‌شود‏‎ مصرف‌‏‎ دیگری‌‏‎ و‏‎ تخم‌مرغ‌‏‎ لبنیات‌ ، ‏‎:پسکو‏‎ -‎گیاهخواری‌‏‎ (‎است‌۲۰‏‎ گیاهخواری‌‏‎ (شود۳۰‏‎ مصرف‌‏‎ نباید‏‎ مرغ‌‏‎ و‏‎ گوشت‌‏‎ اما‏‎ ندارد‏‎ مانعی‌‏‎ ماهی‌‏‎ مجاز‏‎ تخم‌مرغ‌‏‎ و‏‎ لبنیات‌‏‎ مصرف‌‏‎ تنها‏‎:اوو‏‎ -‎لاکتو‏‎ گیاهخواری‌‏‎ استفاده‌‏‎ مورد‏‎ نباید‏‎ (ماهی‌‏‎ گوشت‌‏‎ حتی‌‏‎) گوشت‌‏‎ نوع‌‏‎ هیچ‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ مجاز‏‎ لبنیات‌‏‎ فقط‏‎:‎لاکتو‏‎ گیاهخواری‌‏‎ (‎گیرد۴۰‏‎ قرار‏‎ :اوو‏‎ گیاهخواری‌‏‎ (‎شود۵۰‏‎ مصرف‌‏‎ نباید‏‎ تخم‌مرغ‌‏‎ حتی‌‏‎ و‏‎ گوشت‌‏‎ ولی‌‏‎ است‌‏‎ تخم‌مرغ‌‏‎ رژیم‌‏‎ این‌‏‎ در‏‎ مجاز‏‎ حیوانی‌‏‎ فراورده‌‏‎ تنها‏‎ :محض‌‏‎ گیاهخواری‌‏‎ (‎نیست‌۶۰‏‎ مجاز‏‎ گوشت‌‏‎ و‏‎ لبنیات‌‏‎ از‏‎ استفاده‌‏‎ استفاده‌‏‎ گیاه‌‏‎ فقط‏‎ و‏‎ نمی‌شود‏‎ مصرف‌‏‎ حیوانی‌‏‎ فراورده‌‏‎ نوع‌‏‎ هیچ‌‏‎ می‌کنید‏‎ ملاحظه‌‏‎ کنید‏‎ دقت‌‏‎ شده‌‏‎ گفته‌‏‎ انواع‌‏‎ در‏‎ اگر‏‎ می‌شود‏‎ کم‌چربی‌‏‎ غذایی‌‏‎ رژیم‌‏‎ مفهوم‌‏‎ به‌‏‎ “الزاما‏‎ ‎‏‏،‏‎”گیاهخواری‌‏‎” که‌‏‎ لذا‏‎.‎است‌‏‎ آزاد‏‎ لبنیات‌‏‎ از‏‎ استفاده‌‏‎ اول‌‏‎ نوع‌‏‎ چهار‏‎ در‏‎.نیست‌‏‎ پنیر ، ‏‎ بجای‌‏‎ می‌کنید‏‎

پیروی‌‏‎ گروه‌‏‎ چهار‏‎ این‌‏‎ از‏‎ یک‌‏‎ هر‏‎ از‏‎ اگر‏‎ بی‌چربی‌‏‎ ماست‌‏‎ و‏‎ پنیر‏‎ از‏‎ است‌‏‎ بهتر‏‎ تخم‌مرغ‌‏‎ و‏‎ معمولی‌‏‎ ماست‌‏‎ رژیم‌‏‎ چه‌‏‎ هر‏‎.‎کنید‏‎ استفاده‌‏‎ آن‌‏‎ سفیده‌‏‎ یا‏‎ تخم‌مرغ‌‏‎ جایگزین‌‏ و‏‎ ضروری‌‏‎ و‏‎ مغذی‌‏‎ مواد‏‎ “احتمالا‏‎ باشد ، ‏‎ محدودتر‏‎ شما‏‎ غذایی‌‏‎ رژیم‌‏‎ از‏‎ گروه‌‏‎ هر‏‎ است‌‏‎ لازم‌‏‎ پس‌‏‎می‌رسد‏‎ شما‏‎ بدن‌‏‎ به‌‏‎ کمتری‌ .موردگیرد‏‎ قرار‏‎ تحلیل‌‏‎ و‏‎ تجزیه‌‏‏‎ ترکیب‏‎ نظر‏‎ از‏‎ دقیق‌‏‎ بطور‏‎ می‌شود‏‎ انتخاب‏‎ که‌‏‎ گیاهخواری‌‏‎

((رژیم های گیاه خواری از نظر متخصصین تغذیه))

بنا بر نظر متخصصین تغذیه ، رژیم گیاهخواری می تواند سالم و کافی باشد اما اینکه رژیم گیاهخواری بهتر و سالم تر از رژیم غذائی معمولی است بستگی به مواد موجود در رژیم گیاهخواری دارد . مطالعات عموماً نشان می دهد که گیاخواران ۵۰ درصد کمتر از افرادی که گوشت ، ماهی و مرغ مصرف می کنند دچار مرگ در اثر بیماریهای قلبی می شوند . اما درباره تأثیر این رژیم بر روی سرطان مطالعات قطعی وجود ندارد . البته در بعضی مطالعات ذکر می شود که رژیم گیاهخواری ابتلا به سرطان را به میزان ۳۰ درصد کاهش می دهد . همچنین بعضی از فوائد وابسته به رژیم گیاهخواری می تواند با نحوه زندگی افراد مرتبط باشد . مثلاً گروهی از این افراد فعالیت های ورزشی انجام می دهند و از مصرف سیگار و الکل اجتناب می کنند . انواع رژیم گیاهخواری : افرادی که خود را گیاهخوار معرفی میکنند ممکن است عادات غذایی مختلف داشته باشند . بعضی از خوردن گوشت و فراورده های لبنی اجتناب می کنند . بعضی از مصرف محصولات لبنی و تخم مرغ اجتناب می کنند و بعضی نیمه گیاهخوار هستند

یعنی مرغ و غذاهای دریائی و گاهی گوشت قرمز مصرف می کنند . رژیم گیاهخواری بیشتر مورد توجه جوانان قرار دارد اما اگر آنها گوشت را از رژیم غذایی خود حذف کنند و بجای آن سیب زمینی سرخ کرده ،‌چیپس ، پیراشکی و نوشابه و حتی میوه ها را جایگزین کنند رژیم غذائی سلامتی نخواهند داشت . مصرف زیاد سبزیجات و میوه ها که معمولاً در رژیم غذایی گیاهخواری وجود دارد برای سلامتی بسیار سودمند بوده و علت آن وجود ویتامین ها ، مواد معدنی ،‌ مواد ضد سرطان گیاهی و فیبرهای گیاهی می باشد . وزن مناسب تر : گیاهخواران معمولاً‌ وزن متناسب تری نسبت به بقیه افراد دارند . البته به این معنا نیست که اجتناب از گوشت راه اصلی کنترل وزن می باشد . علیرغم مصرف یا عدم مصرف گوشت ، مصرف زیاد میوه و سبزیجات بجای شیرینیجات ، غذاهای چرب و نوشیدنی های شیرین باعث کنترل وزن می شوند . یکی از فوائد عمده رژیم گیاهخواری در رابطه با بیماری قلبی کاهش سطح کلسترول در این نوع رژیم غذائی می باشد که البته به این معنی نیست که حذف گوشت از رژیم غذائی برای سلامتی ضروری می باشد .

غذاهائی مثل ماهی ، مرغ بدون پوست و حتی گوشت قرمز بدون چربی به شرط اینکه در حد متعادل مصرف شوند ، باعث افزایش چربی اشباع شده نمی شوند . یک رژیم گیاهخواری که با مصرف چربی همراه باشد نیز باعث آسیب به سلامتی می شود . بعضی از مطالعات نشان می دهند که بین مصرف گوشت قرمز و سرطان کولون ارتباط وجود دارد . همچنین مشخص شده که مصرف سوسیس و کالباس و گوشت های پرچرب که در درجه حرارت بالا پخته می شوند بر روی بروز سرطان و بیماریهای قلبی مؤثر می باشند . در عین حال رژیم گیاهخواری می تواند احتمال بروز تعداد سرطانها و بیماریهای قلبی را کاهش دهد ه این مسئله می تواند بعلت مصرف کم گوشت و مصرف زیاد سبزیجات ،‌ میوه جات ، غلات و حبوبات باشد .

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
wordقابل ویرایش - قیمت 4900 تومان در 12 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد