دانلود مقاله سیستم کنترل ترافیک هوایی

word قابل ویرایش
15 صفحه
8700 تومان
87,000 ریال – خرید و دانلود

 

چکیده

در حــال حاضر رشته ترافیک هوایی به ســمت تحقق آینده ســیستم هدایت هوا توســعه یافته اسـت از تکنیک

FANSاستفاده شده است FANS در مرکزیت تکنیک های ماهوارهای و ارتباطات دیجیتالی می باشد این تکنیک مرکب از زیر سیستم هایی در ارتباطات است آنها به طور قابل توجهی بوسیله تکنیک های جدید قابل تغییر هستند بحث سیستم کنترل ترافیک به فضای نزدیک به زمین می پردازد یعنی قبل از اینکه واقعه ای اتفاق افتد نیاز به یک توافق بین المللی که هدف آن این است که برخوردها فضاپیما را کاهش دهد در واقع ترافیک برای فضای نزدیک به زمین برخی معانی ساده را در کاهش خطرات برخورد و ارتباط با SPS و سند جهانگردی را

پیشنهاد می کند.در مورد سیستم های ماهواره ای بحث شده که این سیستم ها در کنترل ترافیک هواپیمایی ATCمستقر می شوند و شامل یک واحد هواپیمایی و یک دستگاه ATCمی باشد در یافت کننده های ماهواره ای یک سیستم مقایسه کننده برای قیاس داده و یک فرستنده برای ارتباط دادن داده با دستگاه ATCدارد.در مورد کنترل فرودگاه بحث شده که دارای برج مراقبت می باشد برج مسئول جداسازی و حرکت هواپیما وعملکردهای ماشین های باند فرودگاه می باشد و همچنین مسئولیت هواپیماهای در آسمان نزدیک فرودگاه را برعهده دارد.

کلمات کلیدی
سیستم های کنترل ترافیک هوایی
سیستم کنترل ترافیک ماهوارهای

کنترل فضایی هوایی
مرکز فرماندهی سیستم کنترل ترافیک هواییی
نقشه ترافیک پرواز
پوشش راداری
نظارت راداری
برج کنترل

مقدمه
اطمینان به عملکرد انسانی در مدیریت کنترل هوایی هنوز در مقایسه با سایر منابع بسیالر بالاست . با وجود این بسیاری از حوادث یا وقایع به اشتباهات انسانی نسبت داده می شود(عموما کنترل کننده و یا خلبان )تا به نقصان در وسایل سخت افزاری و نرم افزاری و سطوح و پیچیدگی ترافیک هوایی را بررسی کنترل کنندهها در سیستم جاری قرار می دهد .این واقعیات امر می کند که تلاش و کوشش باید انجام شود برای کنترل و مدیریت اشتباهات انسانی در طراحی مراحل،قبل از اینکه آنها آشکار کننند خودشان را به عنوان حوادث و وقایع در سیستم های عملیاتی یک محدوده ی حوزه ای از متدها به کاربرده شده و ازمایش شده است در NATSبرای بازیابی و استخراج اطلعات در اشتباهات انسانی تلاش کرده است تا سیستم های قابل ارتجاع را به اشتباهات انسانی رشد بدهد. محدوده روش ها از کارهای آشکار مانند مشاهده ،مصاحبه و (پر کردن)پرسشنامه تا تکنیک ها بیشتر متمایل به پیشگویی اشتباه انسانی به وسیله ی تکنیک های TRACER(ارائه شده توسط KIWANوSHORROCH ) و HAZAP .

این مقاله ارزیابی متدهای اشتباه انسانی را در زمینه طراحی سیستم و توسعه چرخه زندگی SDPLCارزیابی می کند .فرودگاهها آنهایی که بر اساس متدهایی که مورد بحث قرار داده شده پایه گذاری شده اند همراه است با یک شرط بندیهای بزرگ کسانی که باید وارد این فرآیند شوند. خط مشی ها مقایسه می شوند با یکری ظوابط مفید عددی برای تعیین اینکه کدام متد باید استفاده شود . مقاله مفهوم یک وزارت /مقام /سهام از دستیابی متدها برای آنهایی که وارد شدهاند در طرح ،رشد و ارزیابی سیستم های جدید ATM توضیح می دهد.تشخیص اشتباه انسانی در طراحی وزارت / مقام HEAD را توضیح می دهد.

مثال هایی تهیه شده است از وزارت ، به همراه چند کاربرد واقعی .
لغات کلیدی :اشتباه انسانی ،ارزیابی اشتنباه انسانی ،فرودگاهها ،متدها،طراحی سیستم و رشد چرخه زندگی
۱-رشد مدیریت ترافیک هوایی
۲- یادگیری از راه تجربه

۳-نشان یابی خطرات از اشتباههات انسانی

طراحی سیستم و رشد چرخه زندگی
۱- مستندات

۲- ۲-نمونه سازی
۳- شبیه سازی
۴- عملکرد
۵- شرط بند

۶- ارزیابی اشتباهات انسانی در طراحی وزارت/مقام/سهام
۷- کاربرد هدایت و وزارت با NATS
8- مورد مطالعه با سیستم های ترافیک هوایی

۹- پیشگویی اشتباهات در استفاده از یک روش ترتیب دهی-ابزار
۱۰- مورد مطالعه یک خطر و امکان مطالعاتی (خطر)برای یک سیستم الکتریکی نوار پرداز
۱۱- نتجه گیری

مسافرت هوایی یکی از صنایع سریع ارشد جهانی است.خدمات بین المللی ترافیک هوایی NATS اخیرا به کاربرده اند تقریبا دو میلیون پرواز در هر سال در ایالت KINGDOMانجام می دهند.رشد رقمی در حدود %۶ در هر سال اینگونه تصور می شود که ترافیک هوایی در UK در سال ۲۰۱۰ دو برابر می شود.همچنین ،چونکه UKنسبتا کوچک است در فضای هوایی ،عملکرد مدیریت ترافیک وایی مجومع بسیار مهمی نسبت به سایر کشور ها است.علی رغم این فشار ها ،ATM در حقیقت یک عملگر با اطمینان بالا است ،در زمانیکه با سایر صنایع

امنیتی بحرانی مقایسه می شود اما برای بر قرار داشتن اعتبارات انسانی و تکنیکی به طور همزمان فتلافی رشد و تقاضا در ATMدر ایالت UK،سیستم های رایج باید بهبود دهند/ترفیع دهند سرمایه گذاری در توسعه ابزار کامپیوتری ،توسعه سیستم های ارتباطی و رشد تکنولوژی مهواره ای که یک تلاش و کوشش را برای اطمینان دادن به اینکه سازمان ATM ارائه دهد UK رشد و توسعه گنجایشات لازم بطور امن را می تواند تحویل دهد.سیستم ATMبطور متداول متحمل بخشی از تغییرات اساسی که تغییرات را در بر دارد است در سازمان و عملکرد

فضای هوایی ،سیستم های داخل هواپیما و سیستم های پایه ای زمینی که استفاده می شوند در کنترل و آگاههی دادن به هواپیما .تصویر آینده این چنین است که کنترل کننده ها نقشی را به عنوان مدیران فضای هوایی انجام خواهند داد .این اشاره می کند که یک تغییر در نقش/مسئولیت کنترل کنندها به عنوان مساعد کننده ها وجود خواهد داشت .کامپیوتر نمایش دهنده برای حفاظت تصمیم گیری ،بر خورد اطلاعات وابزار برای کمک به ترتیب دهی و فضا دهی هواپیما دارد.این امکانات جدید به طور واضح احتیاج به مدیریت دارد برای اینکه اطمینان ببخشد که امنیت قابل پذیرش و قابل استفاده بدست آمده است.

گرایشات تازه در ناوبری (هدایت ) و سیستم های کنترل ترافیک هوایی
در حال حاضر فرشته ترافیک هوایی توسعه یافته است به سمت تحقق/فهم آینده سیستم هدایت هوا FANS در مرکز یت تکنیک های ماهواره ای و ارتباطات دیجیتالی است . این تکنیک FANS مرکب از زیر سیستم هایی در ارتباطات ،هدایت ،مشاهده و مدیریت ترافیک هوایی است آنها به طور قابل توجهی متغیر هستند به وسیله مقدمه تکنیک های جدید.در این مقاله ،ما سیستم های جدید هدایت و کنترل ترافیک هوایی ،تکنیک های مربوط به رده بندی آنها برای مشاهده آینده آنها را توضیح می دهیم.
سیستمهای کنترل ترافیک برای فضای نزدیک زمین

همانطور که فعالیت های انسانی در فضا گسترش پیدا می کند در هر سال دانسنیه ترافیک نزدیک زمین ممکن است بدست آورد یک مرحله که در آن به وجود خواهد آمد یک خطر مهم از برخورد بین فضا پیما های قابل استفاده / موثر.قبل از این که این واقعه اتفاق افتد یک نیاز برای توافق بین المللی که هدف ان کاهش احتمال برخورد های بین فضاپیما می باشد وجود خواهد داشت . دو مدرک ویژه مورد ملاحظه است که تحت دانستنیه ترافیک مداری می تواند خیلی اساسی آن سوی مراحل ارائه شده در این قرن را افزایش دهد ، یعنی رشد ایستگاههای ماهواره ای SPS و رشد امکانات توریستی مداری . این مقاله در مورد احتمالات و امکانات برا ی توضیح سیستم های ترافیک برای فضای نزدیک زمین فهر دو از یک ددیگاه نظری موسسه ای را پیشنهاد می کنند .

نمایش پیشرفته فعل و انغعالی قالب ها برای ناحیه پایانه کنترل ترافیک
یک ماشین هشدار دهنده ضروری و سیستم کنترل ترافیک

۱- در برگیرنده کانال دو واحدی رستگاه فرستندهمعنا می دهد داستن یک کانال که ساخته شده برای فرستادن یک کد نشان دهنده عملکرد یک ماشین اضطراری در یک اشتراک/تقاطع ،کانال دیگری ساخته شده برای فرستادن یک کد نشان دهنده حرکت/انحراف یک ماشین/دستگاه اضطراری از یک تقاطع یا اشتراک.وسایل پایه که دو واحد کانال فرستنده یک دستگاه اضطراری یا یک دریافت کننده هدایتی چندگانه معنا می دهد .وسیله ای است نصب شده در تقاطع یک ترافیک در یک دستگاه اضطراری .
پردازش سیگنال وسیلهای است دریافت کننده و پردازش گر خروجی که گفته شده وسیله ای است پایه ای در دریافت هدایتی

جفت ساز پردازش سیگنال دوتایی معنا می دهد وسایلی که در سیستم کنترل ترافیک پایه گذاری شده در تقاطع
پیشرفت توسعه در سیستم های کنترل ترافیک جاده ای

در یک سیستم ماشین به کار انداخته شددر جائیکه توسعه به وسیله دستگاههای سمت راست است برای جلوگیری از متفرق شدن ترافیک حفظ و نگه داشتن سمت راست دره در مواجه با یک تقاضا مطالبه یک دستگاه سازمان دهی شده برای پاسخ به بکار اندازی جاده در یک راهی که سمت راست می باشد به منظور حتمی کردن و اطمینان بخشیدن راست راه جاده انتقال یافته یا واگذار شده به مسیر دیگری قبل از پایان یافتن حداکثر زمان و در مدت زمان داده شده از آخرین بکار اندازی جاده.پس زمان استفاده شده برای تاثیر بر انتقال واگذاری ،افزایش می یابد برای پذیرفتن آخرین دستگاه برای عبور از تقاطع قبل از اینکه سمت راست راه به وسیلهی مسیر دیگر پیدا شود و سیستم به عنوان یک سیستم کاربردی برای یک کنترل کننده توصیف شده است از نوع توصیف شده در مشخصات ۴۰۸/۷۰۶یک زمان سنج قرمز دارای اشتراک که تهیه شده است که به طور مشابه با تایمر فعالیت می کند . سرعت ،توسعه و رشد داده شده در هر عملکرد در مسیر طولانی تر شده است.

به مجرد عملکرد تایمر سرعت یک تست زمانی کوتاه انجام می شود ،در طی اینکه تایمر قرمز برای عمل کردن فرصت می دهد .اگر آن عمل نکند یک زمان سنج تمام قرمز توصیف شده تعریف شده در انتقال راه سمت راست .با در نظر گرفتن اینکه اگر آن عمل کند،زمان سنج به کار نمی رود و راه انتقال در راه نرمال و عادی خود انجام می گیرد.

به مجرد اینکه یک دستگاه عبور کند از مسیر Aتقویت کننده عملگرهایRWو RWN در عملکرد تایمر سرعت تاخیر می اندازد و تخلیه برق QND در مدار دارای اشتراک تایمر قرمز که ایستگاه تقویت کننده OR و لوله نئون SR را شمل می شود مقاومت ZBرا تخلیه می کند.به محض اینکه یک تقاضا به وسیله یک دستگاه دیگر ساخته می شود در راه مسیر Bتایمر سرعت سرانجام عمل خواهد کرد و اینطئر به نظر می رسد که عملکرد قبل از اینکه حداکثر تایمر عمل کند اتفاق می افتد.

دستگاه تقویت کننده RAAوALC آزاد می شود ،زمانیکه دستگاه تقویت کننده ORTعمل می کند و بسته می شود زمان آزاد شدن یا کار نکردن ALC که باعث می شود دستگاه تقویت کننده TARکار نکند.
کلید قطع و وصل کهربایی دستگاه تقو

یت کننده AMبه کار می افتد بنابراین چراغ زرد برای مسر Aروشن می شود.اگر هیچ توسعه و رشدی توسط دستگاه برقیQNDاندازه نشود و مقاومت ZBتخلیه شود چراغ نئون SR روشن می شود در طی زمان تست کردن که فراهم می شود توسط تخلیه آرام TARو دستگاههای تقویت کننده OR وORAعمل می کند،ORTتخلیه میشود BLCوTARعمل کنند و این چنین کلیه چراغ زرد وصل به ایستگاه تقویت کننده BMعمل می کند در این حالت انتقال سمت راست مسیر در حالت عادی خود پیش می رود.اگر یک نیاز تقاضا توسط یک دستگاه در مسیر Bانجام شود زمانیکه هر دو حداقل مدت سبز سپری نشده باشد یا وجود داشته باشد یک توسعه سپری نشده از تایمر قرمز دارای اشتراک بنابراین چراغ نئون SRروشن نخواهد

شد پس زمان قرمز دارای اشتراک شروع به کار می کند زمانیکه تایمر با سرعت عتمل می کند باقیمانده زمان سبز را دنبال می کند MQ،MGAآزاد می شود و لامپ قادر به کار کردن نخواهد بود ولامپ قادر به کار کردن نخواهد بود قبل از اینکه TARآزاد شود بنابراین OTAدر این زمان عمل می کند و قفل می شود و باعث آزاد شدن QCمی شود (از کر افتادن QC)زمان زرد رنگ اکنون اندازه گیری نمی شود با لامپ های زرد رنگ مسیر Aکه فقط روشن می شوند در پایان آزاد شدن raکه سبب می شودRAAعمل کند ،زخ همچنین آزاد می شود و RRعمل می کند برای حفظ عملکرد BRدر مدت باقی مانده قرمز برای مسیر B.

مدت زمان قرمز قرمز دارای اشتراک است اکنون زمان استفاده از عملگرها تخلیه مقاومت ZBوORوORAکه سبب آزاد سازی OTA،ORTمی شوند و پس RAشروع به عمل می کند.
به محض آزاد سازی OTA، ORT،BLCجلوگیری می کند از آزاد شدن RAAو قفل می کند دستگاه تقویت کننده BMسپس به موجب آن سیگنال های زرد رنگ نشان داده می شوند در هر دو مسیر و دستگاههای تقویت کننده OR،ORA،RRآزاد می شوند زمانیکه تایم زرد رنگ اندازه نمی کند RA،COو RMآزاد می شود و RRA،GCعمل می کند سپس سمت راست مسیر اکنون در مسیر Bمی باشد.

سیستم ماهواره ای مستقر در کنترل ترافیک هواپیمایی
یک سیستم ماهواره ای مستقر در کنترل ترافیک هواپیمایی ATCیک واحد هواپیمایی را در یک هواپیما و یک دستگاه ATCشامل می شود.یک واحد هواپیمای یک پردازش گر CAARTSدریافت کننده GPSیا سایر دریافت کننده های ماهواره ای را در بر دارد.یک سیستم مقایسه کننده برای قیاس داده های GPSیک رادیو درمسیر دارد ویک فرستنده دریافت کننده برای ارتباط دادن اطلاعات و داده ها در سرتا سر یک ارتباط

داده ای با دستگاه ATC.دستگاه ATCشامل یک کامپیوتر ATCیک رادیوی فرستنده در مسیر یک نشام دهنده برای نمایش دادن هواپیما ،و یک فرستنده و دریافت کننده برای ارتباط دادن اطلاعات و داده ها در یک پیوند داده ای.

هواپیما اظلاعات هویتی هواپیما را ،داده های GPS،اطلاعات وضعیت را انتقال می دهد.هواپیما و یک کد شناسایی قابل انتقال به دستگاه ATCبرای اجازه دادن به ATCبرای پیگیری کردن هواپیما و شناسایی هواپیما یا ارتباط برقرار کردن یا رادیو فرستنده در مسیر سیستم کنترل ترافیک پرواز مورد استفاده GPSممکن است استفاده شود برای هواپیما در هوا و در زمین و ممکن است برای کشتی ها ،قایق ها،اتومبیل ها ،قطارها یا در را اهن ها و هواپیما
قفل اجرایی

خودکاری (انجام کارها به طور خودکار و اتوماتیک)در کنترل ترافیک هوایی ممکن است بازده را افزایش دهد ،اما این همچنین افزایش می دهد میزان برش ها را درباره کنترل کافی انسانی در مقابل سیستم های خودکار

پرواز به سمت آینده کتابی است که متمرکز شده است روی عمل متقابل خلبانان و کنترل کننده های ترافیک هوایی با رشد عملیاتی شبکه های خودکار در سیستم هوا فضایی
این مقاله ارائه می دهد پیشنهاد اتی برای توسعه در رشد خودکار انسانی ،نشان می دهند مناطق و موارد کلیدی را مانند فراهم آوردن مراحل خودکار شدن که مناسب هستند برای سطوح خط آزمایش کردن رویه هابرای پوشش دادن موقعیات ضروری
چگونه (سیستم های)کنترل ترافیک هوایی کار می کند

مقدمهای برای توصیف چگونگی کار کرد سیستم های کنترل ترافیک هوایی
۱-نمودار پرواز و قبل از پرواز
۲-خروج ،مسیر فرود

۳-نزدیک شدن و به زمین نشستن
۴-مسیر و اهمیت آن
۵-فراوانی اطلاعات
در زمان به اوج رسیدن زمانها سفرهای هوایی در آمریکا وجود دارد در حدود ۵۰۰۰ هواپیما در آسمان در

هر ساعت این در آسمان ما در حدود ۵۰۰۰ هواپیما در روز می باشد
چگونه این هواپیما ها از برخورد و تصادف با یگدیگر در امان هستند؟چگونه ترافیک هوایی در فرودگاها و کشورها کنترل می شود
وظیفه اطمینان بخشیدن عملکرد امن واپیمای خصوصی و جاری برعهده کنترل کنندههای ترافیک هوایی می باشد .آنها باید هماهنگ کنند پرواز هزاران هواپیما را ،فاصله امنیتی هر کدام از یگدیگر را تعیین و تامین کنند آنها را در هنگام بلند شدن و فرود آمدن را هنمایی کنند آنها را در موقعیت بد هوا هدایت کنند و تضمین کنند روند ترافیک را به نرمی با کمترین تاخیر.
زمانیکه شما درباره کنترل ترافیک هوایی فکر می کنید فتصویر مردان و زنان در برج مراقبت فرودگاه ممکن است به ذهن شما اید. با این وجود این سیستم کنترل ترافیک هوایی بسیار پیچیده تر از چیزی است که شما تصور کنید.

از زمان بلند شدن هواپیما تا رسیدن به مقصد،مشاهده کنید که کنترل در کار هستند هر کدام چه کاری انجام می دهند ابزار و دستگاههایی که استفاده می کنند چه چیزی هستند و چگونه آنها را رهبری می کنند.
فضای هوایی و کنترل ترافیک هوایی

فضای هوایی آمریکا به ۲۱ منطقه تقسم می شود (۲۱ مرکز)و هر منطقه به چندین بخش تقسیم می شودبا وجود اینکه هر منطقه بخشی از فضای هوایی است در حدود ۵۰ مایل قطری TRACONنامیده می شود(پایانه کنترل خطوط رادارای)با هر فضای هوایی TRACONیک عدد مربوط به فرودگاه است هر کدام فضای هوایی مربوط به خود را دارند.
سیستم کنترل ترافیک هوایی، که توسط اتحادیهی کل هوانوردی اداره می شود،طراحی شده است در اطراف این تقسیمات هوا فضایی تقسیمات سیستم های کنترل ترافیک هوایی عبارتند از
۱- فرماندهی سیستم های کنترل ترافیک هوایی ATCSCC

ATCSCCهمه ترافیک هوایی را کنترل و سرپرستی می کند.آن همچنین کنترل ترافیک هوایی را اداره می کنددر مراکزی که در آن شرایط بدی وجود دارد(مشکل خاصی وجود دارد آبو هوای بد ،اضافه بار ترافیک،باند های فرودگاهی غیر قابل استفاده)
۲ -مراکز کنترل مسیر هوایی ARTCCبرای هر مرکز یک سیستم ARTCCوجود دارد

هرARTCCمدیریت می کند ترافیک را در همه بخش های مرکزی آن به جز فضای هوایی

 

TRACON و فضای هوایی فرودگاههای محلی
۳-پایانه کنترل مسیر رراداری TRACONکنترل کننده حرکت و مسیر هواپیما با فضای آن
۴-برج کنترل کننده ترافیک هوایی ATCTیک ATCTقرار گرفته در هر فرودگاه که به طور منظم پرواز را در برنامه قرار می دهند برجها کنترل می کنند تمام بلند شدن و فرود امدن و ترافیک زمینی را
۵-ایستگاه خدمات پروازیFSS،بسس فراهم می کند اطلاعات را (درباره هوا،مسیر زمین،نقشه پرواز)برای خلبانان پروازهای خصوصی در فرودگاههای کوچک داخلی و خار جی و مناطق روستایی این کمک می کند به خلبانان در شرایط اضطراری و هم آهنگ می سازد عملکرد جستجو و رهایی برای هواپیمای گم شده یا دارای تاخیر
حرکت هواپیما در بین فضای مختلف هوایی بسیار شبیه بازیکنانی است که در منطقه دفاع زمین حرکت می کنند که یک تیم بسکتبال یا فوتبال ممکن است استفاده کند.
زمانیکه هواپیما سفر می کند به بخش های فضایی داده شداین حرکت مشاهده می شود توسط یک یا چند کنترل کننده ترافیک هوایی مسئول آن قسمت کنترل کننده ها مشاهده می کنند این هواپیما را و دستورالعمل های کافی و لازم را به خلبانان می دهند. زمانیکه هواپیما آن بخش را ترک می کند و وارد بخش هوایی فضای دیگر می شود،کنترل کننده ها ی ترافیک هوایی ،کنترل آن هواپیما را به مسئولین بخش هوایی جدید می دهند.

کنترل ترافیک هواییATCهست یک خدمات که انجام می شود توسط کنترل کننده های زمین کسانی که هدایت می کنند هواپیما را روی زمین و در آسمان (هوا).اولین وظیفه یک کنترل کننده جدا کردن هواپیمای مشخص می باشد. برای پیشگویی اینکه آنها خیلی به یگدیگر نزدیک شوند به وسیله جداسازی افقی ،عمودی و طولی
وظایف بعدی شامل تامین امنیت ،تنظیم روند ترافیک و فراهم آوردن اطلاعات برای خلبانان می باشدمانند اطلاعاتی در مورد آب و هوا ،هدایت و ناوبری و NOTAMS(اخطار برای مردان فضایی/فضانوردان)

در بسیاری از کشورها ،خدمات ATCفراهم می آیند از اکثریت فضای هوایی و خدمات آن هست در دسترس برای تمام استفاده کننده ها (شخصی ،خصوصی، نظامی و تجاری)زمانیکه کنترل کننده ها مسئول جداسازی بعضی یا تمام هواپیما ها می باشند ،این چنین فضای هوایی را فضای هوایی کنترل شده می نامند در مقابل فضای هوایی بدون کنترل جائیکه هواپیما ممکن است در آنجا بدون استفاده از سیستم کنترل ترافیک هوایی پرواز کند.

با توجه به نوع پرواز و رده فضای هوایی ،ATCممکن است منتشر کند قواعدی را که خلبانان ملزم به پیروی از ان می باشند ، یا فقط اطلاعات پروازی را در برخی کشور ها به نام خبر گزاری به نام خبر گذاری رسمی نیز شناخته شده است)برای اینکه کمک کنند به عملکرد خلبانان در فضا.

در تمام موارد خلبانان در فرماندهی یک وظیفه نهایی برای امنیت پرواز دارد وممکن است از دستورالعمل های ATCمنحرف شود در مواقع ضروری برای ارتباط مطمئن ،تمام خلبانان و تمام کنترل کننده ها در هر جایی که باشند ملزم هستند که قادر به صحبت و فهم زبان انگلیسی باشند.با وجود اینکه آنها می توانند استفاده کنند هر زبان همسازی را ،اما در جایی که زبان انگلیسی درخواست شود باید قادر به استفاده باشند .زبان بومی برای هر منطقه به طور معمول استفاده می شود.
محتویات
۱-کنترل فرودگاه
۲-کنترل زمینی
۳-منطقه ای یا کنترل هوایی
۳- اجازه تحویل

۴- مسیر و پایانه ی کنترل
۵-مسیر-مرکزیا منطقه کنترل شده
وظایف عمومی پوشش راداری نقشه برداری ترافیک پروازی
۳- مشکلات
۳٫۱-ترافیک

۳٫۲-آب و هوا
۴-اعلام نشانه ها
۵-تکنولوژی
۶-تصادفات بزرگ
۷-تهیهکننده خدمات ناوبری هوایی و خدمات ترافیکی

کنترل فرودگاه
تکنیک اولیه کنترل سریع محیط فرودگاه مشاهده بصری از برج مراقبت است.برج مراقبت یک ساختمان بلند
با ساختار پنجره ای بود که در فرودگاهها وجود دارد .کنترل کننده های برج مسئول جداسازی و حرکت هواپیما ها و عملکرد ماشین های باند فرودگاه بوده و همچنین مسئولیت هواپیما های در آسمان نزدیک فرودگاه را نیز بر عهده دارند.

نمایش دهنده های راداری همچنین در دسترس کنترل کننده ها در برخی فرودگاهها هستندکنترل کننده ها ممکن است استفاده کنند یک سیستم راداری را به نام دومین رادار مراقبتی برای مسیر های ترافیکی هوابرد و بلند شدن (هواپیما)این نشانگرها شامل یک نقشه از منطقه ،موقعیت هواپیماهای مختلف و برچسب های داده ای را شامل شوند که هویت هواپیما،سرعت،عنوان و سایر اطلاعات توصیف شده در مراحل منطقه ای را در بردارند.

مناطق در اختیار کنترل کننده های برج مراقبت در سه منطقه منظم مورد استفاده و تقسیم می شوند :کنترل زمینی،منطقه یا کنترل هوایی و اجازه تحویل …و سایر طبقه بندی ها مانند نقشه کش حرکات زمینی ،ممکن است فرودگاهها ی بسیار شلوغ و پر ترافیک وجود داشته باشد تا زمانیکه رویه های برج متنوع باشند و تا زمانیکه تیم های متعدد در برج های بزرگتر که را ه های چندگانه را کنترل می کنند وجود داشته باشد ،پیروی از آنها یک تصور عمومی از وظایف نمایندگان در برج را به وجود ممممممیآورد.

کنترل زمینی است مسئول مناطق مانور فرودگاهی می باشد یا مناطقی که برای خطوط هوایی یا سایر استفاده کننده ها نمی باشد .این به طور عمومی تمام باند فرودگاهها ،مناطق تحت کنترل و برخی تقاطع ها را در بر دارد جایی که هواپیما در هنگام فرود آنجا می رسد.مناطق دقیق و وظایف و مسئولیت های کنترلی به طور واضح تعریف شده اند در مدارک و مناظرات محلی در هر فرودگاه هر هواپیما ،ماشین یا هر شخص که در این مناطق وجود داشته باشد ملزم به داشتن اجازه از کنترل کننده زمین می باشد .این کار به طور نرمال توسط امواجvhfانجام شده اما ممکن است برخی موارد خاص جائیکه سایر فرآیندها استفاده می شود وجود داشته باشد .بسیاری از هواپیما ها و دستگاههای داخلی مجهز به رادیوهای فرستنده می باشند .هواپیما ها یا دستگاهها بدون رادیو با برج از طریق سیگنا لهای نوری هواپیمایی ارتباط برقرار می کنند یا توسط ماشین های مجهز به رلدیو هدایت می شوندافرادی که در فرودگاهها کار می کنند به وسیله خطوط ارتباطی با برج ارتباط دارند و از وسایلی مانند رادیو های دستی و یا موبایل استفاده می کنند .
کنترل زمینی ضروری است برای عملکرد آرام و منظم فرودگاهها زیرا این موقعیت ممکن است شماره وارد

کند ویک هواپیما چندین بار متوالی برای پرواز اقدام کند که این عمل می تواند تاثیر بر کارایی و امنیت عملکرد فرودگاه بگذارد.
برخی فرودگاههای شلوغ رادار حرکتی سطحی SMR را دارند مانند AM ASSC ASDE-3 یا ASDE.X که طراحی شده است برای نمایش هواپیما ها و ماشین ها در زمین.اینها توسط کنترل کننده های زمینی استفاده می شوند به عنوان ابزار اضافی برای کنترل ترافیک زمینی ،مخصوصا در شب و در دید کم.قابلیت زیادی در این سیستم ها از زمانیکه آنها مدرنیته شدند وجود دارد.سیستم های قدیمی نقشه فرودگاهها را نشان می دهند سیستم های جدید تر قابلیت نشان دادن نقشه هایی با کیفیت بیشتر ،هدف رادار ،سدهای اطلاعاتی و اخطارهای امنیتی را دارند.
کنترل هوایی یا منطقه ای
کنترل هوایی یا منطقه ای (معمولا بیشتر اشاره دارد به برج مراقبت ،هرچند که برج مراقبت می تواند همچنین به مجموعه موقعیت های منطقه ای اشاره کند مسئول برای سطوح فعال باند فرودگاه است.برج کنترل و مراقبت ترافیک های هواپیماها را برای بلند شدن یا فرود آمدن تشخیص داده و اطمینان لازم را برای امنیت فرود این هواپیما ها تامین می کند.
اگر برج مراقبت هر موقعیت خطرناکی را کشف کند ممکن است به هواپیما در حال فرود فرمان داده شود تا به اطراف رود و دوباره فرود آید در مسیری که توسط کنترل کننده ها معین شده است.در داخل برج مراقبت ،یک فرایند ارتباطی با نظم زیاد بین برج و کنترل زمینی یک ضرورت مطلق است.
کنترل زمینی باید خواستار شود و موافقت را از برج مراقبت برای عبور از هر جای باند فرود گاه با هر هواپیما یا وسیله ای به دست آورد.
کنترل کننده زمینی از هر عملکرد که اثر می گذارد بر باند فرودگاه آگاه است و باید با مسیر راداری کنترل کننده کار کند.ایراد رفع موانع موقعیتی است که مسیر های رفع موانع را برای هواپیما قبل از اینکه آنها شروع به پرواز کند انتشار می دهد.با این که موقعیت محتوی جزئیاتی از مسیر هواپیما انتظار می رود که پرواز بعد از بلند شدن انجام شود.این موقعیت در صورت لوزوم،با مرکز مسیر و مرکز فرماندهی بین المللی یا روند کنترل برای دست یابی به رها کردن هواپیما هماهنگ می شودبسیاری از مواقع یک چنین رهایی به طور اتوماتیک به وسیله پذیرفتن توفقات محلی برای حرکات (گردش –روند آزادانه) کنترل می شوندزمانیکه
هوا یا یک نیاز خواسته زیاد برای یک فرودگاه مخصوص یا فضای هوایی یک فاکتور می شود ،ممکن است
توفقات زمینی (یا تاخیر کوتاه) یا مسیر های دوباره امتحان شده وجود داشته باشد .لازم است برای امنیت بخشیدن به سیستم اضافه بار نپذیرد .اولین وظیفه موقعیت ایراد رفع موانع است اطمینان بخشیدن یا امنیت بخشیدن به هواپیما که یک مسیر مناسب و زمان درست دارا می باشد.
این اطلاعات همچنین هماهنگ می شوند با مرکز مسیر و کنترل کننده های زمینی بطوریکه اطمینان می بخشد به هواپیما زمانیکه به باند فرودگاه در زمان معین می رسد در وقتیکه مرکز فرماندهی تعیین می کند.بسیاری از فرودگاه ها مجهز به قابلیت استفاده از کنترل کنند ه ها راداری می باشند که آنها وابسته به فرودگاه می باشند .در بسیاری از کشورها،این ها اشاره دارد به مسیر یا پایا نه ی کنترلی در آمریکا ،آن هنوز به قابلیت TRACON اشاره دارد.کنترل کنند ه ها معمولا کنترل می کنند ترافیک را در فاصله ۳۰ تا ۵۰ (مایل)شعاعی از فرودگاه ،در مکانهایی که فرودگاه های بسیار شلوغی در مجاورت یگدیگر می باشند ،یک پایانه ساده کنترل ممکن است به تمام فرودگاهها خدمات بدهد.کرانه ها واقعی فضای هوایی و ارتفاع برای یک پایانه کنترل کننده بر مبنای فاکتورهایی مانند جریا نات ترافیکی فرودگاهها و زمین ها مجاور و تنوع گسترده بین فرودگاهها طراحی شد.یک نمونه بزرگ وپیچیده مرکز پایانه کنترل لندن است که ترافیک را برای پنج فرودگاه مهم لندن تا ۲۰۰۰۰ فوت و۱۰۰ مایل کنترل می کندکنترل کننده های پایانی موظف است برای فراهم آوردن تمام خدمات ATC با فضای هوایی روند ترافیک به طور وسیع تقسیم می شود به حرکت ،ورود و عبور با هواپیما (پرواز)در زمانیکه هواپیما حرکت می کند در فضای هوایی آنها به طرف قابلیت کنترل مناسب تر نزدیک می شوند .پایانه ی مجاور یا کنترل راه ممکن است ارتباط داشته باشد به طور مستقیم با برج مراقبت در فرودگاه و مسیر داخلی هواپیما به یک موقعیت خاص در جائیکه بتواند فرود آید.
در برخی از این فرودگاهها برج مراقبت ممکن است خدمات مسیر رویه ای را فراهم آورد بدون رادار برای رسیدن هواپیما تحویل داده می شود از یک راداری قبل از اینکه برای نشستن هواپیما دیده شود.برخی واحدها همچنین یک واحد نزدیک اختصاص می دهند که می تواند فراهم آورد یک سرویس مسیر رویه ای هم به طور تمام وقت یا برای زمان قطع رادار به هر علتی .

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 8700 تومان در 15 صفحه
87,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد