دانلود مقاله شرکت های سهامی

word قابل ویرایش
39 صفحه
8700 تومان
87,000 ریال – خرید و دانلود

شرکت های سهامی

بخش ۱ کلیات :
تعریف
طبق قانون، شرکت سهامی مشترک شرکتی است که سرمایه آن به سهام خرد تقسیم شده و مسؤولیت سهام‌داران آن به ارزش هر سهم محدود می‌باشد. همانطور که در مقدمه ذکر گردید، شرکت سهامی مشترک میتواند هم بصورت شرکت سهامی عام و هم بصورت شرکت سهامی خاص باشد. تفاوت عمده در این دو نوع شرکت این است که شرکت عام میتواند سهام و وثیقه‌های وام خود را به عموم ارائه دهد درحالیکه شرکت خاص نمی‌تواند چنین خدماتی را ارائه دهد. برای تفاوتهای بیشتر میان شرکتهای خاص و عام به بخش ضمیمه الف رجوع نمایید.

اشکال دیگری از شرکتهای کاری
علاوه بر شرکت سهامی مشترک، قانون تجاری ایران موارد زیر را برای مؤسسات کاری در نظر گرفته است :
الف) شرکت با مسؤولیت محدود
ب) شرکت تضامنی
ج) شرکت مختلط غیرسهامی
د) شرکت مختلط سهامی
هـ) شرکت نسبی
و) شرکت تعاونی تولید و مصرف

از میان شرکتهای عنوان‌شده، در شرکت با مسؤولیت محدود و شرکت سهامی مشترک میزان مسؤولیت محدود به ارزش سهام آنان می‌باشد. درصورت وجود شرکت سهامی مشترک، قانون برای سهام‌داران و شرکت با مسؤولیت نامحدود حمایتهای لازم را پیش‌بینی نموده است.
تفاوت اصلی میان شرکت سهامی مشترک و شرکت با مسؤولیت محدود اینستکه در شرکت با مسؤولیت محدود سرمایه به سهم تقسیم نمی‌گردد و شرکاء حق انتقال سود خود را بدون تأیید اکثریت اعضاء که معرف ۴/۳ سرمایه شرکت باشند، نخواهند داشت.

ویژگیهای کلی
سهامداران شرکت سهامی مشترک در تملک سود و ضرر و توزیع دارائی‌ها در تصفیه حساب آنها به نسبت میزان سهام مشارکت خواهند داشت. همانطور که در بالا عنوان گردید، مسؤولیت هریک از سهام‌داران محدود به ارزش هر واحد سهام بوده و درصورت عدم وجود تقلب و سایر اعمال غیرقانونی ، نیازی به واگذاری مجدد مسؤولیتهای شرکت به سهام‌داران نخواهد بود. شرکت دارای یک شخصیت حقوقی مستقل است و میتوان آنرا تحت عنوان خود یا تحت پیگرد قانونی قرار دهد. سهام‌داران دارای حقوق معمول سهام‌داران بوده که بطور کلی شامل حق شرکت در جلسات سهام‌داران، دریافت گزارش مالی، انتصاب و جایگزینی هیئت مدیره و حق رأی در تصمیم‌گیریهای اصلی در شرکت می‌باشند.

تعداد سهام‌داران
قانون مقرر داشته است که حد نصاب تعداد سهام‌داران در یک شرکت سهامی مشترک سه نفر است.
ملیت سهام‌داران

از لحاظ قانونی هیچگونه محدودیتی نسبت به ملیت اشخاصی که مایل به تشکیل شرکت سهامی مشترک می‌باشند وجود ندارد. لیکن از لحاظ سیاسی، دولت ایران از مشارکت سهام‌داران ایرانی در این گونه فعالیتها به جهت اهمیت آن برای پیشرفت برنامه‌های ملی تأکید می‌نماید.
سهام

یک شرکت سهامی مشترک میتواند هم سهام معمولی و هم سهام ممتاز را بصورت سهم با نام یا سهم بی‌نام صادر نماید. هرچند که قانون مزایای مربوط به سهام ممتاز را تعیین ننموده است ، اما چنین به نظر می‌رسد که انجام اولویت‌پذیری نسبت به سود سهام و توزیع سرمایه بهنگام تصفیه حساب و حق رأی مضاعف تحت قانون مورد پذیرش قرار خواهد گرفت. تفاوتهای اساسی میان سهام با نام و سهام بی‌نام مربوط به نحوه انتقال و پرداخت مالیات است به بخش ۶/۲ رجوع نمایید.

مدیریت
انتخاب مدیریت شرکت سهامی مشترک تحت مسؤولیت هیئت مدیره قرار خواهد گرفت که باید (که این هیئت) با اتخاذ اکثریت آراء سهام‌داران حداقل یکبار در هر دو سال انجام پذیرد.
انحلال و تصفیه حساب

شرایط کلی اداره وضعیت انحلال و تصفیه حساب یک شرکت سهامی مشترک در قانون پیش‌بینی شده است و شرکتها مجاز شده‌اند هرگونه شرایط خاص مورد نیاز را که مقایر با قانون نبوده باشد در مواد اساسنامه منظور نمایند. از آنجاکه مفاد قانون در این زمینه ماهیت کلی دارد توصیه می‌گردد، به هنگام تهیه پیش‌نویس اساسنامه مواد مربوط به انحلال و تصفیه‌حساب نیز لحاظ گردد.

بخش دوم : سرمایه
سهم سرمایه
برای یک شرکت خصوصی حداقل سرمایه مورد نیاز بهنگام تأسیس یک میلیون ریال است و برای یک شرکت عام ۵ میلیون ریال. پرداخت سهام میتواند بدو صورت نقدی و غیرنقدی انجام پذیرد. چنانچه پرداخت بصورت غیرنقدی باشد، ارزش کالای مورد نظر باید توسط ارزیاب رسمی وزارت دادگستری تعیین گردد. درصورت پرداخت نقدی، بهنگام تشکیل شرکت تنها ۳۵% بوده و مابقی را میتوان در مدت ۵ سال بنا به درخواست هیئت مدیره و سهام‌داران پرداخت نمود. درصورت پرداخت غیرنقدی ، مقدار کل اموال باید بهنگام تشکیل به شرکت منتقل گردد. افزایش سرمایه شرکت را میتوان با نصاب ۳/۲ کل آراء هر زمان در مجمع عمومی فوق‌العاده انجام داد و برای کاهش سرمایه درصورتیکه نیمی از سرمایه شرکت دچار زیان گردید رعایت موارد قانونی ضروری خواهد بود.

تعهد پرداخت
هرچند بهنگام تشکیل تنها ۳۵% از کل سرمایه شرکت باید پرداخت گردد، اما ۱۰۰% سرمایه باید مورد تعهد قرار گیرد. با در نظر گرفتن میزان ۱۰۰% سرمایه مورد نیاز تعهد پرداخت، در اجراء طی مراحلی برای سهام رسمی اما بی‌نام تعیین شده است که طی آن، تمهیداتی بعنوان کار برنامه‌های خرید سهم کارگران بکار گرفته میشود. بطور کلی این مراحل شامل برگزاری جلسات مجمع عمومی فوق‌العاده بوده که در آن سهام‌داران افزایش اینگونه موارد را تأیید می‌نمایند و در برخی اوقات طبق رأی هیئت مدیره عمل می‌نماید.
ارزش اسمی
تعیین ارزش تعادلی یا قیمت واقعی سهم برای یک شرکت سهامی مشترک ضروری است . برای یک شرکت سهامی عام، قانون حداکثر ارزش اسمی ۰۰۰ر۱۰ را برای هر سهم تعیین نموده است. برای سهام شرکت سهامی مشترک خاص هیچ حداقل و یا حداکثر میزان ارزش تعادلی معینی تعیین نشده است. لیکن یک ضرورت برای هر دو شرکت وجود دارد و آن اینستکه کلیه سهام باید دارای ارزش اسمی یکسان باشند و این نیاز ظاهراً شامل هر دو سهم عادی و ممتاز است. هنگام صدور هر دو سهم عادی و ممتاز . ظاهراً تمامی سهام باید دارای ارزش اسمی یکسان باشند. همچنین ضروری است تا کلیه آگهی دعوت‌های قسمتهای پرداخت‌نشده سهام بدون هیچگونه تبعیضی پرداخت گردد. چنانچه مقرراتی درخصوص سهام پرداخت‌نشده وضع شود سهام ارزش تعادلی هر سهم پرداخت‌نشده نیز باید مساوی باشد.
اسناد سهام

در قانون نیازهای خاص مربوط به شکل و محتوای اسناد سهام قید شده است . آنها باید متحدالشکل، چاپ شده و دارای شماره سری باشند و توسط حداقل دو شخص مجاز به امضاء رسیده باشند. هر سند باید حاوی اطلاعات زیر باشند.
۱) نام و نوع شرکت و شماره ثبت آن در اداره ثبت شرکتها
۲) سرمایه ثبت‌شده سهام و میزان پرداخت‌شده سرمایه
۳) نوع سهام
۴) ارزش تعادلی سهام و بخش پرداخت‌شده بصورت حروف و عدد
۵) تعداد سهام در سند قید شده باشد.
اسناد موقت سهام

قانون مقرر داشته است که هرگاه اسناد سهام صادر نشده باشند شرکت موظف است اسناد موقتی را در اختیار سهام‌داران قرار دهد که نشاندهنده تعداد سهام، میزان مبالغ پرداختی هریک باشد. قانون همچنین مقرر داشته است که تا زمانیکه ارزش اسمی کامل توسط سهام‌دار پرداخت نگردیده باشد، صدور گواهی صاحب سهم ممنوع خواهد بود. لیکن اسناد ثبت‌نشده را میتوان برای متقاضیان چنین سهامی قبل از پرداخت ارزش اسمی صادر نمود که در این صورت مقررات مربوط به انتقال سهام با نام برای چنین سهامی قابل اعمال خواهد بود.
انتقال سهم
سهام اوراق قرضه را میتوان با قبض و اقباض انتقال داد درحالیکه انتقال سهام با نام تا پیش از ثبت سهام شرکت کامل نخواهد بود. در زمینه سهام با نام محدودیتهای مربوط به انتقال را میتوان در آئین‌نامه شرکت پیش‌بینی نمود.

سرمایه ذخیره
پس‌انداز قانونی که اندوخته آن حاصل انتقال ۵% از سود خالص از یک شرکت سهامی مشترک بطور سالانه می‌باشند ضروری است تا زمانیکه اندوخته حاصل به ۱۰% از کل سرمایه برسد . سود خالص یعنی درآمدی که پیش از پایان سال بعد از کسر هزینه‌ها ، استهلاک و هرگونه ذخیره‌های دیگر توأم باشد (بغیر از ذخیره قانونی معادل ۵% از سود خالص)

سود سهام
سود سهام باید توسط سهام‌داران در جلسات مجمع عمومی به رسمیت شناخته شود و تنها از طریق سود توزیع‌شده که بعنوان سود خالص تا پیش از پایان سال بدست آمده باشد که عبارت از سود خالص بدست‌آمده در طی سال منهای الف) ضررهای حاصل طی سالهای گذشته ب) سایر ذخایر موجود بعلاوه سود توزیع‌شده سال گذشته که قبلاً توزیع نشده باشد قابل محاسبه خواهد بود.

حقوق شفعه
سهام‌داران از حق شفعه جهت تقاضا برای سهام جدید برخوردار هستند این حق را میتوان با اکثریت ۳/۲ آراء که در جلسه عمومی فوق‌العاده اتخاذ می‌گردد فسخ نمود.
بخش ۳ : تشکیل

اساسنامه شرکت
اسناد حقوقی مربوط به شرکت سهامی مشترک را تحت عنوان اساسنامه شرکت نامیده می‌شود. معادل نسبی و ترکیبی از منشور و قوانین شرکتها در سایر کشورهاست. سهام‌داران یا مؤسسین باید مواد اساسنامه را قبل از ثبت شرکت تأیید و امضاء نمایند. برای موارد مربوط به اساسنامه شرکت به ضمیمه B مراجعه شود.
پرداخت سهم مشارکت

پیش از تشکیل شرکت ضروری است تا وجه اشتراک طبق مقدار مورد نیاز بحساب بانکی تحت عنوان شرکت در شرف تأسیس واریز شود. قبض بانک بعنوان یکی از اسناد جهت بایگانی در اداره ثبت شرکت بهنگام ثبت شرکت ضروری است.

جلسات مؤسسین :
طبق قانون برگزاری جلسات با حضور شرکاء یا مؤسسین برای شرکت سهامی عام ضروری است لیکن برای شرکت سهامی خاص ضروری نمی‌باشد حتی برای شرکتهای سهامی خاص نیز توصیه میشود که جلساتی برای ارائه فعالیتهای مربوط به تشکیل شرکت برگزار گردد. کلیه سهام‌داران مؤسس باید :
الف) اساسنامه شرکت را تأیید و مورد امضاء قرار دهند

ب) کلیه اعضاء مشترکین و پرداختهای صورت گرفته را تأیید نمایند
ج) مدیران و بازرسان را انتخاب نمایند
د) پذیرش سمت مدیران و بازرسان را دریافت نمایند
هـ) تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت چاپ اعلانیه‌های قانونی شرکت
اولین جلسه هیئت مدیران
پیش از آغاز کار شرکت سهامی مشترک هیئت مدیره بمنظور اهداف زیر باید جلسه‌ای برگزار نمایند:
الف) انتخاب رئیس و نایب رئیس

ب) انتصاب مدیر عامل و تعیین شرح وظایف وی
ج) تایید نحوه صوری و مشکل اسناد سهام و تعیین شرکت جهت امضای آن
د) تعیین صاحبان امضاء مجاز
بعلاوه پیشنهاد می‌گردد در نخستین جلسه هیئت مدیره بانک و یا بانکهای مورد نظر جهت سپرده‌گذاری وجوه شرکت مشخص گردد.
ثبت نام
در تشکیل یک شرکت خصوصی اسناد ذیل جهت بایگانی در اداره ثبت شرکت مورد نیاز می‌باشند:
الف) پیش‌نویس اساسنامه شرکت که توسط کلیه سهامداران امضاء شده باشد
ب) اظهارنامه مبنی براینکه سهام به اشتراک گذارده شده و ارائه گواهی بانک که آن را تأیید بنماید
ج) سندی که به توسط کلیه سهام‌داران بمورد امضاء رسیده باشد دال بر اینکه انتخاب مدیران و بازرسان صورت گرفته است
د) پذیرش سمت‌های امضاشده مدیران و بازرسان

هـ) اظهاریه که طبق آن انتشار روزنامه کثیرالانتشار تعیین شده باشد.
و) اظهارنامه ثبت شرکت (که بر روی فرمی که توسط اداره ثبت شرکتها ارائه شده باشد)
شرکت عام هنگامی شکل می‌گیرد که اساسنامه شرکت توسط سهامداران در جلسه مؤسسان به تصویب رسیده باشد و در اداره ثبت شرکتها همراه با جزئیات انتخابات مدیران و بازرسان بهمراه امضای پذیرش سمتهای خود بایگانی شده باشند. مؤسسان شرکت سهامی عام باید حداقل ۲۰% از سرمایه شرکت را واریز نموده باشند ، فرایند تشکیل را از طریق ارائه پیش‌نویس اساسنامه به اداره ثبت شرکتها بهمراه پیش‌نویس اظهار‌نامه و اعلامیه‌ای که موارد زیر را شامل باشد میتوانند آغاز نمایند:
۱) نام شرکت

۲) هویت و محل اقامت مؤسسان
۳) اهداف شرکت
۴) سرمایه‌گذاری ازجمله نوع پرداخت سهام بطور نقدی و غیرنقدی
۵) تعداد سهام با نام و بی‌نام همراه با ارزش اسمی آنها هر تعداد سهام ممتاز همراه با توضیحاتی درباره حقوق سهامداران ممتاز
۶) سهام بطور نقدی و غیرنقدی از سوی مؤسسان
۷) دفتر مرکزی و

۸) مدت فعالیت شرکت
هرگاه اطلاعات ارائه‌شده توسط مؤسسان تکمیل و به اداره ثبت شرکتها تحویل داده شود، اداره مجوز چاپ اظهارنامه را که حاوی اطلاعات و دستور کار، نحوه سرمایه‌گذاری خواهد بود را خواهد داد . هرگاه مجموع سرمایه‌های شرکت بمورد اشتراک گذارده شده و حداقل ۳۵% آن پرداخت گردید، مؤسسان موظف خواهند بود سهام هریک از شرکاء را تعیین نمایند و سپس به برگزاری مجمع عمومی دعوت نمایند. در این جلسه سهامداران باید به بررسی اساسنامه شرکت پرداخته، اولین سری مدیران و بازرسان را انتخاب نموده و روزنامه‌ای جهت نشر آگهی‌های قانونی شرکت تعیین نمایند. با تصویب این اساسنامه توسط سهامداران ، این اساسنامه باید به اداره ثبت شرکتها همراه با جزئیات جلسه ارائه گردد.

انتشارات
ضروری است تا اطلاعیه‌ای حاوی تشکیل شرکت در روزنامه‌های رسمی و عمومی که به تعیین سهامداران موسسین صورت گرفته باشد بچاپ رسد. هزینه انتشار این اطلاعیه توسط شرکت پرداخت خواهد شد و معمولاً حاوی اطلاعات زیر است :

۱) نام و نوع شرکت
۲) اهداف
۳) مکان دفتر مرکزی
۴) مدت و تاریخ تشکیل
۵) ملیت
۶) سرمایه سهام، ارزش اسمی سهام و نوع سهام
۷) بخش پرداخت‌شده سرمایه سهم و تعداد قبوض بانکی درقبال پرداختها

۸) مشخصات موسسان و تعداد سهام‌داران
۹) نامهای اولین اعضای هیئت مدیریت و مدیران
۱۰) اختیارات مدیر عامل
۱۱) افرادی که اختیار امضاء از طرف شرکت را داشته باشند
۱۲) چاپ روزنامه کثیرالانتشار با اعلانات قانونی
۱۳) نامهای اولین بازرسان قانونی و بازرس علی‌البدل

۱۴) نحوه انحلال
آغاز موجودیت قانونی
هرچند ضروری است تا موارد ثبت و نشر آغاز شرکت در فرآیند تشکیل آن تکمیل گردد، موجودیت قانونی شرکت از تاریخ پذیرش سمت مدیران و بازرسان بصورت کتبی آغاز می‌گردد
هزینه‌ها

در تشکیل شرکت هزینه‌ها و مبالغ فوق باید پرداخت شوند:
۱) هزینه ثبت براساس سرمایه شرکت که قابل پرداخت به اداره ثبت شرکتها است
۲) هزینه چاپ روزنامه رسمی اعلانات ثبت که طبق نرخ جاری قابل پرداخت خواهد بود
۳) هزینه چاپ روزنامه‌های کثیرالانتشار طبق نرخ جاری
۴) مالیات حق تمبر الصاقی بر گواهیهای سهام
مسولیت موسسان

طبق قانون، موسسان شرکت نسبت به کلیه اقدامات و عملکردهایی که در ارتباط با تشکیل شرکت انجام می‌پذیرد مسوولیت خواهند داشت.
بخش چهارم : هیئت مدیره
تعداد
هرچند قانون در نظر گرفته است که یک شرکت سهامی مشترک عام باید حداقل دارای ۵ مدیر باشد اما برای شرکت سهامی مشترک خاص تعداد خاصی در نظر گرفته نشده است. لیکن، از آنجا که طبق قانون هیئت مدیره یک شرکت خصوصی و همچنین شرکت عام نیاز به انتخاب رئیس و معاون رئیس و هیئت مدیره می‌باشد. هیئت مدیره شرکت خصوصی باید حداقل دارای ۲ عضو باشد.

عزل و نصب
باید حداقل هر دو سال یکبار مدیران از میان سهامداران انتخاب شوند. لازم است تا انتخابات با اتفاق‌آراء صورت پذیرفته و در مجمع عمومی عادی انجام پذیرد. سهام‌داران میتوانند هر یک یا بیشتر از مدیران را عزل نمایند همچنین مدیران میتوانند مجدداً انتخاب شوند. اشخاص حقوقی را میتوان بعنوان مدیر انتخاب نمود.
مدت تصدی

مدت تصدی مدیران باید در اساسنامه شرکت مشخص شود اما نبایست بیش از ۲ سال بطول انجامد. لیکن چنانچه مدت تصدی پیش از انتخاب جانشینان مدیران انقضاء یابد. مدیران جاری مسوول امور و مدیریت شرکت تا انتخاب مدیران جدید خواهند بود.

امنیت سهام
ضروری است تا مدیران دارای میزان سهامی که در اساسنامه شرکت مشخص شده است باشند و نیازی نیست تا تعداد آن از تعداد حدنصاب در رأی‌گیری مجمع عمومی کمتر باشد. هر مدیر باید تعداد سهام مورد نیاز را در اختیار شرکت در طول مدت تصدی خویش قرار داده تا در صورت وجود زیانهای ناشی از سوء مدیریت سایر مدیران ، شرکت در امان باقی بماند. این سهام باید جزو سهام با نام باشند. قانون مقرر داشته است که عدم اجرای این موارد ضروری تخلف بوده و برکناری وی را به دنبال خواهد داشت.

اختیارات
در اساسنامه شرکت هیئت مدیره را با تمامی اختیارات لازم جهت مدیریت شرکت در قالب اهداف آن مقرر نموده است. لیکن هیئت مدیره حق اعمال هیچگونه قدرتی که در مجمع عمومی برای سهام‌داران محفوظ مانده است را ندارد. همچنین محدودیتهای وارد بر اختیارات هیئت مدیره که مورد توافق مدیران و سهام‌داران قرار گرفته است و نه شخص ثالث. باید در آئین‌نامه شرکت بصورت کتبی قید شده باشد.
تعهدات
مدیران نه تنها نسبت به قوانین عادی مربوط به شرکت ، سهام‌داران و ا شخاص ثالث مرتبط با شرکت و در نهایت در قبال هرگونه تخطی از اینگونه قوانین مسوول و متعهد هستند بلکه چه بصورت فردی یا بصورت مشترک نیز در قبال اعمال یا تخلفات خاص مشمول پیگرد خواهند بود.
جلسات

انتظار میرود که هیئت مدیره بر طبق مصوبات جلساتی که با اکثریت مدیران حاضر برگزار میشوند عمل نمایند. نحوه دعوت جلسات هیئت مدیره ازجمله نحوه آگهی باید در اساسنامه مشخص شده باشد. در هر شرایطی، قانون مقرر داشته است که رئیس و اعضای هیئت مدیره که حداقل ۳/۱ هیئت را تشکیل می‌دهند درخواست جلسه بنمایند که مصوبات آنها با کسب اکثریت آراء مدیران حاضر در جلسه بتصویب خواهد رسید مگر آنکه آراء بالاتری ضروری باشد و در اساسنامه مشخص شده باشد. جزئیات هرجلسه باید محفوظ و به امضاء اکثریت مدیران حاضر در جلسه برسد. این جزئیات باید نشان‌دهنده نام مدیران حاضر و نام غائبین بوده ، خلاصه‌ای از اظهارات و اقدامات صورت‌گرفته و نیز تاریخ برگزاری جلسه باشد.

اقدامات بدون جلسه:
درصورتیکه تمامی مدیران بصورت مکتوب پذیرفته باشند اقدامات هیئت مدیره بدون برگزاری جلسه معتبر خواهد بود.
نماینده/وکیل
هرچند در اصلاحیه قانون تجاری سال ۱۹۶۹/۱۹۴۸ هیچگونه اختیارات خاصی به وکلای مدیران واگذار نشده است اما در عمل چنین صورت گرفته است. تا پیش از اصلاحات قانون به وکلاء چنین اخطار داده بود که مدیران نسبت به اعمال آنها مسؤول باقی خواهند بود.
مدیران جانبی

مدیران جانبی نیز از اختیاراتی برخوردار هستند اما این امر الزامی نیست.
مدیر عامل
قانون مقرر داشته است که حداقل یک نفر توسط هیئت مدیر بعنوان مدیر عامل جهت اعمال مدیریت و امور روزمره شرکت منصوب گردد. این فرد میتواند عضو هیئت بوده یا نباشد اما نمی‌تواند سمت ریاست هیئت را برعهده گیرد مگر آنکه سهام‌داران بتوافق رسیده و با ۴/۳ اکثریت‌آراء مورد پذیرش آنها قرار گیرد. وسعت اختیارات مدیر عامل باید بهنگام انتصاب وی توسط هیئت مدیره مشخص شود و در آنصورت است که بعنوان نماینده حقوقی شرکت میتواند از طرف شرکت از حق امضاء برخوردار باشد.
حق‌الزحمه

هیچ پرداختی توسط شرکت به مدیران داده نمی‌شود مگر مبالغ قابل قبولی جهت شرکت در جلسات و نیز امتیازاتی که با رای سهام‌داران از سود حاصل از فعالیتهای شرکت بدست آید. در شرکتهای سهامی این امتیاز به ۱۰ % سود سهام محدود است و در شرکتهای سهامی عام این امتیاز ۵% خواهد بود. لیکن مدیران میتوانند بعنوان کارمندان یا مأموران شرکت خدمت کرده و بدین صورت حقوق دریافت نمایند.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 8700 تومان در 39 صفحه
87,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد