بخشی از مقاله

چکیده:

ﲠرهوری مقولهای اساسی برای کلیه شرکتها اعم از خصوصی و عمومی است که از سالیان دور مورد عنایت قرار گرفته است، بنابراین ﳕیتوان آنرا در زمرهی مباحث نو و جدید قرار داد و با این دید درخصوص آن گفتگو ﳕود. به واقع ﲬﲑمایهی ﲠرهوری از عوامل ﳐتلف و ارتباط میان آﳖاست. مشخصاً ﲠرهوری در سازمانها و شرکتهای خدماتی و آن هم در ﲞش دولﱵ موضوع بسیار مهمی است. ﲠرهوری به عنوان یک فرایند ﳘهجانبه و دارای شاخصهای متفاوتی میباشد؛ مطمئناً جهت رسیدن به سطح بالای زندگی، راهی به جز ﲠبود ﲠرهوری در سطح سازمانها ﳕیباشد. هر چند که از ﲠرهوری، کتب و مقالات متعددی منتشر گردیده اما شناخت و سنجش ﲠرهوری به دلیل کیفی

بودن ﲠرهوری، مشکل میباشد. در حقیقت ﲠرهوری باید در بینش و رویکرد مدیران قرار گﲑد تا به صورت ﳘهگﲑ باعث رشد در جامعه شود. با توجه به تعدد شاخصهای اندازهگﲑی ﲠرهوری (بیش از 120 شاخص)، در پژوهش حاضر سه شاخص اصلی شیوهی مدیریت، ارزیابی عملکرد و ارتقاء تکنولوژی و ارتباط آﳖا با ﲠره وری در بیمارستان لباﰲنژاد مورد سنجش قرار گرفته است.

واژگان کلیدی:

ﲠرهوری1، ارزیابی عملکرد2، تکنولوژی3، شیوه مدیریت4

مقدمه:

ﲠره وری امروزه به عنوان یک فرهنگ و نگرش مطرح شده و فراتر از یک معیار میباشد و ﲠبود آن، منشاء اصلی رشد اقتصادی است.از طرفی مؤثرترین راه برای رسیدن به اهداف بلند مدت اقتصاد کلان و توسعه کشورها، ﲠرهوری بالا در زمینههای ﳐتلف میباشد. این موضوع در ماده 21 ﲞش اقتصادی در برنامه پنج ساله دوم از سند چشمانداز توسعه، مورد توجه قرار گرفته است. در طی دهه گذشته، رقابت جهانی به دلیل تغیﲑات سریع تکنولوژیکی تنوع ﳏصولات، سیر صعودی پیدا ﳕوده است که این امر باعث تأکید بر نقش ﲠبود مستمر ﲠرهوری به عنوان یک نیاز رقابﱵ واسﱰاتژیک در بسیاری از سازمانها در سراسر دنیا شده است. ﲠرهوری برای بیمارستانها به عنوان سازمانهای خدماتیای که به طور مستمر با عامه مردم در تعامل هستند، و به ویژه در مراکز دولﱵ، اﳘیت دوچندانی پیدا میکند. متاسفانه ، هنوز ﲠرهوری در بینش5 مدیران فرهنگسازی نشده است. انسان تقریباً ﳘه فعالیت های خود را به صورت ذهﲏ و به صورت خودآگاه و ناخودآگاه و با دید حداکثر کردن سود و کم کردن هزینهها بررسی میکند. این موضوع سبب پایداری و پیشرفت نوع بشریت در طول تاریخ شده است. با این نگرش باید ﲠرهوری در


Productivity Performance measurement Technology


1

2

3

4 .Management style 5 Vision

سازمانها که از ﳎموعه تلاش انسانها است، مدنظر اعضاء و ﳘچنﲔ مدیران سازمان قرار گﲑد.

بیان مسئله و اﳘیت موضوع:

با توجه به نامگذاری سال جاری به عنوان سال تولید ملی و ﲪایت از کار و سرمایه ایرانی موضوع حاضر در شایسته و در خور پژوهش می باشد. اﳘیت اندازهگﲑی ﲠرهوری به حدی است که براساس ﲡربیات به دست آمده در کشورهای صنعﱵ گفته میشود"میتوان صرفاً با برقراری و اجرای یک سیستم اندازهگﲑی ﲠرهوری وحﱵ بدون هیچگونه تغیﲑی در سازمان یا سرمایه گذاری، ﲠرهوری را افزایش داد".

ﲞش خدمات یکی از ﲞشهای اصلی اقتصاد هرکشوری است. کشورهای پیشرفته جهان پس از ﳎهزشدن به نﲑوی صنعت، معدن و کشاورزی، اکنون به اﳘیت روزافزون خدمات به عنوان نﲑوی ﳏرکه رشد و ترقی پیبردهاند. سهم روزافزون خدمات در تولید ناخالص ملی، اشتغال، هزینه مصرف شخصی و بازرگانی خارجی، گواه این مدعا است. مطمئناً وجود یا عدم وجود ﲠرهوری در ﲞشهای ﲠداشﱵ و درمانی به دلیل ارتباط مستقیم با سلامت جامعه میبایست مدنظر سیاستگذاران این ﲞش قرار گﲑد. در این رابطه ﲠرهوری پایﲔ در بیمارستان لباﰲنژاد به عنوان مسئله اساسی مورد ﲡزیه و ﲢلیل قرار خواهد گرفت. عبارت عارضهیابی در عنوان ﲢقیق نیز به معﲏ تشخیص و یا یافﱳ خطا و کشف علل خطا به کار برده شده است.

در قرن بیستویکم و اواخر قرن بیستم وضعیت اقتصادی جهان با توجه به تنگناهای اقتصادی و فشارهای سیاسی و اجتماعی که به دولتها و ملتها ﲢمیل شده است و با توجه به ﳏدودیت منابع جهان و برای ﳒات از این وضعیت ﲝرانی و یا کاهش فشارهای ناشی از این ﲝران ، راهحلهای بسیار زیادی پیشنهاد شده است که یکی از این راهحلها و شاید هم ﲠﱰین آنها افزایش ﲠرهوری در ﲤامی ابعاد سازمانها و تشکیلات میباشد. ( لوییس و ﳘکاران، 1995، (577

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید