بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

اهداف دوره

- تعریف و شناخت فرآیندها

- دسته بندی فرآیندها

- فرآيندهاي مشتري مدار

- تعریف اثربخشی و کارایی

- مدل FOCUS PDCA

- مدل SAMIE

اسلاید 2 :

تعاریف و مفاهیم

  فرآيند

q     مجموعه‌اي از فعاليت‌هاي مرتبط به هم يا متعامل كه ورودیها را به خروجیها تبديل مي‌كند.

 • مجموعه‌ ورودی هاي يك فرآيند عمومأ خروجیهای سايرفرآيندها هستند.
 • فرآيندها در سازمان عمومأ برنامه‌ريزي مي‌شوند و تحت شرايط كنترل شده به اجرا در‌مي‌آيند تا ارزش‌افزوده ايجاد شود.

     يك فعاليـت كه با  استفاده از منابـع و بصـورت هدايت شده در جهت كسب توانايي براي تبديل داده ها به  ستانده‌ها عمل مي‌كند را مي‌توان به عنوان يك فرايند در نظر گرفت.

اسلاید 3 :

تعاریف و مفاهیم

 فرآيند

مجموعه‌اي از فعاليتهاي مرتبط به هم يا متعامل كه دروندادها را به بروندادها تبديل مي‌كند.

اسلاید 4 :

 نگرشي ديگر در شناسائي فرآيندها

فرآيند زنجيره‌اي از فعاليتهاي با ارزش افزوده است‌ كه محصول و يا خدماتي را تحويل مشتري فرآيند(بيروني و يا دروني) مي‌دهد.

 فرآيند با يك نقطة شروع و يك نقطة پايان تعريف    
 شده است.

اسلاید 5 :

رويكرد فرآيندي

 

 • هر سازماني براي عملكرد مؤثّرتر بايد تعدادي فرآيند مرتبط باهم و مؤثّر برهم را تعيين و مديريت نمايد.
 • شناسايي و مديريت نمودن فرآيندهاي به كارگرفته شده در يك سازمان و به ويژه تعامل ميان اين فرآيندها به شكل سيستماتيك رويكرد فرآيندي ناميده مي شود.

اسلاید 6 :

 مزاياي رويكرد فرآيندي

به زبانيساده:

اولين مزيت رويكرد فرآيندي، نگاهي مجدد به سازمان از ديدگاه يك مشتري است.

 • شناخت فرآيندهاي سازمان از ديدگاه مشتري،
 • شناخت ساير فرآيندهايي كه از ديدگاه مشتري پنهان است و
 • بررسي ارزش فرآيندها در سازمان

1- براي كاركرد موثر يك سازمان ، شناسايي و ادارة فعاليتهاي به هم وابسته ضروري است.

2- نگرش فرآيندي، به سازمان امكان مي‌دهد تا روي ارتباط بيـن تك تك فرآيندهاي موجود در مجموعه‌اي از فرآيندها و نيـز تركيب و تعامل آنها، كنترل مستمر داشته باشد.  

اسلاید 7 :

 ارزش فرآيندها از ديدگاه مشتري

فرآيندهاي ارزشمند از نظر مشتري:

 • مشتري آنها را تشخيص مي دهد، حاضر به پرداخت هزينه هاي آن مي‌باشد. كاري براي مشتري

فرآيندهاي بي‌ارزش از نظر مشتري:

 • براي سازمان ضروري است، وليكن مشتري بهايي براي آن نمي‌پردازد.

  كاري براي شركت

فرآيندهاي زائد:

 • كارهاي غير ضروري، نه ارزشي براي مشتري دارد و نه براي سازمان

  كاري براي هيچكس

اسلاید 8 :

مدل اختاپوس و تعيين فرآيندهاي COP

   مدل اختاپوس بصورت شماتيک فرآيندهايي را نمايش مي دهد که مستقيماً ورودي از مشتري به سازمان دارند و / يا مستقيما خروجي را از سازمان تحويل مشتري مي دهند.

اسلاید 9 :

 يك فرآيند مشتري مدار

 • COP Customer Oriented Processes

فرآيندهاي مشتري مدار

 • SOP Supporting Oriented Processes

فرآيندهاي پشتيبان

 • MOP Managing Oriented Processes

فرآيندهاي مديريت

اسلاید 10 :

تعاریف و مفاهیم

 اثر بخشـي

ميزان تحقق فعاليتهاي طرح ريزي شده و حصول نتايج مورد نظر

 كارآيـي

رابطة ميان نتايج حاصله با منابع استفاده شده

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید