دانلود مقاله فضای شهری انعطاف پذیر رویکردی نو در توسعه گردشگری

word قابل ویرایش
7 صفحه
21700 تومان

چکیده

امروزه گردشگری به جهت توسعه اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و هچنین به عنوان یکی از مهم ترین منابع سرمایه در جهان بشمار می رود.ازاینرو نقش بارزی در بعد تعاملات فرهنگی و توسعه جوامع در دنیا ایفا می کند. ایران نیز یکی از کشورهای پرجاذبه گردشگری در جهان می باشد که با نگاه به ظرفیت های موجود خلاء فضاهای شهری مناسب برای جذب گردشگران در این بین نمایان است.در واقع شهر به عنوان بستر شکل گیری زندگی عمومی دارای ارزش می باشد، ازاینرو شناخت فضاهای شهری و طراحی مناسب آن راهی است به سوی برآوردن نیازهای گوناگون گردشگران در ابعاد مختلف.در این میان توجه به اصل انعطاف پذیری به عنوان یکی از عوامل خلق فضای شهریِ با کیفیت و جاذب ، فضا را قادرمی سازد تا گزینه های متعددی را به گردشگران پیشکش نماید. در واقع رسیدن به فضاهای شهری انعطاف پذیر که شاهد نمونه هایی از آن در شهرسازی ایرانی و اسلامی نیز می باشیم از اهداف این مطالعه است.حال در این پژوهش تلاش گردیده تا به تبیین مفهوم انعطاف پذیری و راه های تحقق آن در فضای شهری پرداخته شود. بر این اساس ضمن مطالعه مفاهیم و ادبیات مرتبط با فضای شهری و انعطاف پذیری در اسناد کتابخانه ایی ، بررسی تحلیلی- توصیفی موضوع ،تعاریف و ارائه طبقه بندی ساختار مند از مسئله مد نظر خواهد بود. همچنین سعی بر آن شد تاالگویی به منظور دستیابی به انعطاف پذیری در فضای شهری به جهت توسعه گردشگری ارائه گردد.

کلمات کلیدی: " گردشگری" ، "فضای شهری"، "انعطاف پذیری"، "شهرسازی ایرانی"

مقدمه موضوع تحقیق بنتلی و همکارانش نیز در کتاب محیط های پاسخده
در سالهای اخیر گردشگری به عنوان صنعت پاک، منبـع درآمـد بواسطه اهمیت موضوع، انعطاف پذیری را به عنوان یکی از اصول
سرشار در تجارت جهانی و عنصر مهمـی در بهبـود و تنظـیم موازنـه دستیابی به محیط پاسخده معرفی می نمایند و سعی می کنند با
بازرگانی و تراز پرداختهای بسیاری از کشورها شده است، این صـنعت تدابیر و راهکارهایی این مهم را در شهر تحقق بخشند. در پژوهش
یک صنعت منحصر به فرد اقتصادی تلقی شده و طرفـداران بسـیاری هایی دیگر گونه های انعطاف پذیری [6] و نیاز به منعطف ساختن
دارد.رشد قابل توجه و چشمگیر گردشگری در پنجاه سال اخیر نشان فضا های شهری مورد توجه قرار گرفته است[7]در سال اخیر نیز
دهنده اهمیت فراوان اقتصادی و اجتماعی این پدیـده اسـت. توسـعه مطالعاتی در زمینه فضاهای شهری و عمومی و لزوم انعطاف پذیری
گردشگری موجب رونق اقتصادی و کاهش فقر میشود همچنین تأثیر در آنها انجام شده است .[8] همچنین تحقیقی با عنوان "فضای
به سـزایی در افـزایش درآمـد و کـاهش بیکـاری و در نتیجـه بهبـود عمومی محیط شهری" ضمن بررسی موضوع به طبقه بندی انعطاف
کیفیت زنـدگی مـردم و افـزایش رفـاه اجتمـاعی دارد. عـلاوه بـر آن پذیری می پردازد.
گردشگری عاملی است برای گفتگوی بین فرهنگها و تمدنها و از نظر چارچوب (2015- 2005 ) hyogo با عنوان ایجاد ملل و
سیاسی نیز، روابط بین ملل و دول را متعادلتر و نزدیکتـر میسـازد.از جوامع انعطاف پذیر یک چارچوب عملیاتی ده ساله است که توسط
لحاظ مذهبی نیز بسیاری از ادیان تأکید ویژه ای بـر سـیر و سـفر در کشور های عضو سازمان ملل اتخاذ شده و اصول راهنمایی برای ایجاد
نقاط مختلف جهان به منظور کسب علم و دانش دارند. انعطاف پذیری به همراه یک سیستم کنترل پیشرفت در سطح ملی
دستیابی بـه توسـعه و کارآمـدی بسـامان در حـوزه فعالیتهـای ارایه می دهد. این نکته گفتی است که مفهوم انعطاف پذیری چند
گردشگری هنری، فرآیندی خردورزانه و پیچیده بوده و مستلزم توجه سالی بیش نیست که به صورت جدی در حوزه شهرسازی مورد توجه
کافی و درخور به تمامی ابعاد فعالیتهای گردشگران است. گردشـگران قرار گرفته است (البته این به این معنی نیست که تا قبل از این
داخلی و خارجی به هنگـام قـرار گـرفتن در فضـای شـهری بایـد از چنین مفهومی در حوزه های دیگر مانند مدیریت وجود نداشته و یا
تمامی حقوق برخوردار گردند و مدیریت شهری خواه ناخواه با تـأمین بی کاربرد بوده است ) لذا تا کنون پژوهش منسجمی در این باره
نیازمندیها و مشکلات آنان بطور مستقیم و غیرمسـتقیم درگیـر مـی صورت نگرفته است و بایستی از لابه لای سخنان و متون اهل فن به
شود. بنابراین دستیابی به پایداری و ثبات تقاضای گردشگری هنـری جمع آوری پیشینه کمرنگ این مفهوم بویژه با تاکید بر فضای
با بهرهوری مطلوب برای سازمان فضای شهر نیز مستلزم آن است کـه شهری پرداخته شود.
درجه رضایتمندی و مطلوبیت گردشگران در سطح مورد انتظار آنـان ×روش تحقیق
فراهم گردد و این میسر نخواهد شـد مگـر بـا برقـراری سیسـتمی از
برنامهریزی اندیشمندانه و خردورزانه در صنعت گردشگری هنری. در مقاله پیش رو تلاش گردیده از نگاه متفاوت به گردشگری
از آنجایی که فضاهای عمومی حـائز نقشـی اساسـی و مهـم در ضمن مطالعه مفاهیم و ادبیات مرتبط با فضای شهری و انعطاف
شکل گیری زندگی اجتماعی، ظهور تمدن های نخسـتین و مجتمـع پذیری در اسناد کتابخانه ایی ، بررسی تحلیلی- توصیفی موضوع
های بیولوژیکی می باشند و با مد نظر داشتن اینکه شـهرها در سـال ،تعاریف و ارائه طبقه بندی ساختار مند ، متغیرهای مورد بررسی در
1900، تنها 13 در صد از جمعیت جهان را در خود جای داده بودنـد قالب یک مدل مفهومی و سازمان یافته ارائه گردد.در راستا فضای
و با توجه به افزایش جمعیت در جهان، پیش بینی می شود تـا سـال شهری انعطاف پذیر به عنوان متغیر ثابت و عوامل شکل دهنده و
2050 میلادی شهرها از 70 درصد جمعیت جهان لبریز خواهند شـد تاثیرگذار بر این مقوله به عنوان متغیرهای وابسته در نظر گرفته شد.
و این موضوع حاکی از لزوم نگاهی نو به شهر و گردشگری می باشد. فرایند این مطالعه شامل دو بخش که در مبانی نظری تحقیق از
×پیشینه تحقیق منابع کتابخانه ای، اسناد، آثار مکتوب پژوهشگران در حوزه های
مرتبط و در تحصیل اصول و معیارها و مدل طراحی فضاهای شهری
پیرامون پیشینه تحقیق مطالعات منسجمی به چشم نمی خورد انعطاف پذیر به تحلیل اسنادی و محتوایی در چهارچوب رویکردی
و در منابع فارسی تنها چند مقاله و پایان نامه در ارتباط با گردشگری کل نگر و میان رشته ایی به صورت همزمان بهره گرفته خواهد شد.
و فضای شهری به چشم می خورد که اغلب به این مقوله از دیدگاه بر ایت اساس سعی بر آن خواهد شد تا الگویی به منظور دستیابی به
غیرمعمارانه و شهرسازانه پرداخته اند.شایان ذکر است واژه انعطاف فضای شهری انعطاف پذیر در توسعه گردشگری ارائه گردد.
پذیری بصورت یک اصل اساسی در شهرسازی را از بین نوشتارهای گردشگری
علی مدنی پور، محسن حبیبی، حسین بحرینی، جهانشاه پاکزاد و ...
البته بصورت مختصر و محدود (در فعالیت و یا کالبد فضای شهری) گردشگری به مجموعه فعالیتهایی اطلاق می شود که در جریـان
می توان جست. همچنین در سایر پژوهش های غیر فارسی مرتبط با مسافرت یک گردشگر اتفاق می افتد، این فرایند شامل هر فعالیتی از
قبیل برنامه ریزی سفر، مسافرت به مقصـد اقامـت بارگشـت و حتـی


2


یادآوری خاطرات آن نیز می شود. همچنین فعا لیتهای که گردشـگر به عنوان بخشی از سفر انجام می دهد .نظیر خرید کالا های مختلـف و تعامل میان میزبان و میهمان را نیز در بر می گیرد. بـه طـور کلـی می توان هر فعـالیتی و فعـل و انفعـالی را کـه در جریـان سـفر یـک سیاحتگر اتفاق می افتد گردشگری تلقی کرد که بخش بزرگـی از آن در فضا های شهری رخ می دهد.

در گردشگری منابع فرهنگی، طبیعی و تاریخی شهرها به عنوان کالای فرهنگی گردشگری هنری قابل عرضه اند. گردشـگری موجـب رشد اقتصـادی، ایجـاد تنـوع و ثبـات در اشـتغال، پویـایی تجـارت و صنایع، گسترش فرصتهایی برای رشد درآمـد بـه صـورت فعالیتهـای چندگانه، ایجاد بازارهای جدید برای محصولات کشاورزی وگسـترش مبنای یک اقتصاد منطقه ای میشود. [1]

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 21700 تومان در 7 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

دانلود مقاله مطالعه تغییر پذیری فضایی - زمانی حرارت در ارتباط با کاربری/پوشش زمین در منطقه شهری تبریز با استفاده از داده های حرارتی و انعکاسی TM و ETM+ لندست

word قابل ویرایش
14 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته شیمی
چکیدهبراي مطالعه و پایش رابطه بین الگوي توزیع و تغییرات دما با کاربري / پوشش زمین در منطقه شهري در حال رشد تبریز تصاویر چند زمانه لندست 5،4 و 7 سنجنده هاي TM و ETM+ اخذ شده در تاریخ هاي 30 ژوئن 1989، 18 اوت 1998 و 2 اوت 2001 مورد استفاده قرار گرفتند. بررسیهاي انجام شده از طریق طبقه بندي تصاویر و استخراج اطلاع ...

مقاله بررسی تغییرات شاخصهای توسعه شهری ( CDI ) در شهر بانه ( با تاکید و تمرکز بر نقش گردشگری تجاری )

word قابل ویرایش
24 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
بررسی تغییرات شاخصهای توسعه شهری (CDI) در شهر بانه (با تاکید و تمرکز بر نقش گردشگری تجاری) چکیده یکی از مناطق مرزی کشور که اخیرا بنا به وجود اقتصاد غیر رسمی مرزی، حوزه جذب توریست تجاری خود را به سرتاسرکشور گسترش داده و دچار تحولات فضایی و اجتماعی شدیدی شده است منطقه مرزی بانه در استان کردستان است. در سال ...

مقاله ارزیابی نقش دریاچه شورابیل در توسعه گردشگری شهری اردبیل با استفاده از مدلSWOT

word قابل ویرایش
9 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
ارزیابی نقش دریاچه شورابیل در توسعه گردشگری شهری اردبیل با استفاده از مدلSWOT   چکیده شهرها پایه و اساس توسعه گردشگری در کشورهای پیشرو در صنعت گردشگری میباشند. بسیاری از شهرها درصدند تا از ویژگیها و امکانات خاص شهری خود سود برده و از مزایای جلب گردشگر برای توسعه پایدار بهره گیرند.شهر اردبیل با دارا بودن اق ...

مقاله راهکارهای توسعه گردشگری شهری در شهر شاندیز با استفاده از مدلSWOT

word قابل ویرایش
20 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
راهکارهای توسعه گردشگری شهری در شهر شاندیز با استفاده از مدلSWOT چکیده گردشگری را دیگر باید صنعت آینده بنامیم چرا که از الان گردش مالی اش رقم چشمگیری است و بسیاری از کشورها را از فقر نجات خواهد داد، هدف ما در این تحقیق راهکارهایی جهت توسعه گردشگری در شهر شاندیز می باشد که باتوجه اهمیت بالای این شهر به دلی ...

مقاله پایداری و انعطاف پذیری در طراحی ف رم و عملکرد مسکن با رویکردی تاثیر پذیر از فرهنگ اجتماع

word قابل ویرایش
21 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
پايداري و انعطاف پذيري در طراحي ف رم و عملکرد مسکن با رويکردي تاثير پذير از فرهنگ اجتماع چکيده تاريخچه معماري همواره نشـان دهنـده تفکـر بهبـود بخشـيدن بـه سامانه فضاهاي در اختيار انسان (به خصوص فضاي زنـدگي) اسـت . در نگاهي کلي به آثار ارزشمند معماري، تبعيت از فرم و عملکرد نمود بيشتري دارد زيرا انسان هميشه ...

مقاله بررسی بازار ونقش آن در توسعه فضای شهری

word قابل ویرایش
11 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
بررسی بازار ونقش آن در توسعه فضای شهری چکیده شهر مجموعه ای از عوامل طبیعی،اجتماعی و محیط های ساخته شده توسط انسان است که درآن جمعیت ساکن متمرکز شده اند و یکی از اقسام نحوه زندگی بشر بر سطح زمین وبه عنوان استقرار ثابت بشر در محیط زیست است . فضاهای شهری در طول تاریخ نقش مهمی در زندگی اجتماعی B اقتصادی ساک ...

مقاله بررسی اثرات پیاده راه بر توسعه گردشگری پایدار شهری

word قابل ویرایش
10 صفحه
27700 تومان
بررسی اثرات پیاده راه بر توسعه گردشگری پایدار شهری چکیده: امروزه جاذبه های شهری، یکی از مؤلفه های مهم و مؤثر در توسعه گردشگری شهری به شمار می آیند. یکی از این جاذبه های شهری مسیر های پیاده گردشگری هستند. مسیر هایی که باعث رونق صنعت گردشگری می شوند. صنعت گردشگری بر فعالیت های اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی تا ...

مقاله تاب آوری ساختن شهرها؛ رویکردی راهبردی برای مدیریت مخاطرات طبیعی در راستای دستیابی به توسعه پایدار شهری

word قابل ویرایش
13 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیده مخاطرات طبيعي در محدوده سکونتي بشر وجود دارند و بالقوه امکان وقوع دارند و به طور دائم او را تهديد ميکنند و ممکن است باعث وقوع بحران گردند. شهرها به عنوان يک مکان تجمع براي جمعيت انساني از وقوع بلاياي طبيعي مستثني نميباشند و وقوع يک مخاطره طبيعي ممکن است آنها را از توسعه بازدارد يا توسعه آنها را کند ساز ...