دانلود مقاله مأموریت ، فلسفه ، اهداف و طرح های مدیریت

word قابل ویرایش
76 صفحه
12700 تومان
127,000 ریال – خرید و دانلود

مأموریت ، فلسفه ، اهداف و طرح های مدیریت

مأموریت، فلسفه، اهداف و حرکهای مدیریت: فراگیری اهداف و فعالیتها
• تعریف کردن بیانیه هدف و مأمریت مربوط به خدمات پرستاری
• استفاده از یک دسته از استانداردها برای ارزیابی کردن اظهار هدف یا مأموریت برای علل پرستاری
• نوشتن بیانیه هدف یا مأمریت برای عمل پرستاری، شناختن دیدگاه و ارزشها برای بیان کردن به مشتری ها
• تعریف کردم فلسفه برای عمل پرستاری
• شرح اهداف مربوط به خدمات پرستاری
• تعریف طرحها مؤثر (طرح مدیریت) مربوط به عمل پرستاری
• توصیف استراتژی مربوط به برنامه ریزی شده و خدمات پرستاری

– مفهومها: مأموریت، هدف، دیدگاه، ارزشها، فلسفه، اهداف، طرحهای قابل اجرا، خط مشی (استراتژی)
– رفتار مدیر:مدیرهای ارشد صریحاً بیانیه مأمریت (هدف)، دیدگاه، ارزشها، فلسفه، اهداف و طرحهای مؤثر را توسعه می دهند و به مردم شعبه های منابع به کار گماشته شده برای پخش اطلاعات این بیانیه ها را می دهد.دادن و اجرا کردن
بیانیه ها مأمریت (هدف)، دیدگاه، ارزشها فلسفه، اهداف و طرحهای مؤثر را در بر می گیرد. یک سیستم برای ارزیابی، بازخورد و مطابق روز پیش بردن این بیانیه ها را شامل می شود.

– مقدمه:بیانیه های مأموریت یا هدف، دیدگاه و ارزشها، فلسفه یا عقیده ها و اهداف و طرحهای مؤثر در فصل قبل عنوان شده این فصل در مورد روشهای پایه مدیریت به تفضیل بحث می کند. دانسته های آنها در بخشی از اصول نظری مدیریت پرستاری استفاده می شود. روشها بخشی از برنامه ریزی عملکرد مدیریت پرستاری هستند و مهارت در استفاده موفقیت آمیز از آنها بخشی از استراتژی برنامه ریزی مدیریت پرستاری است. بیانیه های مکتوب هدفها، دیدگاه، ارزشها،

فلسفه و طرحهای مؤثر، طرح اولیه برای مدیریت مؤثر هر مؤسسه ای شامل سازمان مراقبت از سلامتی است. این مؤلفه های برنامه ریزی در هر سطحی ار مدیریت وجود دارند. بیانیه ها در سطح خدمات بالای مدیریت سازمانها یکی شده است. بیانیه ها در طبقه بندی سطح خدمت مدیر و پرسنل عمده تقسیمات به عنوان مثال پرستاری، جراحی، سرمایه گذار است. این بیانیه ها در نتیجه استنتاج می شود و از آن مؤسسه ها حمایت می کند. سرویسها اداره ها و واحدها هر کدام بیانیه هایی از اهداف، دیدگاه ها و ارزشها، فلسفه، اهداف و طرح های مؤثر نوشته شده دارند که در حال توسعه هستند و مدارک در تقسیمات و

سطحهای یکی شده حفظ می شوند.(در ۱-۶ نمایش داده شده)
– نمایش ۶-۱
ارزیابی مأموریت، دیدگاه و ارزشها، فلسفه و اهداف بیانیه ها و طرحهای مؤثر.

مأموریت یا هدف، دیدگاه و ارزشها
مأمریت یا هدف

مأموریت یک سازمان هدفی را که هر سازمانی به خاطر آن وجود دارد را شرح می دهد. بیانیه های مأموریت اطلاعات را فراهم می کند و طرحی را به صورت آشکار و صریح برای پیش بردن سازمان، به سمت جلو الهام می کند. بیانیه های مأموریت، دیدگاه را فراهم می کند هدف هر سازمانی فراهم کردن افراد با روشهایی برای منجر شدن به زندگی پر بار و معنی داراست.

بنابراین هدف هر سازمان و هر واحدی باید تعریف بشود یک شیوه کار دسته جمعی باید غالب شود، اجزاء تشکیل دهنده باید به طور شایسته ای تعلیم ببینند و همه افراد باید با احترام رفتار کنند.

هدف سازمانی حرکت می دهد، راهنمایی می کند و انتقال می دهد سازمان را برای درک کردن اهداف بسیاری از نویسندگان اشاره می کنند که بیانیه مأموریت یا هدف باید از بیانیه دیدگاهی که چیزهایی را که گروه به خاطر آن ایستاده است را شرح می‌دهد، خلق بشود. بیانیه دیدگاهی با نیازهای مشتری در ذهن خلق می شود. برای تعیین کردن این نیازها شخص باید بپرسد و گوش کند به مشتری. مشتری های خارجی که فرآورده ها یا خدمات را دریافت می کند ممکن است یا مأموریتی را به سازمان بدهند. مدیر پرستاری بیماران و خانواده هایشان، اعتبار گذاران، اعطا کنندگان جواز و سهام داران مشتری های خارجی مربوط به آینده هستند. مشتری های داخلی شامل کارمندان اداری و غیر اداری هستند. بیانیه مأموریت یا هدف، فرهنگ سازمان را متحد می کند شامل مدیریت، قانون و نظامنامه قوی، دستیابی اهداف تصور اندکی که مردم نسبت به کار مهم تر هستند.

– دیدگاه:کارمندانی که در توسعه دادن بیانیه های دیدگاه شرکت می کند توانایی های خودشان را باور دارند و نسبت به کارمندانی که در این امر شرکت نمی کنند بیشتر به سازمان ارجاع داده می شوند. بیانیه دیدگاه سهم جمعیتی بزرگ که کارکنان ممکن است دیدگاه را زندگی کند. آن بر امر گام برداشتن با تکنولوژی و سبکها به روز در آورده شده است. یک بیانیه دیدگاهی گاهی اوقات توجه بیشتری به استراتژی نسبت به بیانیه مأموریت می کند. فعالیتهای ذهنی یک مشخص خلاق نسبت به مفهوم بیانیه‌های خودش معنای بیشتری دارد.

– بیانیه های دیدگاه: ارزشها، مأموریت یا هدف فقط برای خلاق پر معناست. ترجمه کردن این بیانیه ها برای جامعه راههای مراقبت پرستاری را برای مردم ارزش می‌بخشد. این فهمیده می شود که جمعیتهای قومی در توسعه دادن بیانیه های دیدگاه و ارزشها برای وجود پرستاری قابل توجه هستند. تحصیلات پرستاری معنای ارزشهایی مانند تحمل و سازش را می آموزد.

مدیر پرستاری باید دیدگاه و جرأت حرکت دادن پرستاری را به سمت جلو از طریق اطلاعات مفرط حرفه ای پیدا کنند.
ارزشها:غیر رسمی بودن، خلاقیت، صداقت، کیفیت، توضاع، احتیاط مثالهایی از ارزشها هستند.

ارزشها اخلاق منطقی برای کسب و کار هستند. بیانیه های ارزشها به کارکنان احساس سر بلندی و به مدیران احساس تعهد می بخشد. آنها به راه درست برای انجام کارها معنا می بخشند، آنها به کارکنان اشتیاق و انرژی می بخشند. ارزشها مردم را به هم ربط می دهند و رفتارهای استاندارد کارکنان را جهت می دهند.
توافق روی ارزشها مدیریت را دفع می کند و بنا کردن کیفیت را فراهم می کند. الصاق به ارزشها سازمانها را موفق می سازد. هر مؤسسه و سازمانی برای هدفها و مأموریتهای ویژه و تکمیل کرد عملکردهای اجتماعی مخصوص وجود دارد. این راهها خدمات مراقبت از سلامتی را برای حفظ کردن سلامتی، درمان بیماریها و آران کردن درد و رنج را برای سازانهای مراقبت از سلامتی فراهم می کند. شغلهای مهم و نمایندگان دولت بیشترین منابع اقتصادی برای پرداخت این خدمات را فراهم می کنند.
اگر به مراقبتهای پرستاری به صورت قابل توجهی تعهد سودمندی ایجاد نمی کند اما این وضعیت یک تغییری است که باعث ادا شدن نیازهای گروه سومی از افرادی می شود که این پروسیجر برایشان صورت گرفته است.

– هدف یا مأموریت پرستاری:
تعریف کردن مأمورین یا هدف اجازه می دهد پرستاری اجرا اداره شود. این توضیح می دهد که پرستاری چرا باید باشد و خواهد بود. مأموریت و هدف توضیح ی دهد که هیئت مؤسسان جبران کننده خواهند بود. این تعهد مدیر پرستاری حرفه ای برای تعریف خاص هدف یا مأموریت است. یک هدف از نهاد پرستاری فراهم کردن مراقبت پرستاری برای مدد جو است که می تواند شامل ارتقاء مفهوم مراقبت از خود باشد. بنابراین بیانیه باید شامل تعریفی از پرستاری و مراقبت از خود به عنوان تعریفی بر طبق پرستاری حرفه ای باشد.

– virginia Henderson تعریفی از پرستاری دارد که به این صورت دنبال می شود؟ عملکرد منحصر به فرد پرستار برای کمک کردن به افراد بیمار یا سالم است که در اجرای این فعالیتها برای سلامتی و بهبودی خودش (یا مرگ آرام) شرکت می کند اگر استقامت و اراده و دانش کافی داشته باشد بدون کمک می تواند این کارها را انجام دهد و انجام چنین کارهایی کمک می کند که او هرچه سریعتر استقلالش را بدست آورد.

– Walsh و Yora روند پرستاری را اینگونه شرح می دهند، یک روش اصولی و منظم تشخیص وضع شلامت مددجو، تعیین مشکلات تعریف شده به عنوان عامل دگرگون کننده تکامل نیازهای انسان، نقشه کشیدن برای حل مشکلات آنها، شروع کردن و انجام دادن طرح ها و ارزیابی اینکه طرح ها چه مقدار در پیشرفت حس مطلوب سلامتی و حل کردن تشخیص مشکلات مؤثر بوده است.

– King پرستاری را تعریف می کند به عنوان: م روندی از عمل، عکس العمل، فعل و انفعال و تبادل که بوسیله آن پرستار به افراد کمک می کند. پرستار این فعالیتها را داخل پایه اساسی در کنار آمدن با وضعیت سلامتی شان در بعضی نقاط مخصوص از دوره زندگیشان کمک می کند. پرستار این فعالیتها را داخل نهادهای اجتماعی انجام می دهد و آنها با افراد و گروهها عمل متقابل دارند.
بنابراین سه سطح مجزا از عملکرد وجود دارد:۱)افراد ۳)گروهها ۴)جامعه

– Orem پرستاری را اینگونه تعریف می کند: پرستاری یک هنر است بخاطر اینکه پرستار، پرستار شاغل، کمک های ویژه ای به فرد و برای شرکت کردن به طور هوشمندانه در مراقبتهای طبی که از پزشک دریافت می کند لازم دارد را می کند. هنر پرستاری بوسیله اقداماتی برای اشخاص با ناتوانی برای انجام دادن کارها برای خودش و یا بوسیله کمک به او برای آموختن اینکه چطور کارها را برای خودش انجام بدهد اجرا می شود. بدین ترتیب پرستاری هنر کاربردی (علمی) و اموزشی (تعلیمی) است.

– Kinlein پیشنهاد می کند که پرستاری کم کردن به افراد در اجراء مراقبت از خود با توجه بع موقعیت سلامتی شان است.
نتیجه حاصل از این تئوری و تئوریهای دیگر پرستاری یکسری اصطلاحات عام بای تعریف پرستاری است مثل: پرستار بیمار یا مددجو، افراد، گروه، جامعه، روند پرستاری، مراقبت از خود و سلامتی.
مأموریت ثانوی پرستاری فراهم کردن سلامت عمومی است. این هدف باید در بیانیه مأموریت که توضیح می دهد چرا نهاد پرستاری وجود دارد اشاره شود در نتیجه این دلیلی برای بکارگیری آن می دهد بیانیه یا مأموریت نوشته شده چنانچه که همه مردم آماده به روز نگه داشتن آنها چنانچه آنها خوب بدانند، بفهمند و حمایت شوند.

مأموریت باید توسط کارکنان دیگر مراقبت از سلامتی، مددجویان و خانواده شان و جامعه شناحته و فهمیده شود.
بیانیه اهداف باید فعال شود و برای استنباط بیانیه ها فسلفه، اهداف و طرحهای مدیریت حرکت داده شود و استحکام بخشیده شود. بیانیه اهداف باید بوسیله اشاره به روابط بین واحد پرستاری و بیماران و پرسنل و جامعه، سلامتی و بیماری و مراقبت از خود فعال می شود. ضمیمه ۶-۲، ۶-۳، ۶-۴ به ترتیب مثالهایی از بیانیه مأموریت یک سازمان، بخش و واحد هستند.

ضمیمه ۶-۵ لیستهایی از استانداردها برای ارزیابی بیانیه مأموریت یک سازمان هستند. بیانیه مأموریت در حرفه های موفق و سازمانهای صنعتی برای فراهم کردن تعریف واضحی جهت وجود آن استفاده می شود. این بیانیه ساده سازمانها را به جلو حرکت می دهد و اجراء و تولید و خدمات را تنظیم می کند. این بیانیه ها شامل ائین، اصول علمی و اخلاقی و استانداردهایی که توسط کارکنان فهمیده می شود هستند. کارکنانی که آشکارا درک می کنند که دنباله روی هدفهای معنادار و ارزنده از طریق تلاشهای افراد با تعهد بیشتر هستند و نسبت به کسانی که ان را انجام نداده اند تخصصی ترند.
تجهیزات اختصاصی تییر و رقابت در صنعت مراقبتهای بهداشتی می شوند آنها تکنیکهای حرفه ای را ایجاد می کنند که باعث تغییر عرضه در تسهیلات بیمارستانی می شود.

سازمانهای متحد برای برتری بیمارستانها به خط تولید و عملکرد توجه می کنند و روی مأموریت تمرکز می کنند این تمرکز نه از برای برتری بیمارستانها پذیرفته می شود که حالا در بیانیه های مربوط بازارهای جدید، سهام بازارها و ظاهر می شود.

این سازماندهی جدید که نه به خاطر برتری جوی است می تواند جهت گزینی و یکپارچگی به عنوان یک جامعه زنجیر از یک رشته پیدا کند.
رهبری سازان فعال است و در آینده بیشتر به تمرکز روزی نگهداری و حفظ کردن متمایل است.
بهترین بیانیه مأموریت ارزشها و دیدگاه سازمانها و شور و هیجان در کارکنان را بیان می کند. بهترین بیانیه های مأموریت یگانگی سازمانها را مشخص می کند. رهبران پرستاری مؤثر مطمئن می شوند کارکنان می بینند و احساس می کند و می فهمند که مأموریت توسط خودشان دنبال می شود. آنها مقاومت کردن را انتظار دارند و قبول دارند.

نمایش ۲-۶ (بیانیه مأموریت سازمان)
موضوع: بیانیه مأموریت
آن مأموریت مربوط است به بیمارستانها و کلینیکهای دانشگاه آلبامای جنوبی است.
۱- فراهم کردن کیفیت بلا و مداوم، خدمات مراقبت سلامتی را به صورت طولانی مدت و شدید بهبود می باشند. منابعی از مردم جامعه و مناطقی توجه بر نژاد، ائین، رنگ، سن، جنس و اصلیت ملی یا شرایط ناتوانی در نظر می گیرند تا اینکه یک کیفیت بالا در موقعیت مناسب برای آموزش و تحقیقات در دانشگاه و جامعه فراهم شود.

۲- فراهم کردن یک موقعیت ابتکاری و فعال برای تجارب پزشکی و آموزش کارشناسی ارشد به متخصصین مراقبت سلامتی.
۳- تأسیس و حفظ اقدامات مالی مطمئن و روشی که مراقبتهای با حرفه ای را فراهم کند یا تشخیص مراقبت از بیماران و آموزش مأموریتی که فقط توسط حمایت و تقویت سیستم های کمکی به نتیجه خواهد رسید. و در واقع مراقبت از سلامتی برای مسکینان پزشکی وظیفه جامعه اجتماع است. وظیفه ما برای فراهم کردن مراقبت به حمایتهای جامعه محدود شده است.

۴- ۴-شناخت موفقیت آینده ما به توسعه و کاربرد بیشترین امتیازات مهم مردم بستگی دارد. در نهایت، ما محیطی را برای پیشرفت کارکنان حرفه ای به سوی کار مناسب و آموزش داوم فراهم می کنیم.

۵- با همگاری پزشکان و دیگر مراقبان سلاکتی، استانداردهای مراقبت از سلامتی را در جامعه آن بهبود می بخشیم.
نمایش ۳-۶ (قسمتی از بیانیه مأموریت)

موضوع: بیانیه مأموریت و معرفی برای بخشی از پرستاری
مأموریت و هدف بخشی از پرستاری با هدف و مأموریت دانشگاه و مراکز طبی آبامای جنوبی هماهنگ است.
هدف و مأموریت بخشی از پرستاری شامل چهار قسمت است:

۱-فراهم کردن دلیل منطقی و مراقبت های پرستاری با کیفیت برای بیماران، که آنها را می توان اندازه گیری و ارزشیابی کرد.
۲-فراهم کردن محیطی که تحقیقات پرستاری و آموزش را سهل و آسان کند و آن نیز برای بیمارانی که تحت عملکرد پرستاری قرار گرفته اند درخواست و تقاضا می شود.ری که رشد کارهای تخصصی را تشویق کند و رضایت اشخاص را برای همه سطوح عملکرد پرستاری ایجاد کند.
۴-رواج عقیده مثبت و حرفه ای پرستاری در میان مشکلات جامعه و ارتباطات فامیلی
اهئاف در این ۶ طبقه با اهداف بخشی از پرستاری هماهنگ است.

۱-ارزیابی فیزیکی، عاطفی، نیازهای روحی بیماران، خانواده های آنها و یا مسائل دیگر با اهمیت به عنوان فراهم کننده های مناسب مراقبت است.
۲-فراهم کردن، طرحهای فردی مراقبت با در نظر گرفتن نیاز ما که روشی با صرفه برای بیمار و بیمارستان است.
۳-خدمت کردن بعد اندازه بیماران، خانواده هاشان و یا تبلیغات مهم دیگر تا اینکه از مراقبت کامل بود در نظر گرفتن بیماران، خانواده هاشان و یا نیازهای پر اهمیت دیگر مطمئن شویم.

۴-فراهم کردن ادامه توفیق آموزش توسط خدمات، پروژه های تحقیقاتی و مراقبت مجمع بیماران کیفیت مراقبت سلامتی را بهبود می بخشد.
۵-ملحق کردن تمام مقررات مرتبط با مراقبت بیماران در ارزشیابی نیاز بیماران، خانواده ها و یا مسائل پر اهمیت دیگر
۶-ارزشیابی و اندازه گیری کیفیت در مراقبت پرستاری بر اساس کیفیت مطمئن و حسابهای ماهانه

نمایش ۶-۵ استانداردهای برای ارزیابی بیانیه های مأموریت بخشهایی از پرستاری که شامل قسمتها، خدمات و واحدهاست.
۱-بیانیه مأموریت دلایلی را برای گسترش بخشهای پرستاری، قسمتها، خدمات ، یا واحدها را نسبت به عملکرد پرستاری و مراقبت از خود به عنوان مشخص شده ای بوسیله کارکنان پرستاری را بیان می کند و آن در ارتباط با خدمات فراهم شده در اجتماع مراجعین است. توصیفات پرستاری و مراقبت از خود به وسیله کارکنان پرستاری توسعه خواهد یافت و به وسیله مسئولان پرستاری تأئید شود، آنها ممکن است در بیانیه مأموریت ذکر شوند.

۲-بیانیه مأموریت بخشهای پرستاری قسمتهایی از سازمان را حمایت می کند. واحد بیانیه مأموریت توسط خط کارکنان، طبق سفارش ساخته می شود.
۳-بیانیه به سازمان پرستاری اشاره دارد که یک دولت خوب را ایجاد می کند.

۴-بیانیه مأموریت به وسیله مردمی که به واسطه همان زنده خواهند ماند توسعه پیدا می کند.
۵-آن شامل حفظ ارزشهایی است به وسیله افرادی که به واسطه همان زنده خواهند ماند.
۶-آن مختصر، روشن و صریح است: آن یک معنی روشن دارد.
بیانیه مذموریت اولین قدم در پروسه استراتژی برنامه ریزی است. رهبران سخت و مشاغل یاد گرفته اند که مشتریان بیشترین سهام داران هستند و بیشترین توجهات را در اطلاعات بیانیه مأموریت دارند. در جهان امروز متخصصین پرستاران از بخشها، قسمتها و ارزیابی بیانات استفاده می کنند تا حرکتی جهت ادغام چندین سازان خانه مراقبت سلامتی و تبدیل آن به سازمان متمرکز و مؤثر انجام دهند. بنابراین ادغام مؤثر بیماران، خانواده ها، پرداخت کننده ها و فراهم کننده هاشون وجود دارد.

فسلفه (نظریه)
بیانیه کتبی فلسفه ارزشها، مفهومها و اعتقاداتی که مربوط به مسئولان پرستاری و عملکردشان در سازان هست، هماهنگ می کنند. آن (فسلفه) تصوری از هر دو مدیریت پرستاری و عملکرد پرستاران بدون توجه به آنچه که آنها در مورد مدیریت پرستاری و عملکرد آنها ایمان دارند را بیان می کند. این حالت، اعتقاداتشان را به عنوان چگونگی مأموریت یا اهدافی که به انجام خواهد رشید، به سمت انتها هدایت می کند. بیانیه نظریه خلاصه است و شال ارزیابی بیانیه: درباه شد به عنوان مشتری (مراجعه کننده) یا بیماران به عنوان کارگر، درباره کارهایی که توسط کارکنان پرستاری برای مراجعین یا بیماران اجرا خواهد شد، درباره پرستاری به عنوان حرفه، درباره آموزش به عنوان کیفیت کارهای پرستاری برای بیماران، و درباره موفقیت یا جامعه ای که خدمات پرستاری را فراهم می کند، است.

کاراکتر و هماهنگی خدمات توسط برنامه ریزی طراحی می شود که هدفها و بیانیه فسلفه را رشد دهد و از طرف دیگر باعث رشد سازمانها و هر یک از واحد می شود.
Hodgett اشاره دارد به اینکه تمام مدیران دسته ای از ارزشهای حل کار را کسب می کنند. مدیران ارزشهای اقتصادی نظری، سیاسی، وجدانی، هنرمندانه و اجتماعی را دارند. طی تحقیقات اخیر نشان داده که مدیران خیلی بیشتر در مورد وظیفه اجتماعی آگاه شده اند. ارزشها در مدیریت فلسفه ذاتی و فطری است. پیش گوی در مورد ارزشهای آینده برای ۲۰ قرن اول، به ارزشهای آینده جامعه منعکس خواهد شد. مدیران پرستاری درگیر خواهند بود و به ارزشهایی در بیانیه فسلفه برگشت خواهند کرد. فسلفه سازماها اغلب خیلی مطلق است و در پایین نوشته نشده.

محتوا (مضمون)
یکی از مضامین بیانیه فلسفه قسمت مهمی از ارزشها هست و وجود تمایز پرستاری نسبت داده می شود: به نیاز برای توسعه آمادگی، پیگیری آموزشها، دانش اموزان، تحقیقات، اداره پرستاری و نقش پرستاران در سازمان بیانیه فرضیه به گرفتاری بیماران در مراقبت در گسترش خانوادگی شان مربوط است. بیانیه فرضیه همچنین به پرستاری صحیح که شامل تعهد کارکنان تبلیغی و مسئولیت پرستاران در شغلشان مربوط است. از جهت حرفه. بیانیه فلسفه باعث رویش فرهنگ است. بیشتر ۵۰۰ تا شرکت شانس بیانیه فسلفه را دارند ولی فقط یکی از آن شرکت ما آن را به بهترین شکل به اجرا در می آوردو ان در پوسترها یا کارمندی پلاستیکی، در بروشورها و کالاها و گزارشات سالانه، سخنرانیها و کتابها آشکار است. افرادی که به بیانیه فسلفه اعتقاد دارند کارها را به اجرا در می آورند، کمک به استخدامیم جهت ساخت تصمیمات درست ی کند، و یک احساسسی در هدفهای گروهی دارند و کارها را مفیدتر می کنند.

مسائل مورد علاقه رایج در فلصفه شاغل، مشتریها، کیفیت ، برتری، رشد، سود، سهام داران، جامعه، مستخدمین، تمرکز زدایی و سرگرمی است. بیانیه فسلفه بیانیه أموریت را حمایت می کند. مانند چسبی که قسمتهای جدا از هم را به هم می چسباند. آن، کارکنان را برای انجام دادن کارهای پیچیده شخصی به نسبت کارهای حاشیه ای ساده بر می انگیزد.

به اندازه بیانیه مأموریت، بیشترین اثر بیانیه فسلفه هم وقتی است که به وسیله آنهایی که به واسطه آن زندگی خواهند کرد توسعه یابند. فلسفه بیانیه واحد، فلسفه سازمانها را حمایت می کند. فلسفه ای که مشتاقانه منتقل شدهو کامل به وسیله مدیران برتر که بیشترین اثر را دارند حمایت می شود. مأموریت های متفاوت و بیانیه های واقعی، در بیانیه فلسفه ثابت باقی خواهند ماند، به اندازه بیانیه مأموریت، بیانیه فلسفه به سطوح بالاتر عملکر و مدیریت پیشرفت خواهند کرد.

نمایش ۶٫۶ و ۶٫۷ و ۸-۶ مثالایی برای بیانیه های فلسفی از سازمان، بخش، واحد است. نمایش ۹-۶ یک لیست استاندارد برای ارزیابی بیانیه های فلسفی از سازمان است.
اهداف

هدفها در واقع بیانیه خاصی و عینی از آرمانها است که مدیران پرستاری می خواهند به آن برسد. آنها تعددات فعالی است در میان آنچه که کلید عناصر مأموریت به انجام می رساند و فسلفه یا اعتقادادت مستمر. اهداف استفاده ی شود تا الویتها را ینا کنند. آنها زمان نتایج به انجام رسیده را اعلام می کنند، و روی پیش بینی خدمات مراقبت از سلامتی افراد متمرکز می کنند. مانند بیانیه مأموریت و فلسفه آنها باید با اهمیت، منظم و عملکردی باشند. آنها باید مطرح باشند. مسائل اعلام شده اگر اهداف در زمانی که بشود آنها را دید حاضر باشند، آنها می توانند به عنوان ابزار مفیدی برای ارزیابی مراقبت پرستاری و عمل، کارکنان استفاده شود و به عنوان اساسی برای طراحی برنامه های اموزشی، کارگنان، تقاضانامه برای تیه و تدارک و تجهیزات و دیگر عملکردهای دخیل بخشهای موجود در پرستاری باشد.

نمایش ۶-۶(بیانیه فسلفه سازمان)
موضوع: فلسفه دانشگاه مرکزی پزشکی آلبامای جنوبی
ما معتقدیم که:
• دانشگاه مرکزی پزشکی آلبامای جنوبی به برتری در زمینه راقبت از بیماران، اموزش و تحقیق نام ذاری شده.
• ما متعهد شدیم تا خدماتی را بای نیازهای خیلی خاص بیماران و درمان های پزشکی بی نظیری را فراهم کنیم.
• ما تخصص پیدا کردیم تا بیشترین مراقبتهای مؤثر و شایسته را برای بیمار فراهم کنیم.
• ا متعهد شده ایم تا سطح یکسانی از مراقبت سلامتی برای تمام بیماران با مشکلات سلامتی یکسان درون بیمارستان را فراهم کنیم
• ما متعهد شده ایم یک محیط امنی برای بیماران، کارکنان و میهمانان فراهم گنیم. ما اصلاح بیماران را به صورت محرمانه تصدیق می کنیم با تمام افشاگریهای کامل، خطرات مراقبت و تصمیم گیری را پیچیده تر می کند

• برد Trasteed دانشگاه آلبامای چنوبی، کیمته اجرایی پزشکی، کارمندان پزشکی بزرگ، اداره مرکز پزشکی دانشگاه آلبامای جنوبی هر دو مفهوم را حمایت می ند و به وسیله تخصیص اعتبار، اجرا، فعالیتهای برنامه مدیرین، طراحی شده تا خطرات را کاهش و نابود کند و ایمنی را در مراکز بیمارستانی ترفیع دهد.
• ادامه تحصیلات برای شایسته کردن کارکنان نیاز است. رشد در تخصص و توسعه هر دو یک وظیفه فردی و سازمای است.
• تحقیقات باید پرورش یابد تا امکانات را توسعه دهد و توصیه های پذیرفته شده را برای حمایت از موضوعات انسانی دنبال شود.
• ما وظیفه نمایش و بهبود ممتذ تمام فعالیتها را در میان ارزیابی کیفیت و بهبود به عنوان قسمتهای سازنده کیفیت را داریم.
• هر فردی باید با ارزش و اعتبار رفتار کند

• محدودیتهای مالی برای آنچه که ما می خواهیم انجام دهیم وجود دارد و هرکارمندی باید شانه ای در بیمارستان داشته باشد تا درآمد ثابت حفظ شده مالی کسب کند.مراقبت از سلامتی برای مساکین پزشکی وظیفه جامعه و اجتماع از آنچه که آنها بدست آورده اند است. طرفین و وظیفه ما برای فراهم کردن مراقبت از تهی دستان به آنچه که جامعه حمایت می کند محدود است.

• ما وظیفه استفاده از منابع مالی و مسئولیت منابع محدود شده و حفظ کردن و بهبود و استحکام مالی مؤسستمان را داریم
• مراقبت سلامتی باید روی پیشگیری و خوبی در مجموع بیماری تمرکز کند. ما طرحهایی برای مراقبت بیماران از خودشان در زمانهایی از پذیرش را ترفیق می دهیم.

• ما رهبران مراقبت از سلامتی در جامعه هستیم. ما معتقدیم قوانین را حمایت می کنیم و نظارت می کنیم و کاری می گنیم تا تغییرات مفید مالیاتمان را بسازیم.

• کارمندان ما بهترین دارایی را دارند و با احترام رفتار خواهند کرد.
• کارمندان ما مسئول هستند تا مراکز پزشکی را با کل تعهدات به فلسفه ما، اهداف، نظمها و پروسیجرهای مطمئن سازمانهای موفق سر.ویس دهند.
• ما مسئول هستیم تا تجارب یادگیری را برای همه دانش آموزان در زمینه مراقبت از سلامتی فراهم کنیم که این شامل موقعیت طبی مناسب و نقش ما است.
نمایش ۶-۷ (بیاینه فسلفه برای یک بخش (قسمت)
موضوع:فلسفه بخشی از پرستاری

• ما معتقدیم که:
• فسلفه بخشی از پرستاری به مرکز پزشکی دانشگاه آلبامای جنوبی جنوبی وابسته است.
• ما متعهد هستیم تا مراقبت از بیماران، اموزش، تحقیقات را برتری بخشیم و بیشترین مراقبتهای مهم و شایسته را فراهم کنیم.
• هر فردی باید با اعتبار رفتار کند.

• سلامتی فقط فقدان بیماری یا infirmity نیست بلکه حالتی از بهترین وضعیت جسمی، روحی و اجتماعی است
• مراقبت های پرستاری مفهوم مراقبت از خود را ترفیق می دهد، توانا ساختن بیمار برای رسیدم به نیازهای اساسی انسان با حالتهای سلامتی موجود در سیکل زندگی. پرستاری شامل یک نزدیکی زیاد به مراقبت سلامتی مورد هدف قرار گرفته شده در سلامتی اجتماع و توسعه آموزشهای عمومی است.
مراقبت پرستاری حرفه ای در مرکز پزشکی دانشگاه آلبامای جنوبی به اندازه کافی در همه بیماران پذیرفته شده درمان فراهم می شود.
• بیماران و خانواده هایشان به طور صحیح درباره تصویری از وضعیت سلامتی و شرکت جستن در تصمیمات مؤثر در مراقبتهای قابل امکان گسترده آگاه می شوند.

• نیازهای فیزیکی، ذهنی، روحی و اجتکاعی بیماران ما می توان به وسیله تلاش کردن و به نتیجه برسد تا هدفهای باقیانده طرحهایی از مراقبت منظم را هدف قرار دهد.
• مراقبت اختصاص عالی پیشنهاد شده در مراکز پزشکی برای کارمندان واجد شرابط برای تمام حالتها مورد نیاز است. مهمترین دارایی مؤسسات کارمندان هستند و آنها با احترام رفتار خواهند کرد.
• ما وظیفه مدیریت کارکنان و سرمایه گذاری را داریم و اینکه در حداکثر تولیدات برسیم.
• تصحیح کیفیت پرستاری بوسیله ارزیابی پی در پی مراقبتهای پرستاری و تغییرات مثبت حرفه های پرستاری و فعالیتهای آنها بیمه شده است.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 12700 تومان در 76 صفحه
127,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد