دانلود مقاله مدیریت‌ کیفیت‌ فراگیر در خدمات‌ کتابداری‌ و اطلاع‌رسانی‌

word قابل ویرایش
29 صفحه
18700 تومان

مديريت‌ كيفيت‌ فراگير در خدمات‌ كتابداري‌ و اطلاع‌رساني‌

مقدمه‌
هدف‌ من‌ از اين‌ مقاله‌ برجسته‌كردن‌ برخي‌ از نتايج‌ عمدة‌ پروژة‌ دكتراي‌ خود [9 ] در موضوع‌ مديريت‌ كيفيت‌ در بخش‌ خدمات‌ كتابداري‌ و اطلاع‌رساني‌ است‌. در اين‌ مقاله‌ از ميان‌ مباحثي‌ كه‌ در خود رساله‌ به‌ آن‌ پرداخته‌ام‌ بيش‌تر به‌ جوانب‌ عملي‌ خواهم‌ پرداخت‌ تا ملاحظات‌ نظري‌. در عين‌ حال‌ احساس‌ مي‌كنم‌ كه‌ لازم‌ است‌ بحث‌ را با برخي‌ تعاريف‌ اساسي‌ شروع‌ كنم‌، چرا كه‌ كلماتي‌ مثل‌ كيفيت‌ و سيستم‌ در نظر افراد مختلف‌ معاني‌ متفاوتي‌ دارند؛ به‌ عبارت‌ ديگر اين‌ كلمات‌ هم‌ معاني‌ ضمني‌ و هم‌ معاني‌ صريح‌ متفاوتي‌ دارند.


سازمان‌هاي‌ خدماتي‌ كتابداري‌ و اطلاع‌رساني‌ ــ كتابخانه‌هاي‌ تخصصي‌، كارگزاران‌ اطلاع‌رساني‌، توليدكنندگان‌ پايگاه‌هاي‌ اطلاعاتي‌، و...ــ مأموريت‌هاي‌ گوناگوني‌ دارند كه‌ نسبتاً پايدار هستند و [علاوه‌ بر آن‌ها ] اهداف‌ كاري‌ كوتاه‌مدت‌ و بلندمدتي‌ نيز دارند. در عين‌ حال‌ مأموريت‌ كيفيت‌ از مأموريت‌هاي‌ مشترك‌ در تمام‌ سازمان‌ها است‌. اين‌ آگاهي‌ كه‌ مأموريت‌ اساسي‌ كيفيت‌ در تمام‌ سازمان‌هاي‌ خدمات‌ كتابداري‌ و اطلاع‌رساني‌، تأمين‌ نيازهاي‌ مشتريان‌ خود است‌ و نه‌ توليد كالاها و خدمات‌ اطلاع‌رساني‌، بايد براي‌ هر مدير و كارمند بخش‌ اطلاع‌رساني‌ اهميت‌ حياتي‌ داشته‌ باشد. در محيط‌ كيفيت‌ فراگير، مأموريت‌ كيفيت‌ را مي‌توان‌ به‌ شكل‌ زير خلاصه‌ كرد: «دستيابي‌ به‌ نتايج‌ عالي‌ به‌ لحاظ‌ رضايت‌ استفاده‌كنندگان‌ همراه‌ با حداقل‌ استفاده‌ از منابع‌ و بهبود مداوم‌ اين‌ نتايج‌ در طي‌ زمان‌.»


الگوي‌ زير اجزاي‌ لازم‌ براي‌ تحقق‌ مديريت‌ كيفيتي‌ مشخص‌ را نشان‌ مي‌دهد. سه‌ عنصر دخيل‌ عبارت‌اند از: يافته‌هاي‌ استفاده‌كننده‌، فرآيندها و نظام‌ كيفيتي‌.
الگوي‌ اساسي‌:
نتايج‌ استفاده‌ كنندگان‌:
... ارزيابي‌هاي‌ ارائه‌ شده‌ از سوي‌ استفاده‌ كنندگان‌


فرآيندها:
... ابزارهاي‌ لازم‌ براي‌ دستيابي‌ به‌ نتايج‌
نظام‌ كيفيتي‌
... عناصر ساختاري‌، فني‌، مديريتي‌، انساني‌ و اجتماعي‌ كه‌
در مأموريت‌ كيفيت‌ مؤثرند.


نتايج‌ استفاده‌كنندگان‌ عبارت‌ از ارزيابي‌هايي‌ هستند كه‌ از سوي‌ استفاده‌ كنندگان‌ ارائه‌ مي‌شوند، يعني‌ رضايت‌ يا عدم‌ رضايت‌ استفاده‌ كنندگان‌ طبق‌ استنباط‌ آن‌ها. نتايج‌ استفاده‌ كنندگان‌ شامل‌ انتظارات‌ تحقق‌ نيافته‌، انتظارات‌ برآورده‌ شده‌ و انتظارات‌ جديدتر مي‌شود.
فرآيندها ابزارهاي‌ مورد نياز براي‌ دستيابي‌ به‌ نتايج‌ هستند. در آثار مكتوب‌ تخصصي‌، غالباً به‌ فرآيندها با عنوان‌ «فرآيندهاي‌ ارزش‌ افزوده‌» اشاره‌ مي‌شود، كه‌ نشان‌ مي‌دهند كه‌ ارزش‌هاي‌ استفاده‌كنندگان‌ نظير دستيابي‌، گزينشگري‌، جامعيت‌ و انطباق‌پذيري‌ ايجاد شده‌اند.


نهايتاً اين‌ الگو شامل‌ «نظام‌ كيفيتي‌» مي‌شود كه‌ اجزاي‌ ساختاري‌، فني‌، مديريتي‌، انساني‌ و اجتماعي‌ را كه‌ در مأموريت‌ كيفيت‌ مؤثرند در بر مي‌گيرد. عناصر مهم‌ نظام‌ كيفيتي‌ در يك‌ سازمان‌ خدمات‌ كتابداري‌ و اطلاع‌رساني‌، اجزايي‌ نظير رهبري‌، ارزش‌ها و فرهنگ‌ سازماني‌، اصول‌ مديريت‌ كاركنان‌ و استفاده‌ از منابع‌ فني‌ را شامل‌ مي‌شوند..دو موضوع‌ مؤكد مورد تأكيد عبارت‌اند از:1ـ رابطة‌ بين‌ توانايي‌ها و مهارت‌هاي‌ كاري‌ اطلاع‌رساني‌ حرفه‌اي‌ و مديريت‌ كيفيت‌ فراگير ــ يا اين‌ كه‌ مديريت‌ كيفيت‌ فراگير تا چه‌ اندازه‌ منعكس‌كنندة‌ اصول‌، ارزش‌ها و اخلاق‌ متخصصان‌ اطلاع‌رساني‌ است‌.بنابر نظرية‌ جديد مديريت‌ كيفيت‌، بين‌ اصول‌ مديريت‌ كيفيت‌ با مهارت‌ و دانش‌ حرفه‌اي‌ تضادي‌ وجود ندارد، اما آيا اين‌ گفته‌ صحيح‌ است‌؟ براي‌ پرداختن‌ به‌ اين‌ سؤال‌ بر گرايش‌هاي‌ موجود در پيشرفت‌هاي‌ اخير در عرصه‌هاي‌ اصلي‌ علم‌ اطلاع‌رساني‌/مديريت‌ اطلاع‌رساني‌ تمركز خواهم‌ كرد.


2ـ دومين‌ سؤال‌ عمده‌ به‌ رابطة‌ بين‌ مديريت‌ كيفيت‌ فراگير و نوآوري‌ مي‌پردازد. نوآوري‌ و تغيير چالش‌ عمده‌اي‌ را در پيش‌ روي‌ تمام‌ سازمان‌هاي‌ خدمات‌ كتابداري‌ و اطلاع‌رساني‌ مي‌گذارند. بنابراين‌، بررسي‌ ميزان‌ و چگونگي‌ كمك‌ مديريت‌ كيفيت‌ فراگير به‌ كتابخانه‌ در تلاش‌ براي‌ به‌ كارگيري‌ نوآوري‌هاي‌ مديريتي‌ و فني‌، جالب‌ است‌. براي‌ پاسخ‌ به‌ سؤال‌ دوم‌ از داده‌هاي‌ يك‌ پيمايش‌ تجربي‌ بر روي‌ تأمين‌كنندگان‌ اطلاعات‌ تجاري‌ در دانمارك‌، فنلاند، نروژ و سوئد استفاده‌ خواهيم‌ كرد [12 ] . در سال‌هاي‌ 1994ـ1993 پرسشنامه‌ها براي‌ نمونه‌هاي‌ برگزيده‌ از ميان‌ اعضاي‌ مجامع‌ حرفه‌اي‌ ارسال‌ شد و 139 پرسشنامه‌ بازگشت‌ كه‌ نرخ‌ پاسخ‌ 60 درصدي‌ را نشان‌ مي‌داد. پاسخ‌ دهندگان‌، كل‌ حلقة‌ اطلاعاتي‌ (كتابخانه‌هاي‌ علمي‌ ــ پژوهشي‌ و تخصصي‌، توليدكنندگان‌ پايگاه‌هاي‌ اطلاعاتي‌، ميزبان‌ها، و...) را زير پوشش‌ قرار مي‌دهند. از همگرايي‌ تا نفوذ


مديريت‌ كيفيت‌ و علوم‌ اطلاع‌رساني‌ و كتابداري‌
در وضعيت‌ حاضر مديريت‌ علوم‌ اطلاع‌رساني‌ و اطلاع‌رساني‌ تقريباً رشته‌هاي‌ اصلي‌ را كه‌ در برنامه‌هاي‌ آموزشي‌ مدارس‌ يا دانشكده‌هاي‌ علوم‌ اطلاع‌رساني‌ و كتابداري‌ دنياي‌ غرب‌ گنجانده‌ شده‌اند زير پوشش‌ مي‌گيرند. فهرستي‌ از رشته‌هاي‌ اسلامي‌ علوم‌ اطلاع‌رساني‌ در نمودار 1 نشان‌ داده‌ شده‌. اين‌ جدول‌ رابطة‌ بين‌ رشته‌هاي‌ علوم‌ اطلاع‌رساني‌، جوانب‌ مديريتي‌ آن‌ها (ستون‌ دوم‌)، و رابطة‌ آن‌ها با سه‌ جزء اساسي‌ الگوي‌ مديريت‌ كيفيت‌ فراگير (نتايج‌، فرآيندها و نظام‌ كيفيت‌) را نشان‌ مي‌دهد:

با توجه‌ به‌ مثال‌هاي‌ بالا مشاهده‌ مي‌شود كه‌ جوانب‌ مديريتي‌، مورد قبول‌ تمام‌ رشته‌هاي‌ اصلي‌ علوم‌ اطلاع‌رساني‌ هستند. اين‌ نمودار همچنين‌ نشان‌ مي‌دهد كه‌ تاثير اجزاي‌ اساسي‌ مديريت‌ كيفيت‌ فراگير، با توجه‌ به‌ هر رشته‌ و زمان‌، تفاوت‌ مي‌كند. پرانتزهاي‌ دو طرف‌ «نتايج‌» نشانگر آن‌ هستند كه‌ «نظرية‌ بازيابي‌ اطلاعات‌» به‌ طور سنتي‌ بر اندازه‌گيري‌ ميزان‌ اثربخشي‌ فنون‌ و فرآيندهاي‌ گوناگون‌ بازيابي‌ اطلاعات‌ تأكيد داشته‌ است‌، حال‌ آن‌ كه‌ اخيراً شاهد رشد آگاهي‌ از اهميت‌ اندازه‌گيري‌ نتايج‌ ــ يا حاصل‌ ــ فرايندهاي‌ بازيابي‌ اطلاعات‌ به‌ لحاظ‌ رضايت‌ استفاده‌ كنندگان‌ بوده‌ايم‌[10]. بنابراين‌ مي‌توان‌ انتظار داشت‌ كه‌ در آينده‌، تحقيقات‌ در موضوع‌ بازيابي‌ اطلاعات‌ بيش‌تر بر «نتايج‌» متمركز باشند.


مشاهدات‌ كلي‌ بالا، با تجارب‌ هر روزه‌ در زمينة‌ پرورش‌ و آموزش‌ كتابداران‌ و متخصصان‌ اطلاع‌رساني‌ ــ يعني‌ زمينه‌اي‌ كه‌ در آن‌، شاهد تلفيق‌ هر چه‌ بيش‌تر مباحث‌ مديريتي‌ در موضوعات‌ علم‌ اطلاع‌رساني‌ هستيم‌ ــ انطباق‌ دارد. مثلاً در تدريس‌ كار مرجع‌، نيازهاي‌ استفاده‌ كنندگان‌ و مسايل‌ روش‌شناختي‌، اخلاقي‌ و فرهنگي‌ مرتبط‌ با ارزيابي‌ و سنجش‌ كيفيت‌، سال‌ها از موضوعات‌ مهم‌ بوده‌ است‌. علاقة‌ روزافزون‌ به‌ مباحث‌ مديريتي‌ را مي‌توان‌ در «سازماندهي‌ اطلاعات‌» كه‌ هم‌ رشته‌هاي‌ سنتي‌ مدارس‌ كتابداري‌، فهرستنويسي‌ و رده‌بندي‌ و هم‌

موضوعات‌ جديد نظير طراحي‌ سامانه‌ها را در بر مي‌گيرد نيز مشاهده‌ كرد. در اواسط‌ دهة‌ هشتاد «تيلور» ، دانشمند اطلاع‌رساني‌ امريكايي‌ در حال‌ تعيين‌ و تحليل‌ روابط‌ بين‌ فعاليت‌هاي‌ مربوط‌ به‌ پردازش‌ اطلاعات‌ نظير نمايه‌سازي‌، چكيده‌نويسي‌، فهرستنويسي‌، و ارزش‌ افزودة‌ مربوط‌ به‌ مشتريان‌ بود [8 ] . امروزه‌ توجه‌ مشابهي‌ به‌ تضمين‌ انسجام‌ معيارهاي‌ ارزيابي‌ كاربرمبنا و فني‌ در هنگام‌ طراحي‌ ميانجي‌هاي‌ كاربران‌ 6] و نظام‌هاي‌ اطلاعاتي‌[11] معطوف‌ مي‌گردد. در خصوص‌ علاقه‌ به‌ شيوه‌هاي‌ مديريتي‌ و عوامل‌ فرهنگي‌ در حوزة‌ «سازماندهي‌ اطلاعات‌»، افزودن‌ جزء نظام‌ كيفيت‌ (در داخل‌ پرانتز) به‌ عنوان‌ يك‌ مبحث‌ مرتبط‌ با «سازماندهي‌ اطلاعات‌» امر معقولي‌ به‌ نظر مي‌رسد. نمونه‌اي‌ از اين‌ تحول‌ را مي‌توان‌ در عنوان‌ «سومين‌ همايش‌ انجمن‌ بين‌المللي‌ سازماندهي‌ دانش‌» (ايسكو) در سال‌ 1994 با نام‌ «سازماندهي‌ دانش‌ و مديريت‌ كيفيت‌» ديد [2 ] .


خلاصه‌ اين‌ كه‌ به‌ نظر مي‌رسد گرايش‌ بلندمدتي‌ هم‌ در آموزش‌ علوم‌ اطلاع‌رساني‌ و هم‌ در محافل‌ حرفه‌اي‌ اطلاع‌رساني‌ به‌ مباحث‌ مديريتي‌، نه‌ فقط‌ از سوي‌ افرادي‌ كه‌ مسئوليت‌هاي‌ مهم‌ مديريتي‌ دارند، بلكه‌ همچنين‌ از سوي‌ كاركناني‌ كه‌ وظايف‌ كم‌وبيش‌ تخصصي‌ «محض‌» اطلاع‌رساني‌ دارند وجود دارد. گرايش‌ ديگري‌ كه‌ مي‌توان‌ در بسياري‌ از رشته‌هاي‌ فرعي‌ علوم‌ اطلاع‌رساني‌ ديد تغيير نگرش‌ از كتابخانه‌محوري‌ به‌ مشتري‌محوري‌ است‌. اين‌ امر را حتي‌ در رشته‌هاي‌ نرمش‌ناپذير نظرية‌ «بازيابي‌ اطلاعات‌» مي‌توان‌ مشاهده‌ كرد؛ در اين‌ حوزه‌، كفايت‌ معيارهاي‌ سنتي‌ و فني‌ (جامعيت‌ و مانعيت‌) در اندازه‌گيري‌ ميزان‌ اثربخشي‌ بازيابي‌ اطلاعات‌ تدريجا" مورد ترديد قرار مي‌گيرد و استفاده‌ از معيارهاي‌ جديد و كاربرمحور را در پي‌ خواهد داشت‌. هر چند كه‌ الگوي‌ ارائه‌ شده‌، در نمودار 1 اتصال‌هاي‌ بين‌ رشته‌هاي‌ اصلي‌ علوم‌ اطلاع‌رساني‌ و اجزاي‌ اساسي‌ مديريت‌ كيفيت‌ فراگير را نشان‌ مي‌دهد، ولي‌ نوع‌ رابطة‌ بين‌ اين‌ دو حوزه‌ را مشخص‌ نمي‌كند. سه‌ مثال‌ گوناگوني‌ تأثيرات‌ را نشان‌ مي‌دهد.

در مورد كار «آر.اس‌. تيلور» بر روي‌ فرآيندهاي‌ اطلاع‌رساني‌ ارزش‌افزوده‌ از دهة‌ هشتاد، بايد ذكر كرد كه‌ رويكرد وي‌ آشكارا داراي‌ ويژگي‌هاي‌ مهمي‌ است‌ كه‌ با اجزاي‌ الگوي‌ مديريت‌ كيفيت‌ فراگير، مشترك‌ مي‌باشند. قصد «تيلور» از ارزيابي‌ فعاليت‌هاي‌ پردازش‌ اطلاعات‌ از لحاظ‌ تاثير آن‌ها در دستيابي‌ به‌ ارزش‌هاي‌ كاربران‌ شبيه‌ به‌ تنظيم‌ ارزيابي‌هاي‌ فرآيندي‌ با نتايج‌ در مديريت‌ كيفيت‌ فراگير است‌. بنابراين‌ از لحاظ‌ مديريت‌ كيفيت‌، «تيلور» ابزاري‌ براي‌ ارزيابي‌ داخلي‌ فرآيند ــ محصول‌ در بخش‌ اطلاع‌رساني‌ ارائه‌ مي‌كند كه‌ برآورد منصفانه‌اي‌ از قضاوت‌ كاربران‌ ارائه‌ مي‌كند. در عين‌ حال‌ از آنجا كه‌ در كار «تيلور» ارجاع‌ صريحي‌ به‌ نويسندگان‌ و آثار مكتوب‌ مديريت‌ كيفيت‌ فراگير داده‌ نشده‌، اثبات‌ اين‌ كه‌ ايده‌هاي‌ مديريت‌ كيفيت‌ فراگير تأثير چشمگيري‌ بر شكل‌گيري‌ چارچوب‌ كاربرمحور «تيلور» داشته‌، دشوار است‌. در واقع‌، احتمال‌ بيش‌تر اين‌ است‌ كه‌ «تيلور»، مستقل‌ از مديريت‌ كيفيت‌ فراگير، به‌ نتايج‌ خاص‌ خود رسيده‌ باشد. اين‌ نوع‌ تأثير را تكامل‌ همگرا مي‌نامند.


نوع‌ ديگر تأثير ــ مثلاً ــ افزودن‌ فصل‌ جديدي‌ دربارة‌ بهبود مداوم‌ كيفيت‌، در ويراست‌ جديدي‌ از يك‌ كتاب‌ درسي‌ در علوم‌ اطلاع‌رساني‌، در موضوع‌ عمل‌ و نظرية‌ تكامل‌ است‌[5] . واضح‌ است‌ كه‌ اين‌ فصل‌ جديد صريحاً و مستقيماً در ارتباط‌ با ايده‌هاي‌ مديريت‌ كيفيت‌ فراگير و آگاهي‌ فزاينده‌ از مباحث‌ كيفيت‌ خواهد بود. بنابراين‌، اين‌ نوع‌ تأثير نتيجة‌ تكامل‌ همگرا نيست‌، بلكه‌ نمونه‌اي‌ از انطباق‌، يا اقتباس‌ از مفهوم‌ مديريت‌ كيفيت‌ فراگير است‌. در عين‌ حال‌ تأثير مديريت‌ كيفيت‌ فراگير، از اين‌ نظر كه‌ متن‌ درسي‌ اصلي‌ مطابق‌ با اصول‌ و چارچوب‌هاي‌ مديريت‌ كيفيت‌ فراگير، مجدداً سازمان‌ يافته‌ باشد، عميق‌ نيست‌؛ بلكه‌ تنها عنصر جديدي‌ [به‌ كتاب‌ ] اضافه‌ شده‌.نافذترين‌ نوع‌ تأثير را در جايي‌ مي‌توان‌ ديد كه‌ چارچوب‌هاي‌ سنتي‌ علم‌

اطلاع‌رساني‌ بر اساس‌ مديريت‌ كيفيت‌ فراگير، يكسره‌ سازماندهي‌ مجدد شده‌اند. در عين‌ حال‌ گذار از انطباق‌ به‌ نفوذ ممكن‌ است‌ كاملاً بي‌ثبات‌، و مستعد تحليل‌هاي‌ چندگانه‌ باشد. كتاب‌ راهنماي‌ جديدي‌ كه‌ دربارة‌ اندازه‌گيري‌ عملكرد خدمات‌ كتابداري‌ و اطلاع‌رساني‌ منتشر شده‌[1] داراي‌ ارجاعات‌ بسياري‌ به‌ مفاهيم‌ مديريت‌ كيفيت‌ فراگير است‌. در اين‌ راهنما تلاش‌ شده‌ نشان‌ داده‌ شود كه‌ «يك‌ نظام‌ مستحكم‌ اندازه‌گيري‌ عملكرد، مكمل‌ بسياري‌ از رويكردهاي‌ مديريتي‌ جديدتر مثل‌ مديريت‌ كيفيت‌ و حقوق‌ مشتريان‌ است‌» [1.ص‌ 55 ] . در حالي‌ كه‌ [شيوة‌ ] پرداختن‌ به‌ اين‌ موضوع‌ ممكن‌ است‌ بخاطر نفوذ مديريت‌ كيفيت‌ فراگير تغييريافته‌ باشد ولي‌ بطور كامل‌ دستخوش‌ سازماندهي‌ مجدد نشده‌ است‌. «ابوت‌» در مقايسه‌ با «هرنن‌» گامي‌ به‌ سمت‌ تأثير نافذتر برمي‌دارد، هر چند كه‌ او نيز همچنان‌ در مرحله‌ انطباق‌ قرار دارد. نمونة‌ ديگر از تكامل‌ نفوذ ــ انطباق‌ همگرا را مي‌توان‌ با مقايسه‌ دو همايش‌ مهم‌ علم‌

اطلاع‌رساني‌ در خصوص‌ مباحث‌ كيفيت‌ كه‌ در سال‌ 1989 در دانمارك‌ و در سال‌ 1993 در آلمان‌ برگزار شد شاهد بود [10 ] . در همايش‌ دانمارك‌ تأثير مديريت‌ كيفيت‌ فراگير به‌ سختي‌ قابل‌ مشاهده‌ بود. مقالة‌ «مارچاند» يعني‌ «مديريت‌ كيفيت‌ اطلاعات‌» [16 ] با ارجاعات‌ روشن‌ به‌ آثار هستة‌ مديريت‌ كيفيت‌ فراگير مثل‌ «مديريت‌ كيفيت‌» (از «گاروين‌») [4 ] از معدود استثنائات‌ بود. تاثير ابعاد و دسته‌بندي‌هاي‌ مذكور در مقالة‌ «گاروين‌» در مقالة‌ «مارچاند» آنقدر عميق‌ است‌ كه‌ حتي‌ مي‌توان‌ چنين‌ نتيجه‌ گرفت‌ كه‌ مقالة‌ وي‌ نمايانگر مثال‌ زودهنگامي‌ از تأثير نافذ مديريت‌ كيفيت‌ فراگير در علم‌ اطلاع‌رساني‌ است‌. در همايش‌ آلمان‌، در نُه‌ مقاله‌ از هر ده‌ مقاله‌، صريحاً به‌ مديريت‌ كيفيت‌ فراگير اشاره‌ شده‌ بود و از هر چهار نقل‌ قول‌، يكي‌ به‌

متون‌ مديريت‌ كيفيت‌ فراگير ارجاع‌ داده‌ بود [10. ص‌ 23 ] . اگرچه‌ شباهت‌ چشمگيري‌ بين‌ افكار «تيلور» در دهة‌ هشتاد و مديريت‌ نوين‌ كيفيت‌ فراگير هست‌، ولي‌ تفاوت‌هاي‌ مهمي‌ نيز وجود دارند. محدوديت‌ رويكرد كار بر مبناي‌ «تيلور» در اين‌ است‌ كه‌ الگوي‌ «نظام‌ ميانجي‌ كاربر» او، ظاهراً نتايج‌ واقعي‌ كاربر را، يعني‌ نتايجي‌ را كه‌ از بررسي‌ رضايتمندي‌ مشتريان‌ به‌ دست‌ آمده‌، در بر ندارد. بنابراين‌ الگوي‌ مفهومي‌ «تيلور» نيز نمايانگر يك‌ رويكرد حقيقي‌ نتايج‌مبنا نيست‌. همانطور كه‌ «يوهانسن‌» [8، ص‌ 292ـ291 ] متذكر مي‌شود، اهميت‌ عمدة‌ الگوي‌ «تيلور» به‌ عنوان‌ يك‌ ابزار كنترلي‌ براي‌ شناسايي‌ آن‌ دسته‌ از فعاليت‌هاي‌ پردازش‌ اطلاعات‌ است‌ كه‌ به‌ خدمت‌ يا محصول‌ نهايي‌ اطلاعاتي‌، ارزشي‌ نمي‌افزايند. اين‌ الگو به‌ عنوان‌ يك‌ ابزار تشخيص‌، سودمندي‌ كم‌تري‌ براي‌ بهبود كيفيت‌ دارد، چرا كه‌ ارزيابي‌ نظام‌ اطلاع‌رساني‌ بر يك‌ الگوي‌ توصيفي‌ از كاربر استوار است‌ نه‌ بر داده‌هاي‌ واقعي‌ نتايج‌ كاربر.
خلاصه‌ اين‌ كه‌ بحث‌ بالا در خصوص‌ روابط‌ متقابل‌ بين‌ علم‌ اطلاع‌رساني‌ و نظرية‌ مديريت‌ كيفيت‌ فراگير نشان‌ داده‌ است‌ كه‌ چشم‌اندازها و ايده‌هاي‌ مديريت‌ كيفيت‌ فراگير بر رشته‌هاي‌ اصلي‌ علم‌ اطلاع‌رساني‌ اثر داشته‌ است‌.


از ديدگاه‌ طولي‌ امكان‌ ردگيري‌ برخي‌ گرايش‌هاي‌ عمومي‌ تكاملي‌ وجود دارد. يك‌ گرايش‌ عمده‌، تحول‌ نگرش‌ كتابخانه‌محور به‌ نگرش‌ كاربرمحور است‌. ديگر گرايش‌ بلندمدت‌ در رويكردهاي‌ علم‌ اطلاع‌رساني‌ به‌ مديريت‌ كيفيت‌، تغيير در محتواي‌ مفهومي‌ كيفيت‌ فراگير است‌. نوعاً علاقه‌ به‌ مباحث‌ مديريت‌ كيفيت‌ با فرآيندها شروع‌ مي‌شود، سپس‌ به‌ سمت‌ نتايج‌ كاربر مي‌رود و نهايتاً به‌ شمول‌ عوامل‌ عمدتاً ناملموس‌ در بخش‌ نظام‌ كيفيت‌ منتهي‌ مي‌شود. در حوزه‌هاي‌ مديريتي‌ مثل‌ مديريت‌ كتابداري‌ و اطلاع‌رساني‌، اين‌ الگوي‌ تكامل‌ را هم‌ اكنون‌ نيز مي‌توان‌ مشاهده‌ كرد، حال‌ آن‌ كه‌ در رشته‌هايي‌ مثل‌ بازيابي‌ اطلاعات‌ و سازماندهي‌ اطلاعات‌ اين‌ الگو كم‌تر آشكار بوده‌ است‌.


ويژگي‌هاي‌ تأثير مديريت‌ كيفيت‌ فراگير نيز از تكامل‌ همگرا به‌ سوي‌ انطباق‌ و نفوذ پيش‌ رفته‌ است‌. نفوذ متضمن‌ آن‌ است‌ كه‌ چارچوب‌هاي‌ مفهومي‌ مديريت‌ كيفيت‌ فراگير به‌ سازماندهي‌ مجدد الگوها و رويكردهاي‌ علم‌ اطلاع‌رساني‌ منجر شوند. سرانجام‌ ديديم‌ كه‌ رويكردهاي‌ كاربرمحور در علم‌ اطلاع‌رساني‌ در اغلب‌ موارد، حقيقتاً نتيجه‌مبنا نيستند؛ هر چند كه‌ بر طبق‌ نظرية‌ مديريت‌ كيفيت‌ فراگير، رويكرد نتيجه‌مبنا مناسبت‌ترين‌ الگو براي‌ ارزيابي‌ كتابخانه‌اي‌ بهبود كيفيت‌ است‌. گرايشي‌ آتي‌ ممكن‌ است‌ ترجمان‌ مناسب‌ يك‌ رويكرد عمومي‌ نتيجه‌مبنا به‌ نتايج‌ و بافتارهاي‌ علم‌ اطلاع‌رساني‌ باشد كه‌ پرداختن‌ به‌ مباحث‌ نظام‌ كيفيت‌ را آغاز كرده‌ است‌. در بازيابي‌ اطلاعات‌، كانون‌ توجه‌ اصلي‌ مديريت‌ كيفيت‌، همچنان‌ فرآيندها هستند، ولي‌

اخيراً اين‌ نگرش‌ با جنبة‌ «نتايج‌ كاربر» به‌ چالش‌ گرفته‌ شده‌ است‌. در عين‌ حال‌ به‌ نظر مي‌رسد كه‌ جزء «نظام‌ كيفيت‌» خارج‌ از حوزة‌ توجه‌ نظرية‌ بازيابي‌ اطلاعات‌ باشد. در پرتو ملاحظات‌ و بحث‌هاي‌ اين‌ فصل‌، تأييد اين‌ ادعا كه‌ بايد بين‌ مديريت‌ كيفيت‌ فراگير و علم‌ اطلاع‌رساني‌ تضادي‌ اساسي‌ وجود داشته‌ باشد، دشوار است‌. هم‌ اين‌ نكته‌ كه‌ مولفين‌ حوزة‌ علم‌ اطلاع‌رساني‌، از طريق‌ تكامل‌ همگرا، يك‌ رويكرد كاربرمدار بر مبناي‌ ارزش‌هاي‌ بنيادي‌ مديريت‌ كيفيت‌ فراگير تدوين‌ كرده‌اند، و هم‌ اين‌ كه‌ الگوي‌ بنيادين‌ مديريت‌ كيفيت‌ فراگير، به‌ دغدغة‌ دانشمندان‌ اطلاع‌رساني‌ بدل‌ شده‌، نشان‌ مي‌دهد كه‌ امور مديريت‌ كيفيت‌ بايد به‌ عنوان‌ يك‌ عنصر طبيعي‌ و همبسته‌ در كار اطلاع‌رساني‌ در مد نظر قرار گيرند.


مديريت‌ كيفيت‌ و نوآوري‌
امروزه‌ عموماً نوآوري‌ را موضوعي‌ بسيار مهم‌ در بخش‌ خدمات‌ كتابداري‌ و اطلاع‌رساني‌ مي‌دانند. اما معناي‌ نوآوري‌ واقعا چيست‌؟ آيا مثلاً استفاده‌ از خدمات‌ اينترنتي‌، داشتن‌ يك‌ سراصفحه‌ و مانند آن‌ها نوآوري‌ است‌؟ نوآوري‌ را مي‌توان‌ ايده‌، عمل‌ شيئي‌ كه‌ توسط‌ يك‌ فرد يا واحد ديگر، انتخاب‌ جديد تلقي‌ مي‌شود [20 ] تعريف‌ كرد. واضح‌ است‌ كه‌ نوآوران‌ افرادي‌ هستند كه‌ نوآوري‌ها را خلق‌ مي‌كنند. در عين‌ حال‌ اين‌ افراد را غالباً كارآفرين‌ مي‌نامند. حال‌ آن‌ كه‌ نوآوران‌ به‌ اولين‌ درصد كوچكي‌ از مردم‌ گفته‌ مي‌شود كه‌ نوآوري‌ را به‌ كار مي‌گيرند.

مولفين‌ بسياري‌ تاكيد دارند كه‌ نوآوري‌ها بايد موفقيت‌آميز باشند، يعني‌ از سوي‌ سازمان‌ متبوع‌ مورد قبول‌ قرار گيرند و در يك‌ وضعيت‌ كاربردي‌ به‌ اجرا درآيند. بايد بين‌ اختراع‌ ــ خلق‌ يك‌ چيز جديد ــ و نوآوري‌ ــ به‌ كار گرفتن‌ يك‌ چيز جديد ــ تمايز قايل‌ شد. تعريف‌ مناسب‌ نوآوري‌ ــ به‌ كارگيري‌ موفقيت‌آميز ابزار و اهدافي‌ كه‌ در وضعيت‌ حاضر، جديد هستند، در يك‌ موقعيت‌ كاربردي‌ ــ شايد مناسب‌ترين‌ تعريف‌ براي‌ اكثر واحدهاي‌ خدمات‌ كتابداري‌ و اطلاع‌رساني‌ باشد.
از نقطه‌ نظر مديريتي‌ و رقابتي‌، پرداختن‌ به‌ اين‌ كه‌ كتابخانه‌ها چگونه‌ بايد براي‌ افزايش‌ و ترغيب‌ نوآوري‌ سازماندهي‌ شوند، جالب‌ است‌. آيا در صورتي‌ كه‌ هدف‌ اساسي‌، نوآوري‌ رفتاري‌ در ميان‌ مديران‌ و كارمندان‌ باشد، به‌ كارگيري‌ مديريت‌ كيفيت‌ فراگير در كتابخانه‌، فكر خوبي‌ است‌؟


ظاهراً متخصصان‌ نظرات‌ گوناگوني‌ دربارة‌ اين‌ سؤال‌ دارند «ايمايي‌» [7، ص‌ 24ـ23 ] مدرس‌ ژاپني‌ مديريت‌ كيفيت‌، دو نوع‌ پيشرفت‌ را از يكديگر متمايز مي‌كند: «كايزن‌» و نوآوري‌. «كايزن‌» نمايانگر شيوة‌ تدريجي‌ است‌، حال‌ آن‌ كه‌ نوآوري‌ شيوة‌ پرش‌ بزرگ‌ به‌ سمت‌ جلو در پيشرفت‌ است‌. بر طبق‌ نظرات‌ «ايمايي‌»، نوآوري‌ راهبرد مرجح‌ تغيير در شركت‌هاي‌ غربي‌ است‌، حال‌ آن‌ كه‌ شركت‌هاي‌ ژاپني‌ «كايزن‌» را ترجيح‌ مي‌دهند. نوآوري‌ پيامد پيشرفت‌هاي‌ فناورانه‌، نظريه‌ها و اختراعات‌ جديد است‌، ولي‌ «كايزن‌» بر افراد و دانش‌ فني‌ متعارف‌ استوار است‌. «ايمايي‌» «كايزن‌» و نوآوري‌ را شيوه‌هاي‌ مكمل‌، و اجزاي‌ تفكيك‌ناپذير در پيشرفت‌ مي‌داند. در خصوص‌ رابطة‌ بين‌ مديريت‌ كيفيت‌ فراگير و نوآوري‌، «ايمايي‌» مديريت‌ كيفيت‌ فراگير را

همچون‌ يك‌ «بزرگراه‌» به‌ سوي‌ «كايزن‌» مي‌داند [7، ص‌ 43 ] . نكتة‌ اساسي‌ وي‌ آن‌ است‌ كه‌ نوآوري‌ بايد زماني‌ شروع‌ شود كه‌ «كايزن‌» كاملاً مورد استفاده‌ قرار گرفته‌، و به‌ محض‌ اقدام‌ به‌ نوآوري‌، بايد بدنبال‌ «كايزن‌» بود. نكتة‌ اصلي‌ اين‌ قضيه‌ اين‌ نيست‌ كه‌ نوآوري‌ را مديريت‌ كيفيت‌ فراگير مستقيماً شكل‌ مي‌دهد، بلكه‌ آن‌ است‌ كه‌ مزاياي‌ نوآوري‌هاي‌ انقلابي‌ افت‌ خواهد كرد، مگر آن‌ كه‌ اين‌ مزايا مداوماً از طريق‌ بهبودهاي‌ تدريجي‌ با «كايزن‌» به‌ چالش‌ گرفته‌ و حفظ‌ شوند [7، ص‌ 26] . اهميت‌ ايجاد توازن‌ بين‌ نوآوري‌ و استاندارد كردن‌ نيز از سوي‌ «اكلند» [19، ص‌ 58 ] مورد تأكيد قرار گرفته‌ است‌. «باناسچك‌» يكي‌ از مديران‌ شركت‌ زيمنس‌، در توصيف‌ نقش‌ مكمل‌ مديريت‌ كيفيت‌ فراگير و نوآوري‌ براي‌ يكديگر، از يك‌ استعاره‌ استفاده‌ مي‌كند. او مي‌گويد كه‌ «اگر نوآوري‌ را نمايانگر نهرهاي‌ دانش‌ بدانيم‌، مديريت‌ كيفيت‌ فراگير سدهاي‌ مورد نياز براي‌ كنترل‌ اين‌ نهرها را فراهم‌ مي‌كند» [3 ] .


نگرش‌ ديگر در خصوص‌ ماهيت‌ و رابطة‌ تكميلي‌ بين‌ نوآوري‌ و مديريت‌ كيفيت‌ فراگير را «ميلر» [17، ص‌ 112ـ111 ] ارائه‌ مي‌دهد. وي‌ بر اين‌ عقيده‌ است‌ كه‌ استفاده‌ از فنون‌ تحليلي‌ و آماري‌ مديريت‌ كيفيت‌ فراگير بر مبناي‌ رخداد ها، بر بهبودهاي‌ افزايشي‌ تأكيد مي‌كنند؛ حال‌ آن‌ كه‌ نوآوري‌ با روشن‌بيني‌هاي‌ شهودي‌ آغاز، و با تأييد رخدادي‌ دنبال‌ مي‌شود. «ميلر» [17، ص‌ 15ـ11 ] اشاره‌ مي‌كند كه‌ براي‌ برانگيختن‌ فرآيندهاي‌ نوآوري‌، به‌ يك‌ مدل‌ جديد، يعني‌ «كيفيت‌ كوآنتوم‌» نياز است‌. نقطه‌نظرات‌ «ميلر» و «ايمايي‌» لزوماً ناقض‌ يكديگر نيستند، چرا كه‌ هر دو نويسنده‌ بر اين‌ نكته‌ تأكيد دارند كه‌ فرآيندهاي‌ نوآورانه‌ به‌ عناصري‌ (خلاقيت‌ و شهود) نياز دارند كه‌ محصول‌ مستقيم‌ برنامه‌هاي‌ مديريت‌ كيفيت‌ فراگير نيستند.


«كانجي‌» [18 ] نگرش‌ سومي‌ را ارائه‌ مي‌كند كه‌ تفاوت‌ آن‌ با نگاه‌ «ميلر» در آن‌ است‌ كه‌ وي‌ معتقد است‌ كه‌ اصول‌ جاري‌ مديريت‌ كيفيت‌ فراگير هم‌ رويكرد تكاملي‌ («كايزن‌» مبنا) و هم‌ رويكرد انقلابي‌ به‌ نوآوري‌ را تأييد مي‌كنند. به‌ نظر «كانجي‌» موفقيت‌ نوآوري‌ به‌ اصول‌ مديريت‌ كيفيت‌ فراگير نظير رضايتمندي‌ مشتري‌، اهميت‌ مشتريان‌ داخلي‌، كار گروهي‌، و... وابسته‌ است‌.
بر مبناي‌ اين‌ ملاحظات‌ نظري‌، اكنون‌ مي‌توانيم‌ اين‌ فرضيه‌ را كه‌ انتظار مي‌رود واحدهاي‌ نوآور در خدمات‌ كتابداري‌ و اطلاع‌رساني‌ سطح‌ مديريت‌ كيفيت‌ بالاتري‌ نسبت‌ به‌ واحدهاي‌ غيرنوآور داشته‌ باشند، امتحان‌ كنيم‌. نوآوري‌ در ساختار كتابخانه‌اي‌ را مي‌توان‌ هم‌ در محصولات‌ اطلاعاتي‌ و خدمات‌ جديد ديد و هم‌ در مفاهيم‌ جديد مديريتي‌ نظير خدمات‌ اطلاعاتي‌ هزينه‌مبنا. آيا واحدهاي‌ خدمات‌ كتابداري‌ و اطلاع‌رساني‌ كه‌ خدمات‌ اطلاع‌رساني‌ ابداعي‌ و پيشرفته‌، نظير مشاورة‌ اطلاعاتي‌ و آگاهي‌رساني‌ جاري‌ را ارائه‌ مي‌كنند واقعاً داراي‌ سطح‌ بسيار بالاتري‌ از مديريت‌ كيفيت‌ نسبت‌ به‌ كتابخانه‌هايي‌ كه‌ خدمات‌ سنتي‌ را ارائه‌ مي‌كنند، هستند؟

اندازه‌گيري‌ سطح‌ مديريت‌ كيفيت‌
براي‌ اندازه‌گيري‌ سطح‌ مديريت‌ كيفيت‌ در يك‌ واحد خدمات‌ كتابداري‌ و اطلاع‌رساني‌، 11 سؤال‌ در خصوص‌ فعاليت‌هاي‌ مديريت‌ كيفيت‌ براي‌ نشان‌ دادن‌ معيارهاي‌ مدل‌ ارزيابي‌ ارزيابي‌ كيفيت‌ خارجي‌ انتخاب‌ شد. اين‌ 11 سؤال‌ (كه‌ معيارهاي‌ مربوطة‌ ارزيابي‌ كيفيت‌ خارجي‌ در پرانتز آمده‌اند) عبارت‌اند از:
1ـ موضوع‌ كيفيت‌ در جلسات‌ داخلي‌ در دستور جلسه‌ بوده‌ است‌ (رهبري‌) ؛
2ـ استانداردهاي‌ كيفيت‌ براي‌ برخي‌ از خدمات‌ تعريف‌ شده‌اند (خط‌مشي‌ و راهبرد) ؛


3ـ استانداردهاي‌ كيفيت‌ براي‌ فرآيندهاي‌ كليدي‌ تعريف‌ شده‌اند (خط‌مشي‌ و راهبرد / فرآيندها) ؛
4ـ پيمايش‌ رضايتمندي‌ مشتريان‌ در سه‌ سال‌ گذشته‌ انجام‌ گرفته‌ (منابع‌ / رضايتمندي‌ مشتري‌) ؛
5ـ آموزش‌ و تربيت‌ كاركنان‌ در زمينة‌ مديريت‌ كيفيت‌ (لطفاً به‌ درصد مشاركت‌ كاركنان‌ اشاره‌ كنيد) (مديريت‌ افراد) ؛
6ـ پيمايش‌ رضايتمندي‌ كاركنان‌ انجام‌ گرفته‌ است‌ (مديريت‌ افراد / رضايتمندي‌ افراد) ؛


7ـ نظام‌ پيشنهادهاي‌ كاركنان‌ براي‌ بهبود كيفيت‌ راه‌اندازي‌ شده‌ است‌ (فرآيندها/ مديريت‌ افراد) ؛
8ـ پيمايش‌ رضايتمندي‌ مشتريان‌ بطور منظم‌ انجام‌ مي‌شود (منابع‌ / رضايتمندي‌ مشتري‌) ؛
9ـ مستندسازي‌ مكتوب‌ روندهاي‌ كيفيت‌ (دستنامة‌ كيفيت‌، راهنماي‌ كيفيت‌) انجام‌ شده‌ است‌ (فرآيندها) ؛
10ـ محافل‌ كيفيت‌ (تيم‌هاي‌ دائمي‌ بهبود كيفيت‌) تشكيل‌ شده‌اند (مديريت‌ افراد / فرآيندها) ؛
11ـ فعاليت‌هاي‌ بهبود كيفيت‌ بوسيلة‌ تيم‌هاي‌ پروژه‌اي‌ ويژه‌ آغاز شده‌اند (رهبري‌) .


از پاسخ‌هاي‌ اين‌ يازده‌ سؤال‌ براي‌ رتبه‌بندي‌ پاسخ‌دهندگان‌ در گروه‌هاي‌ سلسله‌مراتبي‌ با سطوح‌ گوناگون‌ مديريت‌ كيفيت‌ استفاده‌ مي‌شود. كتابخانه‌اي‌ با سطح‌ «بالا»ي‌ مديريت‌ كيفيت‌، 5 تا 11 مورد از 11 فعاليت‌ مديريت‌ كيفيت‌ را انجام‌ مي‌دهد؛ انجام‌ 2 تا 4 فعاليت‌، رتبة‌ «متوسط‌» در سطح‌ مديريت‌ كيفيت‌ را دريافت‌ مي‌كند. كتابخانه‌هايي‌ كه‌ بين‌ 0 تا 1 مورد فعاليت‌ها را انجام‌ مي‌دهند در رتبة‌ «پايين‌» قرار مي‌گيرند. نتايج‌ اين‌ طبقه‌بندي‌ در نمودار 2 نشان‌ داده‌ شده‌ است‌.

براي‌ اندازه‌گيري‌ ميزان‌ نوآوري‌ از يك‌ رده‌بندي‌ كلي‌ استفاده‌ مي‌شود كه‌ خدمات‌ كتابداري‌ و اطلاع‌رساني‌ را به‌ سه‌ سطح‌ تقسيم‌ مي‌كند: پيشرفته‌، جديد و سنتي‌. در سطح‌ پيشرفته‌ خدماتي‌ مثل‌ مشاورة‌ اطلاع‌رساني‌، و خبررساني‌ رقابتي‌ (اس‌دي‌آي‌) ارائه‌ مي‌شوند؛ در سطح‌ جديد كاوش‌ درونخطي‌ و در سطح‌ سنتي‌، خدمات‌ متعارف‌ كتابخانه‌اي‌ نظير امانت‌ كتاب‌، تحويل‌ مدرك‌ و امانت‌ ادواري‌ها. نتايج‌ يك‌ تحليل‌ آماري‌ از رابطة‌ بين‌ نوآوري‌ و سطح‌ مديريت‌ كيفيت‌ نشان‌ مي‌دهد كه‌ رابطة‌ مثبت‌ چشمگيري‌ بين‌ مديريت‌ كيفيت‌ فراگير و نوآوري‌ وجود دارد كه‌ به‌ موجب‌ آن‌، ظاهراً نوآوري‌ و مديريت‌ كيفيت‌ فراگير به‌ دنبال‌ يكديگر مي‌آيند.


بحث‌
در بخش‌ خدمات‌ كتابداري‌ و اطلاع‌رساني‌، رابطة‌ بسياري‌ بين‌ نوآوري‌، تغيير و كيفيت‌ مشاهده‌ شد.بنابراين‌، يافته‌هاي‌ اين‌ تحقيق‌ تأييد مي‌كنند كه‌ رابطة‌ فراواني‌ بين‌ كيفيت‌ و نوآوري‌ وجود دارد. در عين‌ حال‌ نتايج‌ پيمايش‌ روشن‌ نمي‌كند كه‌ چرا كتابخانه‌هاي‌ نوآور نسبت‌ به‌ همتايان‌ كم‌ ابتكارتر خود، اهميت‌ بيش‌تري‌ به‌ كيفيت‌ فراگير مي‌دهند.
يك‌ توضيح‌ احتمالي‌ آن‌ است‌ كه‌ كتابخانه‌هايي‌ كه‌ موفق‌ به‌ جهش‌هاي‌ فناورانه‌ كوانتومي‌ شده‌اند بخصوص‌ به‌ يك‌ مفهوم‌ مديريتي‌ نياز دارند كه‌ قادر به‌ پايدارسازي‌ پيشرفت‌ و نگهداري‌ ــ و ارتقاي‌ تدريجي‌ ــ استانداردها از طريق‌ روندهاي‌ «كايزن‌مدار» باشد. بعلاوه‌، ويژگي‌ متمايز كنندة‌ نوآوري‌ به‌ مثابه‌ فناوري‌ بالا و متخصص‌مدار [7، ص‌ 24 ] مستلزم‌ مفهوم‌ مكملي‌ از مديريت‌ است‌ كه‌ بر افراد و بر تلاش‌هاي‌ گروهي‌ تأكيد دارد.


توضيح‌ ديگر كه‌ ضرورتاً ناقض‌ توضيح‌ نخست‌ نيست‌ آن‌ است‌ كه‌ به‌ كارگيري‌ خدمات‌ جديد و پيچيده‌، اهميت‌ مفهوم‌ مديريت‌ مشتري‌مدار را افزايش‌ مي‌دهد، زيرا در اينجا ــ بر خلاف‌ خدمات‌ سنتي‌تر ــ پيش‌بيني‌ نيازهاي‌ كاربران‌ دشوارتر است‌. در متون‌ تخصصي‌ به‌ نظر مي‌رسد كه‌ اين‌ ساز و كار، در رابطه‌ با نوآوري‌هاي‌ مديريتي‌ نظير به‌ كارگيري‌ خدمات‌ اطلاع‌رساني‌ هزينه‌مبنا از اهميت‌ خاصي‌ برخوردار باشد [13، ص‌ 5] . اين‌ دو توضيح‌ مكمل‌ يكديگر شمرده‌ مي‌شوند، زيرا ايدة‌ كيفيت‌ فراگير، هم‌ مشتري‌مداري‌ و هم‌ «كايزن‌» را به‌ عنوان‌ اجزاي‌ اساسي‌ به‌ كار مي‌گيرد.


با اين‌ حال‌ «ميلر» [17، ص‌ 111] اشاره‌ كرده‌ است‌ كه‌ تلفيق‌ فنون‌ نوين‌ ايده‌ساز ــ كه‌ با روشن‌بيني‌هاي‌ شهودي‌ آغاز، و با تأييد رخدادي‌ دنبال‌ مي‌شود ــ در جعبه‌ ابزار كيفيت‌ فراگير، احتمال‌ دارد كه‌ بعد جديد و عميقي‌ را به‌ رابطة‌ بين‌ مديريت‌ كيفيت‌ فراگير و نوآوري‌ بيفزايد. بدين‌ منظور، يك‌ تأثير مستقيم‌تر به‌ رابطة‌ تكميلي‌ غيرمستقيمي‌ كه‌ «ايمايي‌» تشريح‌ مي‌كند افزوده‌ مي‌شود.


بررسي‌ رابطة‌ بين‌ نوآوري‌ و مديريت‌ كيفيت‌ به‌ دليل‌ ظهور نظريه‌هاي‌ جديد مديريتي‌ كه‌ بر يادگيري‌ سازماني‌ و مديريت‌ دانش‌ تمركز دارند از جذابيت‌ خاصي‌ برخودار است‌. فكر مي‌كنم‌ كه‌ حرفة‌ اطلاع‌رساني‌ و افراد كيفي‌ داراي‌ علاقة‌ مشتركي‌ به‌ ايجاد الگوها و فنون‌، نه‌ تنها براي‌ مديريت‌ اطلاعات‌ كيفيت‌ به‌ مفهوم‌ دقيق‌ كلمه‌ (مثل‌ راهنماهاي‌ كيفيت‌، گزارش‌هاي‌ كيفيت‌، و...) بلكه‌ براي‌ الگوهاي‌ تعاملي‌ ظريف‌تري‌ كه‌ با خلق‌ دانش‌ در موقعيت‌هاي‌ سازماني‌ ارتباط‌ پيدا مي‌كنند، هستند. من‌ معتقدم‌ كه‌ حرفة‌ اطلاع‌رساني‌ در اين‌ حوزه‌ نكات‌ جالبي‌ براي‌ ارائه‌ دارد.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 18700 تومان در 29 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

مقاله در مورد مدیریت‌ کیفیت‌ فراگیر در خدمات‌ کتابداری‌ و اطلاع‌رسانی‌

word قابل ویرایش
30 صفحه
18700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
مديريت‌ كيفيت‌ فراگير در خدمات‌ كتابداري‌ و اطلاع‌رساني‌ مقدمه‌هدف‌ من‌ از اين‌ مقاله‌ برجسته‌كردن‌ برخي‌ از نتايج‌ عمدة‌ پروژة‌ دكتراي‌ خود [9 ] در موضوع‌ مديريت‌ كيفيت‌ در بخش‌ خدمات‌ كتابداري‌ و اطلاع‌رساني‌ است‌. در اين‌ مقاله‌ از ميان‌ مباحثي‌ كه‌ در خود رساله‌ به‌ آن‌ پرداخته‌ام‌ بيش‌تر به‌ جوانب‌ عملي‌ ...

دانلود مقاله مدیریت‌ و برنامه‌ ریزی‌ در روابط‌ عمومی‌

word قابل ویرایش
30 صفحه
18700 تومان
مديريت‌ و برنامه‌ ريزي‌ در روابط‌ عمومي‌مديريت‌ و برنامه‌ ريزي‌ در روابط‌ عمومي‌ مقدمه‌ روابط‌ عمومي‌ يكي‌ از مهمترين و اساسي‌ترين‌ بخشهاي‌ هر سازمان‌ است‌. واحدي‌ كه‌ پل‌ ارتباطي‌ ميان‌ مدير با كاركنان‌ سازمان‌ مربوطه‌ با مراجعين‌ و بالعكس‌ مي‌باشد. مديران‌ موفق‌ درصنعت‌ و بازرگاني‌ امروز به‌ روابط‌ عمومي‌ س ...

دانلود مقاله بررسی تلاشهای انجام گرفته به منظور بهینهسازی مهندسی ارزش با استفاده از مدیریت کیفیت فراگیر

word قابل ویرایش
21 صفحه
21700 تومان
چکیدهمهندسی ارزش امروزه به عنوان تکنیکی بسیار موثر براي شناسایی هزینههاي غیره ضروري و ارزشـهاي پنهـان در تمـامی بخـشهاي صنعتی و خدماتی مورد استفاده قرار گرفته و حتی دولتها نیز در خصوص فراگیر نمودن آن اقداماتی را نیـز بعمـل آوردهانـد. از ایـن رو ارزش پژوهان همواره بدنبال رفعبالا نارساییها و بردن کارایی آن از ط ...

دانلود مقاله بررسی تأثیر سواد رایانه ای معلمان با میزان یادگیری ، یادداری فراگیران

word قابل ویرایش
5 صفحه
21700 تومان
هدف پژوهش حاضر، شناسایی میزان سواد رایانه ای معلمان و بررسی تأثیر سواد رایانه ای معلمان بر میزان یادگیری، یادداری درس علوم تجربی دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی بود. روش تحقیق در این پژوهش علی – مقایسه ای ( پس رویدادی ) است. جامعه آماری شامل معلمان و دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی شهر اسلام آباد غرب در سال تحصیل ...

دانلود فایل پاورپوینت اهمیت و شیوه های نوین فراگیری زبان انگلیسی در مراکز پژوهشی

PowerPoint قابل ویرایش
53 صفحه
23700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
  اسلاید 1 : مقدمه بشر در هيچ دوره اي اين چنين با حجم انبوهي از داده ها و اطلاعات مواجه نبوده است. سرگرداني انسان امروز انتخابي مناسب از بين هزاران امكاني است كه عمر كوتاهش را برنمي تابد. و اين سرگرداني , در انتخاب روشي مناسب براي يادگيري يك زبان بين المللي با گستره توليد جهاني , صد چندان شده است. كتابها, ...

دانلود فایل پاورپوینت اهمیت و شیوه های نوین فراگیری زبان انگلیسی در مراکز پژوهشی

PowerPoint قابل ویرایش
53 صفحه
23700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته آمار
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : اهميت و شيوه هاي نوين فراگيري زبان انگليسي در مراكز پژوهشي اسلاید 2 : بشر در هيچ دوره اي اين چنين با حجم انبوهي از داده ها و اطلاعات مواجه نبوده است. سرگرداني انسان امروز انتخابي مناسب از بين هزاران امكاني است كه عمر كوتاهش را برنمي تابد. و اين سرگرداني , د ...

مقاله مدیریت ایمنی کیفیت فراگیری وممیزی ، معرفی نرم افزار ( TQSM )

word قابل ویرایش
9 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
مدیریت ایمنی کیفیت فراگیری وممیزی، معرفی نرم افزار (TQSM) نیازهای اساسی ایمنی و مدیریت را فقط میتوان از طریق یک رویکرد نوین و امروزی؛ اثربخش و با ثبات که قابل کاربرد برای همه خطرات ایمنی و شرایط باشد، بدست آورد. رویکرد ارائه شد در این مقاله (نرم افزار) برای استفاده از مفاهیم، ویژگیها، فنون و الزامات بنیادیی ...

مقاله سلامت فراگیر به عنوان یکی از مهم ترین کاربرد های محاسبات فراگیر

word قابل ویرایش
13 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
سلامت فراگیر به عنوان یکی از مهم ترین کاربرد هاي محاسبات فراگیر   چکیده با پیر شدن جمعیت انتظار می رود آن هایی که سن شان بیش از 65 است تا سال 2050 دو برابر شوند و افزایش امید به زنـدگی، نیاز به مراقبت از سلامتی، در هر کجا و در هر زمان را بسیار نزدیک می سازد. رشد قابل توجه اخیر در قدرت محاسبات، سنسورها، د ...