بخشی از مقاله

چکیده

هویت بصری و چالشهای آن از مهمترین مسائل در رقابتهای تجاری در جهان امروز است.ورود سرمایههای عظیم، سودآوری و نیاز به توجه به بنیادیترین اصول رقابتها و هویتهای تجاری اهمیت بررسی و یافتن راهکارهای متفاوت، مؤثر و نو را تاکید میکند.در ایران اگرچه به دلایل مختلفی توجه به هویت بصری قابل قیاس با اهمیت جهانی آن نیست اما چندی است که در صنایعی که رقابت تجاری بسیار جدی است، مورد توجه ویژه قرار گرفته است.در این میان صنعت بانکداری با توان هزینهی بالا برای رقابت و نیز شکل بسیار جدی رقابت در آن صنعت، به عنوان جدیترین مشتری در پرداختن به انواع راهکارها در هویت بصری به میان آمده است.در این پرداختن به انواع راهکارها به هویت بصری، معماری به عنوان عنصری تعیین کننده در راهکارهای طراحی هویت بصری نقش بسزایی ایفا کرده است.در این مطالعه به پرداختن صنعت بانکداری ایران به هویت بصری به شکل کلی و پس از آن به طور ویژه به استفادهی از معماری در آن توجه خواهد شد، پس از آن به جایگاه معماری در طراحی هویت بصری از نگاه جهانی خواهیم پرداخت و در انتها به آسیب شناسی این رویکرد در ایران توجه خواهیم داشت؛ تا با برشمردن آسیبها و چالشهای حضور معماری در جریان بتوانیم پیشنهادهایی برای حضوری مؤثرتر و کارآمد در این جایگاه برای آن ایجاد کنیم. ×

×
واژههای کلیدی: هویت بصری، بانکداری، معماری معاصر ایران، طراحی گرافیک ×

×
-1مقدمه ×

دلایل گوناگونی در اهمیت بخشیدن به جایگاه هویت بصری در فضای تجارت و رقابتهای تجاری امروز نقش دارند.دلایلی گوناگون که بسته به زاویهی پرداختن به موضوع از جهات مختلف میتوان به تحلیل آنها پرداخت و آنها را از زوایای مختلف مورد ارزیابی و وارسی قرارداد.همچنین اهمیت هویت بصری تنها در نقش تعیین کنندهی آن در رقابتهای تجاری خلاصه نمیشود، ارتباط با مشتری و اهمیت بهبود این رابطه، ایجاد جایگاه مناسب در میان مخاطبان، شرکای تجاری، پرسنل و کارمندان و بسیاری عوامل دیگر لزوم پرداختن صحیح به هویت بصری را تاکید میکنند.در ایران با قبول تمام کاستیها و ایجاد اختلال نقشها و ساختارهای مدیریتی در پرداختن ناصحیح به برقراری و اعلام نیاز به هویت بصری منسجم و با برنامه همچنان نیاز به این عملکرد به اندازهای است که مدیران و مالکان تجاری حتی با عدم دانش کافی نسبت به این موضوع سعی در برقراری ساختارهایی مشابه با آن را احساس میکنند و دست به جستجو برای ایجاد آن میزنند. صنعت بانکداری در ایران از یک سو به عنوان صنعتی مهم و تعیین کننده به جهت حضور سرمایههای کلان که قدرت ایجاد

کمپینهای بزرگ تبلیغاتی و صرف هزینههای کلان برای طراحی و ایجاد هویت بصری با وسعت بالا و نقش مؤثر در وسعت

1


ملی با مخاطبان عمومی و اختصاصی را دارد همواره از مهمترین صنایع بوده است و از سوی دیگر همانطور که بیان شد به دلیل حجم بالای مخاطبان از گروهها و طبقات متفاوت و مختلف و در جایگاههای متفاوت و در وسعت بالا و در کنار آن به دلیل رقابت تنگاتنگ و نزدیک در صنعت پر تحرک بانکداری در ایران و نیز به عنوان صنعتی پیشرو در پرداختن به همهی جوانب طراحی هویت بصری لزوم توجهی خاص را طلب میکند. × در این میان و در این صنعت به دلایلی که خلاصهای از آن در بالا رفت معماری در تغییر و تحولات در این صنایع، صرف
هزینهها و موفق یا ناموفق بودن کمپینهای مختلف در طراحیهای هویتهای بصری از اهمیت شایانی برخوردار بوده است و نقشی مورد توجه ایفا کرده است.نقشی که به تناسب اهمیت نقش صنعت بانکداری در کشور بر چهرهی بسیاری از فضاهای شهرهای ایران تاثیرگذار بوده است.نیاز است تا با گذشت زمانی مورد توجه از پرداختن و دیدن آثار متفاوت و نقشهای گوناگونی که این حضور معماری در طراحیهای هویتهای بصری داشته بازنگری مجددی برای پی بردن به کاستیها و نقاط قوت این حضور شود و ایرادات اساسی ناشی از این حضور برجسته گردد تا حال که این پرداختن قوت بیشتری گرفته است از تکرار نواقص و ایرادات گذشته جلوگیری به عمل آید. ×

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید