بخشی از مقاله


مشاوره ناشنوايان (فراز ها و نشيب ها)

بيش از نيم ميليارد ازجمعيت در سراسر جهان به علت نارسايي هاي ذهني ،جسمي و حسي معلول به شمار مي آيند.اين نارسايي ها وبرخي موانع فيزيكي و اجتماعي آنها را همواره از اجتماع دور نگه مي دارد.معلولان اغلب از اساسي ترين موقعيت هاي آموزشي محروم بوده و مشاغلي بي اهميت با دستمزدي بسيار پائين به آنها محول ميگردد. نگرش اجتماعي نسبت اين گروه آنها را از زندگي فهنگي و روابت عادي اجتماعي به دور مي دارد.امروزه در كشورهاي مختلف برنام هاي متعددي براي جلوگيري از معلوليت، وتقويت برنامه هاي توانبخشي به منظور اطمينان ازشركت كامل معلولان در زندگي فرهنگي، اجتماعي، واتصادي در دست اجرا است.


يكي از اهداف اساسي اين برنامه ها برخورداري مساوي معلولان از مزايا وپيشرفت هاي اجتماعي است، كه مربوط به تمام كشورها صرف نظر از درجه توسعه يافتگي آنها مي شود. اين برنامه همچنين تاكيد بر اهميت شركت مستقيم معلولان در برنامه ريزي ، اجرا وارزيابي فعاليتهاي مربوط به آنها را دارد.تخوين زده مي شود كه 80درصد معلولاندركشورهاي در حال رشد زندگي مي كنند كه چندان تعجب برانگيز نيست،يرا اغلب معلوليت ها ناشي از جنگ ،

سوءتغذيه، فقر و عدم مراقبت هاي صحيح بهداشتي و آموزشي و ساير عواملي مي شود كه ناشي از توسعه نيافتگي اين كشورهاست. ازدياد روز افزون جمعيت وفقدان منابع مالي كافي، برنامه هاي توانبخشي را در اين كشورها با مشكلات فراوان مواجه نموده است، به طوري كه معلولان در اين كشورها احتياج به توجه ويژه دارند 1.

معلوليت در ايران
بر اساس آخرين آمار منتشر شده از طرف مركز آمار ايران در سال 1371 ، 453090 نفر از جمعيت كشور معلول بوده اند.از اين تعداد 49.3درصد در نقاط شهري و50درصد در نقاط روستايي سكونت داشته و7درصد غير ساكن بوده اند.

جنس كشور ساكن غيرساكن
نقاط
شهري نقاط روستايي
مرد و زن 453090 223387 226744 2959
مرد 285339 142958 140504 1877
زن 167751 80429 86240 1082

موارد معلوليت
فراوان ترين مورد معلوليت نقص پاي راست است كه به تنهايي20.5 درصد از موارد معلوليت را شامل مي شود.ساير موارد معلوليت به ترتيب فراواني، نابينا (18.4درصد) نقص پاي چپ (15.3درصد) فلج كامل (9.5درصد)، ناشنوا (9.3درصد) نقص دست راست (9درصد) نقص دست چپ (7.9درصد)، ناشنوا (6درصد)، قطع دست يا پا هر دو (12.1درصد) است و 2 درصد از موارد معلوليت مربوط به معلولاني مي شود كه مورد معلوليت خود را اظهار نكرده اند.

موارد معلوليت جمع نقاط شهري نقاط روستايي
مرد و زن مرد زن
جمع 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
نابينا 18.4 15.5 23.4 16.1 20.7
كر ولال 9.3 8.5 10.7 8.4 10.3
كر 6.0 5.5 6.7 4.9 7.0
قطع دست يا پا 2.1 2.7 1.1 2.4 1.8


نقص دست راست 9.0 10.5 6.5 9.4 8.6
نقص دست چپ 7.9 9.0 6.1 8.4 7.4
نقص پاي راست 20.5 22.1 17.8 21.9 19.2
نقص پاي چپ 15.3 16.1 13.9 16.6 14.0
فلج كامل 9.5 8.4 11.4 9.4 9.6
اظهار نشده 2.0 1.7 2.4 2.5 1.4
علل معلوليت


21.3 درصد از عوامل معلوليت ناشي از عوامل ارثي و مادرزادي،41.2 درصد بيماري، 28.2 درصد حادثه، و علت 9.3 درصد از موارد معلوليت اظهار نشده باقي مانده است.
علل معلوليت جمع مناطق شهري مناطق
روستايي
مرد و زن مرد زن
جمع 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0


ارثي و مادرزادي 21.3 19.9 23.8 19.6 22.9
بيماري 41.2 36.6 49.1 39.9 42.6
حادثه 28.2 53.2 16.3 32.4 24.1
اظهارنشده 9.3 8.3 10.8 8.1 10.4

آموزش
از جمعيت معلول 6-24 سال كشور 30.24 درصد، در حال تحصيل هستند. اين نسبت در نقاط شهري 34.62 درصد، در نقاط روستايي 25.88 درصد بر آورده شده است. نسبت معلولان در حال تحصيل در گروههاي سني مختلف يكسان نيست. اين نسبت در گروه سني 6-9 سال47.90 درصد ، 10-14 ساله 49.7 درصد، و15-24 سال 15.18 درصد، است.

گروههاي سني جمع نقاط شهري نقاط
روستايي
مرد و زن مرد زن
جمعيت6-24 سال 30.24 30.85 29.00 34.62 25.88
6-9 سال 47.90 52.07 42.08 55.19 42.29
10-14 سال 49.87 55.28 41.36 58.63 42.85
15-24 سال 15.18 15.70 13.76 19.82 9.46


اطلاعاتي براي ارائه خدمات به جامعه ناشنوايان
اصطلاحات
پنج عامل اصلي براي ناشنوايي مشخص شده است. يك، وراست. دو. بيماري، سه. تصادف و حوادث، چهار. آلودگي صدا، پنج. كهولت.
فرهنگ و بستر ناشنوايي را اين گونه تعريف كرده است: ((ناشنوايي عبارت است از فقدان و يا محروميت از شنيدن، چه به صورت كامل و يا جزئي)).


((جامعه)) به گروهي از افراد اطلاق مي شود كه ارتباط آنها از طريق خط مشي، تاريخ، اقتصاد و علايق سياسي مشترك باشد.
جامعه معلولان ناشنوا با توجه به نيازهاي ويژه كتابخانه اي و ارتباطي كه دارند به گروههاي زير تقسيم بندي مي شوند.
الف: گروهي كه قادر به صحبت كردن هستند.
ب: افراد مسن نا شنوا


ج: افرادي كه در اثر كهولت ناشنوا شده اند.
د: گروهي كه به سختي صحبت مي كنند.
ه: كساني تا حدودي قادر به شنيدن هستند ( سنگيني در گوش در اثر ضايعات وارده به گوش )
و: اعضاي خانواده آنها با شنوايي معمولي


در هر يك از اين گروها ممكن است افراد نابينا و يا با معلوليت هاي ديگر نيز وجود داشته با شند.
مشخصات نيازهاي كتابخانه اي و اطلاعاتي جامعهء ناشنوابان
دانشگاهي
دانشجويان دانشگاه
بزرگسالان براي ادامه برنامه هاي
آموزشي/ استادان/ اعضاي هيئت علمي/ كارمندان كمكي/ مديران/ مسؤلان تامين خدمات
نوجوانان


نوجوانان9-12 سال
13-19 سال و بالاتر
والدين/ پرستاران/ معلمان
كارمندان كمكي/ مديران
تامين كنندگان خدمات كودكان
نوزادان و كودكان تا 8 سال
والدين/ پرستاران/ آموزگاران
كارمندان كمكي/ مديران/
تامين كنندگان خدمات
جايگاه
دانشگاه/ دانشكده
كتابخانه عمومي
بيمارستان جايگاه
مدرسه
كتابخانه عمومي
بيمارستان جايگاه

كتابخانه عمومي
بيمارستان


كتابخانه ها با توجه به قوانين و مقررات حاكم بر آنها
يك. كتابخانه هايي كه اختصاصأ در خدمت نا شنوايان مطلق و ناشنوايان نسبي هستند.
دو. كتابخانه هاي مخصوص ارائه خدمات به معلولان.
سه. كتابخانه هاي عمومي كه به ناشنوايان خدمات ويژه ارائه ميكنند.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید