بخشی از مقاله


چکیده

تحقیق پیش رو به مطالعه جوانب بازاریابی شهری و تأثیر آن بر جذب سرمایه در مدیریت واحد شهری و نیز شناخت و رتبه بندی عوامل مهم آن در جهت برنامه ریزی و مدیریت واحد شهری در شهرداری اهواز می پردازد. بازاریابی شهری درپی تامین نیازهای چهار گروه از مشتریان شامل :

(1سرمایه گذاران (2 شرکتها (3 بازدیدکنندگان و (4 افراد در مقابله با منابع رو به کاهش با هدف

توسعه ظریفتهای درآمدی، ارتباط با صنعت و تسهیلات اداری، ، جذب گردشگر، ساکنین جدید، ایجاد محلی برای میزبانی رویدادهای ورزشی، فرهنگی و تفریحی در شهرداری می باشد. با بررسی ادبیات

æ سوابق تحقیق در شهرهای مختلف دنیا مشخص شد که عوامل کلیدی موفقیت در بازار یابی شهری
æ توسعه پایدار شهرداریها عبارتند از : (1 ایجاد وجهه و هویت شهری( 2 وجود گروه برنامه ریزی

بازاریابی شهری (3توسعه محلی (4 چشم انداز وتحلیل استراتژیک (5 توافقات سیاسی .نتایج ارائه شده نشان داد ند که پیش شرط های لازم به منظور رسیدن به بازاریابی شهری در شهردار یها عبارتند از: (1بخش بندی بازارهای خارجی(2 بیان دقیق اقدامات و سناریو های جایگزین (3 ایجاد یک بسته ترفیعی بوسیله شهرداری(4قبول بکارگیری بازاریابی شهری(5استفاده از تحلیل PEST-SWOT

(6ایجاد چشم انداز استراتژیک (7 مشارکت بخش عمومی با خصوص (8ساختار ترفیعی خاص برای شهر (9ایجاد وجهه شهری(11تأمین مالی جهت بازاریابی شهری (11 انجام تحلیل داخلی و خارجی در بازار.


واژگان کلیدی: بازاریابی شهری، مدیریت واحد شهری، جذب سرمایه، شهرداری.


مقدمه

هدف از بازاریابی یا marketing شناخت نیازها و مرتفع کردن آنها به نحو سودآور

به نحویکه هم نیازهای مشتریان سازمان برآورده شود و هم منابع مالی وارد سازمان شود

تا سازمان بتواند بقاءخود را تضمین نماید. بازاریابی شهری از ایده ها، مفاهیم و
ابزارهای بازاریابی بهره می گیرد .واژه بازاریابی شهری مفهوم مشابهی مثل بازاریابی

مکان یا موقعیت مکانی دارد و ارایه موقعیت یک محل و برخی واژه های دیگر معادل و مشابه همین واژه هستند(.(Bradley et al. 2002 عده ای از سیاستگذاران در امور
شهری حول بازاریابی شهری و برند سازی فعالیت می کنند ولی توجه رو به رشد در

این زمینه بیانگر این است که همه درک مشابهی از بازاریابی دارند .اکثر اوقات بازاریابی شهری به عنوان یکی از دلایل اصلی میزبانی یک رویداد خاص در یک شهر بیان می شود. شهرها به رویدادها به عنوان موتور محرکه بازاریابی شهری می نگرندکه به صورت یک رقابت بین شهرهای پیشنهاد دهنده برای میزبانی رویدادهای فرهنگی و ورزشی نمایش داده میشود .بازاریابی بین المللی یکی از مباحث شهرداری برای ورود به فرآیند پیشنهاد دادن میزبانی رویدادهامیباشد که باعث ورود تجار و بازدید کنندگان

جدید به شهر می شود یا اینکه باعث می شود افراد جدیدی بخواهند در شهر ساکن

شوند(.(Braun ,2008 در زمینه بازاریابی شهری، ایجاد ارزش افزوده با مارک تجاری یا برند، موضوعی است که از اوایل دهه91 به آن توجه شده است .یک برند فراتر از یک محصول است و نهاده های مثبت، اثرگذار ایجاد کرده و ترفیع و فروش را تشویق

میکند .شهر برای بعضی از بازدید کنندگان و تجار به شکل مجازی به صورت یک برند

دیده می شود،بازاریابی باید با مفهوم شهرها و فعالیت های شهری تطبیق داده شود .
مباحث بازاریابی شهری از مقوله های مرتبط با اقتصاد شهری، جغرافیای اجتماعی، برنامه ریزی و ..... نشأت می گیرند(.(Seppo 2003 بر این اساس این تحقیق به

مطالعه تاثیر بازاریابی شهری بر جذب سرمایه ها در مدیریت واحد شهری میپردازد و
جوانب آنرا ارزیابی مینماید .

پرسش های پژوهش


- پرسش اصلی

شهرها به چه نحومی توانند به صورت اثربخش از بازار یابی شهری بهره برند ؟

- پرسش های فرعی
-1 عناصر مدیریت شهری معاصر کدامند؟

-2 پیامد اتخاذ یک رویکرد مشتری محور برای تعریف محصولات و خدمات شهری چیست؟

-3 چگونه می توان توجه روبه رشد به بازاریابی شهری را شرح داد؟

-4 ارزش افزوده بازاریابی شهری چیست؟
-5 چرا رویکرد منسجم به بازاریابی شهری ضروری بوده و منظور از آن چیست؟

-6 آیا رویکرد منسجم به بازاریابی شهری شرط لازم برای بکارگیری اثربخش بازاریابی شهری است؟

-7 چگونه می توان توجه روبه رشد به بازاریابی شهری را شرح داد؟ -8 بازاریابی شهری چیست و عناصر کلیدی آن کدامند؟

-فرضیه های پژوهش

- فرضیه اصلی

شرط لازم استفاده اثربخش از بازاریابی شهری، رویکرد منسجم به بازاریابی شهری

است.

- فرضیه فرعی

- رویکرد منسجم به بازاریابی شهری بر قرار گرفتن آن در اداره شهر منطبق است.

-1 دیدگاه مشترک و همه جانبه از بازاریابی شهری در سطح تصمیم گیرندگان شهری
از قرار گرفتن بازاریابی شهری دراداره شهر پشتیبانی می کند.

-2 شمول بازاریابی شهری در اولویت سیاست های اداره شهر بر قرار گرفتن بازاریابی

شهری در اداره شهر مؤثر است.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید