بخشی از مقاله


چکیده:

امروزه با توجه به وضعیت کنونی کشور عزیزمان ایران،که با اعمال تحریم های ناجوانمردانه از سوی غرب،زیر بنای اقتصادی کشور را آسیب پذیر کرده است،و نتیجه ی آن کاهش شاخص رشد اقتصادی کشور ، رکود و کسادی در بازار مصرف داخلی و کاهش قدرت خرید مردم شده است،تولید کنندگان بایستی تمرکز زیادی بر بهبود کارایی و اثر بخشی بازاریابی خود داشته باشند. این پژوهش به شیوه علمی – پژوهشی تدوین گردیده است. اطلاعات ان توامان بصورت میدانی (پرسشنامه) و کتابخانه ای جمع اوری گردیده است . جامعه اماری ما در این پژوهش کارکنان شرکت Xمی باشد. 75 پرسشنامه بین کارکنان توزیع گردید که از این تعداد 53 مورد بازگشت داده شد و نتایج ان با نرم افزار اماری SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و یافته های ان بصورت نمودار نشان داده شده است. در این مقاله ابتدا مقدمه ای بر بازاریابی و مدیریت سرمایه انسانی اورده شده است سپس پیشینه ای از مقالات گذشته که در راستای این موضوع تدوین گردیده با ارائه نتایج ان بیان شده است. در ادامه، بازاریابی و مفاهیم اساسی ان توضیح داده شده است و سپس روش های جذب سرمایه انسانی با استفاده از انواع روش های بازاریابی مورد بحث قرار گرفته است . در ادامه بعد از اینکه در قسمت تجزیه و تحلیل، نمودار مورد بررسی و بحث قرار گرفته نتیجه گیری کلی راجب این مقاله انجام شد و سپس راهکارهایی برای جذب سرمایه انسانی با استفاده از روش های بازاریابی ارائه شده است. در این مقاله سعی شده روش های بازاریابی در جذب و استخدام سرمایه انسانی مورد بررسی قرار گیرد.

کلید واژگان: سرمایه انسانی، بازاریابی، روش های بازاریابی

1

مقدمه

نقش بازاریابی در دنیای به شدت رقابتی امروز، غیر قابل انکار است. حال، زمانی که این پدیده حیاتی دنیای نوین را برای به کارگیری در صنعت سنتی ولی درحال رشد درنظر بگیریم، قضیه کمی پیچیده تر هم می شود. صنعتی که از زیرساختهای اولیه ی توسعه ی هر کشوری به حساب می آید و بهبود روشها و راهکارها در آن، خود موجب حرکت چرخ عظیم توسعه و پیشرفت آن کشور می شود. اکنون در دهه ای که ما زندگی می کنیم همه شرکتها از لحاظ تبلیغات

æ بازاریابی و هزینه نمودن بسیار زیاد در صف اول قرار گرفته اند که این مهم باعث ضربه زدن به شرکتهای نوپا و جدید الورود شده است هرگز در طول تاریخ، رسیدن شمار زیادی از مردم به اهدافشان امکان پذیر نبوده است و فرد یا سازمانی در صورتی می تواند به هدفش برسد که ماهها و شاید سالها تلاش و سعی کند وظیفه یک بازاریاب این است به بهترین نحوه کمک کند تا بار زیاد فشار برشرکت یا سازمان کم شود.فدر کشور ما همه می خواهند تا حد امکان سریعتر

æ آسانتر به راحتی، شادی، ثروت، پیشرفت و اعتبار برسند. و در کنار همین بسیاری افراد و سازمان ها، با راهکارهای نو، تکنیک های خاص، استراتژی های محرمانه (با کمترین تلاش) به موفقیت فکر می کنند،فاما تجربه ثابت نموده که روفراست بودن با مشتری باعث ماندگاری در بازار و اقتصاد کشور می شود. و این بهترین راهکار و سرلوحه کار یک بازاریاب موفق در جامعه اقتصادی می باشدلو این موضوع در جذب نیروهای متخصص و ماهر نیز به صورت بارزی جلوه نموده است. امروزه پیام اصلی برای هر سازمان خدماتی، اقتصادی و تجاری تلاش و کوشش برای دگرگونی در کلیه زمینه های کاری اعم از ارائه کالاو خدمات روش های جمع آوری و توزیع سیستم حمل و نقل و بالا بردن سطح احترام به مشتریان یا مشتری مداری و جذب سرمایه انسانی زبده می باشد و نهایتا بازاریابی اساس حرکت هر سازمان خدماتی، اقتصادی و تجاری می باشدل

مدیریت سرمایه انسانی یا بهطور خلاصهاِچففآراِم،ف عبارت است از فرآیند کار کردن با افراد، به طوری که این افراد و سازمانشان به توانمندی کاملی دست یابند، حتی زمانی که تغییر، نیاز به کسب مهارتهای جدید، تقبل مسئولیتهای جدید و شکل جدیدی از روابط را ملزم باشد(خسروجردی، (1383فدر واقع مدیریت سرمایه انسانی استفاده از سرمایه انسانی در جهت اهداف سازمان است و شامل فعالیتهایی نظیر کارمندیابی و جذب، آموزش، حقوق و دستمزد و روابط سازمانی میشودل جذب، فرایندی است که طی آن افرادی که واجد شرایط سازمان ما هستند و در دسترس ما هستند را در پست های خالی مورد نظر سازمان به کار می گیریم. در این میان فرآیند جذب سرمایه انسانی شامل این موارد است: برنامه ریزی، کارمندیابی، انتخاب، استخدام.

مسئله ای که ما را در تدوین این پژوهش واقف نمود اینست که آیا روش های نوین بازاریابی فرایند جذب سرمایه انسانی را اسان تر و با کیفیت تر می کنند و یا اینکه فقط جنجالی در فرایند جذب ایجاد می کنند و فرایند جذب به شیوه سنتی بهتر و موثرتر می باشد. هدف از انجام این پژوهش شناخت شیوه های بازاریابی در فرایند جذب سرمایه انسانی می باشد و اینکه بهترین شیوه بازاریابی برای جذب سرمایه انسانی کدامست و چطور می توان انرا به نحو احسن بکار برد.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید