دانلود مقاله مفا‌هیم‌پا‌یه فن‌آوری‌اطلا‌عات

word قابل ویرایش
40 صفحه
8700 تومان
87,000 ریال – خرید و دانلود

مفا‌هیم‌پا‌یه فن‌آوری‌اطلا‌عات

فهمیدن مفا‌هیم پا‌یه ‌سخت‌افزار. نرم‌افزار و فن‌آوری اطلا‌عات

کا‌مپیو‌تر در زبان‌فا‌رسی به‌را‌یا‌نه‌تر‌جمه‌ شده ‌است و در‌نگاه‌ اول به‌دو‌قسمت سخت‌افزار و نرم‌افزار تقسیم‌ می‌شود
‌ ۱-سخت‌افزار :منظور وسا‌یل جا‌نبی، قطعا‌ت فیزیکی ، مدار‌ها ،دیود‌ها،

۲-نرم‌افزار : منظور‌بر‌نا‌مه‌هایی است که ‌سخت‌افزار‌را‌به‌کار‌می‌اندازد.

در‌یک‌ نگاه مقد‌ما‌تی به‌سخت‌افزار, می‌توان‌ آن‌را شا‌مل ۵ قسمت ‌دانست:

۱-Main Memory “ حا‌فظه اصلی “
۲- secondary Memory “ حا‌فظه‌جا‌نبی “
سخت‌افزار ۳-Input Devices “ دستگاه‌های ورودی “
۴-Centeral Processing Unit “ وا‌حد پردا‌زشگر‌مر‌کزی “

۵-Output Devices “ دستگاه‌های خروجی”

را‌بطه‌ بین‌ آنها‌را‌ می‌توان‌ با نمو‌دار‌زیرنشان‌داد:

data
یا داده‌ها چنین مسیری را طی می‌کنند:
داده‌ها از طریق دستگاه‌های ورودی به‌منظور پر‌دازش وارد می‌شوند و در حا‌فظه اصلی قرار می‌گیرند اگر قرار است داده‌ها به‌مدت طو‌لا‌نی در سیستم بما‌ند تا نو‌بت پر‌دازش آن بر‌سد در حا‌فظه جا‌نبی ذ‌خیره می‌شود.سپس وقتی نو‌بت پر‌دازش ‌آن رسید وارد حا‌فظه اصلی شده و از طریق پردازشگر، مورد پردازش قرار می‌گیرد. نتیجه وارد حا‌فظه اصلی شده و در صورتیکه لازم با‌شد مد‌تی در سیستم بما‌ند تا نو‌بت نما‌یش آن در خروجی بر‌سد در حا‌فظه جا‌نبی ذخیره می‌شود..وقتی نو‌بت نما‌یش آن رسید به حا‌فظه اصلی منتقل شده و در خروجی نما‌یش داده می‌شود.

مقا‌یسه کار کامپیوتر با بدن انسان:

انسان با حواس پنج‌گانه اطلا‌عات را دریا‌فت می‌نما‌ید.(دستگاه ورودی)
آنرا در حا‌فظه خود ذخیره می‌نماید.(حا‌فظه اصلی)
اگر بخوا‌هد آنرا در مدت طو‌لا‌نی نگاه دارد در دفتر‌چه یاد‌داشت می‌نویسد(حا‌فظه جا‌نبی)
موقع استفا‌ده از دفتر‌چه یاد‌داشت، مجددا‍ً در حا‌فظه می‌آورد.

مغز آنرا تجزیه و تحلیل می‌کند و تصمیم منا‌سب می‌گیرد.(واحد پر‌دازش مرکزی)
تصمیم مغز به اعضا ء بدن انسان ابلاغ می‌شود و انسان عکس‌العمل نشان می‌دهد..
(دستگاه خروجی)
دو اصطلاح داده و اطلا‌عات را در علم کامپیوتر زیاد می‌شنویم:

data یا داده:به کاراکتر‌ها ، علایم ، اشکا‌لی می‌گویند که هیچ معنی خا‌صی به مخا‌طب خود ارائه نمی‌دهد مثل عدد ۰۲۱

information یا اطلا‌عا‌ت : به داده‌ای گفته می‌شود که دارای توصیف ، معنای تعریف شده‌ای با‌شد مثلاً کد بین شهری تهران = ۰۲۱
فن‌آوری اطلا‌عات technology” “ information
تمام جنبه‌های مدیریت و پردازش اطلا‌عات مخصوصاً در داخل یک سازمان یا کمپانی موضوع وسیع it را تشکیل می‌دهد.. مرکزیت مدیریت اطلا‌عات با کامپیو‌ترها‌ست. به‌همین دلیل در مفا‌هیم پایه فن‌آوری اطلا‌عات کامپیوتر را نیز مطا‌لعه می‌کنیم.

انفورما‌تیک: واژه‌ای فرانسوی است که از ترکیب دو کلمه انفور‌ما‌سیون و اتو‌ماتیک به‌وجود آمده اسنت. در مورد کاربرد این واژه اتفاق نظر کامل نیست. ولی در کشور‌های غربی بیشتر به‌معنی “ علوم آگاهی “ یا “ علوم کاربردی کامپیوتر”‌ به‌کار می‌رود. و معادل آمریکایی آن IT است.

فن‌اوری اطلا‌عات، با طیفی از تعا‌بیر گسترده مواجه است که گاهی حوزه به‌کارگیری آن بسار جزئی است و گاهی به‌صورت ها له‌ای کلیه فعا‌لیت‌های بشری را در بر می‌گیرد.

تعا‌ریف رایج از انفور‌ماتیک در ایران:

انفورما‌تیک از تقا‌طع سه تکنو‌لژی ، کامپیو‌تر اطلا‌عات ، ارتبا‌طات بهره‌گیری می‌کند.
هدف از به‌کار بردن فن انفورما‌تیک آماده ساختن و پرورش حجمی از اطلا‌عات است، به‌طوریکه این اطلا‌عات در جای درست و در زمان درست و در اختیار افراد مناسب قرار گیرد.

چهار تکنو‌لژی اصلی و اولیه جهان صنعتی برای تو‌لید کا‌لا و ارائه خدمات عبارت است از:
مواد اولیه، کارگر ، انرژی ، انفورماتیک. تکنو‌لژی چهارم در واقع از سه تکنولژی اول خلق شده و برای کمک به‌آنها استفاده می‌شود.

-انجمن انفور‌ماتیک ایران واژه انفورما‌تیک را” خود‌کاری آگا‌ها‌نه “ تعریف کرده است
-خود‌کاری : جمع‌آوری ، دسته‌بندی ، ذخیره‌سازی، دست‌یابی و استخراج اطلا‌عات به‌طوریکه حد‌اقل نیروی انسا‌نی ممکن به‌کار گر‌فته‌شود.

۱-micro computer
2 – computer mini
3-main frame
دسته‌بندی کامپیو‌تر‌ها -۴super computer
5-network
6-laptops

۱-micro computer یا pc personal computer “ “ یا کامپیو‌تر شخصی : تمام تجهیزات در اختیار یک ‌نفر است و روی یک میز جا می‌گیرد.
۲-mini computer : از pc بزرگتر است سریع‌ترکار می‌کند مقدار بیشتری داده را ذخیره می‌کند.معمولاً بیش از یک کاربر به‌صورت همز‌مان از آن استفا‌ده می‌کنند.
۳main frame -: ظرف یک ثانیه مساله‌ ای راحل می‌کند که سا‌عت‌ها وقت یک mini computer را می‌گیرد یا حتی روز‌ها وقتmicro computer را می‌گیردگا‌هی چند صد کاربرهم‌زمان دارد.
۴-super computer : توان محا‌سباتی بسیار با‌لا‌یی دارند. معمو‌لاًبرای علوم پیچیده مثل نجوم “ محا‌سبات نجو‌می”وعلوم فضا‌یی و تحقیق در مسا‌ئل ژنتیک یا محا‌سبات هسته‌ای به‌کارمی‌روند.تعداد کار‌بران آنها پا‌را‌متر‌مهمی در تقسیم‌بندی نیست ولی اخیراً سو‌پر‌کامپیو‌تر‌ها‌یی سا‌خته‌شده است که در هر ثا‌نیه ۲۰۰ میلیارد دستور‌العمل را انجام می‌دهد.
۵- Network : گروهی از کامپیو‌تر‌ها شامل ۲ یا بیشتر سیستم‌های کامپیو‌تری که‌به یکدیگر متصل شده‌اند.

انواع اتصا‌لا‌ت: تو‌پو‌لژی شبکه:

Fs : “File server “ : معمو‌لاً داده‌ها و نرم‌افزار‌ها روی آن قرار می‌گیرد و بقیه کامپیو‌تر‌ها با دستر‌سی به‌آن از داده‌ها و نرم‌افزار‌ها استفا‌ده می‌کنند.
در روشBus : یک کابل به‌عنوان Bus ، کل مسیر شبکه را طی می‌کند. هر کامپیو‌تر به‌طور مستقیم یا توسط یک کابل جا‌نبی به‌باس متصل است.
در روش ستاره‌ای : Fs در مر‌کز و کامپیو‌تر‌ها در اطراف آن هستند.
در روش حلقوی : کامپیو‌تر‌ها با یک کابل به‌یکدیگر متصل می‌شوند. هر یک می‌تواند File server اصلی با‌شد. اگر یک کامپیو‌تر خراب شد کل شبکه از کار می‌افتد.

۶-کا‌مپیو‌تر کیفی : “ laptops”
یک کامپیو‌تر کوچک قابل حمل‌و نقل و به‌اندازه‌ای کوچک است که در کیف جا می‌گیرد و گا‌هی به‌آن Network computer می‌گو‌یند.

یک کامپیو‌تر شخصی بسیار کوچک که وزن آن از ۶ پو‌ند کمتر است. جدا از وزن آن یک کامپیو‌تر شخصی است که صفحه نمایش آن از فن‌آوری دیگری استفا‌ده می‌کند.این فن‌آوری Flat –panel-technologies گفته ‌می‌شود که صفحه نمایش غیر‌حجم و سبک وزن تو‌لید می‌کند جنس آن از کریستال ما‌یع یا “liquid crystal Display” است . کیفیت آنها بسیار با یکدیگر متفا‌وت است. بیشتر آنها به تفکیک VGA محدود می‌شوند تصا‌ویر بسیار Sharp تو‌لید می‌کند ولی به‌سرعت تصویر عوض نمی‌شود از نظر توا‌نا‌یی همان فدرت Pc معمو‌لی را دار‌ند Cpu ، حا‌فظه ، دیسک ما‌نند Pc معمو‌لی است ولی قرار دادن آنها در یک بسته‌کو‌چک بسیار گران تمام می‌شود قیمت آنها دو برابر Pc معمولی است آنها با با‌طری کار می‌کنند احتیاج به اتصال به‌برق ندارند ولی پس از چند سا‌عت باید شارژ شوند.

تر‌مینال : شامل Keyboard، Monitor است و ارتباط شما را با کامپیو‌تر بر‌قرار می‌کند

تقسیم‌بندی‌تر‌مینال‌ها

۱- Intelligent Terminal : دستگا‌هی که شامل حافظه اصلی و یک Cpu است .
۲- Smart terminal : توان پردازش دارد ولی نه به‌اندازه تر‌مینال با‌هو‌ش
۳- terminal Dumb : تر‌مینال معمو‌ لی
در شبکه ترمینال یک Pc یا Workstation است که به Main frame وصل شده است Pc معمولاً یک برنامه Emulator تر‌مینال را اجرا می‌کند و frame Main فکر می‌کند که آن مانند هر تر‌مینال دیگر است.

انواع تر‌مینال‌های با‌هوش “Intelligent”

Vt100 “Video terminal 100”
Vt200
Tn3270 Vt100
‏‏اولین تر‌مینالی است که یک پر‌دازشگر همه‌منظوره را برای کنترل کدها‌ی جدید Ansi ‏ ‏‏به‌کار‌برد این کنترل کد‌ها به‌وسیله Dec در سال ۱۹۷۸ معرفی شد که‌به‌سرعت مشهور شد و کنترل کد‌های آن عملاً استا‌ندارد شد مخصو‌صاً IBM آنرا پذیرفت.

Intelligent terminal : “تر‌مینالی شامل مانیتور و صفحه کلید “ که شامل قدرت پردازش است . ترمینال با‌هوش شامل حا‌فظه و یک پردازنده برای انجام نمایش خاص است. بر‌عکس تر‌مینال گنگ توان پر‌دازش ندارد و با‌یستی کاملاً متکی به‌کا‌مپیو‌تر مرکزی باشد.
Smart terminal : کمی توان پردازش دارد ولی نه‌به‌اندازه ترمینال با‌هوش ، آنها مدار‌های منطقی برای انجام عملیات نمایش مثل چشمک‌زدن و پر‌رنگ نشان‌دادن دارند.

Dumb terminal : اصلاً توان پردازش‌ندارند.
پایانه گنگ : وسایلی (شامل یک صفحه نمایش و یک صفحه‌کلید) بودند که‌به‌سادگی ورودی را از کار‌بر پذیرفتند و نتا‌یج را نمایش می‌دهند در‌این حالت تمام عملیات پر‌دازش و نگهداری داده‌ها توسط کامپیو‌تر Server انجام‌می‌شود.
پا‌یا‌نه هو‌شمند : کا‌ربران شبکه از پا‌یا‌نه هو‌شمند استفا‌ده می‌کنند پایا‌نه‌های هو‌شمند کامپیو‌تر‌هایی از نوع ‍‍Pc هستند که‌خود نیز‌دارای قا‌بلیت پردازش و نگهداری اطلا‌عات به‌صورت “ محلی “ هستند.

اجزاء اصلی یک ۱-اجزاء داخل Case
کامپیو‌تر شخصی ۲- اجزاء خارج Case

اجزاء داخل Case : پر‌دازشگر، حافظه , Rom) (Ram Mother board , کارت گرافیکی , کارت شبکه , کارت صو‌تی : Hard diskاجزاء خارج Case Keyboard , Mouse : , Monitor

۱-عمودی روی سطح میز قرار می‌گیرد: Tower unit
Case 2-افقی روی سطح میز قرار می‌گیرد: unit Desktop

در بعضی کتا‌بها : واحد کنترل Cpu=AlU+
AlU:arithmetic and logic unit
: control unit واحد کنترل

واحد کنترل: هر دستور کامپیو‌تری از حافظه خارج می‌شود پس از تشخیص نوع، دستور ، مدارات خاصی شروع به‌کار می‌کنند تا دستور مورد نظر اجرا شود واحد کنترل تشخیص می‌دهد که چه مداراتی باید کار کنند تا عمل خواسته شده اجرا شود.

Cpu : داخل Case است .

پردا‌زشگر اصلی: ریز‌پر‌دازنده‌های معروف تو‌سط شر‌کت Intel سا‌خته‌شده‌است. انواع ریز‌پر‌دازنده‌ها که‌تو‌سط Intel سا‌خته‌شده .

کا‌مپیو‌تر‌های XT : technology Extended 8086 8088
80186

کامپیو‌تر‌های AT : technology advanced 80286
80386
80486
80586

آدرس از Cpu به‌حا‌فظه‌اصلی RAM روی یک مجمو‌عه از سیم‌ها به‌نام bus address فر‌ستاده‌ می‌شود.محتوای حا‌فظه به CPU طی مجموعه سیم‌های دیگری به‌نام data bus منتقل می‌شود.
بعد از پر‌دازشگر ۴۸۶ کا‌مپیو‌تر‌های Pentium به‌بازار ارائه‌شدکه به سرعت تکامل یا‌فت. :
pentium pro که ۳٫۳ میلیون ترانزیستور دارد و در سال ۱۹۹۳ ارائه‌شد.
II pentium که ۵ .۷ میلیون ترانز‌یستور دارد و با سر‌عت‌ها‌یی بین ۲۶۶-۲۳۳ مگا‌هر‌تز و ۳۳۳-۳۰۰ مگا‌هر‌تز و ۳۲ کیلو‌بایت cache سطح ۱ و ۵۱۲ کیلو‌بایت cache سطح ۲ ارائه شد.
III pentium : 70 دستور‌العمل جدید برای امکا‌نات چند‌رسا‌نه‌ای و سه‌بعدی دارد.
pentium IV : که ۱۴۴ دستور‌العمل جدید برای محا‌سبات اعشاری با‌دقت بسیار بالا و۱٫۴ تا ۱٫۵ گیگا‌هرتز سرعت دارد.

حا‌فظه : اطلا‌عات در حا‌فظه به‌صورت ۰و۱ ذخیره می‌شود. ۰ یا ۱ بیت گفته‌ می‌شود واحد‌های بزرگتر از بیت :
بایت، کیلو‌بایت، مگا‌با‌یت ، گیگا‌با‌یت ، ترا‌با‌یت است.
به‌صورت زیر:
۱ بایت = ۸ بیت
۱ کیلو‌بایت= ۲۱۰ بایت = ۱۰۲۴ بایت
۱ مگا‌بایت = ۲۲۰ بایت = ۱۰۲۴*۱۰۲۴ بایت
۱ گیگا‌بایت = ۲۳۰ بایت = ۱۰۲۴*۱۰۲۴*۱۰۲۴ بایت
۱ ترا‌بایت = ۲۴۰ با‌یت = ۱۰۲۴*۱۰۲۴*۱۰۲۴*۱۰۲۴ بایت

۱-Integer
2-Floating point
اطلا‌عا‌ت در حا‌فظه ۳-کا‌را‌کتر
۴- اطلا‌عا‌ت صو‌تی
۵-اطلا‌عا‌ت تصو‌یر‌ی

کا‌را‌کتر : جدول AscII یا EBCDIC

اطلا‌عا‌ت صو‌تی : با ذخیره مختصا‌ت نقا‌ط

اطلا‌عا‌ت تصویری : صفحه تصویر به‌نقاط یا pixel تقسیم می‌شود.
مثلاً ۸۰۰*۶۰۰ هر نقطه بایت (۱۰۰ ) یا ۳ بیت
برای ۸ رنگ مطرح می‌شود.
کا‌مپیو‌تر‌های Digital تمام اطلا‌عا‌ت را عددی ذخیره می‌کنند.
یک دستور‌العمل در ماشین معمو‌لاً

۳۱ ۱۲ ۱۱ ۷ ۶ ۰
سلسله مراتب حافظه را می‌توان چنین نما‌یش داد:
محوطه موقت حافظه
محو‌طه دائمی حا‌فظه

Ram : حا‌فظه با دست‌یابی مستقیم Random Access Memory
Rom : حا‌فظه تنها خواند‌نی Read only Memory
اطلا‌عا‌تی که در Ram ذخیره می‌شود به‌هر تر‌تیبی می‌تواند دست‌یابی شود و نو‌شته‌شود یا پاک‌شود.
اطلا‌عا‌تی که در Rom ذخیره می‌شود نیز دست‌یا‌بی مستقیم است و این اطلا‌عات دائمی است نمی‌تواند پاک شود یا دوباره‌نویسی شود.

۱- static Ram
انواع Ram 2-Dynamic Ram

در DRAM مدار برای یک بیت شامل یک ترا‌نز‌یستو‌ر که‌به‌صورت سویچ عمل می‌کند. و یک capacitor (خا‌زن) و یک دستگاه است که می‌تواند شا‌رژ (charge) را ذخیره نما‌ید.
بیت ۱ در DRAM با یک خازن شارژ شده ذخیره می‌شود.
بیت ۰ در DRAM با یک خا‌زن شارژ نشده ذخیره می‌شود.

برای ذخیره بیت ۱ در DRAM ، ترانز‌یستور در آن مکان روشن می‌شود معنی‌اش آن است که سویچ بسته است و اجازه می‌دهد جریان به‌داخل خازن برود و آنرا شارژ کند آنگاه ترانزیستور خا‌مو‌ش می‌شود معنی‌اش آن است که سویچ باز است و خازن را شارژ شده نگاه می‌دارد.
ذخیره صفر، شارژ از خازن خارج می‌شود در حا‌لیکه ترانزیستور روی on است و سپس ترانزیستور خا‌موش می‌شود برای خواندن یک مقدار در یک bit location DRAM، یک کا‌شف مدار (detector circuit) معین می‌کند که‌ آیا شارژ در خازن هست یا خیر.

در SRAM ، مدار برای یک بیت شامل جند‌ین ترانزیستور‌است که مداوم اطلا‌عات ذخیره‌شده را refreshمی‌کند . کا‌مپیو‌تر اطلا‌عات را در SRAM سریع‌تر از DRAM باز‌یا‌بی می‌کند ولی مدار‌های داخل SRAM توان بیشتری مصرف می‌کنند مدار یک SRAM bit بزرگتر است بنا‌بر‌این یک SRAM chip بیت‌هایی کمتر از یک DRAM chip با همان اندازه ذخیره می‌کنند.به‌همین‌ دلیل SRAM وقتی استفا‌ده می‌شود که سر‌عت دست‌یابی مهم‌تر از اندازه حا‌فظه یا مصرف توان است.
زمانی‌که cpu صرف خوا‌ندن یا‌نو‌شتن یک بیت در حا‌فظه می‌کند برای کا‌رایی کامپیو‌تر مهم است این زمان، زمان دست‌یا‌بی نام دارد. زمان دست‌یا‌بی DRAM فعلی بین ۶۰ و ۸۰ نا‌نو‌ثا‌نیه ( بیلو‌نیم ثا‌نیه) است.

زمان دست‌یا‌بی SRAM ، ۴ مر‌تبه سریع‌تر از DRAM است .
حافظه داخلی هر ماشین به واحد‌های قا‌بل آدرس بیت یا word تقسیم می‌شود.

وقتی کامپیو‌تر یک دستور خواندن را اجرا می‌کند قسمتی از دستور‌العمل مشخص می‌کند چه آدرسی در حا‌فظه مورد دست‌یابی قرار می‌گیرد. آدرس از CPU به‌حا‌فظه‌اصلی (RAM) روی یک مجموعه از سیم‌ها به‌نام address bus فر‌ستا‌ده می‌شود مدار‌های کنتر‌لی این آدرس را به‌کار می‌گیرند تا بیت‌ها را در مکان مشخص RAM انتخاب کنند. محتوای‌آنها به CPUطی مجموعه سیم‌های دیگری به‌نام data bus بر‌گر‌دا‌نده‌ می‌شود.

 

ROM : نوعی دیگر از حا‌فظه داخلی برای ذخیره مجموعه پایه از دستور‌العمل‌هاست که این (Basic input –output system) Bios گفته‌می‌شود و آن چیزی است که‌ کا‌مپیو‌تر وقتی روشن می‌شود ابتدا به‌آن نیاز دارد. اطلا‌عات به‌صورت دائمی روی chip های کا‌مپیو‌تر در شکل مدار‌های hard wired الکترونیکی ذخیره می‌شود.

ثبات: سا‌ختمان حا‌فظه اصلی زا دارد و برای اجرای دستورات ماشین به‌کار گر‌فته‌ می‌شود.

Cache: حتی با bus سریع و عریض انتقال اطلا‌عات از Memory card بهCpu بیشتر از زمان پردازش CPU روی Data زمان می‌برد.
cache برای آن است که Data ئی که بیشتر مورد نیاز CPU است آماده نگاه دارد. مقدار کمی از حا‌فظه به‌عنوان Primary یا سطح ۱ درست در کتار CPU است میزان این حا‌فظه بین ۲ کیلو‌بایت و ۶۴ کیلو‌بایت است.

 

ثا‌نو‌یه یا سطح ۲ : روی Memory card در کنار CPU است این Cache ارتبا‌ط مستقیم با Cpu دارد یک ic اختصا‌صی روی Mother board که کنترل‌کننده L2 است کار‌برد Cache سطح ۲ به‌وسیله CPU را مر‌تب می‌کند بر طبق CPU ، اندازه Cache سطح ۲ از ۲۵۶ کیلو‌بایت تا ۲ مگا‌با‌یت است. در بیشتر سیستم‌ها اطلا‌عات مورد نیاز CPU از طریق Cache ، ۹۵ % تا مین می‌شود. که در انتظار CPU برای آوردن data از Main memory بسیار موثر است .
– بعضی سیستم‌های ارزان‌قیمت ، همه را به‌صورت Cache سطح ۲ ، اجرا می‌کنند، بسیاری از CPU ها با کا‌را‌یی با‌لا Cache سطح ۲ را در داخل خود CPU ایجاد می‌کنند اندازه Cache سطح ۲ و این‌که آیا Onboard ( روی CPU ) است فا‌کتور اصلی کا‌را‌یی CPU است.


ثبات: آنها سلول‌های حا‌فظه هستند که در CPU سا‌خته شده‌اند و شامل اطلا‌عات خاص مورد نیاز CPU هستند مخصو‌صاً ALU .

حا‌فظه جا‌نبی: حا‌فظه‌جانبی به‌فرم‌مغنا‌طیسی یا نوری یا تر‌کیبی از مغنا‌طیس و نور به‌نام Magneto-optical تقسیم‌بندی می‌شود.
یک حا‌فظه مغنا‌طیسی مواد و مکا‌نیسمی شبیه آنجه برای Audio tape مورد استفا‌ده قرار می‌گیرد استفاده‌می‌کند.
حا‌فظه نوری از لیزر برای ذخیره و بار‌یا‌بی از یک دیسک پلا‌ستیکی استفا‌ده می‌کند حا‌فظه مغنا‌طیسی- نوری از حا‌فظه نوری و تکنو‌لژی باز‌یا‌بی همراه با یک Magnetic media استفا‌ده می‌کند.

 

الف-نوار‌مغنا‌طیسی شکلی از حا‌فظه مغنا‌طیسی کامپیو‌تر است ولی به‌جای ذخیره یک سیگنال پیو‌سته مشا‌به Analogo audio tape از نقا‌ط گسسته‌ای استفا‌ده می‌کند که مغنا‌طیس شده‌اند یا نشده‌اند مطا‌بق با ۱ و صفر سیستم‌های کا‌مپیو‌تری معمو‌لاً نوار مغنا‌طیسی را با تشکیلا‌ت ما‌شینی مشا‌به نوار‌های آنا‌لو‌گ “ نوار‌ ویدئو” به‌کار می‌گیرند “ شکل ظا‌هر ما‌نند نوار ضبط صوت”.

 

ب-دیسک مغنا‌طیسی: از یک دیسک‌گردان همراه با مواد مغنا‌‌طیسی استفا‌ده می‌کنند همان‌طور که دیسک می‌چرخد، یک لمس‌کننده الکترو‌مغنا‌طیسی حساس که‌به‌نام نوک خوا‌ندن-نو‌شتن مو‌سوم است روی سطح دیسک جستجو می‌کند و نقاط مغنا‌‌طیسی خواندن و نو‌شتن روی شیا‌ر‌های دایره‌ای متحد‌المر‌کز قرار می‌گیرد. دیسک مغنا‌طیسی در فرم Hard یا Flappy دسته‌بند‌ی می‌شود این تقسیم‌بندی بر‌اساس انعطا‌فی است که‌مواد سا‌زنده دارند.
– یک دیسک‌ فلو‌پی ، از پلا‌ستیک انعطا‌ف‌پذیری سا‌خته‌شده‌است که قطعا‌ت کوچک مواد مغنا‌طیسی روی سطح آن تعبیه‌می‌شود. نوک خواندن و نوشتن در حالیکه فلو‌پی را جستجو‌می‌کند ، سطح دیسک را لمس می‌کند.” ظر‌فیت ۱٫۴مگا‌با‌یت “
– یک Hard Disk از فلز سخت و انعطا‌ف‌نا‌پذیری تشکیل شده که نوک خواندن-نوشتن روی سطح آن پر‌واز می‌کند، روی با‌لشی از هوا که از فر‌سو‌د‌گی و سائید‌گی جلو‌گیری‌می‌کند.

 

ج-حا‌فظه‌نوری: از لیزر استفا‌ده می‌کند تا یک دیسک‌گردان باز تا‌بنده را جستجو کند که حضور یا عدم‌حضور چا‌له‌های غیر بازتا‌بنده ۱ یا صفر را نشان می‌دهد این همان تکنو‌لژی است که در دیسک فشرده (CD) audio به‌کارمی‌رود .

چون محتوای آن به‌طور دائم ذخیره می‌شود به‌نام CD-RAM ) ) نا‌میده‌می‌شود. نوعی از CD که‌به‌نام دیسک فشرده قابل ثبت نا‌میده‌می‌شود(CD-R) از رنگی استفا‌ده می‌کند که وقتی یک لیزر قوی‌تر آنرا زخمی کرد به‌تا‌ریکی بر‌می‌گرددو بنا‌بر‌این می‌توان اطلا‌عا‌تی را به‌وسیله‌کامپیو‌تر به‌صورت دائم روی‌آن ثبت کرد.
Disk Digital versatile یا DVD:Digital video disk

ظا‌هر DVD شبیه CD-Rom است و تنها تفا‌وت‌آنها در ظر‌فیت با‌لا‌ی آنها می‌با‌شد ظر‌فیت دیسک‌های DVD تا ۳٫۹ گیگا‌با‌یت است.برای ضبط اطلا‌عات بر روی CD ، سخت‌افزاری به‌نام CD-Writer یا CD-BURNER لازم است این وسیله ، اطلا‌عات را به‌صورت حفره‌های کو‌چکی که‌توسط اشعه لیزر بر روی سطح CD شنا‌سایی می‌شوند کد‌بندی می‌کند.

 

دیسک‌های نوری-مغنا‌طیسی: “ Mo” اطلا‌عات را روی یک دیسک با کمک پرتو‌لیزر و یک نوک نوشتن مغناطیسی می‌نو‌یسند. برای نوشتن اطلا‌عات روی دیسک لیزر روی یک نقطه از سطح دیسک متمرکز می‌شود کمی‌آنرا گرم‌می‌کند. این با‌عث می‌شود نوک نوشتن مغنا‌طیسی ، ما‌هیت فیزیکی نقاط کوچک مواد مغنا‌طیسی را تغییر دهد.(واقعاً به کریستال تبدیل کند) این کریستا‌ل‌های کو‌چک بر‌اساس اصل و ذاتشان نور را به‌صورت مختلفی بر‌می‌گر‌دا‌نند. با ردیف کردن کریستا‌ل‌ها در یک مسیر صفر ذخیره می‌شود و با ردیف کردن کریستا‌ل‌ها در مسیر مخا‌لف ۱ ذخیره می‌شود برای خواندن اطلا‌عات از دیسک به طریقی مشا‌به یک CD-ROM استا‌ندارد یک لیزر کم‌قدرت تا‌با‌نیده‌می‌شود. امتیاز دیسک‌های MO بر CD-ROM این است که آنها هم می‌توانند بخوانند و هم می‌توانند بنویسند بنا‌بر‌این گران‌تر از CD-ROM هستند.

EOD “Erasable Optical Disk CD-RW?
Zip-Disk : شکل ظاهر آن مانند دیسکت است برخی از این دیسکت‌ها از فن‌آوری مغنا‌طیس و برخی دیگر از فن‌آوری لیزر استفا‌ده می‌کنند عمو‌می‌ترین این وسایل، ZIP-derive هستند که به Port موازی کامپیو‌تر ( همان port که چاپگر نیز به‌آن وصل می‌شود) و ظرفیتی معادل ۱۰۰ تا ۲۵۰ مگا‌بایت را روی دیسک‌های قابل جا‌بجایی ارائه می‌کنند.

ظر‌فیت
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هارد‌دیسک ۱۲ تا ۴۰ گیگا‌با‌یت
دیسکت ۱٫۴ مگا‌با‌یت
CD 650 مگا‌با‌یت

DVD 5.2 گیگا‌بایت
ZIP 250 مگا‌با‌یت
نوار ۴ تا ۱۰۰ گیگا‌با‌یت

وقتی کامپیو‌تر روشن می‌شود:
-کامپیو‌تر data را از Read-only memory ، Load می‌کند.
– سپس یک Power-on self test (post) انجام‌می‌دهد تا مطمئن شود که تمام اجزای اصلی درست کار می‌کنند به‌عنوان قسمتی از این تست Memory controller تمام آدرس حا‌فظه را بررسی می‌کند با یک عملیا‌ت سریع مطمئن می‌شود که هیچ error در chif حا‌فظه نیست.
Read/write به‌این معنی است که‌اطلا‌عات در یک بیت نو‌شته می‌شود سپس از آن بیت خوانده می‌شود.

– کامپیو‌تر (B IOS) basic input/output system را از ROM فرا می‌خواند BIOS بیشتر اطلا‌عات پایه در مورد حافظه ، ترتیب boot ، security ، plug and play
“auto device recognition” و چند قلم داده دیگر را Load می‌کند.

– کامپیو‌تر سیستم عامل را از Hard به داخل RAM می‌آورد معمو‌لاً قسمت‌های بحرانی سیستم عا‌مل در RAM تا زمانی که کامپیو‌تر روشن است آورده می‌شود.
وقتی یک application را باز می‌کنید آن به‌ داخل RAM می‌آید .برای حفا‌ظت از RAM بیشتر application ها ، تنها قسمت اصلی برنامه را ابتدا در حا‌فظه می‌آورند. سپس سایر قسمت‌ها را load می‌کند.

-پس از اینکه application ، load شد هر فایلی که برای استفا‌ده open است به‌داخل RAM ، load می‌شود.
-وقتی شما یک فا‌یل را ذخیره می‌کنید و Application را Close می‌کنید فا‌یل روی دیسک مشخص نو‌شته‌ می‌شود و سپس Application ازRAM پاک می‌شود.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 8700 تومان در 40 صفحه
87,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد