بخشی از مقاله

موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران


موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران تنها سازماني است در ايران كه بر طبق قانون ميتواند استاندارد رسمي فرآورده‏ها را تعيين و تدوين و اجراي آنها را با كسب موافقت شورايعالي استاندارد اجباري اعلام نمايد. وظايف و هدفهاي موسسه عبارتست از:


( تعيين، تدوين و نشر استانداردهاي ملي – انجام تحقيقات بمنظور تدوين استاندارد بالا بردن كيفيت كالاهاي داخلي، كمك به بهبود روشهاي توليد و افزايش كارائي صنايع در جهت خودكفائي كشور- ترويج استانداردهاي ملي – نظارت بر اجراي استانداردهاي اجباري – كنترل كيفي كالاهاي صادراتي مشمول استانداردهاي اجباري و جلوگيري از صدور كالاهاي نامرغوب به منظور فراهم نمودن امكانات رقابت با كالاهاي مشابه خارجي و حفظ بازارهاي بين المللي كنترل كيفي كالاهاي وارداتي مش

مول استاندارد اجباري به منظور حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان داخلي و جلوگيري از ورود كالاهاي نامرغوب خارجي راهنمائي علمي و فني توليدكنندگان، توزيع كنندگان و مصرف كنندگان – مطالعه و تحقيق درباره روشهاي توليد، نگهداري، بسته بندي و ترابري كالاهاي مختلف – ترويج

سيستم متريك و كاليبراسيون وسايل سنجش – آزمايش و تطبيق نمونه كالاها با استانداردهاي مربوط، اعلام مشخصات و اظهارنظر مقايسه‏اي و صدور گواهينامه‏هاي لازم ) .
موسسه استاندارد از اعضاء سازمان بين المللي استاندارد مي باشد و لذا در اجراي وظايف

خود هم از آخرين پيشرفتهاي علمي و فني و صنعتي جهان استفاده مي نمايد و هم شرايط كلي و نيازمنديهاي خاص كشور را مورد توجه قرار مي دهد.
اجراي استانداردهاي ملي ايران به نفع تمام مردم و اقتصاد كشور است و باعث افزايش صادرات و فروش داخلي و تأمين ايمني و بهداشت مصرف كنندگان و صرفه جوئي در وقت و هزينه ها و در نتيجه موجب افزايش درآمد ملي و رفاه عمومي و كاهش قيمتها مي شود.
تهيه كننده

 


كميسيون استاندارد روش آزمون نمك در خوراك دام و طيور

رئيس
جامعي- پرويز دكتر در علوم كشاورزي استاد دانشكده كشاورزي - دانشگاه تهرا

ن
اعضاء
صيانتي- احمد مهندس كشاورزي موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران
كميلي بيرجندي –مليحه فوق ليسانس علوم صنايع غذايي آزمايشگاه تغذيه دام دانشكده دامپزشكي دانشگاه تهران
دبير
حربي -كتايون ليسانس زيست‏شناسي موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران

فهرست مطالب

استاندارد روش اندازه‏گيري نمك در خوراك دام و طيور
هدف
دامنه كاربرد
روش كار

بسمه تعالي
پيشگفتار
استاندارد روش اندازه‏گيري نمك طعام در خوراك كه بوسيله كميسيون فني خوراك دام و طيور تهيه و تدوين شده و در شصت و يكمين كميته ملي استاندارد فرآورده‏هاي كشاورزي و غذايي مورخ 66/4/21 مورد تاييد قرار گرفته , اينك باستناد ماده يك قانون مواد الحاقي به قانون تاسيس موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مصوب آذرماه 1349 به عنوان استاندارد رسمي ايران منتشر مي‏گردد .


براي حفظ همگامي و هماهنگي با پيشرفت‏هاي ملي و جهاني در زمينه صنايع و علوم , استانداردهاي ايران در مواقع لزوم مورد تجديد نظر قرار خواهند گرفت و هرگونه پ

يشنهادي كه براي اصلاح يا تكميل اين استانداردها برسد در هنگام تجديد نظر در كميسيون فني مربوط مورد توجه واقع خواهد شد .
بنابراين براي مراجعه به استانداردهاي ايران بايد همواره از آخرين چاپ و تجديد نظر آنها استفاده نمود .
در تهيه و تدوين اين استاندارد سعي شده است كه ضمن توجه به شرايط موجود و نيازهاي جامعه حتي‏المقدور بين اين استاندارد و استاندارد كشورهاي صنعتي و پيشرفته هماهنگي ايجاد شود .
لذا با بررسي امكانات و مهارت‏هاي موجود و اجراي آزمايش‏هاي لازم اين استاندارد با استفاده از منابع زير تهيه گرديده است :
1- Method of Analiysis
Association of official Agricultural Chemists (A.O.A.C.)1980
2- Is –1664,Specificaiton for Mineral Mixtures for,
.Supplementing catlle feeds

استاندارد روش اندازه‏گيري نمك در خوراك دام و طيور
1- هدف
هدف از تدوين اين استاندارد تعيين روش‏هاي اندازه‏گيري نمك ( برحسب كلرورسديم ) در خوراك دام و طيور مي‏باشد .
2- دامنه كاربرد
اين استاندارد مورد اندازه‏گيري ميزان نمك در خوراك دام و طيور كاربرد دارد .


3- روش كار
ميزان نمك موجود در خوراك دام و طيور را مي‏توان از طريق روش‏هاي ارائه شده در ذيل اندازه‏گيري نمود :


3-1- روش الف
3-1-1- مواد و معرف‏هاي مورد نياز
3-1-1-1- اسيد نيتريك غليظ با وزن مخصوص 1/42
3-1-1-2- محلول سولفات فريك :
60 گرم از سولفات فريك Fe2(SO4)3 را در يك ليتر آب حل نماييد .
3-1-1-3- محلول هيدروكسيد آمونيم
يك حجم از هيدروكسيد آمونيم را با 12 حجم آب مخلوط نماييد .
3-1-1-4- معرف سولفات فريك
يك محلول 25 درصد ( وزن به حجم ) سولفات فريك تهيه نموده و آن را صاف كنيد .
3-1-1-5- محلول نيترات نقره نرمال
3-1-1-6- محلول تيوسيانات پتاسيم نرمال
3-1-2- روش آزمون
يك گرم از نمونه آسياب شده را وزن كرده و در يك بالن ژوژه 250 ميلي ليتري منتقل نماييد و 50 ميلي ليتر محلول سولفات فريك به آن اضافه كرده بالن را به آر

امي تكان دهيد سپس 100 ميلي ليتر محلول هيدروكسيد آمونيم به آن افزوده و به حجم برسانيد . بالن را تكان داده تا كاملا مخلوط شود و بگذاريد 10 دقيقه بماند . سپس آن را بر روي كاغذ صافي واتمن شماره 41 و يا معادل آن صاف نماييد .
25 ميلي ليتر از محلول صاف شده را در يك بشر 250 ميلي لي

تري وارد كرده و 10 ميلي ليتر اسيد نيتريك غليظ و 10 ميلي ليتر معرف سولفات فريك به آن اضافه كرده و سپس حجم معيني از نيترات نقره نرمال نيز به محلول علاوه نماييد . مخلوط را حرارت داده تا بجوشد سپس آن را تا رسيدن به درجه حرارت آزمايشگاه خنك كرده و بگذاريد رسوب ته نشين شود . آنگاه مازاد نيترات نقره را با محلول تيوسيانات پتاسيم نرمال تيتر نماييد تا جايي كه رنگ قرمز مايل به قهوه‏اي ايجاد شده حدود 15 ثانيه ثابت بماند .


3-1-3- محاسبه
ميزان نمك بر حسب كلرورسديم طبق فرمول زير بدست مي‏آيد .
= درصد نمك
كه در فرمول فوق :
A = حجم محلول نيترات نقره بكار برده شده در آزمايش بر حسب ميلي ليتر
N1 = نرماليته محلول نيترات نقره
B = حجم محلول تيوسيانات پتاسيم مصرف شده بر حسب ميلي ليتر
N2 = نرماليته محلول تيوسيانات پتاسيم
W = وزن نمونه مورد آزمايش بر حسب گرم
3-2- روش ب
3-2-1- مواد و محلول‏هاي مورد نياز
3-2-1-1- محلول نيترات نقره نرمال
3-2-1-2- محلول تيوسيانات آمونيم نرمال
3-2-1-3- محلول اشباع شده سولفات مضاعف آمونيم فريك FENH4(SO4)2
3-2-1-4- محلول اشباع شده پرمنگنات پتاسيم
3-2-1-5- اسيد نيتريك غليظ با وزن مخصوص 1/42
3-2-2- روش آزمون
در حدود 2 گرم از نمونه را دقيقأ وزن كرده و در يك ارلن 250 ميلي ليتري قرار دهيد و به آن 25 ميلي ليتر از محلول نيترات نقره نرمال و سپس 25 ميلي ليتر اس

يد نيتريك اضافه كرده و مخلوط را حرارات داده تا بجوشد .
در موقع جوشيدن 10 ميلي ليتر پرمنگنات اشباع شده به آن اضافه كنيد و بگذاريد بجوشد ) تقريبأ 15 دقيقه ) تا بيرنگ شود . سپس آن را خنك كرده و 100 ميلي ليتر آب و 5 ميلي ليتر معرف سولفات آمونيم فريك به آن افزوده و سپس آن را با محلول تيوسي

انات آمونيم نرمال تا ايجاد رنگ قرمز قهوه‏اي تيتر نماييد . بطوري كه رنگ قرمز ايحاد شده تا 15 ثانيه پايدار بماند
يك ميلي ليتر محلول نيترات نقره نرمال معادل است 0/00585 گرم كلرور سديم .

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید