بخشی از مقاله

ميز و صندلي كودكستانها

پيشگفتار

استاندارد ميز و صندلي كودكستانها كه بوسيله كميسيون فني استاندارد تجهيزات اداري زير نظر كميته ملي استاندارد اسناد و تجهيزات اداري و تحت نظارت شوراي عالي استاندارد در مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران تهيه و تدوين گرديده است به استناد ماده يك (( قانون مواد الحاقي به قانون تأسيس مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مصوب 24 آذرماه 1349)) به عنوان استاندارد رسمي ايران منتشر مي‏گردد .

براي حفظ همگامي و همآهنگي با پيشرفتهاي ملي و جهاني صنايع و علوم استانداردهاي ايران در مواقع لزوم و يا در فواصل معين مورد تجديدنظر قرار خواهند گرفت و هرگونه پيشنهادي كه براي اصلاح يا تكميل اين استانداردها برسد در هنگام تجديدنظر در كميسيون فني مربوط مورد توجه واقع خواهد شد .

بنابراين براي مراجعه به استانداردهاي ايران بايد همواره از آخرين چاپ و تجديدنظر آنها استفاده نمود .

در تهيه اين استاندارد سعي بر آن بوده است كه با توجه به نيازمنديهاي خاص ايران حتي‏المقدور ميان روشهاي معمول در اين كشور و استاندارد و روشهاي متداول در كشورهاي ديگر همآهنگي و همگامي ايجاد شود .

بنابراين با بررسي امكانات و مهارتهاي موجود و اجراي آزمايشهاي لازم استاندارد حاضر با استفاده از استاندارد زير تهيه گرديد :

IS: 5416 - 1969

كميسيون استاندارد ميز و صندلي كودكستانها
1 ـ هدف منظور از تدوين اين استاندارد تعيين مشخصات ميز و صندلي كودكستانها با در نظر گرفتن سن و قد متوسط كودكان و شرايط بهداشتي و راحتي آنان مي‏باشد . 2 ـ دامنه كاربرد
1 ـ هدف
منظور از تدوين اين استاندارد تعيين مشخصات ميز و صندلي كودكستانها با در نظر گرفتن سن و قد متوسط كودكان و شرايط بهداشتي و راحتي آنان مي‏باشد . 2 ـ دامنه كاربرد اين استاندارد شكل و اندازه و چگونگي ميز و صندلي كودكستانها را تعيين مي‏نمايد .
منظور از تدوين اين استاندارد تعيين مشخصات ميز و صندلي كودكستانها با در نظر گرفتن سن و قد متوسط كودكان و شرايط بهداشتي و راحتي آنان مي‏باشد .

2 ـ دامنه كاربرد

اين استاندارد شكل و اندازه و چگونگي ميز و صندلي كودكستانها را تعيين مي‏نمايد . يادآوري : بعد از بررسي‏هاي كافي نظري و عملي در مورد راحت و بهداشتي بودن ميز و نيمكت كودكستانها و با در نظر گرفتن شرايط اقتصادي كشور رويه ميز كودكستانها بايد منحصرا به شكل سه گوشه سه پهلو برابر ( مثلث متساوي الاضلاع ) و صندلي كودكان به صورت تك نفري و در دو نوع با ابعاد مختلف ( يك نوع براي كودكان سه و چهارساله و ديگري براي كودكان چهار و پنج ساله ) ساخته شود كه بتوان آنها را بهر شكلي كه لازم باشد مثلا به صورت تك تك , نعل اسبي , رديفي , گروهي و به صورت شش ضلعي كنار هم بچيند كه اين مسأله طبق بررسي , از نظر كودكان بسيار جالب مي‏باشد .
اين استاندارد شكل و اندازه و چگونگي ميز و صندلي كودكستانها را تعيين مي‏نمايد .

يادآوري :

بعد از بررسي‏هاي كافي نظري و عملي در مورد راحت و بهداشتي بودن ميز و نيمكت كودكستانها و با در نظر گرفتن شرايط اقتصادي كشور رويه ميز كودكستانها بايد منحصرا به شكل سه گوشه سه پهلو برابر ( مثلث متساوي الاضلاع ) و صندلي كودكان به صورت تك نفري و در دو نوع با ابعاد مختلف ( يك نوع براي كودكان سه و چهارساله و ديگري براي كودكان چهار و پنج ساله ) ساخته شود كه بتوان آنها را بهر شكلي كه لازم باشد مثلا به صورت تك تك , نعل اسبي , رديفي , گروهي و به صورت شش ضلعي كنار هم بچيند كه اين مسأله طبق بررسي , از نظر كودكان بسيار جالب مي‏باشد .

3 ـ ويژگيها
3 ـ 1 ـ ويژگيهاي كلي هر ميز كودكستان بايد داراي سه پايه فلزي پروفيلي باشد كه هر يك از پايه‏ها در رأس محل اتصال اضلاع قيد زير رويه قرار مي‏گيرد . هر يك از اضلاع قيد فلزي زير رويه ميز بايد 5 سانتي‏متر از لبه چوبي ميز به طرف داخل قرار گيرد براي تكيه گاه پاي كودكان و در عين حال براي استحكام بيشتر پايه‏هاي ميز مثلث كوچك ديگري از نوع فلز پايه ميز ساخته شود كه هر يك از اضلاع آن 45 سانتيمتر باشد .

اين قيد فلزي مثلث كوچك در وسط و زير رويه قرار گرفته و هر يك از رئوس آن توسط قيد به يكي از پايه‏هاي ميز متصل شود . بطور كلي بايد قيدهاي فلزي بزرگ و كوچك در زير رويه ميز طوري قرار گيرند كه اضلاع آنها با اضلاع رويه ميز موازي باشد . رويه و كنار لبه ميز از فرآورده‏هاي چوبي با روكش فورميكا باشد . رويه ميز افقي بوده و ضخامت آن با روكش فورميكا جمعأ 20 ميلي متر باشد . پايه صندلي نيز بايد مانند پايه ميز از پروفيل فلزي باشد و نشيمن و پشتي صندلي از فرآورده‏هاي مناسب چوبي تهيه شود . يادآوري : در كناره‏هاي ميز و به منظور جلوگيري از شكستگي و بريدگي لبه فورميكا و همچنين پوشاندن سر نوپان1 مناسب از چوب راش به پهناي يك سانتيمتر نصب شود . پشت صفحات ميز حتمأ يا از فورميكا يا از روكش چوب راش روكش شود . 

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید