بخشی از مقاله


ويژگي‏هاي ميز و صندولي مهد كودك


پيشگفتار

استاندارد ميز و صندلي مهدكودك ( ويژگيها ) كه به وسيله كميسيون فني مربوطه تهيه و تدوين شده و در اجلاسيه كميته ملي استاندارد بسته‏بندي و سلولزي مورخ 1378/4/6 مورد تائيد قرار گرفته , اينك به استناد بند 1 ماده 3 قانون اصلاح قوانين و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مصوب بهمن ماه 1371 به عنوان استاندارد رسمي ايران منتشر مي‏گردد .

براي حفظ همگامي و هماهنگي با پيشرفتهاي ملي و جهاني در زمينه صنايع و علوم استانداردهاي ايران در مواقع لزوم مورد تجديد نظر قرار خواهند گرفت و هرگونه پيشنهادي كه براي اصلاح يا تكميل اين استانداردها برسد در هنگام تجديد نظر در كميسيون فني مربوط مورد توجه واقع خواهد شد .

بنابراين براي مراجعه به استانداردهاي ايران بايد همواره از آخرين چاپ و تجديد نظر آنها استفاده نمود .

در تهيه و تدوين اين استاندارد سعي شده است كه ضمن توجه به شرايط موجود و نيازهاي جامعه حتي المقدور بين اين استاندارد و استاندارد كشورهاي صنعتي و پيشرفته هماهنگي ايجاد شود .

 

لذا با بررسي امكانات و مهارت‏هاي موجود و انجام آزمايش‏هاي لازم اين استاندارد با استفاده از منابع زير تهيه گرديده است :

1 ـ استاندارد ملي ايران به شماره 3578 ويژگيهاي سطح رويه ميزهاي چوبي چاپ اول سال انتشار .1374

2- BS - 4875: Part 1 : 1985

 

ميز و صندلي مهدكودك ( ويژگيها )
1 ـ هدف و دامنه كاربرد هدف از تدوين اين استاندارد تعيين ويژگيها , ابعاد , روشهاي آزمون , نمونه برداري و نشانه گذاري انواع ميز و صندلي كه در مراكز مهدكودك كاربرد دارد مي‏باشد . يادآوري : با بررسي‏هاي به عمل آمده در مورد راحتي و بهداشتي بودن ميز و صندلي مورد مصرف در مراكز مهدكودك با توجه به شرايط اركونومي 1 كودكان و از نظر تنوع در روحيه كودكان ميزهاي مورد نظر اين استاندارد مي‏تواند از اشكال مختلف هندسي تهيه شود .


1 ـ هدف و دامنه كاربرد
هدف از تدوين اين استاندارد تعيين ويژگيها , ابعاد , روشهاي آزمون , نمونه برداري و نشانه گذاري انواع ميز و صندلي كه در مراكز مهدكودك كاربرد دارد مي‏باشد . يادآوري : با بررسي‏هاي به عمل آمده در مورد راحتي و بهداشتي بودن ميز و صندلي مورد مصرف در مراكز مهدكودك با توجه به شرايط اركونومي 1 كودكان و از نظر تنوع در روحيه كودكان ميزهاي مورد نظر اين استاندارد مي‏تواند از اشكال مختلف هندسي تهيه شود . 2 ـ تعاريف و اصطلاحات
هدف از تدوين اين استاندارد تعيين ويژگيها , ابعاد , روشهاي آزمون , نمونه برداري و نشانه گذاري انواع ميز و صندلي كه در مراكز مهدكودك كاربرد دارد مي‏باشد 

يادآوري : با بررسي‏هاي به عمل آمده در مورد راحتي و بهداشتي بودن ميز و صندلي مورد مصرف در مراكز مهدكودك با توجه به شرايط اركونومي 1 كودكان و از نظر تنوع در روحيه كودكان ميزهاي مورد نظر اين استاندارد مي‏تواند از اشكال مختلف هندسي تهيه شود .

 

2 ـ تعاريف و اصطلاحات
در اين استاندارد واژه‏ها و اصطلاحات با تعاريف زير به كار رفته است : 2 ـ 1 ـ ارتفاع ميز : فاصله عمودي بالاترين نقطه صفحه رويه ميز از سطح زمين . 2 ـ 2 ـ طول ميز : عريض‏ترين فاصله بين دو لبه ميز .
در اين استاندارد واژه‏ها و اصطلاحات با تعاريف زير به كار رفته است :

2 ـ 1 ـ ارتفاع ميز : فاصله عمودي بالاترين نقطه صفحه رويه ميز از سطح زمين .

2 ـ 2 ـ طول ميز : عريض‏ترين فاصله بين دو لبه ميز .

2 ـ 3 ـ ارتفاع نشيمنگاه : فاصله عمودي بالاترين نقطه نشيمنگاه از سطح زمين .

2 ـ 4 ـ عرض نشيمنگاه : فاصله افقي بين دو طرف نشيمنگاه از سطح زمين .

2 ـ 5 ـ عمق نشيمنگاه : فاصله افقي بين دو لبه جلوئي و پشتي نشيمنگاه .

2 ـ 6 ـ ارتفاع پشتي : فاصله عمودي بالاترين نقطه پشتي از سطح زمين .

2 ـ 7 ـ بهر : بهر عبارت است از تعداد ميز و صندليهاي محتوي يك محموله كه از يك درجه و يك نوع با ابعاد يكسان تحت شرايط مشابه توليد شده است .

 

3 ـ ويژگيهاي فيزيكي
3 ـ 1 ـ صفحه رويه ميز : صفحات رويه ميز از اوراق فشرده چوبي با روكش‏هاي طبيعي يا مصنوعي بايد باشد . جنس روكش‏هاي زير و روي صفحات اوراق فشرده بايستي با همديگر همگن و متناسب باشند تا مانع تابيدگي صفحه رويه ميز , نشيمنگاه و پشتي صندلي شوند . 3 ـ 2 ـ صفحات نشيمنگاه و پشتي صندلي مي‏توانند از چوب طبيعي اوراق فشرده چوبي با روكش‏هاي مندرج در بند (3 ـ 1) و يا از ورزاليت و مواد پلاستيكي تزريقي باشند . 3 ـ 3 ـ ضخامت صفحات رويه ميز , نشيمنگاه و پشتي صندلي با احتساب روكش‏هاي مورد مصرف بايستي حداكثر 20 ميلي‏متر باشد .
3 ـ 1 ـ صفحه رويه ميز : صفحات رويه ميز از اوراق فشرده چوبي با روكش‏هاي طبيعي يا مصنوعي بايد باشد . جنس روكش‏هاي زير و روي صفحات اوراق فشرده بايستي با همديگر همگن و متناسب باشند تا مانع تابيدگي صفحه رويه ميز , نشيمنگاه و پشتي صندلي شوند .

3 ـ 2 ـ صفحات نشيمنگاه و پشتي صندلي مي‏توانند از چوب طبيعي اوراق فشرده چوبي با روكش‏هاي مندرج در بند (3 ـ 1) و يا از ورزاليت و مواد پلاستيكي تزريقي باشند .

 

3 ـ 3 ـ ضخامت صفحات رويه ميز , نشيمنگاه و پشتي صندلي با احتساب روكش‏هاي مورد مصرف بايستي حداكثر 20 ميلي‏متر باشد .

3 ـ 4 ـ قيدهاي زير ميز و صندلي مي‏توانند از چوب و يا از پروفيلهاي فلزي استاندارد باشند .

3 ـ 5 ـ پايه‏هاي ميز و صندلي نيز مي‏توانند از چوب و يا از پروفيلهاي فلزي استاندارد باشند .

3 ـ 6 ـ اتصال قيدهاي چوبي با پايه‏هاي چوبي و نشيمنگاه بايد به صورت كام و زبانه با چسب باشند .

3 ـ 7 ـ لبه و گوشه‏هاي ميز و صندلي بايد فاقد برندگي و تيزي باشند تا به لباس كودكان صدمه‏اي وارد نكند .

3 ـ 8 ـ محل اتصال پايه‏ها به قيدهاي فلزي بايستي صاف و صيقلي باشند تا بر اثر تماس دست ايجاد خراش نكند .

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید