بخشی از مقاله


چکیده

اولین حکم شرعی که از سوی خداوند بر پیامبر و مسلمین تشریع گردید و نخستین تشکل اجتماعی اسلام نماز بود. خداوند متعال از بندگانش خواسته است که همواره او را یاد کنند و ذکر او را به جای آورند. ذکر را میتوان نقطه شروع و سیر و سلوک به سوی قرب به پروردگار جهان دانست که بهترین نوع آن براساس آیات قرآن و احادیث، نماز میباشد. امنیت روحی و روانی از مقوله هایی است که در عین سادگی، و روشنی که به ذهن می رسد، در آن اختلاف آراء و نظر وجود دارد. واژه ای که ثبات و استقراری نداشته و هر فرد و گروه برای رسیدن به اهداف خویش از آن تعریف و تفسیر خاصی را بیان می کنند. افسردگی حالتی احساسی است که مشخصه آن اندوه، بی احساسی، بدبینی و احساس تنهایی است. مطالعه حاضر یک روش مروری بر کتب و مقالات موجود در کتابخانه و سایت های علمی معتبر میباشد. نتایج تحقیقات فراوان نشان میدهد که انجام اعمال و فرایض دینی از جمله نماز با تحریک احساسات معنوی در کاهش تنش ها و تأملات روزمره و تأمین سلامت و بهداشت روانی افراد مؤثر است.

واژههای کلیدی: فشار روانی، نماز، اضطراب


1

-1مقدمه

نماز از دیرباز در همه ادیان الهی وجود داشته و در تمامی آن ها از اهمیت خاصی برخوردار بوده است. در تاریخ اسلام نیز نماز اولین عبادتی بود که پیامبر (ص) به برپایی آن فرمان داد. نماز یکی از تعلیمات اساسی و از ارزشهای معنوی، اخلاقی و اجتماعی اسلام است و همچون کعبه است که سایر اعمال عبادی بر گرد آن میچرخند. نماز رکن و ستون دین است و در هیچ حالی کنار گذاشتنی و قابل بیاعتنایی نیست. نقش اثربخش و تحول آفرین نماز تا بدان جاست که میتواند مایه اصلاح تقوا، طهارت دل و بهبود روابط اجتماعی گردد. چون آثاراصلاحی و فواید فردی و اجتماعی نماز بی شماراست، این چنین در فرهنگ اسلام از جایگاه والا برخوردار شده است، به طوری که پذیرش همه اعمال به قبولی نماز در درگاه الهی مشروط گشته است.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید