دانلود مقاله نوسانات اقلیم مازندران و تأثیر آن بر بحرانهای اقلیمی با تأکید بر خشکسالی

word قابل ویرایش
11 صفحه
9700 تومان
97,000 ریال – خرید و دانلود

چکیده:

دراین مقاله به تحلیل نوسانات اقلیم استان مازندران و تأثیر آن بر بحرانهای اقلیمی با تأکید بر خشکسالی پرداخته شده است. تغییرات ویژگیهای بارش، دما و رطوبت از جمله موارد بررسی شده در این تحقیق میباشد.

برای بررسی تغییرات ویژگی بارش، پارامترهایی چون میانگین بارش، میانگین تعداد روزهای بارش و حداکثر بارش روزانه، در بررسی دما، پارامترهایی چون میانگین حداقل دما، میانگین حداکثر دما، میانگین دما و … در نظر گرفته شده است. رطوبت نسبی نیز در طول دوره آماری مورد بررسی و تحلیل واقع شد. برای دستیابی به پاسخ سؤالات مطرح شده در این تحقیق، روشهای مناسبی جهت عملیات آماری بر روی دادههای فوق در ایستگاههای منتخب اتخاذ گردید.همچنین برای دستیابی به یک ایده کلی از رفتار بارش و دما در مناطق مورد مطالعه از میانگین متحرک، به همراه تحلیل کمی روند استفاده شد. ضمن آن که برای مطالعه خشکسالی در منطقه مورد نظر هم از شاخص بارش استاندارد شدهSPI استفاده گردید.با بررسی پارامتر بارش در منطقه مورد مطالعه، مشخص شد که میانگین تعداد روزهای بارش تقریباً حول میانگین و روندی افزایشی داشته، در حالی که در دهه اخیر بارشها بیشتر به صورت رگباری موقت و زودگذر بوده و اصولاً بارندگی به صورت مداوم کمتر شده است. ضمن آن که حداکثر بارش ۲۴ ساعته نیز در طی سالهای اخیر از روندی کاهشی برخوردار بوده است.بررسی میانگین رطوبت نسبی، میانگین حداقل و حداکثر رطوبت در منطقه مورد مطالعه نیز، حاکی از آن بود که این پارامتر هم در طی سالهای اخیر از روندی کاهشی برخوردار بوده است. در این تحقیق، سریهای زمانی میانگین دما، میانگین حداقل دما و میانگین حداکثر دما مورد مطالعه، بررسی و تحلیل قرا گرفته است.

این بررسیها بیانگر افزایش در در دماهای حداقل و حداکثر مطلق ماهانه و سالانه، همچنین افزایش در میانگین دمای حداقل و حداکثر مطلق ماهانه و سالانه و افزایش در دماهای ماهانه و میانگین سالانه ایستگاههای مورد مطالعه میباشد. ناگفته نماند که در بین پارامترهای دمایی ذکر شده، دماهای حداقل، بیشترین تغییرات افزایشی را در این میان به خود دیدهاند.در مجموع میتوان بیان کرد که با توجه به روند افزایشی دما، بویژه در سالهای اخیر، تغییرات اقلیمی در منطقه مشهود بوده و به سمت خشکتر شدن پیش رفته که در این میان پدیده افزایش دما در دهههای اخیر، خود دلیلی بر گرایش به سمت اقلیم خشک تر می باشد.

واژگان کلیدی:اقلیم- تغییرپذیری- خشکسالی- دما– بارش–طوبت.

۱

مقدمه:

تغییراقلیم، یک پدیدهی پیچیده آب و هوایی در مقیاس جهانی و درازمدت میباشد که بر اثر آن، ناهنجـاریهـا و یـا نوسـاناتی در

روند پارامترهای هواشناسی، از جمله بارندگی و دما حاصل میشود. این ناهنجاریها در بسیاری از نقاط دنیا شدید بـوده و مـی-

تواند باعث اختلال در اکوسیستمهای طبیعی گردد. خشکسالی نیز از جمله اقلیمهایی است که بسیاری از منـاطق خشـک و نیمـه خشک دنیا را با شدتهای زیاد، هر چند سال یکبار در بر میگیرد(رضیئی و دیگران، .(۱۳۸۲

با شروع انقلاب صنعتی، مصرف سوختهای فسیلی که برای سالیان متمادی، در زمین مدفون شـده بـود، آغـاز شـد و بـا توسـعه
صنعتی و ازدیاد سرعت رشد جمعیت، به طور تصاعدی افزایش یافت. این رشد و رونق بـیش از حـد صـنعت باعـث رهاسـازی

عوامل آلوده کننده هوا و افزایش درصد گازهای سمی((So2 ,No2 ,Co ,Co2، همین طور افزایش اثر گلخانهای آنها شده است.

این گازها اگر چه دارای منابع طبیعی نیز میباشند، اما تغییرات غلظت آنها در مقیاس زمانی کم را میتوان به دلیـل فعالیـتهـای انسان دانست. از آنجا که شدت تغییراقلیم، ارتباط مستقیمی با میزان گازهای گلخانهای موجود در جو دارد، افزایش آن، باعث گرم شدن کره زمین و در پی آن ذوب شدن یخهای قطبی، بالاآمدن سطح آب دریاها و سایر تغییرات اقلیمی میشـود(بهیار و دیگـران،

.(۱۳۸۲

مواد و روشها:

به منظور بررسی و تحلیل نوسانات اقلیم استان مازندران و تأثیر آن بر بحـرانهـای اقلیمـی، اطلاعـات لازم بـرای ایـن تحقیـق از
ایستگاههای هواشناسی استان و سازمان هواشناسی کشور دریافت و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. بـه منظـور سـازماندهـی و
تجزیه و تحلیل دادهها، از صفحه گسترده Exel و نرمافزار آماری SPSS استفاده شده اسـت. برخـی از آمارهـای دریـافتی بـر

حسب تقویم میلادی بوده که به دلیل تأمین اهداف این تحقیق، برگرداندن آن به تقویم شمسی صورت گرفت.

علیرغم وجود روشهای مجاز، توصیههای سازمان هواشناسی جهانی و محافل برجسته آماری برای بازسازی شکافهای آمـاری کوتاه، بازسازی بیش از حد دادههای گمشده برای تغییر اقلیم توصیه نمیشود. لذا با توجه به این که از کل ایستگاههای سـینوپتیک و کلیماتولوژی موجود در استان، تعداد محدودی از آنها(به دلیل دادههای گمشده متوالی و یا طول دوره آماری کوتاه در برخی از

ایستگاهها) واجد شرایط مطلوب برای مطالعات تغییرات بارش، دما و رطوبت بودند، در این تحقیق از آمار بارش و میانگین دمـا و رطوبت ماهانه و سالانه ایستگاههای سینوپتیک و کلیماتولوژی با طول دوره آماری بیشتر، استفاده شده که پـس از آزمـون همگنـی مورد تحلیل آماری قرار گرفتند.

لازم به ذکر است که ایستگاههای سینوپتیک بابلسر، رامسر، نوشهر و قراخیل قائمشهر به ترتیب دارای ۵۸، ۵۳، ۳۲ و ۲۹ سال آمار
و ایستگاههای کلیماتولوژی»زردگل سرخآباد سوادکوه« و»رینه لاریجان« نیز به ترتیب دارای ۲۹ و ۲۵ سال آمار میباشند.

از آن جایی که آمارهای مذکور در بعضی از ماهها دارای نقص بود، برای پیدا کردن دادههای مفقوده، روشهای مختلف بازسازی و

تخمین دادهها از جمله روشهای درونیابی، استفاده از ایستگاههای معرف، روشهای همبستگی و … مورد مطالعه، بررسی وتحلیل قرار گرفت که در نهایت، روش تفاضلها(برای پارامترهای پیوستهی چون دما)و روش نسبتها(برای پارامترهای منقطعی چون بارش)انتخاب واستفاده گردید. بدون ارزیابی صحیح دادهها و تنها با انجام دادن تحلیلهای پیچیده آماری، نتایج قابل

اعتمادی بدست نخواهد آمد؛به همین دلیل و با توجه به وسعت منطقه، همچنین پراکنش ایستگاههای مورد نظر به منظور تعیین کیفیت آمارهای مورد استفاده، ایستگاههای موجود از نظر آماری نیز مورد بررسی قرار گرفت و با به کارگیری روشهای مختلف،

از جمله مقایسه نظری آمار همزمان ایستگاههای مختلف، کنترل مقادیر خیلی زیاد و یا خیلی کم و کنترل اعداد جا افتاده، آمار ایستگاهها مورد بررسی و تأیید واقع شد. پس از اتمام این مرحله، میبایست آمار موجود از نظر همگنی نیز مورد بررسی قرار می-

۲

گرفت، چون اغلب در یک دوره طولانی، ممکن است به دلیل تعویض مأمور آماربرداری و یا از بین رفتن حریم ایستگاه، آمارها،
همگن بودن خود را از دست بدهند. برای کنترل همگنی آمار، از روش آزمون توالی و نرم افزار SPSS استفاده شد. از روش

میانگین متحرک ۵ و ۷ ساله نیز برای به دست آوردن یک ایده مناسب از رفتار بلندمدت مؤلفههای غیرتصادفی سریهای اقلیمی استفاده شده است. با در نظر گرفتن این نکته که هیچ یک از شاخصهای تحلیل خشکسالی به طور ذاتی، برتر از بقیه شاخصها

نیست بلکه هر کدام از آنها برای کاربرد خاص خود مناسبتر از دیگر شاخصها است، در این تحقیق از شاخص SPI یا همان
شاخص بارش استاندارد شده، به منظور بررسی و تحلیل وضعیت خشکسالی استفاده شده است.

SPI شاخصی است که تنها بر پایه استفاده از معیار بارندگی استوار بوده و براساس تعریف و پایش خشکسالی و ترسالی، ارایه

شده و به تحلیلگر این امکان را میدهد تا تعداد وقایع خشکسالی و ترسالی اتفاق افتاده را برای هر گام زمانی دلخواه، تعریف و شناسایی نماید.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 9700 تومان در 11 صفحه
97,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد