بخشی از مقاله

فهرست:
مقدمه
چرا توليد برق‌ از سدها براي‌ آمريكا،اهميت‌ دارد؟
وضعيت‌ منابع‌ ملي‌ انرژي‌ برق‌ آبي‌ به‌چه‌ صورت‌ است‌؟
كاهش‌جمعيت‌ ماهيان‌ آزاد در منطقه‌
اگر نيروگاه‌ متوقف‌ شود، به‌ چه‌ صورت‌جايگزيني‌ انجام‌ خواهد شد؟
علاوه‌ بر توليد تميز برق‌، ديگر منافع‌نيروگاههاي‌ آبي‌ چيست‌؟
اثرات‌ منفي‌ ناشي‌ از پروژه‌هاي‌نيروگاههاي‌ آبي‌ چيست‌؟
راه‌ حلهاي‌ ديگر چيست‌؟

مقدمه:
اين‌ نوشتار مصاحبه‌اي‌ است‌ با مايك‌ و كوتانت‌ از بخش‌ علوم‌ زيست‌ محيطي‌آزمايشگاههاي‌ ملي‌ (ORNL) آمريكا. اين‌ دو در پي‌ يافتن‌ مسائل‌ مربوط به‌ گسترش‌ منابع‌برق‌ توليدي‌ از نيروگاه هاي آبي‌ (برق‌ آبي‌) هستند. اين‌ آزمايشگاهها انجام‌ ارزيابي‌ و مطالعات‌ديگر را به‌ همراه‌ صدور مجوز براي‌ طرحهاي‌ نيروگاههاي‌ آبي‌ در كميسيون‌ فدرال ‌قانونگذاري‌ انرژي‌ (FERC)، بر عهده‌ دارند. به‌ علاوه‌ آنها در زمينه‌ روشهاي‌ اجتناب‌ ياكاهش‌ اثرات‌ زيست‌ محيطي‌ اين‌ طرحها، تحقيقاتي‌ را براي‌ وزارت‌ انرژي‌ آمريكا و برخي‌ديگر از مراكز انجام‌ داده‌ و به‌ آژانسهاي‌ دولتي‌ و فدرال‌ و نيز بخش‌ خصوصي‌، مشاوره‌مي‌دهند. مايك‌ مسوول‌ گروه‌ Hydrosystems در بخش‌ مطالعات‌ اكوسيستمها و مدير برنامه‌ طرحهاي‌ FERC در بخش‌ انرژي‌ و >كوتانت‌< نيز يك‌ اكولوژيست‌ در بخش‌ علوم‌زيست‌ محيطي‌ است‌.* چرا توليد برق‌ از سدها براي‌ آمريكا،اهميت‌ دارد؟


ـ مايك‌: در حال‌ حاضر انرژي‌ موجود در آب‌ جاري‌، سهل‌ الوصول‌ترين‌، تجديدشونده‌ترين‌ و تميزترين‌ منبعي‌ است‌كه‌ براي‌ توليد برق‌ در كشور در اختيار است‌.اين‌ منبع‌ در بيشتر مناطق‌ كشور كه‌ داراي‌بارندگي‌ زياد بوده‌ و يا در مناطق‌ كوهستاني‌،قابل‌ دسترسي‌ است‌. ذكر اين‌ نكته‌ ضروري ‌است‌ كه‌ انرژي‌ برق‌ آبي‌ مهمترين‌ منبع‌تجديدپذير انرژي‌ براي‌ آمريكا بوده‌ و نسبت‌به‌ انرژي‌ زمين‌ گرمايي‌، زيست‌ توده‌(Biomass)، انرژي‌ خورشيدي‌ و باد قابل‌اعتمادتر، كاراتر و ارزانتر است‌. تميزترين‌منبع‌ نيز از آن‌ جهت‌ است‌ كه‌ فاقد انتشاردي‌اكسيد كربن‌، دي‌اكسيد گوگرد، اكسيدهاي‌نيتروژن‌ يا هرگونه‌ آلودگي‌ هواست‌. به‌ علاوه‌زائدات‌ جامد يا مايع‌ نيز توليد نمي‌كند.


انرژي‌ برق‌ آبي‌ ارزانترين‌ منبع‌ برق‌ درآمريكاست‌. هر كيلووات‌ ساعت‌ برق‌ توليدي‌ به‌ اين‌ روش‌ فقط نيازمند 0/6 سنت‌ هزينه‌براي‌ راهبري‌، تعمير و نگهداري‌ است‌ و اين‌ درحالي‌ است‌ كه‌ اين‌ هزينه‌ براي‌ نيروگاههاي‌ اتمي‌ و زغال‌ سنگي‌ به‌ ترتيب‌ 2/2 و1/2سنت‌ به‌ ازاي‌ هر كيلووات‌ ساعت‌ است‌. درمنطقه‌ ما يعني‌ دره‌ تنسي‌، نرخ‌ برق‌ پايين ‌بوده‌ و دليل‌ اصلي‌ آن‌ نيز وجود سهم‌ زياد برق‌حاصل‌ از سدهاست‌.
در حال‌ حاضر انرژي‌ برق‌ آبي‌ از اجزاي‌اصلي‌ بيشتر سيستمهاي‌ توليد برق‌ جهان‌ است‌. اين‌ انرژي‌ يك‌ پنجم‌ از انرژي‌ مصرفي‌در كل‌ جهان‌ را تامين‌ كرده‌ و بعد از انرژي‌فسيلي‌ در رتبه‌ دوم‌ منابع‌ توليد برق‌ است‌. در آمريكا قبلا اين‌ انرژي‌ تامين‌ 14 درصد ازمصرف‌ برق‌ را بر عهده‌ داشت‌ و در حال‌ حاضرتامين‌ كننده‌ 10 درصد برق‌ كشور است‌.نيروگاههاي‌ آبي‌ آمريكا سالانه‌ معادل‌ 500ميليون‌ بشكه‌ نفت‌، انرژي‌ توليد مي‌كنند. البته ‌سهم‌ اين‌ انرژي‌ در مناطق‌ مختلف‌ كشور،تفاوت‌ دارد مثلا در ايالتهاي‌ اطراف‌ كوه‌Rocky اين‌ انرژي‌ تامين‌ كننده‌ 14 درصد برق‌است‌ و در Pacific Coast اين‌ رقم‌ به‌ 63 درصدمي‌رسد. در Northwest Pacific كه‌ شديدا متكي‌ به‌ انرژي‌ برق‌ آبي‌ است‌ حدودا دو سوم‌برق‌ مصرفي‌ از 58 سد بزرگ‌ و كوچك‌ تامين‌مي‌شود.


* وضعيت‌ منابع‌ ملي‌ انرژي‌ برق‌ آبي‌ به‌چه‌ صورت‌ است‌؟
ـ مايك‌: تقريبا نيمي‌ از پروژه‌هاي‌ نيروگاه‌آبي‌ آمريكا به‌ صورت‌ فدرال‌ و نيمي‌ به‌ صورت‌غير فدرال‌ است‌. پروژه‌هاي‌ غير فدرال‌ ازكميسيون‌ فدرال‌ قانونگذاري‌ انرژي‌ (FERC)موافقتنامه‌هاي‌ 50 ساله‌ دريافت‌ مي‌كنند كه‌بايد هر دوره‌ تجديد شود. براي‌ مثال‌ تعدادي‌از 156 پروژه‌ توليد انرژي‌ برق‌ آبي‌ كه‌ در سال‌1943 ساخته‌ شده‌ بايد پيش‌ از تجديدموافقتنامه‌، اصلاحاتي‌ را براي‌ دستيابي‌ به‌استانداردها انجام‌ مي‌دادند. گاهي‌ نيز براي‌حفاظت‌ از محيط زيست‌ بايد اين‌ اصلاحات‌انجام‌ شوند كه‌ در اين‌ مورد

مي‌توان‌ به‌ كاهش‌جمعيت‌ ماهيان‌ آزاد در منطقه‌ Pacific Northwest اشاره‌ كرد. در بعضي‌ مواردبه‌ جاي‌ تجديد موافقتنامه‌، اين‌ كميسيون‌ممكن‌ است‌ تصميم‌ بگيرد كه‌ سد را حذف‌ كرده‌ و براي‌ كمك‌ به‌ مهاجرت‌ ماهيان‌ آزاد،جريان‌ آزاد رودخانه‌ را حفظ كند. اين‌تصميمات‌ مي‌تواند منجر به‌ كاهش‌ توليدبرق‌ و افزايش‌ حدود هشت‌ درصدي‌ در نرخ‌برق‌ براي‌ مصرف‌ كنندگان‌ اين‌ منطقه‌ شود.


طبق‌ قرارداد منعقده‌ ميان‌ ما و وزارت‌انرژي‌ آمريكا و كميسيون‌ مذبور،آزمايشگاههاي‌ ORNL ارايه‌ دهنده‌ مشاوره‌در زمينه‌ اصلاحاتي‌ هستند كه‌ نيروگاههاي‌آبي‌ براي‌ اخذ موافقتنامه‌ بايد به‌ مورد اجرا بگذارند. اين‌ آزمايشگاهها از توسعه‌نيروگاههايي‌ كه‌ همخوان‌ با محيط زيست ‌باشند، حمايت‌ مي‌كنند.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید