دانلود مقاله ارزیابی اثرات زیست محیطی اکوتوریسم بر اکوسیستم های آبی ایران

word قابل ویرایش
10 صفحه
5700 تومان

چکیده
یکی از بخشهایی که در صنعت توریسم مورد توجه گردشگران و جهانگردان قرار گرفته است صـنعت اکوتوریـسم اسـت. توریـسم

سبز، توریسم پایدار و بیوتوریسم واژههاى متنوعی است که براى گردشگرى طبیعت یا اکوتوریسم به کار برده می شود. اکوتوریسم در فارسی با عنوان طبیعت گردی معنی مـی شـود. طبـق آخـرین تعریـف انجمـن بـین المللـی اکوتوریـسم ( (TIESدر سـال “۱۹۹۱

اکوتوریسم مسافرتی است به مناطق طبیعی با تعهد به حفظ محیط زیست و آسایش مردم بومی”.
کشور پهناور ما، با ویژگی های طبیعی خاص برای اکوتوریسم منطقه بسیار مستعد در زمینه جذب گردشـگران طبیعـی در سـطح بـین

المللی به شمار می آید. باید توجه داشته باشیم که نعمت اکوتوریسم علاوه بر پدید آوردن هزاران شغل تازه، بهره برداری ناپایـدار از

عرصه های منابع طبیعی کشور را، به بهره برداری پایدار از منابع مزبور تبدیل می کند. توسعه اکوتوریسم می تواند بـا ایجـاد فرصـت های شغلی منافع اقتصادی بی شماری را بطور مستقیم متوجه مردم بومی کشورها کند و در این راستا امکانات ایجاد کاربری اقتـصادی برای افراد در حرفه های مرتبط با این صنعت و برای چشم اندازهای طبیعی و درنتیجه تأمین اعتبارات لازم در جهت حفظ آنها فراهم می شود. اکوتوریست ها غالبا با گرایش زیست محیطی هستند و می توانند در پالایش و حفاظت از محیط زیست، گـسترش فرهنـگ
زیست محیطی در بین مردم جوامع نقش مؤثری ایفاء کنند. البته اثرات مثبت اکوتوریسم در اکوسیستم های آبی می تواند بـسیار قابـل

توجه باشد ولی اثرات سوء آن نیز اجتناب ناپذیر بوده و با اثرات مثبت اکوتوریسم آمیخته است. به همین دلیل لازم است اثرات منفـی بر مناطق از طریق برنامه ریزی دقیق و مدیریت مؤثر برطرف شود. اصل راهنما برای توسعه اکوتوریسم در اکوسیستم هـای آبـی ایـن است که منابع طبیعی و انسانی به گونه ای تحت مدیریت قرار گیرند که ضمن ارتقای سطح بهره وری بازدید کنندگان، پیامدهای منفی

توسعه اکوتوریسم به حداقل خود برسد. دستیابی به این هدف مستلزم ارزیابی پتانسیل پیامدهای منفی و تجزیـه و تحلیـل عقلایـی از

چگونگی کنترل پیامدهاست. اکوتوریسم مسئله ای است که باید به دقت مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیـرد، ولـی آنچـه مهـم
است این است که اکوتوریسم به عنوان یک صنعت و یک منبع حفاظت از طبیعت که توأم با درآمدزایی می باشد مطرح گردد.

کلید واژه: اکوتوریسم، توریسم سبز، زیست محیطی، اکوسیستم های آبی

١

حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر

اولین همایش منطقهای اکوسیستمهای آبی داخلی ایران – ۱۷ الی ۱۸ آذر ماه ۱۳۸۷

-۱ مقدمه

گروه بزرگی از گردشگران جهان را آنهایی تشکیل میدهند که تنها برای دیدار از مناطق طبیعی نامـسکونی و دسـت نخـورده جهـان

سفر میکنند و به تماشای گیاهان و پرندگان و ماهی ها و دیگر جانوران میپردازند. به اینگونه از گردشگران که در اصل بـه دیـدار از زیست بوم و طبیعت میپردازند، نام اکوتوریست یا بومگرد داده شده است. بسیاری از کشورها بخـش هنگفتـی از درآمـد خـود را از

بومگردان خارجی تأمین میکنند. اکوتوریسم به عنوان شکلی از توریسم مبتنی بر بازار تعریف شده است که بعنوان ابزار توسعه پایدار
توسط NGO ها، خبرگان توسعه و آکادمی ها از ۱۹۹۰ شناخته و مورد مطالعه قرار گرفته است. برای داشتن یک اکوتوریـسم پایـدار

باید به شناسایی اصول اکوتوریسم پرداخت و نیز مؤلفه های مرتبط را بررسی کرد. برای توسـعه پایـدار توریـسم و اکوتوریـسم بایـد

یکپارچگی بین دو مؤلفه زیستی – فیزیکی (Biophysical) شـامل محـیط زیـست و زیـر سـاختها و مؤلفـه شـرایط اجتمـاعی – اقتصادی ( Socio-economic) برقرار باشد. به عنوان مثال عدم توجه به محدودیت های زیستی یک ناحیه ممکن اسـت مـانع از

برآورده شدن انتظارات سیاحان شود و یا این عدم هماهنگی باعث تخریب قابلیت های محیطی و یا حتی زیانهای فرهنگی – اجتماعی
در منطقه شود. انسان ذاتاً بخشی از طبیعت است. خیلی از حرکاتی که ما به اسـم اکوتوریـسم انجـام مـی دهـیم در حقیقـت تخریـب

طبیعت است، بنابراین در اکوتوریسم حفاظت نه تنها محیط زیست بلکه فرهنگ جامعه بومی آن منطقه را هم در بر می گیرد علاوه بـر آن صنعت اکوتوریسم در مقابل اثرات مثبت اقتصادی که دارد می تواند بار منفی قابل ملاحظه ای را از جنبه هـای زیـست محیطـی و اجتماعی برای یک کشور و یا یک محل به همراه داشته باشد. اکوتوریسم مزایای ناشناخته ای نیز دارد. در میان بیش از ۲۰۰ کشور دنیا

۵ کشور از آنها چهار فصل کامل را با همه خصوصیاتش تجربه می کنند که ایران یکی از آنهاست. بهاری با طـراوت، تابـستانی گـرم،
پاییزی لطیف و زمستانی سرد، با تنوع گونه های گیاهی و جانوری که از آنها به اصـطلاح (زیـست گونـه) یـاد مـی شـود در طبیعـت

خدادادی ایران یافت می شود. اکوتوریسم یکی از پرسودترین زمینه های تجارت بین المللی است و حجم عظیمی از گـردش سـرمایه را شامل می شود. سرمایه گذاری در طبیعت چندان سنگین نیست. کافیست ثروت اصلی طبیعت یعنی زیبایی و سلامتی آن را به خطر نیندازیم و محیط زیست و طبیعت را به نحو احسن حفظ نموده و از تخریب و انهدام آن جلوگیری کنیم. در این مقاله برخی از اثرات مثبت و منفی اکوتوریسم بر اکوسیستم های آبی مورد بررسی قرار گرفته است.

-۲ اکوسیستم های آبی ایران

فلات ایران که بیش از ۸۰ درصد خاک سرزمینی کشور ایران را در بر گرفته، تنوعی از چشم اندازهای کوهستانی، کوهپایه ای، دشـتی

و کویری و … را بوجود آورده است. همین ویژگی باعث شده که کشور ایران علیرغم قرار گرفتن در کمربند خـشک و نیمـه خـشک جهان دارای میکرواقلیم های متنوعی باشد. تنوع اقلیم، پستی و بلندی های فراوان، وجود دو دریای وسیع در شمال و جنوب کشور و

گسترش وسیع تشکیلات زمین شناسی دوران سوم زمین شناسی که اغلب شور هستند، باعـث شـده کـه انـواع مختلفـی از تالابهـا، از جنگل های مانگرو و صخره های مرجانی گرفته تا دریاچه های کوهستانی در آن شکل بگیرند.
از ۴۲ نوع تالاب مشخص شده توسط کنوانسیون رامسر در سطح جهان به جز یک نوع تالاب یعنی تالاب های تنـدرا بقیـه در کـشور

ایران یافت می شوند که بیانگر تنوع بسیار زیاد تالاب های ایرانی است. تا کنون بیش از ۸۴ تالاب با اهمیت در ایـران شناسـایی شـده

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
wordقابل ویرایش - قیمت 5700 تومان در 10 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد