دانلود مقاله وصیت و ارث

word قابل ویرایش
16 صفحه
8700 تومان
87,000 ریال – خرید و دانلود

ارث بردن از چه تاریخى آغاز شد:
گویا مساله ارث(یعنى اینکه بعضى از زنده‏ها اموال مردگان را تصاحب کنند)از قدیم‏ترین سنت‏هائى باشد که در مجتمع بشرى باب شده است، و این معنا در توان مدارک موجود تاریخى نیست، که نقطه آغاز آن را معین کند، تاریخ هیچ امت و ملتى، به آن دست نیافته است، لیکن علاوه بر اینکه ارث بردن رسم بوده طبیعت امر هم همان را اقتضا دارد، چون اگر طبیعت انسان اجتماعى را مورد دقت قرار دهیم، خواهیم دانست که مال و مخصوصا مال بى صاحب چیزى است که انسان طبیعتا خواستار آن بوده و علاقمند است آن مال را در حوائج‏خود صرف کند، و این حیازت مال، مخصوصا مالى که هیچ مانعى از حیازت آن نیست جزء عادات اولیه و قدیمه بشر است.

و نیز دقت در وضع طبیعى بشر ما را به این حقیقت رهنمون مى‏شود، که بشر از روزى که به تشکیل اجتماع دست زده چه اجتماع مدنى و چه جنگلى هیچگاه بى نیاز از اعتبار قرب و ولایت نبوده، (منظور ما از قرب و ولایت چیزى است که از اعتبار اقربیت و اولویت نتیجه‏گیرى مى‏شود)ساده‏تر بگویم که از قدیم‏ترین دوره‏ها بشر بعضى افراد را بخود نزدیکتر و دوست‏تر از دیگران مى‏دانسته، و این احساس و اعتبار بوده که او را وادار مى‏کرده،

اجتماع کوچک و بزرگ و بزرگتر یعنى بیت – خانواده – و بطن – دودمان – و عشیره و قبیله – و امثال آن را تشکیل دهد، و بنا بر این در مجتمع بشرى هیچ چاره‏اى از نزدیکى بعضى افراد به بعض دیگر نیست، و نه در دورترین دوران بشر و نه در امروز نمى‏توان انکار کرد که فرزند نسبت‏به پدرش نزدیک‏تر از دیگران است، و همچنین ارحام او بخاطر رحم، و دوستان او بخاطر صداقت، و برده او بخاطر مولویت، و همسرش بخاطر همسرى، و رئیس به مرئوسش و حتى قوى به ضعیفش ارتباطى بیشتر دارد هر چند که مجتمعات در تشخیص این معنا اختلاف دارند، اختلافى که شاید نتوان آنرا ضبط کرد. و لازمه این دو امر این است که مساله ارث نیز از قدیم‏ترین عهدهاى اجتماعى باشد.

تحول تدریجى ارث:
این سنت مانند سایر سنت‏هاى جاریه در مجتمعات بشرى همواره رو به تحول و تغییر بوده و دست تطور و تکامل آن را بازیچه خود کرده است، چیزى که هست از آنجائى که این تحول در مجتمعات همجى و جنگلى نظام درستى نداشته، بدست آوردن تحول منظم آن از تاریخ زندگى آنان بطورى که انسان به تحقیق خود وثوق و اطمینان پیدا کند ممکن نیست، و کارى است‏بس مشکل.

آن مقدارى که از وضع زندگى آنان براى انسان یقینى است، این است که در آن مجتمعات زنان و افراد ناتوان از ارث محروم بوده‏اند، و ارث در بین اقرباى میت مخصوص اقویا بوده، و این علتى جز این نداشته که مردم آن دوره‏ها با زنان و بردگان و اطفال صغیر و سایر طبقات ضعیف اجتماع معامله حیوان مى‏کردند، و آنها را مانند حیوانات مسخر خود و اسباب وسائل زندگى خود مى‏دانستند، عینا مانند اثاث خانه و بیل و کلنگشان، تنها بخاطر سودى که از آنها مى‏بردند به مقدار آن سود براى آنها ارزش قائل بودند

و همانطور که انسان از بیل و کلنگ خود استفاده مى‏کند ولى بیل و کلنگ از انسان استفاده نمى‏کند، افراد ضعیف نامبرده نیز چنین وضعى را داشتند، انسانها از وجود آنها استفاده مى‏کردند ولى آنان از انسان استفاده نمى‏کردند، و از حقوق اجتماعى که مخصوص انسانها است‏بى بهره بودند.
و با این حال تشخیص اینکه قوى در این باب چه کسى است؟مختلف بود، و زمان به زمان فرق مى‏کرد، مثلا در برهه‏اى از زمان مصداق قوى و برنده ارث رئیس طایفه و رئیس ایل بود، و زمانى دیگر ارث را مخصوص رئیس خانه، و برهه‏اى خاص شجاع‏ترین و خشن‏ترین قوم بود، و این دگرگونگى تدریجى باعث مى‏شد که جوهره ارث نیز دگرگونگى جوهرى یابد.

و چون این سنت‏هاى جاریه نمى‏توانست‏خواسته و قریحه فطرت بشر را تضمین کند، یعنى سعادت او را ضمانت نماید، قهرا دستخوش تغییرها و دگرگونى‏ها گردید، حتى این سنت در ملل متمدنى که قوانین در بینشان حاکم بوده است، و یا حداقل سنت‏هائى معتاد و ملى در بینشان حکم قانون را داشته، از این دگرگونگى دور نمانده است، نظیر قوانین جارى در روم و یونان و هیچ قانون ارثى که تا به امروز بین امتها دایر بوده به قدر قانون ارث اسلام عمر نکرده، قانون ارثى اسلام از اولین روزى که ظهور یافت تا به امروز که نزدیک چهارده قرن است عمر کرده است.

وراثت در بین امتهاى متمدن:(محرومیت زنان و فرزندان صغیر از ارث)
یکى از مختصات اجتماعى امت روم این است که رومیها براى بیت – دودمان – بخودى خود استقلال مدنى قائل بودند، استقلالى که بیت را از مجتمع عمومى جدا مى‏ساخت و او و افراد او را از نفوذ حکومت در بسیارى از احکامش حفظ مى‏کرد ساده‏تر بگویم آنچنان براى بیت استقلال قائل بودند که حکومت‏حاکم بر اجتماع نمى‏توانست‏بسیارى از احکام که مربوط به حقوق اجتماعى بود در مورد افراد آن بیت اجرا کند بلکه به اعتقاد رومیان بیت‏خودش در امر و نهى و جزا و عقوبت و امثال آن مستقل بود.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 8700 تومان در 16 صفحه
87,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد