بخشی از مقاله

بودجه ریزی عملیاتی و نقش آن در اصلاح الگوی مصرف منابع در سازمانهای غیر انتفاعی و دولتی

چکیده:
سازمانهای امروزی بیشتر از دوره های قبل به دنبال افزایش کارایی و اثر بخشی منابع مصرفی خود می باشند تا از این طریق بتوانند بهتر به مسئولیت پاسخگویی مالی خود عمل نمایند . بودجه ریزی عملیاتی با مشخص کردن فعالیت ها و بر نامه های اصلی و رو به مردم سازمانها و تعیین بهای تمام شده آنها و استقرار سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت می تواند از طریق حذف فعالیت های فاقد ارزش افزوده و مدیریت هزینه به اصلاح الگوی مصرف سازمانهای دولتی و غیر انتفاعی کمک نماید . تاکید برسیستمهای مدیریت هزینه و تخصیص بهینه منابع باعث افزایش رضایت مردم و بالا رفتن سطح رفاه اجتماعی می گردد. در این مقاله محقق به دنبال بررسی تاثیر نقش بودجه ریزی عملیاتی در اصلاح الگوی مصرف سازمانهای غیر انتفاعی و به طور موردی سازمان جهاد کشاورزی می باشد. از آنجا که اختصاص هدفمند اعتبار به فعاليت هاي هر سازمان مي تواند ضمن شفاف سازي نحوه توزيع منابع، امکان پايش عملياتي و انتظار براي دسترسي به نتايج هزينه ها را فراهم سازد، استفاده از سیستم بودجه ریزی عملیاتی می تواند گام موثري در اصلاح الگوی مصرف منابع و افزايش کارايي و اثر بخشي اعتبارات بوده و باعث شفاف سازي عمليات دولت و افزايش مسئوليت پاسخگويي آنها در برابر مردم خواهد بود. از انجا که سال 1388 به سال اصلاح الگوی مصرف توسط مقام معظم رهبری نامگذاری شده است لذا استفاده از این سیستم می تواند در تحقق این امر موثر واقع شود

واژه هاي کليدي: بودجه ،بودجه بندي عملیاتی PBB ، فعاليت ، بهاي تمام شده فعاليتها

مقدمه
بودجه ریزی عملیاتی نوعی سیستم برنامه ریزی ، بودجه ریزی و ارزیابی عملکرد می باشد که بر رابطه بودجه هزینه شده و نتایج مورد انتظار تاکید می ورزد.در چارچوببودجه ریزی عملیاتی ، بخش های مختلف اداری بر اساس استاندارد های مشخصی تحت عنوان شاخص های عملکرد پاسخگو هستند و مدیران در تعیین بهترین شیوه نیل به نتایج ، از اختیار عمل بیشتری برخوردارند .از طرف دیگر در چارچوب چنین شیوه ای مشارکت سیاستگذاران ، مدیران و حتی شهروندان در قالب برنامه های راهبردی ، اولویت های هزینه ای و لرزیابی عملکرد صورت می گیرد. شناسایی ارتباط میان برنامه ریزی راهبردی و تخصیص منابع ، با توجه به افق های بلند مدت ، از اهداف دیگر بودجه ریزی عملیاتی تلقی می شود (محمودی ،1387) .عدم وجود اطلاعات مناسب درباره بهای تمام شده محصولات و همچنین نبود بودجه در مورد آن باعث شده که مدیران اطلاعات کافی برای تصمیم گیری ها و مدیریت هزینه و کاهش هزینه ها و افزایش کیفیت را نداشته باشند . در نتیجه انجام بودجه بندی عملیاتی و محاسبه بهای تمام شده می تواند به عنوان بازوی موثر به کمک مدیران بیاید و باعث رشد وپیشرفت سازمانها گردد.( انصاری ، زینالی ، 1387)
اصلاح نظام بودجه ريزي و ارتباط هدفمند منابع با برنامه هاي عملياتي در تدوين سياستهاي استراتژيک برنامه سوم توسعه کشور مورد توجه قرار گرفته و به تبع آن در بند «ب» تبصره 23 قانون بودجه سال 1381 و همچنين در بند «ر» تبصره 1 قانون بودجه سال 1382، سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور موظف گرديد در راستاي اصلاح نظام بودجه ريزي نسبت به عملياتي کردن بودجه، اصلاح نظام برآورد درآمدها و هزينه ها در تمامي دستگاههاي اجرايي اقدام نموده و توزيع اعتبارات مربوط به هزينه ها را براساس نياز دستگاه و فعاليت هايي که صورت مي گيرد انجام دهد. در بند «ب» تبصره 4 قانون بودجه سال 1383 به بيان اهميت اجراي بودجه ريزي بر مبناي عملکرد به منظور منطقي نمودن حجم و اندازه دولت، کاهش تدريجي اعتبارات هزينه اي و بهبود ارائه خدمات به مردم و جلب مشارکت بخش غير دولتي و توسعه اشتغال و صرف بودجه و درآمدهاي عمومي پرداخته است. همچنين در قانون برنامه چهارم توسعه کشور نيز بر اجراي بودجه ريزي عملیاتی و محاسبه بهای تمام شده تأکيد فراوان شده است که مي توان به مواد 138 و 144 اشاره کرد. اخیرا هم در بر نامه پنجم توسعه در بند 32 آن به عنوان سیاست کلان تاکید بر تبدیل نظام بودجه ریزی کشور به بودجه ریزی عملیاتی شده است و همچنین با توجه به اصل 44 و خصوصی شدن شرکت های دولتی، محاسبه بهای تمام شده و پیاده سازی سیستم بودجه بندی عملیاتی مبتنی بر ABC به عنوان اصل انکار ناپذیر می باشد.( قانون برنامه چهارم توسعه)
بودجه ريزي عملياتي عوامل صرفه جويي و اثربخشي را به ابعاد سنتي بودجه ريزي اضافه مي كند نظام بودجه ريزي عملياتي بين كارآيي واثربخشي تمايز قائل مي شود.در کارايي استفاده مفيد از منابع مورد نظر است، در حالي که اثربخشي با عملكرد مرتبط است. عمومي كمياب، مورد استفاده قرار مي دهد .
تجربه كشورها نشان مي دهد كه بودجه ريزي عملياتي صرفًا پيوند ميان شاخص هاي عملكردو تخصيص منابع نمي باشد بلكه از گزينه هاي سياسي نيز متأثر مي شود و داراي مزيت هاي فراواني مي باشد كه از جمله مزاياي اصلي آن به شرح زير مي باشد( انصاری ، زینالی)
الف ) افزايش پاسخگويي عمومي
اگرچه بسياري از دولت ها دسترسي به اطلاعات عملكرد خود را امكان پذير مي سازند، اما در وراي بحث هاي سياسي، اطلاعات عملكرد منتج از بودجه ريزي عملياتي مي تواند به شيوه هاي مختلف نظير اسناد بودجه اي، برنامه هاي راهبردي و گزارش عملكرد به اطلاع عموم برسند.
ب ) مديريت براي عملكرد بهتر
اطلاعات عملكرد، بيشتر مورد استفاده مديراني است كه مايل هستند تا كارآيي عملياتي برنامه ها و فرآيندهاي كاري خود را افزايش دهند. تشويق مديران به استفاده از بودجه ريزي عملياتي،مستقيم ترين پيوند ميان اطلاعات عملكرد و افزايش كارآيي و كيفيت خدمات است . اين رويكرد بااستفاده هاي منفي از اطلاعات عملكرد، از جمله استفاده براي تنبيه و مجازات يا پاداش فردي كه خطرتشويق به قانون گريزي يا سوء استفاده از سيستم به جاي بهبود عملكرد را در پي دارد، متفاوت مي باشد .
شاخص هاي كارآيي، حجم كار، كيفيت خدمات و رضايت مشتري شاخص هايي هستند كه براي بهبود عملكرد مديران ارزش زيادي دارند . اين شاخص ها را مي توان براي تعيين اهداف عملكردو طراحي راهبردهايي براي نيل به اين اهداف، رهگيري عملكرد در طول زمان، مقايسه عملكرد باعملكرد سازمان هاي ديگر و انعقاد قراردادهايي مبني بر عملكرد بين كاركنان دولت و بخش خصوصي به كار برد.

ج ) بهبود نحوه تخصيص منابع
در بودجه ريزي عملياتي، منابع با شاخص هاي عملكرد مر تبط مي شود . مرتبط ساختن برنامه ريزي راهبردي با تخصيص منابع يكي از الزامات اصلي تخصيص منابع بر مبناي هدف است .سازمان ها بايد شاخص هاي عملكرد و اهداف راهبردي را در بودجه هاي پيشنهادي خود ارائه دهند .اين شيوه به تصميم گيران در زمينه تخصيص منابع در بين سازمان ها كمك مي كند و مستلزم آن است كه تحليل گران بودجه، ضرورت بودجه درخواستي هر سازمان ، رابطه آن با اولويت هاي برنامه راهبردي سازمان، اهميت آن براي اهداف سياست هاي دولت و خطرات يا ميزان عدم قطعيت برآوردهزينه ها را بررسي كنند.اين رويكرد تضمين مي كند كه همه پيشنهادهاي بودجه اي با استفاده از معيارهاي يكسان تحليل شوند و اهميت نسبي آنها در نظر گرفته شود.
: به طور خلاصه مي توان مزاياي بودجه ريزي عملياتي را چنين عنوان نمود. ) مطالب آموزشي اجراي بودجه ريزي عملياتي در سال ١٣٨٥، ۱۳۸۴)
1- شفا ف سازي فرآيند بودجه ريزي
۲‐ افزايش كارآيي و اثربخشي عملكرد دولت و سازما نها از طر يق تمركز منافع در جهت ضرور يترين و مهمترين نتايج
۳‐ اصلاح و بهبود تصميم گيري در مورد مؤثرترين راه براي استفاده از منابع محدود كشور
۴‐ بهبود عملكرد از طريق پيوند بودجه و عملكرد برنامه
۵‐ تقويت حس مسئوليت پذيري مديران در فرآيند بودجه ريزي
۶‐ زمينه سازي براي كنترل اثربخشي سازمان
۷‐ كمك در توجيه بودجه سازمان

ارایه الگوی صحیح و اصلاح الگوی موجود مصرف، به معنای حفظ ، تقویت ، سامان دهی به ظرفیت ها و امکانات بی پایان کشوری است که می خواهد در دوره معاصر تمدن اسلامی را بازسازی و جامعه نمونه ای را برای ارایه به دیگر جوامع، معرفی کند. از این روست که از میان اصلاح الگوی تولید و توزیع و مصرف ، به اصلاح الگوی مصرف در بخش های دولتی و خصوصی و عمومی توجه داده شده است.
اما چرا سالی برای این مساله اختصاص و نامگذاری شده است؟ به چه علت و سببی نیاز است که بر این مساله تاکید شود و با چه روشی تاکید شود؟

می دانیم که یکی از روش های اهتمام و توجه بخشی به چیزی، ایجاد دغدغه عمومی و متاثر ساختن افکار عمومی از راه غرقه سازی است. غرقه سازی جامعه در چیزی می تواند فرصت ها و امکانات را در جهت و مسیر مشخص و برنامه ریزی شده ای قرار دهد. اگر بتوان افکار عمومی را از طریق غرقه سازی درگیر کرد ، می توان امید داشت که دولت و ملت بتواند بر اساس برنامه مشخص و تعیین شده ای چون چشم انداز بیست ساله و یا تفکر تمدن سازی به اهداف خویش دست یابد. اما این زمانی ممکن و شدنی است که همه مولفه های غرقه سازی فراهم آید و همانند دوران جنگ و سازندگی هم و غم خرد و کلان جامعه از توده های مردمی تا رهبران و مسئولان دولتی شود.
چنان که گفته شد بخش دولتی مهم ترین و اساسی ترین بخش در حوزه مصرف است؛ زیرا بی گمان مهم ترین مصرف کننده منابع متعدد و متنوع کشور، دولت می باشد. چنان که دولت ، با اصلاح الگوی مصرف خود می تواند فرصت الگوبرداری را به دیگر بخش ها بدهد.


روش تحقيق
با توجه به اينکه هدف اين تحقيق بررسی ارتباط سیستم بودجه ریزی عملیاتی با اصلاح الگوی مصرف در سازمانها ی دولتی می باشد، لذا مطالعات بيشتر به صورت ميداني بوده است و پژوهشگر به منظور انجام مطالعات ميداني و گردآوري داده هاي مورد نياز ابزار سنجش و ظروف اطلاعاتي را خود به ميدان مي برد و با استفاده از ابراز مذکور به جمع آوري اطلاعات مي پردازد. روش هاي جمع آوري اطلاعات از طريق مشاهده، پرس و جو، مصاحبه و بررسي اسناد و مدارک مي باشد . محقق ابتدا از طريق جمع آوري برخي از مدارک از سازمانها و ارگان هاي مربوط از قبيل نمودار سازماني ، شرح وظايف ، اهداف سازماني ، قرارداد هاي موجود ، موافقتنامه اعتبارات هزينه اي و ليست هزينه ها، داده هاي اوليه را گردآوري و سپس از طريق حضور در سازمان و مصاحبه با مسئولين بودجه و کارشناسان امور مالي به طبقه بندي هزينه ها براساس ماهيت طبيعي و سپس طبقه بندي براساس مستقيم و غيرمستقيم کرده است .

 

یافته های تحقیق
به نظر می رسد که در انتخاب نامگذاری سال 88 خورشیدی ، توجه ویژه ای به بخش مصرف حوزه اقتصادی شده است. اما این پرسش مطرح است که چرا از مسایل مهمی که در حوزه مسائل و موضوعات اقتصادی از تولید تا توزیع تا مصرف وجود دارد، تنها بر مسایل مربوط به حوزه مصرف، توجه و تاکید ویژه ای با انتخاب نام سالی شده است؟ برای پاسخ به این سوال بهتر است که ابتدا به موارد زیر بپردازیم و سپس نقش بودجه ریزی عملیاتی و هزینه یابی بر مبنای فعالیت را در آنها مورد بررسی قرار دهیم :
- اصلاح الگوی مصرف، فقط اصلاح میزان مصرف نیست.
این موضوع مهمی است. چرا که احساس می کنم ممکن است ساده ترین و نزدیکترین برداشت از شعار امسال، همین باشد. در دید و بازدیدهای عید، اکثرا روی این محور تاکید داشتند. حال این که فکر می کنم موضوع قدری عمیق تر از اینها باشد. می دانید که ما ساز و کار مندرسی در صرف درآمدهای ملی داریم. ساز و کاری که دولت چندبار یه قصد انهدام آن اقدامات مهمی انجام داده است. مثل هضم سازمان مدیریت در نهاد ریاست جمهوری و کوچکتر کردن حجم بودجه از انبوه ردیفها به محورهای کلی... اگرچه که هنوز جهاز هاضمه مجلس، این لقمه آخری را برنتابید و بودجه دولت را زیر و رو کرد، اما

فکر می کنم مهمترین اقدامی که درسال جاری انجام داد، اصلاح الگوی بودجه ریزی است و جواز حاکمیتی این امر مهم و سرنوشت ساز نیز اینک توسط عالی ترین مقام کشور صادر شده است. من فکر می کنم الگوی مصرف درآمدهای ملی (بودجه) در صدر مواردی است که باید اصلاح شود. البته بزرگان قوم باید در مورد محورهای این اصلاحات قلم فرسایند و سخن برانند، اما به نظر می رسد عطف منابع ملی به سمت و سوی برون سپاری ماموریتها به خارج از دولت و تقویت بخش غیر دولتی , کوچک کردن حجم دولت از عمده محورهای این اصلاحات است. دولت باید در نقش تنظیم کننده روابط و مناسبات و ناظر بر نحوه مدیریت مصرف باید نقش ایفا کند نه آن که راسا به تصدی مدیریت مصارف و منابع بپردازد. برای نیل به این هدف لازم است که از سیستم های محاسبه بهای تمام شده مبتنی بر هزینه یابی بر مبنای فعالیت و بودجه بندی عملیاتی خروجی محور و سیستم های مدیریت هزینه استفاده نمایند
- . اصلاح الگوی مصرف، مستلزم "تحول" در نظام اداره کشور
دولت و مجلس به عنوان هیات مدیره و مجمع عمومی اجرایی و تقنینی کشور، هرگاه در صدد رفع مشکل یا مقابله با وضعیت یا ایجاد راهکار برای مسائل باشند، ابزارهای خود را تنها در نظام بروکراتیک اداری جستجو می کنند. به این ترتیب، اکثرا بخش هایی در پیکره دیوانسالاری، وظیفه باربرداری از اعضای آسیب دیده یا ناتوان را بر عهده می گیرند که خود در صدر فهرست علل و عوامل آسیب رسان هستند. به عبارت کوتاهتر ما معضلات بروکراسی را از طریق ساز و کارهایی تعقیب می کنیم که خود "بروکراتیک" هستند. در نتیجه به نظ می رسد که با اجرای اصل 44 قانون اساسی و تحول در نظام اداری و بون سپاری کارها و محاسبه بهای تمام شده و بودجه بندی عملکرد محور به بهتر اجرا شدن این تحولات کمک کرد .


- اصلاح الگوی مصرف، یعنی سپردن مدیریت مصرف به بخش غیر دولتی


ما نباید همه انرژی مدیریتی و سیاسی کشور را در "دولت" هزینه کنیم، چنان که اکنون مجلس و دولت ما چنین می کنند. هیچ قانون، طرح یا لایحه ای به پیشنهاد بخش غیر دولتی محل طرح در مجلس ندارد. منافذ ورودی مجلس به سمت بخش غیر دولتی باید گشاده شود. ساز و کارهایی برای ورود مستقیم طرح از سوی بخش غیر دولتی به مجلس باید ایجاد شود. بخش غیر دولتی باید فارغ از فیلتر رسوب گرفته دولت، باید در فصل بودجه و غیر آن بتواند از حقوق خود در کشور دفاع کند.

بلکه باید ترتیبی اتخاذ کنیم که این منبع فیاض، مستقیما و بلاواسطه در بخش غیر دولتی نیز بهمصرف برسد. بدیهی است که مصرف در بخش غیر دولتی، بهره ور و بسیار بهینه تر خواهد بود. در نتیجه کوچک سازی دولت ، اجرای اصل 44 قانون اساسی باعث می شود به اصلاح اگوی مصرف در سازمانها کمک نماید که این کار می توتند از طریق قرار دادن اطلا عات کمی و کیفی در مورد هزینه های انجام شده خدمات و فعالیت ها ایجاد شود . برای ایجاد چنین اطلا عاتی نیاز به پیاده سازی سیستم بودجه ریزی عملیاتی مبتنی بر هزینه یابی بر مبنای فعالیت می باشد .
- اصلاح الگوی مصرف، در گرو دولت - زدایی فرایندها:


تنها زمانی می توان انتظار داشت که الگوی مصرف اصلاح شود، که صاحب الگو خود، مصرف را اصلاح کند. دولت به موجب ردیفهای بودجه، مجوز مصرف دارد. به این امر در سال جاری باید نگاهی دوباره کرد. توسعه دولت باید یکبار برای همیشه متوقف شود. روشهای تبدیل اجزای دولت به ماهیتهای باثبات ولی غیر دولتی باید قانونمند شود. دولت باید کوچک شود و وظایف دولت فیزیکی به "دولت الکترونیکی" واگذار شود. پرواضح است که تنها نمی توان از نظام توقع داشت که به این سمت و سو حرکت کند، بلکه بخش غیر دولتی نیز باید مدل و الگوی حاکم بر خود را که صرفا "کارگری و زیردستی نظام دولتی" است به "شریک استراتژیک و سهامدار سرمایه ملی در کنار نقشهای دولتی" تغییر دهد.


برای رسیدن به این اهداف محقق سیتم بودجه ریزی عملیاتی خروجی محور را در سازمان جهاد کشاورز ی مورد بررسی قرار داده و سپس به بررسی سیستم مدیریت هزینه برای رسیدن به هدف اصلاح الگوی مصرف پرداخته است .
مراحل اجرای سیستم بودجه ریزی عملیاتی خروجی محور مبتنی بر فعالیت در سازمان جهاد کشاورزی به شرح زیر می باشد
- تعیین پیامد ها و اهداف بلند مدت
- تعیین بر نامه ها جهت تامین اهداف بلند مدت
- تعیین فعالیت های خروجی زیر مجموعه هر برنامه
- تعیین میزان کمی هر یک از فعالیت ها و برنامه های خروجی


- تعیین فعالیت های داخلی سازمان جهت انجام این خدمات و برنامه های خروجی
- تعیین میزان منابع مصرف شده توسط فعالیت های داخلی جهت انجام فعالیت های خروجی و برنامه ها
در این تحقیق محقق مدل بودجه ریزی عملیاتی مبتنی بر ABC را در سازمان جهاد کشاورزی پیاده کرده است و سپس تاثیر آن را بر اصلاح الگوی مصرف مورد بررسی قرار داده است . با توجه به مطالعات انجام شده هر یک از این مراحل به صورت زیر مشخص شده است:
برنامه‌هاي مصوب
اهداف بلند مدت وبرنامه‌هاي مصوب و واحد سنجش در سازمان جهاد کشاورزي به شرح زير مي‌باشد.
جدول 1: برنامه های مصوب
شماره طبقه بندي عنوان برنامه‌ها واحد سنجش
40128 کنترل و مبارزه با آفات و بيماريهاي گياهي و علفهاي هرز هکتار


40119 افزايش سطح پوشش خدمات ترويجي درصد
40125 ساماندهي مالکيت و صدور سند اراضي دولتي وکشاورزي هکتار
40118 افزايش توليد محصولات زراعي هزارتن

 


30480 هزينه هاي مربوط به خانواده هاي شاهد و ايثارگر نفر
40117 افزايش توليد محصولات دام و طيور هزارتن
40123 تکثير وبازسازي ذخاير آبزيان ميليون قطعه
40116 افزايش توليد محصولات باغي هزارتن
40115 ارتقاء ضريب مکانيزاسيون کشاورزي اسب بخار در هکتار
40121 بهبود فرآوري و کاهش ضايعات محصولات کشاورزي تن
40132 افزايش توليد آبزيان پرورشي هزارتن


40160 پرداخت ديون و بازخريدي کارکنان نفر
30479 هزينه هاي مربوط به بازنشستگان دولت نفر
40106 ساماندهي اراضي کشاورزي هزارهکتار

فعالیت های زیر مجموعه این بر نامه ها و اهداف بلند مت که به عنوان فعالیت های خروجی نامگذاری شده به شرح زیر می باشد برای ردیابی هزینه های فعایت های داخلی به فعالیت های خروجی ( محصولات و خدمات ) فعالیت های داخلی انجام دهنده محصولات و خدمات هم گزارش شده است . به طور خلاصه محصولات و خدمات این سازمان مشخص شده و همچنین فعالیت های داخلی انجام دهنده آن نیز مشخص گردیده است .لازم به ذکر است که هزینه هایی که مربوط به ارائه خدمات و تولید خدمت غیر عملیاتی است ابتدا در فعالیت غیر عملیاتی تجمیع شده و از ان به این محصولات و خروجی های غیر عملیاتی ردیابی و یا از طریق محرک هزینه سرشکن می شود .


جدول 2 :فعاليتها و شاخص هاي اندازه‌گيري و دواير عملياتي انجام دهنده آن
شماره طبقه‌بندي برنامه عنوان برنامه/فعاليت واحد سنجش فعالیت های عملياتي
انجام دهنده آن
40128 برنامه: کنترل و مبارزه با آفات و بيماريهاي گياهي و علفهاي هرز هکتار
فعاليت: نظارت و کنترل آفات عمومي وهمگاني هکتار فعالیت مديريت حفظ نباتات
فعاليت: نظارت و کنترل بر توزيع و مصرف هکتار فعالیت مديريت حفظ نباتات
فعاليت: مبارزه بيولوژيک عليه آفات نباتي هکتار فعالیت مديريت حفظ نباتات

 


فعاليت: مبارزه تلفيقي عليه آفات نباتي هکتار فعالیت مديريت حفظ نباتات
فعاليت: نظارت و کنترل آفات قرنطينه‌اي هکتار فعالیت مديريت حفظ نباتات
40125 برنامه: ساماندهي مالکيت و صدور سند اراضي دولتي و کشاورزي هکتار
فعاليت: رسيدي و رفع موانع حقوقي اختلاف در اجراي قوانين مورد عمل پرونده فعالیت مديريت امور اراضي
فعاليت تعيين تکليف اراضي خالصه ـ دولتي ـ متصرف ـ اصلاحات اراضي و کشت موقت هکتار فعالیت مديريت امور اراضي
فعاليت: تشکيل پرونده بررسي طراحي متقاضي واگذاري اراضي و نظارت بر احيا و واگذاري پرونده فعالیت مديريت امور اراضي
فعاليت: تعيين حريم روستا روستا فعالیت مديريت امور اراضي
40125 فعاليت: استعداد سنجي اراضي براي واگذاري هکتار فعالیت مديريت امور اراضي


فعاليت: اجراي قانون حفظ کاربري اراضي زراعي و باغها هکتار فعالیت مديريت امور اراضي
فعاليت: شناسايي و صدور اسناد مالکيت اراضي کشاورزي ـ دولتي و تملک آنها هکتار فعالیت مديريت امور اراضي
30480 برنامه: هزينه‌هاي مربوط به خانوده‌هاي شاهد و ايثارگر نفر
فعاليت: هزينه‌هاي مربوط به خانواده‌هاي شاهد و ايثارگر نفر فعالیت غيرعملياتي
40123 برنامه: تکثير و بازسازي ذخاير آبزيان ميليون قطعه
فعاليت: نظارت بر فعاليتهاي رهاسازي بچه ماهي و بچه ميگو و ساير آبزيان ميليون قطعه فعالیت شيلات

 


فعاليت کليه مواد مصرف شدني آزمايشگاهي مراکز تکثير و پرورش، ماهي و ميگو مرکز فعالیت شيلات
فعاليت: نگهداري تجهيزات کارگاهي تکثير و پرورش آبزيان مرکز فعالیت شيلات
30479 برنامه: هزينه هاي مربوط به بازنشستگان دولت نفر
فعاليت: هزينه‌هاي مربوط به بازنشتگان دولت نفر فعالیت غيرعملياتي

 


40106 برنامه: ساماندهي اراضي کشاورزي هزارهکتار
فعاليت: برنامه ريزي تجهيز و نوسازي اراضي و بهبود اصلاح روشهاي آبياري هزارهکتار فعالیت مديريت آب و خاک
فعاليت: برنامه‌ريزي توسعه سيستمهاي آبياري تحت فشار هزارهکتار فعالیت مديريت آب و خاک
فعاليت: برنامه ريزي اصلاح و بازسازي انهار سنتي و قنوات و کانالهاي آبياري عمومي هزارهکتار فعالیت مديريت آب و خاک
فعاليت: برنامه ريزي احداث شبکه‌هاي فرعي آبياري و
زه کشي هزارهکتار فعالیت مديريت آب و خاک


فعاليت: برنامه ريزي احداث و بهره‌وري از سازه‌ها و تأسيسات کشاورزي هزارهکتار فعالیت مديريت آب و خاک
40115 برنامه: ارتقاء ضريب مکانيزاسيون کشاورزي اسب بخار درهکتار

فعاليت: ارائه خدمات حمايتي و فني مورد نياز جهت توسعه مکانيزاسيون کشاورزي نفر فعالیت توسعه مکانيزاسون کشاورزي
40116 برنامه: افزايش توليد محصولات باغي هزار تن
فعاليت استقرار نظامهاي آماري فقره فعالیت مديريت باغباني
فعاليت تهيه و تدوين استانداردها و ضوابط فقره استاندارد فعالیت مديريت باغباني


فعاليت نظارت و ارزشيابي گزارش فعالیت مديريت باغباني
فعاليت بهينه سازي روشها و الگوهاي توليد فقره روش فعالیت مديريت باغباني
فعاليت افزايش بهره وري عوامل و منابع توليد درصد فعالیت مديريت باغباني
فعاليت اصلاح الگوي توليد تعداد فعالیت مديريت باغباني
40117 برنامه: افزايش توليد محصولات دام و طيور هزار تن


فعاليت استقرار نظامهاي آماري
فعاليت تهيه و تدوين استانداردها و ضوابط فقره
فقره استاندارد فعالیت امور دام
فعالیت امور دام
فعاليت نظارت و ارزشيابي گزارش فعالیت امور دام


فعاليت بهينه سازي روشها و الگوهاي توليد فقره روش فعالیت امور دام
فعاليت افزايش بهره وري عوامل و منابع توليد درصد فعالیت امور دام
فعاليت اصلاح الگوي توليد تعداد فعالیت امور دام
فعاليت توسعه خدمات کشاورزي (نسبت مشخصات رکوردگيري- ارزيابي تيپ-تلقيح مصنوعي) راس فعالیت امور دام
40118 برنامه: افزايش توليد محصولات زراعي هزار تن
فعاليت استقرار نظامهاي آماري فقره فعالیت مديريت زراعت
فعاليت تهيه و تدوين استاندارد و ضوابط فقره استاندارد فعالیت مديريت زراعت


فعاليت نظارت و ارزشيابي گزارش فعالیت مديريت زراعت
فعاليت بهينه سازي روش و الگوهاي توليد فقره روش فعالیت مديريت زراعت
فعاليت افزايش بهره وري عوامل و منابع توليد درصد فعالیت مديريت زراعت


فعاليت اصلاح الگوي توليد تعداد فعالیت مديريت زراعت
40121 برنامه: بهبود فرآوري و کاهش ضايعات محصولات کشاورزي تن
فعاليت برنامه ريزي استفاده بهينه از ضايعات مواد غذايي تن فعالیت مديريت صنايع روستايي
فعاليت برنامه ريزي کاهش ضايعات محصولات کشاورزي تن فعالیت مديريت صنايع روستايي
فعاليت برنامه ريزي کاهش ضايعات محصولات دامي تن فعالیت مديريت صنايع روستايي


فعاليت برنامه ريزي افزايش و عنوان تبديل و تکميل محصولات ک شاورزي تن فعالیت مديريت صنايع روستايي
فعاليت برنامه ريزي افزايش عملکرد واحدهاي صنايع کوچک تبديلي و تکميلي تن فعالیت مديريت صنايع روستايي
فعاليت تعداد صنايع کوچک تبديلي و تکميلي فعال در استان تعداد فعالیت مديريت صنايع روستايي
فعاليت استانداردهاي تدوين و تصويب شده در رابطه با صنايع کوچک تبديلي و تکميلي فقره فعالیت مديريت صنايع روستايي
40119 برنامه: افزايش سطح پوشش خدمات ترويجي درصد
فعاليت آموزش هاي ترويجي بهره برداران نفر فعالیت مديريت ترويج و مشارکت دامي
فعاليت انتقال يافته ها و نمايشگاه ها تعداد فعالیت مديريت ترويج و مشارکت دامي

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید