بخشی از مقاله

تفنگها


تفنگ ژ-3
مشخصات
جنگ افزاري است خودكار (مسلسل) كه به وسيله برگه ناظم آتش" به حالت نيمه خودكار وظامن در مي آيد. با فشار مستقيم گاز باروت مسلح مي گردد وبا خشاب بيست فشنگي تغذيه مي شود. با هوا خنك شده وبوسيله نفر حمل مي گردد.
دستگاه نشانه روي ، روي آن به راحتي قابل تنظيم است وعمل اين تفنگ با عقب نشيني
همراه است.
مختصات
الف- برد موثر 1200 متر، برد مفيد 400 مترالي 600 متر وبرد نهايي 3750 متر.
ب- تعداد خان ، 4 عدد وگردش آن از چپ به راست سرعت اوليه گلوله 800 متر در ثانيه مي باشد.
ج- طول اسلحه بدون سرنيزه : 5/102 سانتي متر.
ز- طول گام: 5/30 سانتي متر، تعداد گام 5/1.
و- كاليبر (قطر گلوله): 62/7 ميلي متر.

انواع تفنگ ژ-3
1- تفنگ ژ-3 با روپوش وقنداق پلاستيكي براي تير اندازي در حالت مختلف.
2- تفنگ ژ-3 با قنداق آهني تاشونده براي عمليات تهاجمي سخت وعمليات چريكي.
3- تفنگ ژ-3 مجهز به دستگاه دو پايه براي تيراندازي در حالت درازكش.
4- تفنگ ژ-3 مجهزبه دوربين مادون قرمز براي تير اندازي در شب.
قطعات
تفنگ ژ-3 از هشت قسمت اصلي زير تشكيل مي شود:
1- قنداق متعلقات 2- بند متعلقات
3- دستگاه چكاننده وقبضه طپانچه اي 4- آلات متحرك و متعلقات
5- روپوش 6- خشاب
7- لوله 8- شعله پوش

تفنگ كلاشينكف
مشخصات
1- با دو نيرو عمل مي كند:
الف) نيروي گاز ب) نيروي فنر برگرداننده
2- با استفاده از ضامن درد ووضعيت تك تير ومسلسلي تير-اندازي مي نمايد.
3- با خشاب 30 فشنگي و50 فشنگي تغزيه مي شود.
4- كاليبر فشنگ مورد استفاده 62/7 ميليمتر مي باشد.
مختصات
الف: وزن وطول

وزن تفنگ بدون سرنيزه با خشاب پر 300/4كيلوگرم
وزن تفنگ بدون سرنيزه با خشاب خالي 800/3 كيلوگرم
وزن سرنيزه با غلاف 370 گرم
وزن سرنيزه بدون غلاف 270 گرم
وزن خشاب خالي 330 گرم
وزن خشاب پر 820 گرم
وزن فشنگ 2/16 گرم
وزن گلوله عادي 9/7 گرم
وزن باروت داخل گلوله 6/1 گرم
طول تفنگ با سرنيزه 107 سانتيمتر
طول تفنگ بدون سرنيزه 87 سانتيمتر

طول تفنگ با قنداق فلزي تا شو 5/64 سانتيمتر
طول لوله 5/41 سانتيمتر
طول قسمت خان دار لوله 9/36 سانتيمتر
طول فاصله دو قسمت نشانه روي (روزنه ديد ومگسك) 8/37 سانتيمتر
طول تيغه سر نيزه 20 سانتيمتر

ب- مسافات وسرعت اوليه وميانگين هاي تير اندازي :


1- مسافات
برد نهايي 3600 متر
برد موثر 1500 متر
برد مفيد 400 متر
درجه بندي ستون درجه تا 800 متر
( نوعي از آن تا 1000 متر)
برد تير اندازي در حالت نشسته 800 متر
سرعت اوليه 710 متر درثانيه
ميانگين تير اندازي بدون نشانه روي (هجومي) 600 تير در دقيقه
ميانگين تير اندازي با نسانه روي (رگبار) 100 تير در دقيقه
ميانگين تير اندازي با نشانه روي (تك تير) 40 تير در دقيقه
عمر لوله در يك تير اندازي بدون وقفه 1500 تير
فشار گاز بر لوله 2700 كيلو گرم بر سانتيمتر مربع
تعداد خان ( شيارهاي داخل لوله) 4 عدد

انواع فشنگ ها
1- فشنگ عادي يا معمولي
2- فشنگ كشف محل (رسام)
3- فشنگ سوزاننده
4- فشنگ شكاننده- سوزاننده
5- فشنگ رنگي(مراسم)
قطعات
1-لوله گاز وروپوش آن 2- گلنگدن
3- آلات متحرك 4- ميله وفنر ارتجاع
5- روپوش اصلي 6- فشنگ كلاشينكف
7- خشاب 30 فشنگي 8- تفنگ كلاشينكف

تفنگ سيمينوف
اسلحه ايست نيمه خودكار، با دقت نشانه روي زياد. سيمينوف براحتي قابل حمل ونقل
مي باشد وپس از اتمام فشنگ هاي درون خشاب گانگدن به عقب بر نمي گردد. فشنگ هاي كلاشينكف نيز در اين اسلحه به كار مي رود.

مختصات
1- طول با سرنيزه 126 سانتيمتر
2- طول بدون سرنيزه 102 سانتيمتر
3- وزن بدون فشنگ 85/3 كيلو گرم
4- وزن با فشنگ 012/4 كيلو گرم
5- برد مفيد( بدون دوربين) 400-500 متر
6- برد مفيد(با دوربين) تا 800 متر
7- برد موثر 1000 متر
8- برد نهايي 3000 متر
9- سرعت تير 30 الي 40 تير در دقيقه
10- خشاب 15 فشنگي

قطعات
1- محورهاي قنداق
2- فنر
3- گلنگدن
4- قسمت بالايي قبضه
5- براي بستن عكس باز كردن عمل مي نمايد.

 

تفنگ ام- يك
تفنگ (ام - يك) جزو اسلحه هائي است كه تقريبا" از دور خارج شده وتنها در برخي
از كشورها ازآن استفاده ميشود.
اين اسلحه در گذشته در ارتش ايران مورد استفاده قرار مي گرفت كه با آمدن ژ-3 كم كم از دور خارج شده ودر اختيار ژاندارمري قرار گرفته بود وپس از انقلاب از طريق مصادره پادگانها پاسگاههاي ژاندارمري بدست مردم افتاد.
اسلحه " ام- يك" ساخت آمريكا مي باشد. اين اسلحه نيه خودكار بوده وبوسيله ي گاز
باروت مسلح شده وبا هوا خنك مي شود."ام- يك" با شانه هشت فشنگي تغذيه مي شود.
قطعات
1- لوله سلاح 2- مگسك
3- فنر اتجاع 4- ميله گاز ودستگيره آتش
5- گلنگدن 6- شانه
7- دستگاه نشانه روي

مختصات
اسلحه از سه قسمت كلي تشكيل شده است :
1-قنداق( شامل قنداق كه متصل به بدنه اسلحه است واز جنس چوب مي باشد بهمراه بندها
وروپوش لوله)
2-لوله ومتعلقات( شامل گلنگدن – دستگاه نشانه روي – لوله اصلي سلاح- ميله وفنر
ارتجاع – دستگسره آتش – مگيك صفحه خوراك دهنده – هادي گلوله – گيره ميله گاز- لوله گاز- فشنگ كش – شيطانك – شيطانك وفنر – فشنگ پران وفنر)
1-دستگاه چكاننده و قطعات مربوط به آن


عمل وعكس العمل سلاح
1- تغذيه 2- ادخال 3- چفت شدن 4- ضربت زدن
5- رها شدن 6- اخراج 7- پرش 8- مسلح شدن

تفنگ 57 م.م
مشخصات
جنگ افزاري است تك تير، ته پر، بدون عقب نشيني كه بوسيله هوا خنك ميشود وبا نفر حمل مي گردد. از اين اسلحه ميتوان بر عليه نفرات مجتمع دشمن ويا ادوات زرهي آنان استفاده نمود.
هنگام تير اندازي با اين جنگ افزاربايستي توجه داشت كه در پشت آن فضاي باز
وجود داشته باشد ، زيرا حرارت حاصله از شليك گلوله در مخروطي به ارتفاع 30 متر اثر مي گذارد ودر فاصله 15 متري كشنده مي باشد.

مختصات
1-وزن كل با روپوش: 800/24 كيلو گرم
2-وزن كي روپوش: 4 كيلو گرم
3-طول جنگ افزار: 56/1 متر
4-تعداد خان: 24 عدد( گردش خان از چپ به راست)
5-حداكثر برد با گلوله سوختار شديد: 62/7 متر
6-سرعت اوليه: 365 متر در ثانيه
7-قدرت نفوذ گلوله در زره: 62/7 سانتيمتر
8-برد مفيد: با دوربين 1900 يارد وبدون دوربين 1000 يار

مهمات
1- فشنگ سوختار شديد شعاع تركش 31 متر
2- فشنگ ضد تانك شعاع تركش ندارد
3- فشنگ دود انگيز شعاعا تركش 5/15 متر
4- فشنگ مشقي شعاع تركش ندارد
تفنگ 106م.م
مشخصات
تفنگ 106 ميليمتري جنگ افزاي است ضد زره وبدون عبق نشيني كه به وسيله
جيپ حمل مي شود واز روي جيپ يا زمين قابل استفاده مي شود تفنگ 106 تك تير وته پر مي باشد ومحلي كه فشنگ گذاري مي شود (عقبه) داراي دري است به نام كولاس. چكاننده اين اسلحه ضربتي مي باشد. از آنجاييكه مهمات اين تفنگ سنگين وگران قيمت مي باشد دقت در نشانه روي امري لازم بوده وبه همين خاطر تفنگ ديگري با كاليبر 7/12 ميليمتر در كنار وبه موازات لوله 106 نصب گرديده كه به وسيله هم محور كردن اين دو تفنگ ( انطباق خط سير گلوله هاي هر دو تفنگ ) قلق يابي مي كنند تا گلوله دقيقا" به هدف اثابت نمايد.


تفنگ 106 جنگ افزاري است نيمه خودكار كه با فشار مستقيم گاز باروت مسلح
ميشود وبا خشاب هاي 10 يا 20 فشنگي تغذيه مي گردد و بطور كلي تفنگ كمكي به دو منظور روي تفنگ 106 نصب گرديده است.
1- تعين مسافت 2- پيشگيري هدف هاي متحرك

تعداد خدمه ي تفنگ 106
نفر اول فرمانده
نفر دوم تير انداز
نفر سوم مهمات بياور وگلوله گزار
نفر چهارم راننده خودرو
ماموريتهاي تفنگ 106 ميليمتر
1- مامموريت اصلي: اجراي تير اندازي عليه تانكها وادوات زرهي دشمن
2- ماموريت فرعي: اجراي تير اندازي عليه نفرات مجتمع دشمن ، سنگرهاي بتوني ومخازن دشمن.

مهمات
1- جنگي برنگ سبز زيتوني
2- دود انگيز برنگ خاكستري
محسنات ومقررات تفنگ 106 ميليمتري:
1- دقت در تير اندازي
2- سرعت در تير اندازي
3- سرعت در درگيري با هدفها
4- قابليت انعطاف
5- حداثر سرعت تير مداوم در يك ساعت 36 گلوله
6- حداكثر تير مداوم دركم ترين مدت زمان 11 گلوله

معايب:
1- كشف موضع تير اندازپس از اجراي يك يا چند گلوله
2- اشكال در تدارك مهمات در عمليات مداوم
3- اشكال در حمل جنگ افزاربوسيله يك نفر


تير بارها


تير بار ام-ژ-1-آ-3
مشخصات
جنگ افزاريست خودكاركه با نوارهاي 100 الي 250 فشنگي از سمت چپ تغذيه ميشود (نوارها از نظر تعداد فشنگ قابل توسعه مي باشند)
لوله اين جنگ افزار متحرك مي باشد ، هر تير بار يك لوله اضافي همرام دارد كه در
هنگام تير اندازي متوالي وشديد آنرا تعويض مي نمايد ولوله اي را كه حرارتش بالا رفته بوسيله آب يا هوا خنك مي كنند. تيربار در هنگام تير اندازي بوسيله فشار مستقيم گاز باروت مسلح مي شود. استقرار اين تيربار در روي زمين ، بوسيله دو پايه ويا سه پايه مي باشد.
مختصات
1- كاليبر 62/7
2- وزن كل 511 كيلو گرم
3- وزن لوله 730/1 كيلو گرم
4- طول جنگ افزار 5/122 سانتيمتر
5- طول لوله 53 سانتيمتر
6- سرعت ابتدائي گلوله در ثانيه يكم 820 متر
7- سرعت تير علمي : بين 1000 الي 1300 تير در دقيقه
8- سرعت تير عملي : بين 650 الي 850 تير در دقيقه
9- برد نهايي 4000 متر
10- برد مفيد 1200 متر
خدمه
اين تير بار مي تواند داراي سه خدمه باشد
يك نفر بعنوان تير انداز
يك نفر كمك تير انداز
و نفر سوم مهمات بيار


قطعات اصلي تير بار
1- بدنه ووابسته هاي آن 7- فنر ارتجاع
2- درب جعبه وصفحه خوراك دهنده 8- لوله
3- دستگاه عقبه 9- شعله پوش
4- گلنگدن 10- هادي لوله يا بوش لوله
5- دستگيره آتش 11- دو پايه
6- دستگاه چكاننده 12- بند

قطعات گلنگدن
1- سر گلنگدن 2- دنباله گلنگدن
3- فشنگ پران 4- مقر سوزن وسوزن
5- اهرم فشنگ پران 6- ضارب وفنر ضارب سوزن
7- دكمه هاي اهرم خوراك دهنده
8- محور مشترك هادي اهرم خوراك دهنده وضارب اهرم فشنگ پران
9- فشنگ كش
انواع مهمات
1- فشنگ جنگي 2- فشنگ مانوري
3- فشنگ مشقي 4- فشنگ رسام
تير بار7/22 م.م
اين اسلحه عمدتا" براي هدفهاي هوائي بكار مي رود ولي در صورت لزوم بر عليه
نفرات مجتمع دشمن وسنگرهاي آنان نيز بكار مي رود .

مشخصات
1- لوله اين سلاح بوسيله هوا خنك مي شود
2- ضد هوايي است
3- بطور خودكار وتك تير تير اندازي ميكند
4- بوسيله نوارهاي 100 فشنگي قابل توسعه تغذيه مي گردد
مختصات
1- حداكثر برد 6770 متر
2- برد موثر 1650 متر
3- نواخت تير در دقيقه 450 الي 500 تير
4- تعداد خان 8 عدد
5- وزن كل تير بار با سه پايه زميني 57 كيلو

قطعات
1- لوله
2- دستگاه عقبه
3- ميله وفنر برگشت دهنده
4- محور گلنگدن
5- گلنگدن
6- حامل دافع واتصال لوله
7- دافع از حامل دافع

انواع تنظيم تير بار
1- تنضيم فاصله سر 2- تنظيم اهرم چكاننده

مواقعيكه تيربار را تنظيم ميكنيم
1- قبل از هر مرحله تير اندازي
2- پس لز پايان ماموريت
3- بعد از باز وبسته كردن اسلحه
4- پس از تعويض لوله وآلات متحرك


مسلس اوزي (يوزي)

مسلسلي است خوش دست ، با دسته تا شونده آهني كه به راحتي توسط شخص حمل
مي شود ودر عملياتي كه دشمن در فاصله نزديك قرار داشته باشد مورد استفاده قرار
مي گيرد. تير اندازي با اين اسله به حالت تك تير ويا رگبار انجام ميگيرد.
اين جنگ افزار ساخت اسرائيل بوده وبيشتر مورد استفاده چتر بازان مي باشد(به علت اينكه با يك دست قدرت آتش داشته وبا دست ديگر مي تواند عمليات فرود را انجام دهد) از اين اسلحه در جنگ هاي چريكي شهري نيز استفاده مي شود ( بعلت عمل سريع اين اسلحه اغلب وحافظين افراد ومحلها نيز داراي اين نوع اسلحه ميباشند.)
قطعات
شامل: لوله- مهره لوله- روپوش- قسمت اصلي بدنه- دستگيره آتش- مگسك- روزنه بدنه- قنداق تا شونده- بند- قسمت فلزي دستگيره- ضامنها- چكاننده- ماشه وحفظ ماشه- دكمه خشاب گير- آلات متحرك.
مسلسل ام-3

مشخصات
مسلس ام-3 اسلحه اي است ساخت آمريكا كه براي جنگ هاي خياباني ورد استفاده
قرار مي گيرد اين اسلحه با خشاب هاي 25 فشنگي تغذيه مي شود وبوسيله دريچه پرتاب پوكه بضامن ميگرددفشنگ هاي اين مسلسل از نوع فشنگ كلت كاليبر45 بوده وبراي مسلح نمودن آن بايد دستگيره آتش را به حالت چرخشي به طرف عقب كشيد. اتاق مسلسل ام-3 تل شو ميباشد. مسلسل ام-3 تا قبل از ورود مسلسل يوزي در ارتش وشهر باني كاربرد فراواني داشت اما بعداز اهميت آن كاسته شد.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید