دانلود مقاله پیشرفته ترین سلاح ها و هواپیماهای جهان

word قابل ویرایش
23 صفحه
8700 تومان
87,000 ریال – خرید و دانلود

تفنگها

تفنگ ژ-۳
مشخصات
جنگ افزاری است خودکار (مسلسل) که به وسیله برگه ناظم آتش” به حالت نیمه خودکار وظامن در می آید. با فشار مستقیم گاز باروت مسلح می گردد وبا خشاب بیست فشنگی تغذیه می شود. با هوا خنک شده وبوسیله نفر حمل می گردد.
دستگاه نشانه روی ، روی آن به راحتی قابل تنظیم است وعمل این تفنگ با عقب نشینی
همراه است.
مختصات
الف- برد موثر ۱۲۰۰ متر، برد مفید ۴۰۰ مترالی ۶۰۰ متر وبرد نهایی ۳۷۵۰ متر.
ب- تعداد خان ، ۴ عدد وگردش آن از چپ به راست سرعت اولیه گلوله ۸۰۰ متر در ثانیه می باشد.
ج- طول اسلحه بدون سرنیزه : ۵/۱۰۲ سانتی متر.
ز- طول گام: ۵/۳۰ سانتی متر، تعداد گام ۵/۱٫
و- کالیبر (قطر گلوله): ۶۲/۷ میلی متر.

انواع تفنگ ژ-۳
۱- تفنگ ژ-۳ با روپوش وقنداق پلاستیکی برای تیر اندازی در حالت مختلف.
۲- تفنگ ژ-۳ با قنداق آهنی تاشونده برای عملیات تهاجمی سخت وعملیات چریکی.
۳- تفنگ ژ-۳ مجهز به دستگاه دو پایه برای تیراندازی در حالت درازکش.
۴- تفنگ ژ-۳ مجهزبه دوربین مادون قرمز برای تیر اندازی در شب.
قطعات
تفنگ ژ-۳ از هشت قسمت اصلی زیر تشکیل می شود:
۱- قنداق متعلقات ۲- بند متعلقات
۳- دستگاه چکاننده وقبضه طپانچه ای ۴- آلات متحرک و متعلقات
۵- روپوش ۶- خشاب
۷- لوله ۸- شعله پوش

تفنگ کلاشینکف
مشخصات
۱- با دو نیرو عمل می کند:
الف) نیروی گاز ب) نیروی فنر برگرداننده
۲- با استفاده از ضامن درد ووضعیت تک تیر ومسلسلی تیر-اندازی می نماید.
۳- با خشاب ۳۰ فشنگی و۵۰ فشنگی تغزیه می شود.
۴- کالیبر فشنگ مورد استفاده ۶۲/۷ میلیمتر می باشد.
مختصات
الف: وزن وطول

وزن تفنگ بدون سرنیزه با خشاب پر ۳۰۰/۴کیلوگرم
وزن تفنگ بدون سرنیزه با خشاب خالی ۸۰۰/۳ کیلوگرم
وزن سرنیزه با غلاف ۳۷۰ گرم
وزن سرنیزه بدون غلاف ۲۷۰ گرم
وزن خشاب خالی ۳۳۰ گرم
وزن خشاب پر ۸۲۰ گرم
وزن فشنگ ۲/۱۶ گرم
وزن گلوله عادی ۹/۷ گرم
وزن باروت داخل گلوله ۶/۱ گرم
طول تفنگ با سرنیزه ۱۰۷ سانتیمتر
طول تفنگ بدون سرنیزه ۸۷ سانتیمتر

طول تفنگ با قنداق فلزی تا شو ۵/۶۴ سانتیمتر
طول لوله ۵/۴۱ سانتیمتر
طول قسمت خان دار لوله ۹/۳۶ سانتیمتر
طول فاصله دو قسمت نشانه روی (روزنه دید ومگسک) ۸/۳۷ سانتیمتر
طول تیغه سر نیزه ۲۰ سانتیمتر

ب- مسافات وسرعت اولیه ومیانگین های تیر اندازی :

۱- مسافات
برد نهایی ۳۶۰۰ متر
برد موثر ۱۵۰۰ متر
برد مفید ۴۰۰ متر
درجه بندی ستون درجه تا ۸۰۰ متر
( نوعی از آن تا ۱۰۰۰ متر)
برد تیر اندازی در حالت نشسته ۸۰۰ متر
سرعت اولیه ۷۱۰ متر درثانیه
میانگین تیر اندازی بدون نشانه روی (هجومی) ۶۰۰ تیر در دقیقه
میانگین تیر اندازی با نسانه روی (رگبار) ۱۰۰ تیر در دقیقه
میانگین تیر اندازی با نشانه روی (تک تیر) ۴۰ تیر در دقیقه
عمر لوله در یک تیر اندازی بدون وقفه ۱۵۰۰ تیر
فشار گاز بر لوله ۲۷۰۰ کیلو گرم بر سانتیمتر مربع
تعداد خان ( شیارهای داخل لوله) ۴ عدد

انواع فشنگ ها
۱- فشنگ عادی یا معمولی
۲- فشنگ کشف محل (رسام)
۳- فشنگ سوزاننده
۴- فشنگ شکاننده- سوزاننده
۵- فشنگ رنگی(مراسم)
قطعات
۱-لوله گاز وروپوش آن ۲- گلنگدن
۳- آلات متحرک ۴- میله وفنر ارتجاع
۵- روپوش اصلی ۶- فشنگ کلاشینکف
۷- خشاب ۳۰ فشنگی ۸- تفنگ کلاشینکف

تفنگ سیمینوف
اسلحه ایست نیمه خودکار، با دقت نشانه روی زیاد. سیمینوف براحتی قابل حمل ونقل
می باشد وپس از اتمام فشنگ های درون خشاب گانگدن به عقب بر نمی گردد. فشنگ های کلاشینکف نیز در این اسلحه به کار می رود.

مختصات
۱- طول با سرنیزه ۱۲۶ سانتیمتر
۲- طول بدون سرنیزه ۱۰۲ سانتیمتر
۳- وزن بدون فشنگ ۸۵/۳ کیلو گرم
۴- وزن با فشنگ ۰۱۲/۴ کیلو گرم
۵- برد مفید( بدون دوربین) ۴۰۰-۵۰۰ متر
۶- برد مفید(با دوربین) تا ۸۰۰ متر
۷- برد موثر ۱۰۰۰ متر
۸- برد نهایی ۳۰۰۰ متر
۹- سرعت تیر ۳۰ الی ۴۰ تیر در دقیقه
۱۰- خشاب ۱۵ فشنگی

قطعات
۱- محورهای قنداق
۲- فنر
۳- گلنگدن
۴- قسمت بالایی قبضه
۵- برای بستن عکس باز کردن عمل می نماید.

 

تفنگ ام- یک
تفنگ (ام – یک) جزو اسلحه هائی است که تقریبا” از دور خارج شده وتنها در برخی
از کشورها ازآن استفاده میشود.
این اسلحه در گذشته در ارتش ایران مورد استفاده قرار می گرفت که با آمدن ژ-۳ کم کم از دور خارج شده ودر اختیار ژاندارمری قرار گرفته بود وپس از انقلاب از طریق مصادره پادگانها پاسگاههای ژاندارمری بدست مردم افتاد.
اسلحه ” ام- یک” ساخت آمریکا می باشد. این اسلحه نیه خودکار بوده وبوسیله ی گاز
باروت مسلح شده وبا هوا خنک می شود.”ام- یک” با شانه هشت فشنگی تغذیه می شود.
قطعات
۱- لوله سلاح ۲- مگسک
۳- فنر اتجاع ۴- میله گاز ودستگیره آتش
۵- گلنگدن ۶- شانه
۷- دستگاه نشانه روی

مختصات
اسلحه از سه قسمت کلی تشکیل شده است :
۱-قنداق( شامل قنداق که متصل به بدنه اسلحه است واز جنس چوب می باشد بهمراه بندها
وروپوش لوله)
۲-لوله ومتعلقات( شامل گلنگدن – دستگاه نشانه روی – لوله اصلی سلاح- میله وفنر
ارتجاع – دستگسره آتش – مگیک صفحه خوراک دهنده – هادی گلوله – گیره میله گاز- لوله گاز- فشنگ کش – شیطانک – شیطانک وفنر – فشنگ پران وفنر)
۱-دستگاه چکاننده و قطعات مربوط به آن

عمل وعکس العمل سلاح
۱- تغذیه ۲- ادخال ۳- چفت شدن ۴- ضربت زدن
۵- رها شدن ۶- اخراج ۷- پرش ۸- مسلح شدن

تفنگ ۵۷ م.م
مشخصات
جنگ افزاری است تک تیر، ته پر، بدون عقب نشینی که بوسیله هوا خنک میشود وبا نفر حمل می گردد. از این اسلحه میتوان بر علیه نفرات مجتمع دشمن ویا ادوات زرهی آنان استفاده نمود.
هنگام تیر اندازی با این جنگ افزاربایستی توجه داشت که در پشت آن فضای باز
وجود داشته باشد ، زیرا حرارت حاصله از شلیک گلوله در مخروطی به ارتفاع ۳۰ متر اثر می گذارد ودر فاصله ۱۵ متری کشنده می باشد.

مختصات
۱-وزن کل با روپوش: ۸۰۰/۲۴ کیلو گرم
۲-وزن کی روپوش: ۴ کیلو گرم
۳-طول جنگ افزار: ۵۶/۱ متر
۴-تعداد خان: ۲۴ عدد( گردش خان از چپ به راست)
۵-حداکثر برد با گلوله سوختار شدید: ۶۲/۷ متر
۶-سرعت اولیه: ۳۶۵ متر در ثانیه
۷-قدرت نفوذ گلوله در زره: ۶۲/۷ سانتیمتر
۸-برد مفید: با دوربین ۱۹۰۰ یارد وبدون دوربین ۱۰۰۰ یار

مهمات
۱- فشنگ سوختار شدید شعاع ترکش ۳۱ متر
۲- فشنگ ضد تانک شعاع ترکش ندارد
۳- فشنگ دود انگیز شعاعا ترکش ۵/۱۵ متر
۴- فشنگ مشقی شعاع ترکش ندارد
تفنگ ۱۰۶م.م
مشخصات
تفنگ ۱۰۶ میلیمتری جنگ افزای است ضد زره وبدون عبق نشینی که به وسیله
جیپ حمل می شود واز روی جیپ یا زمین قابل استفاده می شود تفنگ ۱۰۶ تک تیر وته پر می باشد ومحلی که فشنگ گذاری می شود (عقبه) دارای دری است به نام کولاس. چکاننده این اسلحه ضربتی می باشد. از آنجاییکه مهمات این تفنگ سنگین وگران قیمت می باشد دقت در نشانه روی امری لازم بوده وبه همین خاطر تفنگ دیگری با کالیبر ۷/۱۲ میلیمتر در کنار وبه موازات لوله ۱۰۶ نصب گردیده که به وسیله هم محور کردن این دو تفنگ ( انطباق خط سیر گلوله های هر دو تفنگ ) قلق یابی می کنند تا گلوله دقیقا” به هدف اثابت نماید.

تفنگ ۱۰۶ جنگ افزاری است نیمه خودکار که با فشار مستقیم گاز باروت مسلح
میشود وبا خشاب های ۱۰ یا ۲۰ فشنگی تغذیه می گردد و بطور کلی تفنگ کمکی به دو منظور روی تفنگ ۱۰۶ نصب گردیده است.
۱- تعین مسافت ۲- پیشگیری هدف های متحرک

تعداد خدمه ی تفنگ ۱۰۶
نفر اول فرمانده
نفر دوم تیر انداز
نفر سوم مهمات بیاور وگلوله گزار
نفر چهارم راننده خودرو
ماموریتهای تفنگ ۱۰۶ میلیمتر
۱- مامموریت اصلی: اجرای تیر اندازی علیه تانکها وادوات زرهی دشمن
۲- ماموریت فرعی: اجرای تیر اندازی علیه نفرات مجتمع دشمن ، سنگرهای بتونی ومخازن دشمن.

مهمات
۱- جنگی برنگ سبز زیتونی
۲- دود انگیز برنگ خاکستری
محسنات ومقررات تفنگ ۱۰۶ میلیمتری:
۱- دقت در تیر اندازی
۲- سرعت در تیر اندازی
۳- سرعت در درگیری با هدفها
۴- قابلیت انعطاف
۵- حداثر سرعت تیر مداوم در یک ساعت ۳۶ گلوله
۶- حداکثر تیر مداوم درکم ترین مدت زمان ۱۱ گلوله

معایب:
۱- کشف موضع تیر اندازپس از اجرای یک یا چند گلوله
۲- اشکال در تدارک مهمات در عملیات مداوم
۳- اشکال در حمل جنگ افزاربوسیله یک نفر

تیر بارها

تیر بار ام-ژ-۱-آ-۳
مشخصات
جنگ افزاریست خودکارکه با نوارهای ۱۰۰ الی ۲۵۰ فشنگی از سمت چپ تغذیه میشود (نوارها از نظر تعداد فشنگ قابل توسعه می باشند)
لوله این جنگ افزار متحرک می باشد ، هر تیر بار یک لوله اضافی همرام دارد که در
هنگام تیر اندازی متوالی وشدید آنرا تعویض می نماید ولوله ای را که حرارتش بالا رفته بوسیله آب یا هوا خنک می کنند. تیربار در هنگام تیر اندازی بوسیله فشار مستقیم گاز باروت مسلح می شود. استقرار این تیربار در روی زمین ، بوسیله دو پایه ویا سه پایه می باشد.
مختصات
۱- کالیبر ۶۲/۷
۲- وزن کل ۵۱۱ کیلو گرم
۳- وزن لوله ۷۳۰/۱ کیلو گرم
۴- طول جنگ افزار ۵/۱۲۲ سانتیمتر
۵- طول لوله ۵۳ سانتیمتر
۶- سرعت ابتدائی گلوله در ثانیه یکم ۸۲۰ متر
۷- سرعت تیر علمی : بین ۱۰۰۰ الی ۱۳۰۰ تیر در دقیقه
۸- سرعت تیر عملی : بین ۶۵۰ الی ۸۵۰ تیر در دقیقه
۹- برد نهایی ۴۰۰۰ متر
۱۰- برد مفید ۱۲۰۰ متر
خدمه
این تیر بار می تواند دارای سه خدمه باشد
یک نفر بعنوان تیر انداز
یک نفر کمک تیر انداز
و نفر سوم مهمات بیار

قطعات اصلی تیر بار
۱- بدنه ووابسته های آن ۷- فنر ارتجاع
۲- درب جعبه وصفحه خوراک دهنده ۸- لوله
۳- دستگاه عقبه ۹- شعله پوش
۴- گلنگدن ۱۰- هادی لوله یا بوش لوله
۵- دستگیره آتش ۱۱- دو پایه
۶- دستگاه چکاننده ۱۲- بند

قطعات گلنگدن
۱- سر گلنگدن ۲- دنباله گلنگدن
۳- فشنگ پران ۴- مقر سوزن وسوزن
۵- اهرم فشنگ پران ۶- ضارب وفنر ضارب سوزن
۷- دکمه های اهرم خوراک دهنده
۸- محور مشترک هادی اهرم خوراک دهنده وضارب اهرم فشنگ پران
۹- فشنگ کش
انواع مهمات
۱- فشنگ جنگی ۲- فشنگ مانوری
۳- فشنگ مشقی ۴- فشنگ رسام
تیر بار۷/۲۲ م.م
این اسلحه عمدتا” برای هدفهای هوائی بکار می رود ولی در صورت لزوم بر علیه
نفرات مجتمع دشمن وسنگرهای آنان نیز بکار می رود .

مشخصات
۱- لوله این سلاح بوسیله هوا خنک می شود
۲- ضد هوایی است
۳- بطور خودکار وتک تیر تیر اندازی میکند
۴- بوسیله نوارهای ۱۰۰ فشنگی قابل توسعه تغذیه می گردد
مختصات
۱- حداکثر برد ۶۷۷۰ متر
۲- برد موثر ۱۶۵۰ متر
۳- نواخت تیر در دقیقه ۴۵۰ الی ۵۰۰ تیر
۴- تعداد خان ۸ عدد
۵- وزن کل تیر بار با سه پایه زمینی ۵۷ کیلو

قطعات
۱- لوله
۲- دستگاه عقبه
۳- میله وفنر برگشت دهنده
۴- محور گلنگدن
۵- گلنگدن
۶- حامل دافع واتصال لوله
۷- دافع از حامل دافع

انواع تنظیم تیر بار
۱- تنضیم فاصله سر ۲- تنظیم اهرم چکاننده

مواقعیکه تیربار را تنظیم میکنیم
۱- قبل از هر مرحله تیر اندازی
۲- پس لز پایان ماموریت
۳- بعد از باز وبسته کردن اسلحه
۴- پس از تعویض لوله وآلات متحرک

مسلس اوزی (یوزی)

مسلسلی است خوش دست ، با دسته تا شونده آهنی که به راحتی توسط شخص حمل
می شود ودر عملیاتی که دشمن در فاصله نزدیک قرار داشته باشد مورد استفاده قرار
می گیرد. تیر اندازی با این اسله به حالت تک تیر ویا رگبار انجام میگیرد.
این جنگ افزار ساخت اسرائیل بوده وبیشتر مورد استفاده چتر بازان می باشد(به علت اینکه با یک دست قدرت آتش داشته وبا دست دیگر می تواند عملیات فرود را انجام دهد) از این اسلحه در جنگ های چریکی شهری نیز استفاده می شود ( بعلت عمل سریع این اسلحه اغلب وحافظین افراد ومحلها نیز دارای این نوع اسلحه میباشند.)
قطعات
شامل: لوله- مهره لوله- روپوش- قسمت اصلی بدنه- دستگیره آتش- مگسک- روزنه بدنه- قنداق تا شونده- بند- قسمت فلزی دستگیره- ضامنها- چکاننده- ماشه وحفظ ماشه- دکمه خشاب گیر- آلات متحرک.
مسلسل ام-۳

مشخصات
مسلس ام-۳ اسلحه ای است ساخت آمریکا که برای جنگ های خیابانی ورد استفاده
قرار می گیرد این اسلحه با خشاب های ۲۵ فشنگی تغذیه می شود وبوسیله دریچه پرتاب پوکه بضامن میگرددفشنگ های این مسلسل از نوع فشنگ کلت کالیبر۴۵ بوده وبرای مسلح نمودن آن باید دستگیره آتش را به حالت چرخشی به طرف عقب کشید. اتاق مسلسل ام-۳ تل شو میباشد. مسلسل ام-۳ تا قبل از ورود مسلسل یوزی در ارتش وشهر بانی کاربرد فراوانی داشت اما بعداز اهمیت آن کاسته شد.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 8700 تومان در 23 صفحه
87,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد